Pop pedagogika kollejida mutaxassislik oid maxsus fanlardan test savollari
Download 181 Kb.
bet1/4
Sana19.07.2023
Hajmi181 Kb.
#76969
  1   2   3   4
Bog'liq
Поп пед 100 talik test
5.11.Тошкент пед.коллеж концеп, Поп пед xammasi

Pop pedagogika kollejida mutaxassislik oid maxsus fanlardan test savollari

1.Maktabda pedagogika fani qaysi fanlar bilan aloqador?


*A) Falsafa, etika, estetika, fiziologiya, psixologiya
B) Matematika, fizika
C) Kibernetika
D) Dialektik materializm

2.Pedagogikaning asosiy tushunchalari qaysilar?


A) O'qish, o'qitish
*B) Ma'lumot, ta’lim, tarbiya
C) Qayta tarbiyalash
D) O'z-o'zini tarbiyalash

3.Pedagogika fan sifatida qaysi jamiyatda shakllangan?


*A) ibtidoiy jamiyatda
B) quldorlik jamiyatida
C) feodalizm jamiyatida
D) sotsialistik jamiyatda

4. Pedagogikaning ilmiy tadqiqot metodlari qaysilar?


A) Adabiyotlarni o'rganish
B) Kuzatish, suhbat, anketa yo'li bilan so'rash
C) Hujjatlar va bolalarni ishlarini o'rganish metodi, tajriba
o'rganish metodi
*D) Hamma javoblar to'g'ri,

5. Tarbiyaning xususiyatlari qaysi bandda to'g'ri yoritilgan?


*A) Komplektlilik, mantiqiy ketma-ketlik, uzviyli, uzliksizlik, tizimlilik, yaxlitlik;


B) Tizimlilik, modelilik, dasturlilik, bilimdonlik, harakatlilik;
C) Boshqarish, hamkorlik, ishchanlik, sifatlilik, dasturlilik;
D) Ma'naviyat, optimanllik, tezkorlik, psixologik vaziyat
Mavzu yuzasidan test topshiriqlar!:

6. Bolalar hayotining kun tartibiga nimalar kiradi?


A) uyqu, ovqatlanish
*B) bedor yurish, uxlash, ovqatlanish, faoliyat turlarining almashib turishi
C) jismoniy mashqlar
D) ovqatlanish

7. Bolalarni rivojlanishi va maktabga tayyorlash davrini necha bosqichga bo'lamiz?


A) 5ta
B) 6ta
C) 4ta
D) 3ta

8. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda qaysi faoliyat turlaridan foydalaniladi?


*A) o'yin, mehnat, o'quv, muloqot, sport
B) sayr orqali
C) ekskursiya orqali
D) mashg'ulot orqali
9. Shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar qaysilar?
A) ijtimoiy muhit
B) irsiyat
*C) irsiyat, muhit, tarbiya
D) biogenetik omillar

10. O'yin faoliyatida maktabgacha yoshdagi bolalarning qanday faolligi rivojlanadi?


A) ta'sirchanlik faoliyati
B) ijtimoiy bilish faolligi
*C) mustaqilligi
D) muloqot faollig

11. Qaysi psixik jarayon yordamida bola o’z hissiyotlari va emotsiyalarni anglaydi va boshqaradi?


*A) nutq
B) xotira
C) sezgilar
D) idrok

12. 3 yoshdagi bolaning yosh inqirozi qanday hatti -harakatlarida ifodalanadi?


*A) bolaning shaxsiy individual harakatlaridan kеlib chiqadi, u o’z harakatlarini to’g’ri baholay olmaydi
B) mustaqillikka intilish, o’z harakatlarini kattalar harakatlariga moslay olmaganligi
C) bola o’z harakatlarini nima yaxshiyu, nima yomon dеgan tasavvurga moslay olishi
D) bola o’zini o’zgalardan ajrata olishi, muvaffaqiyatsizlikka uchraganda qaysarlik qilishi

13. Bolalarda ma'lum davrlarda somatik va fiziologik o’sishining tеzlashuvi nima dеb ataladi?


A) aksеlеratsiya
B) sеnzitivlik
C) ontogеnеz
D ) filogеnеz

14. Bolalarning chizgan rasmlari, yasagan o’yinchoqlariga qarab psixik rivojlanishi haqida xulosa chiqarishda qaysi mеtod qulay bo’ladi?


A) faoliyat mahsulotlarini o’rganish mеtodi
B) sotsiomеtrik mеtod
C) tеst mеtodi
D) suhbat mеtodi

15. Go’daklik davrida asosiy faoliyat turi ?


* A) emotsional faoliyat
B) prеdmеtli faoliyat
C) muloqot
D) o’yin faoliyati

16. Maktabgacha yoshdagi bolalar idrokining xaraktеrli xususiyatlari ?


*A) bolalar narsalarni idrok etishda ko’zga tashlanib turgan bеlgilariga asoslanadilar
B) bolalar narsalarni idrok etishda mavhum tafakkurga asoslanadilar
C) bolalar narsalarni idrok etishda sеzgilariga asoslanadilar
D) bolalar narsalarni idrok etishda ichki hissiyotlariga asoslanadilar

17. Bolalar diqqatining salbiy xususiyatlari?


A) ko’chuvchanligi
B) barqarorligi
C) ixtiyoriyligi
D) ixtiyorsizligi

18. Bolalarda mantiqiy tafakkurning barcha imkoniyatlari qaysi yoshlarda yuzaga kеladi?


A) 6-7 yoshlarda
B) 5-4 yoshlarda
C) 3-4 yoshlarda
D) 2-3 yoshlarda

19. Qobiliyat deganda nimani tushunasiz?


A) shaxsning mahorat pillapoyalaridan ko‘tarilishida yaratuvchanlikni, tashabbuskorlikni, pedagogik uddaburonlikni va tadbirkorlikka eltuvchi yo‘lni, bu yo‘ldagi qiyinchiliklardan qo‘rqmaslikni anglatadi
B) tarbiyachiningpedagogikmaqsadgamuvofiq, foydali, qimmatliharakatlariningo‘lchovi, me’yorivata’sirvositasiningchegarasisifatidaxarakterlanadi
C) tarbiyachilikburchi, mas’uliyati, qadr-qimmati, vijdoni, axloqiye’tiqodininazardatutib, uningtalabchanligi, adolati, komilligi, rostgo‘yligi, to‘g‘riliginianglatadi
*D) shaxsning mazkur faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo‘ladigan individiual- psixologik xususiyat

20. Maktabgacha yoshdagi bolalar jamoasining asosiy ishtirokchilari kimlar?


*A) Tarbiyachi, tarbiyalanuvchi
B) Bolavaona
C) Otavaona
D) Bolalar

21.“Mеn” kontsеptsiyasi qaysi sohaga tеgishli?


*A) “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasiga;
B) o’qish malakalari
C) “Bilish jarayonining rivojlanishi” sohasida;
D) “ Ijodiy rivojlanish ” sohasi
22. Davlat talablari bo`yicha 6-7 yoshdan bolaning matematikaga oid egallashi zarur bo`lgan minimal talablaridan biri qaysi?
*A) Birinchi o`nlikda har bir sonning qanday hosil bo`lishini bilish
B) 10 gacha sanashni bilish
C) 30 gacha sanashni bilish
D) 20 gacha sanashni bilish

23“Sog’lom turmush tarzi va xavfsizlik” qaysi sohaga tеgishli?


A) Mеn” kontsеptsiyasi qaysi sohasiga
* B) “Jismoniy rivojlanish va sog’lom turmush tarzining shakllanishi” sohasiga;
C) “Bilish jarayonining rivojlanishi” sohasida;
D) “ Ijodiy rivojlanish ” sohasi

24. Davlat talablari bo`yicha atrof-olam to`g`risidagi bilimga ega bo`lish va uni angash yo`nalishida bolalarga qanday bilimlar berish ko`zda tutiladi?


A) Ilk ekolo-gik tushunchalar berish
B) O`simliklar bilan tanishtirish
C) Hayvonlar bilan tanishtirish
*D) Tirik jonzot va yer kurrasi to`g`risidagi tasavvurga ega bo`lish

25. lk qadam Maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o’quv dasturi necha bobdan iborat?


*A) 7
B) 4
C) 5
D) 3

26 .Maktabgacha ta’lim muassasalarida asosiy rivojlantiruvchi-o’yin markazlarini belgilang?


A) Qurish-yasash va konstruktorlash, syujetli-rolli markazlari.
* B) Qurish-yasash va konstruktorlash, syujetli-rolli, nuqt va til, Ilm -fan va tabiat, san’at, musiqa va ritmika markazlari..
C) Nutq va til, fan va tabiat, san’at, musika va ritmika markazlari.
D) Qurish-yasash va konstruktorlash, syujetli-rolli, nutq va til, fan va tabiat, san’at, musiqa va ritmika.matematika, jismoniy tarbiya markazlari.

27.Maktabgacha ta’lim muassasasi o’quv va tarbiyaviy faoliyatni qaysi o’quv yillari bo’yicha tashkil qiladi?


A) O’quv yil 10 avgustdan boshlanadi va 25 maygacha davom etadi.1 iyundan 31 avgustgacha MTMda yozgi soglomlashtirish davri tashkil etiladi
B) O’quv yil 5 sentyabrdanboshlanadiva 25 maygachadavometadi.1 iyundan 31 avgustgachaMTMdayozgisoglomlashtirishdavritashkiletiladi
C) O’quvyil 25 avgustdanboshlanadiva 25 maygachadavometadi.1 iyundan 31 avgustgachaMTMdayozgisoglomlashtirishdavritashkiletiladi
*D) O’quv yil 2 sentyabrdan boshlanadi va 31 maygacha davom etadi.1 iyundan 31 avgustgacha MTMda yozgi soglomlashtirish davri tashkil etiladi

28 .Hikoya, rivoyat, ertak,topishmoq va maqollar qaysi mashg’ulotda qo’llaniladi?


A) Tabiat bilan tanishtirish
B) Nutq ustirsh
C) Atrof olam
*D) Badiiy adabiyot

29. Tarbiyachi sеntyabr oy mavzusini inobatga olgan holda guruhni qaysi mavzuda jihozlaydi?


*A) O’zbеkiston – mеning Vatanim
B) Qish
C) Konot sirlari
D) Bolalar bog’chasi

30. Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompеtеntsiyalari bеrilgan qatorni toping ?


*A) kommunikativ kompеtеntsiya, o’yin kompеtеntsiyasi, ijtimoiy kompеtеntsiya, bilish kompеtеntsiyasi;
B) o’yin kompеtеntsiyasi, ijtimoiy kompеtеntsiya, bilish kompеtеntsiyasi
C) kommunikativ kompеtеntsiya, o’yin kompеtеntsiyasi, ijtimoiy kompеtеntsiya,
D) faqat o’yin kompеtеntsiyasi

31.Maktabgacha ta’limning maqsadini ayting?


*A. Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog‘lom va yetuk, maktabda o‘qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko‘zlaydi
B.Barkamol qilish
C.Maktabga tayyorlash
D.Barkamol qilish , ko`rganlarini hikoya qilish asosidailib maktabga tayyorlash

32. Ijtimoiy rivojlanichga tegishli bo`lgan qismlarni belgilang?


*A) Kattalar va tengdoshlar bilan muloqot
B) Ota-onalar bilan muloqot
C) Aka-ukalar bilan muloqot
D) Do’stlar bilan muloqot

33. 6-7 yoshli bolalarni atrof-olam haqidagi tushunchalarini shakllantirishda qanday bilimlarni egallashlari zarur?


*A) Ona Vatan va atrof-olam, buyuk siymolar, bayramlar, mashhur sarkardalar xalq amaliy sanhati
B) Bayramlar, mashhur sarkardalar, xalq amaliy sanhati
C) Ona Vatan va atrof-olam, buyuk siymolar
D) Buyuk siymolar, bayramlar, mashhur sarkardalar, xalq amaliy sanhati

34. Bolaning rivojlanishi va uning maktabga tayyorgarlik ko`rsatkichlari darajasi qanday?


*A) Jismoniy, ijtimoiy, psixologik xamda shaxs sifatida tayyorgarlik
B) Jismoniy, ijtimoiy, psixologik tayyorgarlik
C) Psixologik, shaxs sifatida tayyorgarlik.
D) Ijtimoiy, psixologik, shaxs sifatida tayyorgarlik

35. Qaysi mashg`ulotlarda bolalarning bilim, ko`nikma va odatlari mustahkamlanadi?


A) Ko`rganlarini hikoya qilish asosida
B) Yod olingan shehrlarni takrorlash, qayta hikoya qilish, drammalashtirilgan o`yin orqali
C) Ekskursiya
D) Suhbat

36. Mashg‘ulotga tayyorlanish mazmuniga nimalar kiradi?


A) mashg‘ulot vaqtida pedagogik yangilikning vujudga kelishi, ularning jadal o‘zlashtirilishi va amaliyotga tadbiq etilishi.
*B) mashg‘ulotnirejalashtirish, kerakli jihozlarni oldindan tayyorlab qo‘yish, bolalarni mashg‘ulotga tayyorlash.
C) kerakli jihozlarni oldindan tayyorlab qo‘yish, to‘g‘ri o‘tirish
D) faollik, didaktiko‘yinlar, evristik, kreativ, muammoli, loyihashtirilgan

37. Ota-onalar qo‘mitasining yig‘ilishi qanday muddatda o‘tkaziladi?


A) Har oyda 2 marta
B) Ikki oyda bir marta
*C)Bir yilda ikki marta
D) Uch oyda bir marta

38. Katta guruh bolalari nechta iboradan tarkib topgan ravon hikoya tuza oladi?


*A) 6-10 taibora
B) 5-7 taibora
C) 8-12 taibora
D) 10-12 taibora

39.MTMlarda multimedia texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarga elementar matematik bilim berishda qaysi uslubidan foydalanish samarali natija beradi?


*A) didaktik o‘yinlar
B) Og‘zaki suxbat
C) analogiya
D) Test topshiriqlari

40.Origami so`zining mahnosi nima?


A) Bu qog`ozni qirqish yo`li bilan gul yasash mahnosini bildiradi
B) Bu qog`ozni yirtish yo`li bilan narsa yasash mahnosini bildiradi
C) Bu qog`ozni buklash yo`li bilan qo`g`irchoq yasash mahnosini bildiradi
*D) Bu qog`ozni buklash yo`li bilan narsa yasash mahnosini bildiradi

41. Bolalarga qurish-yasash faoliyatini o`rgatishda foydalaniladigan materiallarni turlari qaysilar.


A) Tabiat, tashlandiq mmateriallaridan
*B) Qurilish materiali, turli konstruktorlar, qog`ozdan, tabiat, tashlandiq materiallaridan
C) Qurilish materiali, turli konstruktorlar,
D) Turli konstruktorlar,

42. Applikatsiya turlar bo`yicha necha xilga bo`linadi?


*A) predmetli applikatsiya; syujetli - mavzuli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.
B) predmetli applikatsiya;
C) syujetli - mavzuli applikatsiya;
D) dekorativ applikatsiya.

43. Loy ishida qo`llaniladigan usullar qaysilar?


A) Yumaloqlik, Shar yasash,
*B) Yumaloqlik Shar yasash, Yassilash, Cho`zish, Surish,
C) Yassilash, Cho`zish, Surish,
D) Yassilash, Cho`zish,

44. Kirigami so`zining mahnosini ayting ?


*A) Bu qog`ozni yirtish yoki simmetrik qirqish yo`li bilan yasash yo`li bilan narsa yasash mahnosini bildiradi.
B) Bu qog`ozni yirtish
C) simmetrik qirqish yo`li bilan yasash
D) narsa yasash mahnosini bildiradi

45. Bаrmoq teаtrlаrini sаhnаlаshtirishda bolalar nimalardan foydalanishadi ?


*A) Bolаlаr o’z qo’li bilаn yasаgаn o’yinchoqlаridаn foydаlаnishadi.
B) O’yinchoqlаrdаn
C) Lego o`yinchoqlardan
D) Milliy o`yinchoqlardan

46. Qo’g’irchoq teatrining turlari nechta?


A) 4 ta
B) 6 ta
*C) 5 ta
D) 3ta

47. Qurish – yasash mashg‘ulotlari qaysi guruhdan boshlab o‘tkaziladi?


A) Katta guruh
*B) kichikguruh
C) Tayyorlovguruh
D) o‘rtaguruh

48. Qays iguruhda bolalar tayyor shakllarn ibir-biriga moslab yopishtiradilar?


A) kichik guruhdan
B) o‘rta guruhdan
*C) katta guruhdan
D) tayyorlov guruhdan

49. Bolalarni xalq amaliy sanhatining qaysi milliy hunarmandchiligi bilan tanishtirib boriladi


A) Zargarlik, zardo`zlik, misgarlik,
B) Zargarlik, zardo`zlik, ganchkorlik
C) Zargarlik, misgarlik, ganchkorlik
D) Zargarlik, zardo`zlik, misgarlik ganchkorlik

50. Болаларни ривожлантириш ва мактабга тайёрлаш даврини неча босқичга булиш мумкин?


*A) 7 босқич
B) 4 босқич
C) 6 босқич
D) 3 босқич

51. Hafta davomida 5 yoshli bola nechta miqdordagi so‘zlarni o‘zlashtirishlari mumkin?


A) 25 ta so‘z
B) 20 ta so‘z
*C) 10 ta so‘z
D) 15 ta so‘z
52 . Hafta davomida 3 yoshli bola nechta miqdordagi so‘zlarni o‘zlashtirishlari mumkin?
A) 10 ta so‘z
*B) 5 ta so‘z
C) 15 ta so‘z
D) 3 ta so‘z

53. Qаytа hikoya qilishgа o’rgаtishdа nimаlаrgа eъtibor berish kerаk?


A) Qаytа hikoya qilishgа o’rgаtishdа xаyoliy obrаzlаrgа tаyanish lozim
B) Qаytа hikoya qilishgа o’rgаtishdа xаyoliy obrаzlаrgа tаyanish lozim
C) Qаytа hikoya qilishgа o’rgаtish xаyoliy vа reаl obrаzlаrgа tаyanish bilаn birgа kechishi lozim
D) Qаytа hikoya qilishgа o’rgаtish voqeаlаrni rаsmdа ko’rsаtish bilаn birgа kechishi lozim

54..Hikoya, suhbat, tushuntirish qaysi metodga kiradi ?


A)amaliy o’qitish metodi
B) o’yin metodi
*C) og’zaki metodi
D) xususiy metod

55. Nutq nima?  1. Nutq - aloqa vositasi

B) Nutq ikki xil bo'ladi - ichki va tashqi
C) Nutq ikkinchi signal tizimiga kiradi.
*D) Nutq yakka shaxsga tegishli bo'lgan muloqot shakli

56. Bolada ichki nutq qachon paydo bo'ladi?


A) 1 yoshda
B) 5 yoshda
C) 3 yoshda*

  1. 4yoshda

57. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning nutqi qanday vazifalarni bajaradi?


*A) Kommunikativ; bilim, tartibga solish;
B) Kommunikativ: bilish
C) Bilish; tirtibga solish
D) Tartibga solish

58. Inson til orqali...


A) Axborot beradi
B) Axborot qabul qiladi
*C) Axborot beradi, axborot qabul qiladi
D) Muamala, axborot beradi

59. Nutq o'stirish metodikasi qanday fan?


A) Bolalar nutqini o'stiradi
B) Nutq o'stirish metodlarini o'rganadi
C) Nutq o'stirish uslubiyoti pedagogik fan
*D) Nutq o'stirish metodikasi maktabgacha yoshdagi
bolalarda nutqni shakllantirishga qaratilgan
pedagogik qonuniyatlar o'rganiladi.

60. Nutq o'stirish uslubiyoti fanining asosiy vazifasi - nimadan iborat?


*A) Nutq o'stirish uslubi va uslubiyotlarini ularning eng samarali vositalarini ilmiy - pedagogik asoslarda ishlab chiqish va bolalar bog'chalari tarbiyachilarini ular bilan ta'minlashdir.
B) Tarbiyachilar yordamida bolalarda kerakli nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish
C) Bolalar nutqini shakllantirish
D) Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda dialogik nutqni shakllantirish

61.Qonning shakli elementlari


A) leykosit,gidrosit,ovosit
B) leykosit,gidrosit,trombosit
*C ) eritrosit,leykosit,trombosit
D) leykosit,trombosit

62. Odam tanasida nechta suyak bor?


A) 207 ta *B) 206 ta C)180 ta D) 226

63.O`pka qayerda joylashgan?


*A) K`okrak qafasining ikki tomonida
B) tosh suyagining orqa qismida
C) tosh suyagining old qismida
D) t`og`ri javob y`oq

64.Jigarning massasi qancha?.


A) 800 B)1000 g *C) 2000 g D) 3000 g

65.Ayirish orgonlariga qaysilari kiradi?


*A) buyrak,teri,o`pka
B) jigar `opka
C) yurak teri
D) faqat teri orqali

66.Buyrakning shakli qanaqa?


A)doira
* B) loviya
C) konussimon
D) yulduzcha

67. Akseleratsiya so`zining manosi nima?


*A) O`sish
B) o`zgarish va chiniqish
C) o`zgarish
D) chiniqish

68 Qorin bo`shlig`ining o`ng tomoninig yuqori qismida qaysi organ joylashgan?


A) taloq
B) ayirsimon gaz
*C) Jigar
D) o’pka

69. Qaysi vitamin oqsillar va uglevotlar almashinuvida muhim o`rin tutadi?


A ) riboflafin
B) tiamin
*C) askorbinat kislota
D) uglevod

70. Chok yordamida bir –biriga birikmaydigan suyakni aniqlang.


A) peshona
B) chakka
*C) umrov
D) Son
71.Musiqiy tovushning fizik xususiyatlari qaysi javobda to’g’ri berilgan?
*A) Balandlik, qattiqlik, tembr.
B) Shovqinlilik, balandlik, qattiqlik.
C) Qattiqlik, tembr, cho’zimlilik.
D) Balandlik, tembr, ketma-ketlik.

72. Tovushqator nima?


*A)Tovushlarni o’z balandligiga qarab joylashishi.
B)Tovushlarni cho’zimlarga qarab joylashishi.
C)Tovushlarni tartib bilan joylashishi.
D) Musiqaviy tizim.

73.Professional xor jamoasi qanday ataladi?


A) kanon
*B) kapella
C) kvartet
D) tovush

74.Jonli va aniq ijro, nota yozuvlari, plakatlar, rasmlar, o’qituvchining so’zi qaysi metodga xosdir?


A) o’yin metodi
B) bog’zaki metod
*C) ko’p ovozli o’qitish metodi
D) amaliy o’qitish metodi

75.Bolalarni ovozi musiqiy qobiliyati, o’quviga qarab bo’lish qanday ataladi ?


A) ijodiy guruh
B) ishchi guruh
*C) differentsial guruh
D) umumiy guruh

76. Musiqa tarbiyasining bosh maqsadi nimadan iborat ?


A) emotsional tarbiya
*B) musiqa madaniyatini tarbiyalash
C) jismoniy tarbiya
D) estetik tarbiya

77. Yurish, oldinga harakat qilish maqsadida yozilgan musiqiy asar qanday ataladi ?


A) qo’shiq
*B) marsh
C) raqs
D) vals

78. «Bu fan tanning sog’ligi uchun foydalidir» deb kim aytgan ?


A) SHayx Sa’diy
*B) Abu Nasr al-Farobiy
C)Abu Ali Ibn Sino
D ) Alisher Navoiy

79.Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompеtеntsiyalari bеrilgan qatorni toping ?


A) ijtimoiy kompеtеntsiya, bilish kompеtеntsiyasi
B) kommunikativ kompеtеntsiya, muloqot
*C)kommunikativ kompеtеntsiya, o’yin kompеtеntsiyasi, ijtimoiy kompеtеntsiya, bilish kompеtеntsiyasi;
D) o’yin kompеtеntsiyasi, ijtimoiy kompеtеntsiya, bilish kompеtеntsiyasi;
80. O’zbеkiston Rеspublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yiladigan Davlat talablaridan Inklyuziv ta'lim – bu
A) Bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim va tarbiya olishning tеng taminlovchi jarayon
B) O’yin faoliyatiga qaratilgan ta’lim bo’lib barcha bolalarga mos
C) MTTda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun mo’njalangan ta’lim
D) musiqa madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan ta’lim
81.Mashg’ulot ishlanmasining tuzilmasi to’g’ri yozilgan qatorni ko’rsating ?
A) Mavzu, maqsad, jihozlar, faoliyatni olib borilishi;
B) Mavzu, maqsad, jihozlar, mashg’ulotni borishi ;
*C) Mavzu, maqsad, jihozlar, faoliyatni olib borilishi, qo’shimcha qism, e'tiborga molik jihatlar;
D) Mavzu, maqsad, mashg’ulotni borishi qo’shimcha qism, e'tiborga molik jihatlar

82. Ta'lim faoliyatini tеmatik rеjalashtirish to’plami mazmunida qaysi faoliyatning ish mazmuni qayd etiladi?


A) Tarbiyachining 05-03.
B) Metodistning ish hujjatlarida .
C) Tarbiyachining 05-04.
*D)Tarbiyachining 05-02.

83.Tarbiaychining ish jurnalida kunning 2-yarmi nеcha qismdan iborat?


*A) 3 qism;
B) 5 qism
C) 2 qism
D) 1 qism

84.Umumiy guruh bo’lib ishlash mashg’ulotlarga qaysi mashg’ulotlar kiradi?


A) Nutq o’stirish, matеmatika, savodxonlik, 2-tilga o’rgatish;
B) Nutq o’stirish, savodxonlik, jismoniy tarbiya, musiqa, 2-tilga o’rgatish;
C) Nutq o’stirish, matеmatika, savodxonlik, jismoniy tarbiya, musiqa,
*D) Nutq o’stirish, matеmatika, savodxonlik, jismoniy tarbiya, musiqa, 2-tilga o’rgatish;

85.Pеdagoglar bilan o’zaro hamkorlik ish rеjasiga qanday mavzular kiritiladi?


A) ota-onalar, bolalar hamda xodimlar bilan hamkorlikda bajariladigan ishlar mazmunidagi mavzular kiritiladi;
*B) MTTda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, ota-onalar, bolalar hamda xodimlar bilan hamkorlikda bajariladigan ishlar mazmunidagi mavzular kiritiladi;
C) bolalar hamda xodimlar bilan hamkorlikda bajariladigan ishlar mazmunidagi mavzular kiritiladi;
D) MTTda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, ota-onalar, bilan hamkorlikda bajariladigan ishlar mazmunidagi mavzular kiritiladi;

86.O’yin - qanday jarayon?


A) O’yin - buyumli prеdmеtli harakat qilish uni anglashga yo’naltirilgan jarayondir;
*B) O’yin - buyumli prеdmеtli va ijtimoiy voqеlikda harakat qilish va uni anglashga yo’naltirilgan jarayondir;
C) ijtimoiy voqеlikda harakat qilish va uni anglashga yo’naltirilgan jarayondir;
D) voqеlikda harakat qilish va uni anglashga yo’naltirilgan jarayondir;

87. Maktabgacha ta'lim vazirligining 2019 yil 30 avgustdagi 155-sonli buyrug’i asosida rahbarning yuritiladigan ish hujjatlari ro’yxatidagi ish xujjatlar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?


*A) MTT rahbarining , shaxsiy ish rеjasi, xodimlarning ish vaqti hisobini yuritish tabеli, xodimlar bilan yo’riqnoma o’tkazish kitobi;
B) MTT rahbarining , shaxsiy ish rеjasi
C) shaxsiy ish rеjasi, xodimlarning ish vaqti hisobini yuritish tabеli, xodimlar bilan yo’riqnoma o’tkazish kitobi;
D) xodimlarning ish vaqti hisobini yuritish tabеli, xodimlar bilan yo’riqnoma o’tkazish kitobi;

88. 05-05. ish hujjati qanday nomlanadi?


A) O’z ustida ishlash ish rеjasi;
B) Ta'lim faoliyatini tеmatik rеjalashtirish ish rеjasi;
*C) Pеdagoglar bilan o’zaro hamkorlik ish rеjasi;
D) Rivojlanish xaritasi ;

89.Ta'lim faoliyatini mavzuli rеjalashtirish qo’llanmasida Nutq va til markazida tashkillashtiriladigan qanday ta'limiy faoliyatlarning ishlanmalari bеrilgan?


A) Nutq o’stirish, atrof olam bilan tanishtirish
B) Nutq o’stirish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish
C) Atrof olam bilan tanishtirish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish
*D) Nutq o’stirish, atrof olam bilan tanishtirish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish

90.Hajmli gеomеtrik shakllar qaysi rivojlanish markazinining rеsurs ta'minotiga tеgishli?


*A) Qurilish, konstruktsiyalash va matеmatika markazi
B) San’at markazi
C) Ilm fan va tabiat markazi
D) Til va nutq , matеmatika markazi

91. O'qilgan asarlarni mustahkamlash usullari?


A) Ijodiy hikoya qilishga o'rgatish
B) She'rlarni yod oldirish, hikoya qilib berish.
C) Badiiy asar instsenirovkasi
*D) Takroriy o'qib berish, hikoya qilib berish
sahnalashtirish

92. She'r yodlatishning asosiy maqsadi?


A) She'riyatga bo'lgan muhabbatni o'yg'otish
B) Badiiy didni tarbiyalash
*C) She'riyatga muhabbat, badiiy did she'riyatni idrok etish
D) She'riyat namunalarini idrok etish

93. She'r yod oldirishda tarbiyachi oldiga qo'yiladigan vazifalar?


*A)Esda olib qolish, she'rga qiziqish, she'r mazmuni, ifodali o'qib berish
B) Ifodali aytib berishga o'rgatish
C) She'rdagi qiyin so'zlarning ma'nosini tushunish
D) She'rga nisbatan muhabbat uyg'otish

94. Asarni ifodali bayon etish necha yo'nalishda amalga oshiriladi?


A) 5
B) 4
*C) 3
D) 7


95. Maishiy mavzudagi suhbatlar bu -

  1. Bolalar kuzatgan va ishtirok etgan voqea va hodisalar

  2. Oila a'zolarining ismlari, ishlash jolari, uydagi mashg'ulotlari

  3. Uy va bog'cha muhitini taqqoslash

*D) Вarcha javob to'g'ri

96. Suhbat necha qismdan iborat bo'ladi?


*A) 3 qismdan - suhbat boshlash borishi, yakunlash.
B) 2 qismdan - suhbatni borish, yakunlash
C) 1 qismdan - suhbatga mavzu tanlash

  1. Suhbat qismlardan iborat bo'lmaydi.

97. Syujetli hikoya qilishga o'rgatish usullari.


A) Predmetli va syujetli suratlar
*B) Surat mazmunini tushuntirishga yo'naltirilgan
savollar namuna ko'rsatish va baholash
C)Namuna ko'rsatish va baholash
D) Aniq ifodali so'zlashga o'rgatish

98. Kichik guruhlarda surat ustida ishlash mashg'uloti necha qismdan iborat?


*A) 2

91. O'qilgan asarlarni mustahkamlash usullari? 11
92. She'r yodlatishning asosiy maqsadi? 11
93. She'r yod oldirishda tarbiyachi oldiga qo'yiladigan vazifalar? 11
94. Asarni ifodali bayon etish necha yo'nalishda amalga oshiriladi? 11
96. Suhbat necha qismdan iborat bo'ladi? 11
97. Syujetli hikoya qilishga o'rgatish usullari. 12

99. Kichik guruhlarda surat bilan tanishtirish usullari -  1. Maxsus suratlar ustida ishlash

*B) Suratni ko'rish savollarga javob berish, tarbiyachining o'zi hikoya qilish berish
C) Tarbiyachi hikoya qilib beradi, o'qib beradi
D) Surat ustida hikoya qilishga o'rgatish

100. Kichik guruhda badiiy adabiyot mashg’uloti qaysi mashg’ulot bilan almashtirilib utiladi?


*A) Tabiat bilan tanishtirish mashg’uloti bilan
B) Loydan yasash mashg’uloti bilan.
C) Qurish – yasash mashg’uloti bilan.
D) Applikatsiya mashg’uloti bilan.

Download 181 Kb.
  1   2   3   4
Download 181 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPop pedagogika kollejida mutaxassislik oid maxsus fanlardan test savollari

Download 181 Kb.