Windows operatsion tizimlari
Download 420 Kb.
bet29/30
Sana02.03.2022
Hajmi420 Kb.
#354
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
REPLACE буйруги
Берилганларни кайта ишлаш натижалари узгарувчиларнинг кийматлари каби сакланиши мумкин ва кейинчалик хар хил маълумот ва хисоботлар тайёрлашда ишлатилиши мумкин. Бу билан бирга амалий масалаларда берилганларни кайта ишлаш максадли купинча ёзувларнинг айрим майдон кийматлари устида àð õèë àìàëëàð áàæàðèø áèëàí êуïèí÷à àââàë áуø колган ва х.з майдонларга киймат бериш холда хисоблашдан иборат булади.
Replace (алмаштириш) буйруги МТи майдон кийматларини кайта ишлаш ва уларга янги киймат беришни бирга олиб боришни куйлайлаштирувчи восита хисобланади.
<ифода> -хисоблаш натижасида узгартириладиган майдон янги киймат беради, ифода тури ва узунлиги Мти тавсияномасида берилган узгартирилаётган майдон тури ва узунлигига мос булиши керак.
Бу холда REPLACE буйруги билан килинаётган узгартиришлар FOR опциясидаги шарт рост .Т. булган хамма ёзувлар учун бажарилади.
Replace буйругининг умумий куриниши куйидагича:
Replace [<чегараловчи>] <майдон номи>WITH <ифода>
[<майдон номи> WITH <ифода>...,]
бу ерда <чегараловчи>-узгартиришлар киритиш мумкин булган ёзувларни курсатишга имкон берувчи опция: бу N-(RECORD N) ратриб ракамли ёзув булиши мумкин, кейингилари жорийдан бошлаб N та ёзув (NEXT N) ёки барча ёзувлар (ALL); <майдон номи> киймати алмахтириладиган майдонни курсатади.
Replace буйруги FOR <шарт> опцияси билан тулдирилиши мумкин.
Агар на FOR опцияси, на <чегараловчи> опцияси курсатилмаган булса REPLACE буйруги факатгина жорий ёзувга узгариш киритади.
REPLACE буйругида бир неча майдон кийматга узгартириш имконини берувчи бир неча жуфт <майдон номи> курсатилган булиши мумкин. Уларнинг сони 254 белгидан ошик булмаган буйрук узунлиги билан чегараланган.
REPLACE буйругини VRZP-“ойлик таркатиш варакаси” берилганлар базасини кайта ишлаш мисолида курамиз. 1- бобидаги машкни бажариш боскичида ташкил килиш керак булган VRZP берилганлар базасининг тавсияномаси ва ёзувларини босиб чикариш 4.8 расмда келтирилган. Расмдан куриниб турибдики: NV-“хамма саналган”:ZP-“ойлик”:PR-”мукофот”:AV-“аванс”-берилганлар базаси майдонининг бир кисми тулдирилган. Колган майдон киймати: PN”даромад солиги”:VV-“хаммасидан олинган” SV-“бериладиган сумма”- булар куйидаги формулалар билан хисобланиши керак:
NVкZP+PR
PN-100*0.08+(NV-100)*0.13
VVкAV+PN
SVкNV-VV

.DISP STRU
Structure for database:a:vrzp.dbf
Number of data records:
Data of update: 01/01/80
Field Field name Type Width Dec
1 fi Character 12
2 nv Numeric 6 2
3 zp Numeric 6 2
4 pr Numeric 6 2
5 vv Numeric 6 2
6 av Numeric 6 2
7 pn Numeric 6 2
8 sv Numeric 6 2
** Total**
.list
Record# FI NV ZP PR VV AV PN SV
1 Аббосов П.Т. 0.00 200.00 50.00 0.00 80.00 0.00 0.00
2 Бегимов П.М. 0.00 187.00 40.00 0.00 75.00 0.00 0.00
3 Ворий Н.М. 0.00 245.00 75.00 0.00 120.00 0.00 0.00
4 Тошев Д.И. 0.00 145.00 50.00 0.00 60.00 0.00 0.00
5 Ильёсов Н.М. 0.00 200.00 50.00 0.00 120.00 0.00 .00


4.8-расм
“Даромад солигини хисоблашни билмайдиганлар учун тушунтирамиз, у 1991 йил 100 сумнинг 8% ва колган ойликдан 13% ташкил килган. Даромад солигининг хисоб китоби бу ерда хисобга олинмаган.
4.9 расмда REPLACE буйругининг NV-“хаммаси саналган” майдон кийматини хисоблашни ва унинг бажарилиш натижаларини таъминлаш курсатилган.

.USE VRZP
.REPLACE ALL NV WITH ZP+PR
5 records replased
.list FI, NV, ZP, PR
Record# FI NV ZP PR
1 Аббосов П.Т. 250.00 200.00 50.00
2 Бегимов П.М. 227.00 187.00 40.00
3 Ворий Н.М. 320.00 245.00 75.00
4 Тошев Д.И. 195.00 145.00 50.00
5 ИльёсовН.М. 330.00 200.00 50.00

  1. -расм


    1. - расмда REPLACE буйругининг VRZP берилганлар базасини тулдирилмаган майдонларини хисоблашни таъминлаш курсатилган.Download 420 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Download 420 Kb.