• Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na zakup smartfona) I. ZAMAWIAJĄCY
 • III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 • IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • VI. OCENA OFERT
 • VIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
 • IX. DODATKOWE INFORMACJE
 • Nazwa firmy
  Download 22,59 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi22,59 Kb.
  #626

  Nazwa Poznań, dnia 07.11.2016 r.

  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

  Al. Niepodległości 10

  61-875 Poznań

  tel. + 48 61 856 9495

  fax + 48 61 856 9595

  adrian.kobielski@ue.poznan.pl

  http://ue.poznan.pl  Zapytanie ofertowe

  (dotyczy zamówienia na zakup smartfona)
  I. ZAMAWIAJĄCY

  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

  Al. Niepodległości 10

  61-875 Poznań

  NIP: 7770005497

  REGON: 000001525


  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 1 sztuki smartfona.

  2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17 dni od złożenia stosownego zamówienia przez Zamawiającego,


  z zastrzeżeniem, że:

  • maksymalnie 14 dni przeznaczonych jest dla Wykonawcy na dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem dostawy (załącznik nr 2);

  • 3 dni zarezerwowane są dla Zamawiającego na wykonanie czynności odbioru przedmiotu zamówienia
   i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.


  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  Wykonawca składa ofertę na formularzu specyfikacji techniczno – cenowej załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) wypełniając kolumnę „Model oferowany” parametry oferowanego smartfona – zgodnie


  z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w kolumnie „Model żądany” oraz podając
  w odpowiednich rubrykach cenę jednostkową netto i wartość netto.

  Oferta powinna:

  - być opatrzona pieczątką firmową,

  - zawierać dane adresowe Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail itp.),

  - być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,


  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres
   w p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 15.11.2016 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – smartfon”.

  2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 21 dni od daty składania ofert – tj. do dnia 06.12. br.

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/zapytania-ofertowe,c3373/


  VI. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  Cena 100%
  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/zapytania-ofertowe,c3373/


  VIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

  1. Dostarczony smartfon musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

  2. Gwarantem dla zamawiającego jest Wykonawca. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta smartfona, jeżeli takie są przez niego dostarczane.

  3. Zamawiający wymaga podania w ofercie okresu gwarancji na oferowany smartfon i to na czas nie krótszy niż podano w specyfikacji techniczno-cenowej. Gwarancja rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego tj. w dniu, w którym rzecz zostanie kupującemu wydana.

  4. Wykonawca oświadcza, że w podaną w ofercie cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

  5. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego (załącznik nr 3) dotyczącego tego zamówienia.


  IX. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udziela p. Adrian Kobielski pod numerem telefonu 61 856 94 95 oraz adresem email: adrian.kobielski@ue.poznan.pl .


  X. ZAŁĄCZNIKI

  Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczno-cenowa / formularz oferty.

  Załącznik nr 2: Protokół dostawy – formularz.

  Załącznik nr 3: Protokół zdawczo – odbiorczy – formularz.


  Download 22,59 Kb.
  Download 22,59 Kb.