• Predmet ponudbe nepremičnina ID znak: katastrska občina
 • Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni.
 • Brezpogojna in zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine in premičnin delno opremljeni avtosalon V brežicah
  Download 14.98 Kb.
  Sana26.03.2020
  Hajmi14.98 Kb.

  BREZPOGOJNA in ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE in PREMIČNIN

  »DELNO OPREMLJENI AVTOSALON v BREŽICAH«

  Naziv ponudnika1


  Naslov in sedež ponudnika2


  Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe


  Kontaktna oseba in kontakti

  GSM in elektronski naslov
  Transakcijski račun ponudnika na katerega se vrne varščina


  Predmet ponudbe

  nepremičnina ID znak: katastrska občina 1283 ČRNC parcela 676/5 (ID 1717743) s podatki iz zemljiškega katastra: pozidano zemljišče v izmeri 1.559 m2, na katerem stoji poslovni objekt po podatkih iz zemljiškega katastra s št. stavbe 217, na naslovu Mladinska ulica 12, Brežice, ki v naravi predstavlja avto salon s pisarnami in oprema, podpisana v PRILOGI št.: 2 javnega povabila

  Zasedena nepremičnina

  DA

  NETO ponudbena cena za nepremičnino in opremo3  DAVŠČINA

  DDV po 22% stopnji od neto zneska kupnine se obračuna skladno z določbami 76. a člena ZDDV- 1 v povezavi s 45. členom ZDDV-1 in ga obračuna kupec.
  Rok sklenitve pogodbe

  30 dni od prejema obvestila o izbiri

  Rok plačila  Obrazložitev načina in virov financiranja4  Instrument zavarovanja za resnost ponudbe

  Varščina v višini 30.000,00 EUR

  Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni.

  Nepremičnina se kupuje po sistemu »videno-kupljeno«. Ponudnik je v celoti seznanjen s pravnim in fizičnim stanjem nepremičnine in iz tega naslova ne bo uveljavljal kakršnihkoli zahtevkov.

  Datum: Žig: Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

  _________ ___________________________________5  1 Navesti je treba firmo družbe ponudnika, matično številko in ID za DDV.

  2 Navesti je treba sedež.

  3 Je skupna cena za nepremičnino in opremo

  4 Obvezno je treba ponudbi priložiti dokazila-pismo o nameri banke in/ali izpis stanja na TRR, ki ni starejše od 30 dni!

  5 V primeru, če podpisnik ni zakoniti zastopnik ponudnika, je pooblastilo obvezna priloga te ponudbe.


  Download 14.98 Kb.
  Download 14.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Brezpogojna in zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine in premičnin delno opremljeni avtosalon V brežicah

  Download 14.98 Kb.