1-blok. Adabiyotshunoslik nazariyasi
Download 17.37 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi17.37 Kb.
#7109

1-blok. Adabiyotshunoslik nazariyasi


 1. “Badiiy asar” birikmasining tor va keng ma’nolari xususida.

 2. Badiiy kommunikatsiya tushunchasi. Badiiy asar badiiy kommunikatsiya vositasi sifatida.

 3. Ijodkor va o`quvchi muloqoti.

 4. Badiiy ijod: badiiy asarning dunyoga kelish qonuniyatlari.

 5. Badiiy asarda ijod jarayonining muhrlanishi, shunga ko`ra badiiy asarning fenomenal hodisa ekanligi.

 6. Badiiy asar sistem butunlik sifatida. “Sistema” tushunchasi: butun, qism va struktura.

 7. Obrazli tafakkur (obrazlilik) san'atning spetsifik xususiyati sifatida.

 8. Badiiy obraz xususiyatlari.

 9. Inson obrazi va uni yaratish vositalari. Badiiy obraz turlari.

 10. "Badiiy asar" tushunchasi. Badiiy asar — badiiy kommunikatsiya vositasi.

 11. Badiiy asar sistem butunlik sifatida.

 12. Badiiy asarda shakl va mazmun birligi.

 13. Badiiy mazmun obyektiv va subyektiv ibtido birligi sifatida.

 14. Syujet turlari. Syujet komponentlari.

 15. Konflikt va uning turlari.

 16. Badiiy asar kompozitsiyasi.

 17. She'riy va nasriy nutq haqida.

 18. Ritm tushunchasi. Ritmik bo`lak va ritmik vositalar.

 19. She'riy sintaksis haqida.

 20. "She'r tizimi" va "vazn" tushunchalari haqida. She'riy tizimlar.

 21. Barmoq she'r tizimi.

 22. Erkin she'r (sarbast) haqida.

 23. Aruz atamasi haqida. Aruzda ritmik bo`laklar: harf, juzv, rukn, bahr.

 24. Tasvir va ifoda vositalari haqida umumiy tushuncha.

 25. Trop (ko`chim) semantik sathdagi normadan og`ish sifatida. Tropning

asosiy turlari.

 1. Adabiy jarayon tushunchasi.

 2. Adabiyot taraqqiyotining ichki va tashqi omillari.

 3. Adabiy jarayonni davrlashtirish.

 4. Tahlil va talqin tushunchalari, ularning tushunish jarayonidagi nisbati haqida.

 5. Badiiy asarni tushunish jarayonidagi obyektiv va subyektiv jihatlar haqida.

 6. Kontekstual va immanent tahlil. Tahlil metodlari.

 7. Badiiy adabiyot – ijtimoiy ong sohasi.

 8. Badiiy adabiyot san'at turi sifatida.

 9. Badiiy obraz va obrazlilik.

 10. Badiiy asarda inson tasviri.

 11. Syujet. Konflikt. Kompozitsiya.

 12. Badiiy adabiyotning ikkiyoqlama mohiyati.

 13. Badiiy adabiyotning ijtimoiy funktsiyalari.

 14. Ijtimoiy dard tushunchasi.

 15. Inson faoliyati.

 16. Dunyoqarash va badiiy ijod.

 17. Adabiyot va mafkura.

 18. Sintezlashuv hodisasi.

 19. Obrazli tafakkur (obrazlilik) san'atning spetsifik xususiyati sifatida.

 20. Badiiy obraz tushunchasi. Badiiy obraz xususiyatlari.

 21. Inson obrazi va uni yaratish vositalari. Badiiy obraz turlari.

 22. Epik asar syujeti haqida tushuncha.

 23. Lirik asar syujeti.

 24. Epik asar kompozitsiyasi haqida tushuncha.

 25. Lirik asar kompozitsiyasi.

 26. Dramatik asarlar kompozitsion xususiyatlari.

 27. Badiiy til tushunchasi.

 28. Badiiy til badiiy informatsiya yetkazish vositasi.

 29. Badiiy tilning spetsifik xususiyatlari.

 30. Badiiy nutq shakllari.

 31. Badiiy tilning adabiy til hamda milliy til bilan munosabati.

 32. Adabiy tur tushunchasi.

 33. Badiiy adabiyotni turlarga ajratish printsiplari.

 34. Adabiy turlar orasida chegaraning shartliligi.

 35. Adabiy turlar mavqeining o`zgaruvchanligi.

 36. Epik turning o`ziga xos spetsifik xususiyatlari.

 37. Rivoya eposning o`zagi sifatida.

 38. Epik tur janrlari, janrlarga ajratish prinsiplari. Eposning asosiy janrlari.

 39. Lirik turning spetsifik xususiyatlari

 40. Lirik qahramon tushunchasi

 41. Lirik asarlarni janrlarga ajratish prinsiplari.

 42. Hozirgi she'riyatdagi lirik janrlar xususiyati.

 43. Dramatik turning o`ziga xos xususiyatlari.

 44. Drama va teatr, dramatik asar va uning sahna talqini.

 45. Dramatik asarlarni janrlarga ajratish prinsiplari.

 46. Dramatik tur va uning janrlari haqida.

 47. Izometrik va geterometrik she’rlar haqida.

 48. Geterometrik she’rlarda ritmik bo`laklar rolining ikkinchisiga ko`chishi.

 49. Erkin she’r (sarbast) haqida.

 50. Tahlil va talqin tushunchalari, ularning tushunish jarayonidagi nisbati

 51. Badiiy asarni tushunish jarayonidagi obyektiv va subyektiv jihatlar

 52. Tanqid janrlari. Taqriz, adabiy portret, problematic maqola.

 53. Estetik ideal tushunchasi.

 54. Badiiy asarlar g‘oyasi.

 55. Mavzu va g‘oya yaxlitligi.

 56. Xalq tili va adabiyot tili.

 57. Badiiy asar tili haqida.

 58. Adabiy turlar va janrlar haqida.

 59. Epik tur va uning turlari.

 60. Lirik tur va uning janrlari.

 61. A.Fitratning adabiy –tanqidiy qarashlari.

 62. A.Sa`diyning tanqidiy qarashlari.

 63. A.Cho`lponning ilmiy-tanqidiy maqolalari.

 64. M.Qo’shjonov ijodining o’zbek adabiy tanqidchiligidagi ahamiyati.

 65. Homil Yoqubovning adabiy-tanqidiy maqolalari.

 66. Oybekning adabiy-tanqidiy qarqshlari.

 67. Izzat Sultonning tanqidchilik faoliyati.

 68. Ozod Sharafiddinov – o`zbek tanqidchiligining ulkan namoyandasi.

 69. Naim Karimov ijodining o’zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligi rivojidagi o’rni.

 70. Umarali Normatovning o’bek adabiy-tanqidchiligida tutgan o’rni.

 71. Abdug`ofir Rasulovning tanqidchilik faoliyati

 72. Ibrohim G`afurovning adabiy-tanqidiy maqolalari.

 73. Norboy Xudoyberganovlarning adabiy-tanqidiy qarashlari.

 74. Sho`ro davri o`zbek adabiy tanqidchiligi.

 75. Hozirgi o`zbek adabiy tanqidchiligi. D.Quronov, I.Haqqul, Q.Yo’ldoshev.


Download 17.37 Kb.
Download 17.37 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1-blok. Adabiyotshunoslik nazariyasi

Download 17.37 Kb.