• 4.4C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 4.4D Pozorování, experimentování a měření
 • 4.5 Elektromagnetické kmi tání a vlnění
 • 4.5B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 4.5C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 4.5D Pozorování, experimentování a měření
 • 5 Optika
 • 5.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
  Download 0.55 Mb.
  bet12/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  4.4B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - popsat rovnicí okamžitou hodnotu střídavého napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu

  - určit fázový rozdíl střídavého napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu

  - vysvětlit činnost usměrňovače střídavého proudu

  - vysvětlit činnost zesilovače s tranzistorem

  - vysvětlit princip činnosti alternátoru

  - vysvětlit způsob spojení spotřebičů v trojfázové soustavě střídavého napětí

  - vysvětlit vznik točivého magnetického pole

  - vysvětlit činnost asynchronního elektromotoru

  - vysvětlit činnost transformátoru

  - znát zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními

  - vysvětlit vliv způsobů získávání elektrické energie na životní prostředí

  - vysvětlit cesty k úsporám elektrické energie


  4.4C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výpočtem induktanci a kapacitanci obvodu střídavého proudu

  - určit výpočtem efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu

  - určit výpočtem činný výkon střídavého proudu

  - určit výpočtem hodnotu střídavého napětí a proudu při transformaci

  - popsat způsoby získávání a přenosu elektrické energie

  4.4D Pozorování, experimentování a měření


  - navrhnout experiment pro demonstraci vlastností cívky a kondenzátoru v obvodu střídavého proudu

  - změřit kapacitu kondenzátoru a indukčnost cívky střídavým proudem

  - sestrojit na základě měření rezonanční křivku sériového a paralelního obvodu LC

  - ověřit činnost polovodičového usměrňovače

  - ověřit činnost tranzistorového zesilovače

  - ověřit experimentem rovnici transformátoru


  4.4E Komunikace


  - nakreslit schéma obvodů střídavého proudu

  - určit z časového digramu střídavého napětí a proudu fázový rozdíl těchto veličin

  - posoudit činný výkon střídavého proudu na základě časového diagramu okamžitého výkonu

  - získat údaje o výrobě a spotřebě elektrické energie v národním hospodářství

  - získat údaje o spotřebě elektrické energie v domácnosti

  - posoudit přínos a rizika jaderné energetiky


  4.5 Elektromagnetické kmitání a vlnění

  4.5A Znalosti


  - popsat strukturu elektromagnetického oscilátoru

  - vyjádřit vztah pro periodu, popř. frekvenci oscilačního obvodu LC

  - uvést přibližnou hodnotu rychlosti elektromagnetického vlnění ve vakuu

  - popsat rozložení napětí a proudu v půlvlnném dipólu

  - popsat konstrukci elektrodynamického reproduktoru

  4.5B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit kmitání elektromagnetického oscilátoru

  - vysvětlit příčinu tlumení vlastního elektromagnetického kmitání

  - vysvětlit vliv parametrů elektromagnetického oscilátoru na periodu elektromagnetických kmitů

  - vysvětlit rozdíl mezi vlastním a nuceným elektromagnetickým kmitáním

  - vysvětlit vliv tlumení elektromagnetického oscilátoru na průběh jeho rezonanční křivky

  - vysvětlit vznik elektromagnetického vlnění ve dvouvodičovém vedení

  - vysvětlit vznik elektromagnetického dipólu

  - popsat základní vlastnosti elektromagnetického vlnění

  - vysvětlit princip činnosti radiolokátoru

  - vysvětlit princip činnosti mikrofonu a reproduktoru

  - vysvětlit podstatu modulace elektromagnetického kmitání

  - vysvětlit princip demodulace signálů v přijímači elektromagnetického vlnění


  4.5C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výpočtem periodu, popř. frekvenci vlastního kmitání elektromagnetického oscilátoru

  - uvést příklady praktického využití rezonance elektromagnetického oscilátoru

  - určit výpočtem vlnovou délku elektromagnetického vlnění

  4.5D Pozorování, experimentování a měření


  - navrhnout experiment pro demonstraci elektromagnetického kmitání obvodu LC

  4.5E Komunikace


  - určit z grafu elektromagnetického kmitání periodu, popř. frekvenci kmitů

  - nakreslit graf postupné elektromagnetické vlny

  - popsat pomocí schématu princip vysílače a přijímače elektromagnetického vlnění

  - uvést příklady zařízení pro přenos signálů elektromagnetickým vlněním a určit obor vlnových délek, v němž se signály přenášejí

  - vysvětlit základní ideu elektromagnetického fyzikálního obrazu světa

  5 Optika

  5.1 Vlnové vlastnosti světla

  5.1A Znalosti


  - charakterizovat světlo jako elektromagnetické vlnění

  - určit přibližnou hodnotu rychlosti světla ve vakuu

  - definovat vlnovou délku světla ve vakuu (ve vzduchu)

  - charakterizovat bílé světlo intervalem vlnových délek a barvou

  - vypočítat frekvenci z vlnové délky

  - charakterizovat odraz, úplný odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí

  - definovat absolutní a relativní index lomu pro dané prostředí

  - popsat a nakreslit průchod monofrekvenčního a bílého světla hranolem

  - popsat jev interference světla na dvojštěrbině

  - znát podmínky pro dráhový rozdíl při interferenčním maximu a minimu

  - popsat děj ohybu světla na štěrbině

  - popsat jev polarizace světla odrazem a lomem

  - charakterizovat světlo laseru

  5.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit rozdíl mezi optickým prostředím průhledným, průsvitným, neprůhledným, opticky izotropním a opticky anizotropním

  - nakreslit k dopadajícímu paprsku paprsek odražený a lomený a ukázat na nákresu princip záměnnosti chodu paprsků

  - rozlišit lom ke kolmici a od kolmice a uvést podmínky pro tyto dvě situace

  - vysvětlit z rovnosti frekvence světla v různých prostředích závislost vlnové délky na indexu lomu látky

  - vysvětlit vznik duhy a proč se fialové paprsky lámou více než červené

  - kvalitativně vysvětlit příčinu duhových barev na mydlinové bláně nebo na tenké vrstvě oleje na vodě

  - vysvětlit vznik interferenčního obrazce při průchodu bílého a monofrekvenčního světla dvojštěrbinou

  - vysvětlit rozdíl mezi ohybem světla a ohybem zvuku z hlediska velikosti překážky

  - vysvětlit rozdíl mezi obyčejným a polarizovaným světlem

  - vysvětlit význam analyzátoru a polarizátoru pro polarizaci světla

  - porovnat jevy interference, ohybu a polarizace světla  Download 0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení

  Download 0.55 Mb.