T o s h k e n t d a V l a t s h a r q s h u n o s L ik univers iteti 5 a 120201 Qiyosiy tilshunoslik lingvistik tarjimashunoslik
Download 172.16 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/5
Sana26.10.2022
Hajmi172.16 Kb.
#28162
1   2   3   4   5
Bog'liq
5A120201-–-Qiyosiy-tilshunoslik-lingvistik-tarjimashunoslik-sharq-tillari-bo‘yicha-ок
Инжен.графика Варианты заданий контрольной работы, --------------, BELBOGli kurash
I.Tilshunoslik masalalari
Tilshunoslikning shakllanishi va taraqqiyoti. Tilshunoslikning boshqa fanlar 
bilan bogTiqligi. Tilning mohiyati. Til - insoniyatning eng muhim aloqa vositasi. 
Fikr almashinuv (kommunikatsiya) va uning asosiy vositalari.
Tilning paydo boTishi va rivojlanishi. Tillaming o‘zaro ta’siri va ulaming 
rivojlanish qonuniyatlari. Til taraqqiyotining jamiyat taraqqiyoti bilan munosabati. 
Til sistemasi va strukturasi. -
Tillaming tipologik tasnifi. Genetik tipologiya. Tillar oilasi tushunchasi. 
Qiyosiy tipologiya. 0 ‘zbek adabiy tilining shakllanishi va taraqqiyoti. Yozuv va 
uning adabiy til taraqqiyotidagi о‘mi. Yozuv turlari.
Asosiy xorij tilni tadqiq etishning asosiy metodlari va metodologiyasi 
masalalari, sintez va analiz tushunchalari, komponet va qiyosiy tahlil hamda 
xaraktereologik tahlil tushunchalariga izoh va shuningdek, sinxron va diaxron 
aspektdagi tadqiqotlar masalalari va tadqiq etish usullarining tasnif va tavsiflari 
o‘rgatilinishi nazarda tutilgan.
0 ‘rganilayotgan tilning grafikasi va uning asoslari. Nutq tovushlari. Nutq 
organlari va artikulyatsiya bazasi. 0 ‘rganilayotgan tilning tovush tizimi va 
fonetik xususiyatlari. 
0 ‘rganilayotgan tilda bo‘g‘in, tovush va harf, urg‘u 
masalasi.
Xorijiy tilning fonetikasi va fonologiyasiga oid qarashlar, unli va undoshlar 
tasnifi masalalari, asosiy xorijiy tildagi fonetik o‘zgarishlar turlari, ulaming 
namoyon boTish yoTlari, oldfonologiya tamoyillariga oid masalalar tadbiq etiladi.
0 ‘rganilayotgan tilda so‘z yasalishining asosiy turlari. So‘zlaming ma’no 
munosabatlariga ko‘ra hirlari. Sinonimlar. Omonimlar. Antonimlar. Neologizmlar. 
Frazeologiya.


Leksikologiya, lug‘atshunoslik, stilistika tushunchalari, so‘zning bosh va 
ко‘clima ma’nolari, ma’no taraqqiyot usullari masalalari.
Stilistika, asosiy sharq tilining stilistik jihatlari o‘rganiladi.
Atamashunoslik doirasida esa, asosiy sharq tilidagi tilshunoslik atamalari, 
atamashunoslik tarixi, hozirgi zamon asosiy sharq tilida atamashunoslik holati 
tadqiq etiladi.
Asosiy xorijiy tilning morfemik va morfologik belgilari, morfemika va 
morfologiya hisliunchalari, asosiy xorijiy tildagi affikslar spesifikasi va bu 
boradagi yondashuvlar.
So‘z turkumlarining tasniflashdagi asosiy yondashuvlaming yuzaga kelish 
sabablari o‘rganiladi. Ular turli xil ilmiy asarlarga asoslangan holda tadbiq etiladi.
0 ‘rganilayotgan tilda morfemalaming turlari. Grammatik ma’no. Grammatik 
kategoriya va uning turlari. Grammatik son kategoriyasi. Kelishik kategoriyasi. 
Grammatik zamon kategoriyasi.
Mustaqil so‘z turkumi qatoriga mansub bo‘lgan ot, sifat, son, olmosh, fe’l, 
ravish kabi so‘z turkumlariga xos xususiyatlar atroflicha o‘rganiladi. Ularga xos 
asosiy belgilar va shuningdek, mustaqil so‘z turkumlariga doir asosiy muammoli 
masalalar
Yordamchi so‘z turkumlarining tadqiqiga oid ilmiy ishlar, so‘z turkumlarini 
tahlil etishdagi asosiy yondashuv tiplari, jumladan, morfologik, leksik, struktur, 
funksional, sintaktik, stilistik tahlillar, maydon nazariyasi kabi masalalar atroflicha 
o‘rganiladi.
Asosiy xorijiy tilning sintaktik qurilishiga oid umumiy ma’lumotlar, sintaktik 
qurilmalar, so‘z birikmasi, sintaktik birliklar, gapni tasniflash tamoyillari, asosiy 
sntaktik birlikning tuzilishiga ko‘ra tiplari, sodda gap, qo‘shma gaplar, gap turlarini 
shakllantiruvchi grammatik vositalar tahlili. Gap boTaklari. So‘z birikmalari. 
Sintaktik munosabat turlari. Qo‘shma gaplar sintaksisi.

Download 172.16 Kb.
1   2   3   4   5
Download 172.16 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaT o s h k e n t d a V l a t s h a r q s h u n o s L ik univers iteti 5 a 120201 Qiyosiy tilshunoslik lingvistik tarjimashunoslik

Download 172.16 Kb.
Pdf ko'rish