+A borishda
Download 483.98 Kb.
Sana24.12.2023
Hajmi483.98 Kb.
#127894
Bog'liq
Fizika asosiy 75
faqat a javob tòģri, Mavzu Gips ishlab chiqarish jarayoni-fayllar.org, QURILISH MATERIALLARI. PDF, [17.01.2023 19 59] НАВОИ НУКУС, Конституциям – қадр қимматим!, Mustaqil ish Karimberdiyev Karimberdi Kiber xavfsizlik, SO\'ROV NOMA, Mobil tarmoqlari. 3G (umts va wcdma), 4G (Wimax va lte) va 5G te-fayllar.org, CamScanner 09-12-2022 10.00, daftar yuzi, rayhona, maket imantoy

# Samolyot A shahardan B shaharga 2 soatda yetib bordi, qaytishda esa 700 m/s tezlikda harakatlandi. Agar A va B shaharlar orasidagi masofa 5760 km boʻlsa, samolyotning tezligi qaysi yoʻnalishda kattaroq?
+A) borishda
B) qaytishda
C) Ikkala holda bir xil
D) TJY

# Kalashnikov avtomatidan otilgan oʻq 500 m/s tezlik bilan harakat yoʻnalishiga mos tushuvchi oʻq atrofida doimiy 3000 ayl/s chastota bilan aylanib uchmoqda. O`qning 5 m masofadagi aylanishlar sonini toping.


A) 25
B) 40
+C) 30
D) 60

# Zanjirli tasma orqali harakat bir g`ildirakdan ikkinchisiga uzatilmoqda. Agar ulardagi tishlar soni mos holda =40 va =16 ga teng bo`lsa, g`ildiraklar chetki nuqtalarining markazga intilma tezlanishlari nisbatini ni toping.A) 1
+B) 0,4
C) 0,5
D) 2,5

# Rasmda tasvirlangan alyuminiy plastinaning qalinligi 10 mm boʻlsa, uning massasini toping (kg)? Alyuminiy zichligi 2700 .A) 14
B) 20
+C) 7
D) 3,5

# Rasmda tasvirlangan dinamometr koʻrsatkichini aniqlang(N)?A) 20
+B) 80
C) 40
D) 50

# Mayatnikni 3 cm ogʻdirib qoʻyib yuborildi. Uning davri T=8 s bo`lsa t=10 s da qancha yo`l bosib o`tadi(cm)?


A) 8
B) 20
+C) 15
D) 10

# Gorizontga burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otilgan jismning tezlik vektori qancha vaqtdan so’ng gorizont bilan burchak hosil qiladi(s)?


A) 2
+B) 1
C) 4
D) 0

# Moddiy nuqtaga bir vaqtning o’zida 5 N va 12 N kuchlar ta’sir qilmoqda quyidagilardan qaysi biri berilgan kuchlarning (N) teng ta’sir etuvchisi bo’la oladi?


A) 17,9
+B) 16
C) 18
D) 6

# Haydovchi yo‘lni teng to`rtga boʻlib, birinchi qismini v tezlik bilan, ikkinchi qismini 2v tezlik bilan, uchinchi qismini 3v tezlik bilan va to`rtinchi qismini 4v tezlik bilan bosib o‘tdi. Haydovchining butun yo‘ldagi o‘rtacha tezligini hisoblang.


+A)
B)
C)
D)

# Suv qanday harorat oralig`ida qizdirilsa, uning tubida yotgan metal sharchaga ta`sir qiluvchi Arximed kuchi dastlab ortadi keyin kamayadi. Sharchaning hajm o`zgarishi hisobga olinmasin.


A) dan 2 gacha
+B) dan gacha
C) dan gacha
D) dan gacha

# Bola vaznsiz tayoqcha yordamida massasi 8 kg bo`lgan yukni ko`tarib ketmoqda. Bola tayoqchani B uchini vertikal yo`nalishda 30 N kuch bilan tutganda yuk muvozanatda turgan bo`lsa, OA masofani toping (cm)? OB=80 cm.+A) 30
B) 15
C) 40
D) 20

# 10 m/s tezlik bilan tekis harakatlanayotgan avtomobil g`ildiragidagi A nuqtaning yerga nisbatan tezligi qaysi oraliqda bo`lishini aniqlang?A) 0 < VA < 14
+B) 14 < VA < 20
C) 10 < VA < 20
D) T.J.Y

# Gorizontal sirtda yotgan 4 kg massali jismga navbati bilan va kuchlar qo`yildi. Har ikkala holda jismga ta`sir qiluvchi ishqalanish kuchlarining farqini toping(N)? µ=0,15 , g=10


A) 4
+B) 2
C) 0
D) 1

# 8 kg massali gorizontga 45° burchak ostida yuqoriga yo`nalgan F=100 N kuch bilan tortib ketilmoqda. Agar ishqalanish koeffitsienti 0,6 ga teng bo`lsa, jism qanday tezlanish bilan harakatlanmoqda( )?+A) 8
B) 16
C) 4
D) 32

# Har birining bikrligi k dan bo`lgan prujinalar rasmdagidek ulangan. Prujinalarning umumiy bikrligini toping?+A)
B)
C)
D)

# Ipga bog`langan jism vertikal tekislikda 20 rad/s burchak tezlik bilan tekis aylantirilmoqda. Ip rasmda ko`rsatilgan K nuqada uzilib ketsa jism qanday BC uzoqlikga borib tushadi(cm)? AB=15 cm ; OA=AB. K,O,A,B nuqtalar bir to`g`ri chiziqda yotadi.A) 180
+B) 90
C) 45
D) 25

# Prujinali mayatnikni muvozanat vaziyatidan chiqarib qo`yib yuborildi. Qancha vaqtdan so`ng jismning kinetik enegiyasi potensial energiyasiga teng bo`ladi(ms)? Tebranish davri 2 s.


A) 125
+B) 250
C) 500
D) 1000

# Massasi 10 kg bo`lgan jism 20 m/s tezlik bilan gorizontga 30° burchak ostida otildi. Jism yerga qaytib tushgan paytda impuls o`zgarishini toping (kg∙m/s)?


A) 100
B) 400
+C) 20
D) 500

# Jism aylana bo`ylab tenglama bilan ifodalangan burchak tezlik bilan harakat qilmoqda. U 10 s da necha marta aylanadi?


A) 25
+B) 35
C) 20
D) 50

# Quyidagi fikrlardan qaysi biri noto’g’ri?


A) Qaynab turgan suv bug`langanda tashqaridan issiqlik yutiladi
+B) Suv muzlaganda tashqaridan issiqlik yutiladi
C) Suv bug`i kondensatsiyalanganda tashqariga issiqlik uzatiladi
D) Muz eriganda tashqaridan issiqlik yutiladi

# Jism rasmda tasvirlangan qurilma yordamida ko`tarilmoqda. Berilgan ma`lumotlardan foydalanib qurilmaning foydali ish koeffitsientini toping (%)?A) 30
B) 40
C) 25
+D) 50

# 32g metan ( ) gazida nechta elektron bor? µ=16 g/mol, ( -uglerod , -vodorod)


+A)
B)
C)
D)

# Ideal gazning holati qonuniyat boʻyicha o’zgarmoqda. Agar gazning hajmi 2 marta ortsa, uning bosimi qanday o’zgaradi?


+A) 16 marta kamayadi
B) 4 marta ortadi
C) 4 marta kamayadi
D) 8 marta ortadi

# Tomoni a bo`lgan teng tomonli uchburchakning uchlarida q, 2q, 3q zaryadli nuqtaviy zarralar joylashgan. Zaryadi q, massasi m bo`lgan zarra bo`shatib yuborilsa, u qanday maksimal tezlikka erishadi?


+A)
B)
C)
D)

# K va L nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni toping (Ω)?A) 2
+B) 4
C) 6
D) 12

# Sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi 20 V/m bo`lgan 27 ta simob tomchisi bir-biriga qo`shilsa, hosil bo`lgan katta tomchi sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng bo`ladi (V/m)?


+A) 60
B) 80
C) 40
D) 10

# Ikkita avtomobil bir xil vaqtda bir tomonga qarab harakatlana boshladi. Rasmda avtomobillar tezligini vaqtga bog`lanish grafigidan foydalanib, ular qancha vaqtda uchrashganini aniqlang (s)?A) 10
+B) 20
C) 15
D) 30

# Samolyot parragi 1500 ayl/min chastota bilan aylanmoqda. Samolyot 90 km masofani o`zgarmas 180 km/h tezlik bilan bosib o`tganda , parrak necha marta aylanadi?


A) 9 000
B) 450 000
+C) 45 000
D) 90 000

# Moddiy nuqta XOY tekislikda hatrakat qilmoqda, va harakat tenglamasi . Berilgan ma`lumotlardan foydalanib jismning t=2 s paytdagi tezligini aniqlang (m/s) ?


A) 4
B) 8
C) 6
+D) 5

# Ramda tasvirlangan devor qanday tezlanish bilan harakat qilsa, jism unga nisbatan tinch turadi ( ) ? Devor jism orasidagi ishqalanish koeffitsianti 0,2 .+A) 50
B) 2
C) 20
D) 60

# Uzunligi =0,5 m bo`lgan sterjnga rasmda ko`rsatilgandek F=4 N kuch ta`sir etmoqda. Sterjnning chap uchidan x=0,2 masofadagi nuqtaga ta`sir etayotgan cho`zuvchi kuchni aniqlang (N)?A) 2
B) 1
+C) 1,6
D) 3,2

# Ikkita bola prujinani qarama qarshi tomonga 600 N kuch bilan tortmoqda. Bunda prujina 10 cm ga uzaygan bo`lsa , prujinaning potensial energiyasini hisoblang (J)?


A) 60
+B) 30
C) 40
D) 90

# Jism x o`qining musbat yo`nalishi bo`yicha harakat qilmoqda, unga ta`sir etuvchi kuch F=0,2x ga teng. Jismni boshlang`ich koordinatasi va tezligi 0 ga teng bo`lsa, x1=10 m bo`lgan nuqtada jism kinetik enetgiyasi necha (J) ga teng ?


A) 20
B) 5
C) 15
+D) 10

# m=10 g massali o`q v=100 m/s tezlik bilan harakatlanib prujinaga mahkamlangan brusokga noelastik uriladi . Bunda prujina qanchaga siqiladi (sm) ? M=1,99 kg , k=200 N/m .+A) 5
B) 4
C) 10
D) 6

# Radiusi 12 cm bo`lgan sharlar birga mahkamlab qo`yilgan. Ularning massa markazi birinchi shar markazidan qanay masofada joylashgan (cm)? Birinchi shar massasi ikkinchi shar massasidan 2 marta katta.


A) 16
B) 12
+C) 8
D) 10

# Simobli idishga gorizont bilan burchak hosil qiluvchi ingichka nay tushurildi. Nayda ko`tarilgan simobni uzunligini hisoblang (sm) ? Atmosfera bosimi 100 kPa.


+A) 152
B) 76
C) 39
D) 100

# Qaysi rasmda Gey-Lyussak qonuni tasvirlangan?A) 1,4
B) 1,2,4
+C) 1,3,4
D) faqat 4

# 1 mol geliyni qizdirilganda ichki energiyasi 2493 J ga ortgan bo`lsa, nisbatni aniqlang ? T-qizdirilgandan keying harorat.


A) 2
+B) 1,5
C) 3
D) 1

# Rasmda siqilayotgan gaz bosimining hajmga bog`lanish grafigi tasvirlangan, gaz bir holatdan ikkinchi holatga o`tganda qanday ish bajaradi (J) ? Pa , litr .A) 600
+B) -600
C) 900
D) -900

# Zaryadlangan A va B sharlar orasidagi C nuqtaga zaryadi +q/2 bo`lgan sinov zaryadi joylashtirilgan edi. Bu sinov zaryadi D nuqtaga ko`chirilsa unga sharlar tomonidan ta`sir etayotgan Kulon kuchi qanday o`zgaradi? DA = AC = CBA) 2 marta kamaygan
+B) 2,25 marta kamaygan
C) 1,6 marta ortgan
D) 2,56marta kamaygan

# Zaryadi 3 µC bo`lgan nuqtaviy zaryad potensiali 400 V bo`lgan nuqtadan potensiali 100 V bo`lgan nuqtaga ko`chiridi. Bunda elektr maydon qanday ish bajaradi (mJ) ?


A) 0,5
B) 1,5
+C) 0,9
D) 1

# 200 V kuchlanishgacha zaryadlangan va sig`imi 100 pF bo`lgan kondensator qoplamalari o`tkazgich sim bilan tutashtirilsa , o`tkazgichdan qancha issiqlik miqdori ajraladi (µJ)


A) 0,5
B) 1
+C) 2
D) 0,25

# Zanjirni A va B nuqtalari orasidagi umumiy sig`imni hisoblang. Har bir kondensator sig`imi C ga teng.+A) 3C/4
B) C
C) C/2
D) 2C

# Qarshiligi R= 1000 Ω bo`lgan rezistor va termistor U=30 V kuchlanish manbaiga ketma ket ulangan. Dastlab zanjirdagi tok edi, termistor qizdirilganda zanjirdagi tok ga teng bo`ldi. Qizdirilganda termistor qarshiligi necha marta kamaygan ?


A) 3
B) 1,5
C) 4
+D) 2

# Magnit maydonda harakatlanayotgan musbat zaryadga ta`sir etuvchi Lorens kuchini yo`nalishini aniqlang .A) yuqoriga
B) chapga
C) o`ngga
+D) pastga

# Ikkita avtomobilning harakat tenglamasi ga teng. Ular uchrashgan paytdagi nisbiy tezligini aniqlang (m/s) .


A) 20
+B) 0
C) 5
D) 10

# Jism h=25 m balandlikdan tezlik bilan gorizontal otildi. Jismni trayektoriya tenglamasini tuzing.A) y=
B) y=
+C) y=
D) y=

# Massasi 1 kg bo`lgan brusok parallel tekisliklar orasida joylashgan. Agar ishqalanish koeffitsienti 0,5 ga teng bo`lsa, brusok qanday tezlanish bilan harakatlanadi (A) 0
B) 7,5
C) 2,5
+D) 5

# Jism balandligi 0,5 m va uzunligi 1 m bo`lga silliq qiya tekislikdan qanday tezlanish bilan tusahdi ( )?


A) 2
B) 7,5
C) 2,5
+D) 5

# 10 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan plastilin bo`lagi devor normaliga burchak ostida urildi. Urilish 0,01 s davom etgan bo`lsa, plastilin devorga o`rtacha qanday kuch bilan ta`sir etgan (N) ? m=0,5 kg .


A) 250
+B) 500
C) 400
D) 200

# Rasmda elastiklik kuchini prujina uzayishiga bog`lanish grafigi berilgan. Elastiklik kuchi dan gacha oraliqda qanday ish bajaradi (mJ)+A) 400
B) 200
C) 600
D) 500
# Tomoni 1 m , zichligi 2000 bo`lgan kubni bir uchidan ko’tarish uchun kamida qanday kuch qo’yish kerak (kN) ?
A) 0
+B) 10
C) 4,1
D) 6,2

# Simobli idishga gorizont bilan burchak hosil qiluvchi ingichka nay tushurildi. Nayda ko`tarilgan simobni uzunligini hisoblang (sm) ? Atmosfera bosimi 100 kPa.


+A) 152
B) 76
C) 39
D) 100

# Massasi 60 g bo`lgan jismning suvdagi og`irligi 450 mN ga teng bo`lsa, uning zichligini aniqlang ( ) ?


A) 3
+B) 4
C) 1
D) 5

# Jismning harakat tenglamasi ko`rinishda. t=2 s paytda jism tezligini aniqlang (m/s)?


A) 6,28
+B) 0
C) 3,14
D) 1,57

# Bitta kislorod molekulasini impulsini aniqlang ( ? Molekula tezligi 600 m/s ga teng. µ=32 g/mol


A) 64
B) 16
C) 48
+D) 32

# Massasi 2 kg , harorati bo`lgan muz bo`lagiga qanday issqlik miqdori berilganda , u to`liq bug`lanib ketadi (kJ) ? Cmuz=2100 J/kg∙K , Csuv=4200 J/kg∙K , λ=330 kJ/kg , r=2,3 MJ/kg .


A) 5420
+B) 6142
C) 7256
D) 4224

# Ikki atomli gaz issiqlik miqdori olib 1- holatda 3- holatga o`tdi. Bunda gazga qancha issiqlik miqdori berilgan (kJ)? , litr .+A) 9,9
B) 6,6
C) 12,3
D) 22,1

# Nuqtaviy zaryaddan masofada maydon kuchlanganlik , nuqtaviy zaryaddan m masofadagi maydon kuchlanganlikni toping (V/m) ?


A) 400
B) 300
+C) 100
D) 200

# Yuzasi va plastinkalar orasidagi masofa d=8,85 mm bo`lgan kondensator plastinkalar oralig`i dielektrik qatlam bilan to`ldirilsa, uning sig`imi qanday bo`ladi (pF) ? , .A) 36
+B) 25
C) 15
D) 27

# 200 V o`zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan lampadan 1 soatda qanday issiqlik miqdori ajraladi (kJ) ?


I=0,5 A .
A) 400
B) 180
C) 450
+D) 360

# EYuK 6 V bo`lgan tok manbaining ichki qatshiligi r= 0,25 Ω ga teng. Agar zanjirdagi tok kuchi I=8 A bo`lsa, tok manbaini FIK ni hisoblang (%) ?


A) 72
+B) 66
C) 33
D) 45

# Radiusi R=50 cm bo`lgan halqadan I= 50 A tok o`tayotgan bo`lsa, halqani magnit momentini hisoblang ( ) ?


A) 42,5
B) 15 0
+C) 37,5
D) 26,3

# Quyosh nurlari gorizontga burchak ostida tushmoqda, bunda 34,6 m balandlikdagi bino soyasi necha metrga teng ?


A) 34,6
B) 17,3
+C) 20
D) 23

# 2 karra musbat ionlashgan kislorod atomida nechta elektron bor?


A) 10
B) 8
+C) 6
D) 14

# Azot atomining ikkinchi elektron qobig`ida nechta elektron bor?


A) 8
B) 7
C) 2
+D) 5

# Agar EYuK I 9 V bo`lgan tok manbaiga ulangan 4 Ω li tashqi qarshilikdagi kuchlanish tushuvi 8 V bo`lsa, manbaning ichki qarshiligini toping.


+A) 0,5 Ω
B) 1 Ω
C) 1,5 Ω
D) 2 Ω

# Tok manbaining EYuK i 12V, tashqi anjirdagi kuchlanish 9 V bo`lsa, manbaning FIK i qanday bo`ladi?


A) 0,9
+B) 0,75
C) 0,95
D) 0,8

# EYuK i 5 V va ichki qarshiligi 0,2 Ω bo`lgan manba qarshiligi 4,8 Ω bo`lgan o`tkazgichga ulandi. O`tkazgichdagi kuchlanish tushuvini aniqlang.


A) 1 V
B) 2,8 V
+C) 4,8 V
D) 5 V

#Modda miqdori 1 mol gazda nechta molekula bor?


A) .
B) .
+C) .
D)

#+3q va –2q nuqtaviy zaryadlarning o’zaro ta’sir potensial energiyasi ular orasidagi masofa ortishi bilan qanday o’zgaradi?


A) avval ortadi, so’ng kamayadi.
B) ortadi.
+C) kamayadi.
D) o’zgarmaydi.

#Jism x o‘q bo‘ylab qonuniyatga binoan harakat qiladi. U dastlabki 5 s da kordinata boshidan qancha uzoqlikda bo’ladi?


+A) 20.
B) 25.
C) 30.
D) 15.

#Samolyot dastlab shimol tomonga 15 km, soʻngra esa sharq tomonga 20 km masofaga parvoz qildi. Uning bosib o’tgan yo’lini toping(km).


A) 5.
B) 30.
+C) 35.
D) 25

#Normal sharoitdagi hajmi 1l boʻlgan havo molekulalarining sonini aniqlang.


A) 61026.
B) 61023.
C) 21020.
+D) 2,71022

#831 kPa bosim va 127°C temperaturadagi azotning zichligini ( ) toping.


+A) 7.
B) 1,62.
C) 1,68.
D) 6,8.
Download 483.98 Kb.
Download 483.98 Kb.