• E2 - Technická specifikace pro výběrové řízení na kombinovaný titrační přístroj pro stanovení bromového indexu a vody
 • E3 - Technická specifikace pro výběrové řízení na voltametrický analyzátor - polarograf
 • E1 Technická specifikace pro výběrové řízení na titrační přístroj pro stanovení vody podle Karl Fischera
  Download 66.76 Kb.
  Sana29.12.2019
  Hajmi66.76 Kb.

  Příloha č. 2


  Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace „Přístroje pro palivářské, elektrochemické a termické analýzy pro projekt UniCRE“

  E1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na titrační přístroj pro stanovení vody podle Karl Fischera


  Popis systému:

  Titrátor splňující podmínky pro metodu stanovení vody coulometricky/microcoulometricky podle Karl Fischera v kapalných ropných uhlovodících podle ASTM D4928, D6304.  1. Technické požadavky na přístroj:

  Požadavky

  Vyjádření uchazeče

  1. Možnost stanovení vody v surové ropě, kapalných ropných výrobcích, uhlovodíkových rozpouštědlech a kapalinách s obsahem karbonylových skupin
  1. Měřící rozsah minimálně 1 ppm až cca 5 % obsahu vody
  1. Zobrazování titrace v reálném čase (grafický displej), ukládání metod, statistické zpracování výsledků
  1. PC se softwarem, umožňujícím řízení jednotky a vyhodnocení a statistické zpracování naměřených dat a jejich zálohování v PC i na síti.
  1. Použít stejný PC a software jako v bodě 4 i pro řízení systému E2 (bromový index, voda volumetricky)
  1. Generační cely s diafragmou i bez diafragmy
  1. Flexibilní metoda umožňující sérii vzorků se statistikou
  1. Výsledek v ppm, %, mg, µg, mg/l
  1. Referenční materiál s obsahem 100 a 1000 ppm vody, např. 10 x cca 5 ml


  1. Ověření činnosti přístroje

  Uchazeč dodá v rámci VŘ hodnoty stanovení obsahu vody, změřené pro CRM s certifikovaným obsahem 90 - 110 ppm. Bude provedeno 5 opakovaných měření. Jednotlivá měření budou na sebe bezprostředně navazovat. Výsledky uchazeč dodá ve formě excelovské tabulky, ve které bude uvedeno:

  • Certifikovaná hodnota obsahu vody

  • Stanovená hodnota obsahu vody ze všech 5 opakovaných měření uvedená na 1 desetinné místo

  • Opakovatelnost měření obsahu vody vyjádřená pomocí RSD %, vypočítaná na 1 desetinné místo

  • Diference všech naměřených hodnot (v absolutní hodnotě) oproti certifikované hodnotě a jejich součet.

  Měření obsahu vody bude provedeno na nabízeném typu zařízení. Kromě tabulky budou dodána i primární data v tištěné nebo elektronické podobě, z nichž bude patrné, kdy byla měření provedena.

  1. Spotřební materiál - dodat v rámci VŘ současně s přístrojem:

  Kromě standardně dodávaného materiálu s přístrojem také balík spotřebního materiálu, zajišťující běžný jednosměnný provoz na 3 roky.

  1. Hodnocení:  V první fázi se budou hodnotit kritéria uvedená v následující tabulce:
  Ukazatel

  Váha

  Popis hodnocení

  B3

  Suma absolutních hodnot diferencí naměřené a certifikované hodnoty obsahu vody pro CRM

  60 %

  Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.

  B4

  Hodnota opakovatelnosti z 5 měření obsahu vody v CRM

  40 %

  Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.

  V druhé fázi se posoudí splnění požadavků z bodu 1. Při tom se získá koeficient, kterým se budou násobit počty bodů získané v první fázi.

  Splnění všech požadavků – koeficient 1,0

  Nesplnění jednoho požadavku – koeficient 0,9

  Nesplnění dvou požadavků – koeficient 0,7

  Nesplnění 3 a více požadavků – koeficient 0,0

  V třetí fázi se bodová hodnota jednotlivých nabídek vydělí hodnotou nejlepší nabídky a vynásobí 100, čímž se získá se číselná hodnota pro tento přístroj.  1. Po instalaci:

  U dodaného přístroje uchazeč předvede opakované (5 x) stanovení obsahu vody u vybraného vzorku oleje.

  Pro CRM se 100 ppm vody zopakuje uchazeč stejné hodnoty, jako dodal do VŘ v rámci bodu 2, nebo horší o maximálně 10 %.


  E2 - Technická specifikace pro výběrové řízení na kombinovaný titrační přístroj pro stanovení bromového indexu a vody


  Popis systému:

  Titrátor splňující podmínky pro coulometrické stanovení bromového indexu ropných frakcí coulometricky ASTM D2710, ASTM D1159 a stanovení vyšších obsahů vody volumetricky ASTM D 4377  1. Technické požadavky na přístroj:

  Požadavky

  Vyjádření uchazeče

  1. Možnost stanovení vody v surové ropě, kapalných ropných výrobcích, biopalivech
  1. Měřící rozsah minimálně 1 % až cca 100 % obsahu vody
  1. Měřicí rozsah pro bromový index minimálně 10 – 1000 mg Br/100g vzorku
  1. Zobrazování titrace v reálném čase (grafický displej), ukládání metod, statistické zpracování výsledků
  1. PC se softwarem, umožňujícím ovládání přístrojů E1 i E2, vyhodnocení a statistické zpracování naměřených dat a jejich zálohování v PC i na síti.
  1. Pro bromový index generační cela s diafragmou
  1. Flexibilní metoda umožňující sérii vzorků se statistikou
  1. Výsledek v ppm, %, mg, µg, mg/l
  1. Referenční materiál s bromovým indexem cca 100 a 1000 mg Br/100g
  1. Referenční materiál s obsahem vody cca 1 %


  1. Ověření činnosti přístroje

  Uchazeč dodá v rámci VŘ hodnoty bromového indexu, změřené pro standardní materiál s BI cca 100. Bude provedeno 5 stanovení s odstupem 10 min mezi jednotlivými měřeními. Výsledky uchazeč dodá ve formě excelovské tabulky, ve které bude uvedeno:

  • Certifikovaná hodnota bromového indexu

  • Bromový index ze všech 5 opakovaných měření

  • Opakovatelnost vypočítaná pro 5 měření bromového indexu, vyjádřená pomocí RSD %, vypočítaná na 1 desetinné místo

  • Diference všech naměřených hodnot bromového indexu (v absolutní hodnotě) oproti hodnotě bromového indexu referenčního materiálu a jejich celkový součet.

  Měření bromového indexu a obsahu vody bude provedeno na nabízeném typu přístroje. Kromě tabulky budou dodána i primární data v tištěné nebo elektronické podobě, z nichž bude patrné, kdy byla měření provedena.

  1. Spotřební materiál - dodat v rámci VŘ současně s přístrojem:

  Kromě standardně dodávaného materiálu s přístrojem také balík spotřebního materiálu, zajišťující běžný jednosměnný provoz na 3 roky.

  1. Hodnocení:  V první fázi se budou hodnotit kritéria uvedená v následující tabulce:
  Ukazatel

  Váha

  Popis hodnocení

  B5

  Suma absolutních hodnot diferencí naměřené a certifikované hodnoty bromového indexu ze všech 5 měření

  60 %

  Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.

  B6

  Hodnota opakovatelnosti z 5 měření bromového indexu v referenčním materiálu

  40 %

  Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.

  V druhé fázi se posoudí splnění požadavků z bodu 1. Při tom se získá koeficient, kterým se budou násobit počty bodů získané v první fázi.

  Splnění všech požadavků – koeficient 1,0

  Nesplnění jednoho požadavku – koeficient 0,9

  Nesplnění dvou požadavků – koeficient 0,7

  Nesplnění 3 a více požadavků – koeficient 0,0

  V třetí fázi se bodová hodnota jednotlivých nabídek vydělí hodnotou nejlepší nabídky a vynásobí 100 a získá se číselná hodnota pro tento přístroj.  1. Po instalaci

  Uchazeč na vzorku referenčního materiálu musí zopakovat stejné hodnoty dodané v rámci bodu 2 technické specifikace, nebo horší maximálně o 10 %.

  E3 - Technická specifikace pro výběrové řízení na voltametrický analyzátor - polarograf


  Popis systému:

  Analyzátor umožňující:  • polarografická a voltampéromentická měření ve vodných i bezvodých elektrolytech

  • práci s elektrodami: rtuťová kapková elektroda a rotační disková elektroda včetně řídicího počítače a softwaru.
  1. Technické požadavky na přístroj:

  Požadavky

  Vyjádření uchazeče

  1. Rtuťová kapková elektroda umožňující pracovat jak v režimu DME (rtuťová odkapávající elektroda), tak i HMDE (visící rtuťová kapková elektroda).
  1. Polarografické a voltametrické techniky polarizace pracovní elektrody: DC (klasická, „stejnosměrná“), DP (diferenční pulzní), případně NP (normální pulzní).
  1. Metody měření: přímá polarografie (voltametrie), anodická a katodická stripping voltametrie.
  1. Použitelný rozsah potenciálů: -4V až +4V
  1. Proudový rozsah: minimálně od ± 1nA do ± 10A
  1. Možnost naprogramovat a uložit do paměti minimálně 30 analytických metod
  1. Řídicí PC s příslušným softwarem – řízení požadovaných analytických technik, zpracování dat, archivace dat v PC a na síti, tisk výsledků a křivek z měření.
  1. Možnost regulace úhlové rychlosti RDE (rotační diskové elektrody)
  1. Řízení rtuťové kapkové elektrody (nejlépe pneumatické)
  1. Kvalitní návod k obsluze jak k přístroji, tak k softwaru v angličtině, včetně českého překladu.


  1. Ověření činnosti přístroje

  Uchazeč dodá v rámci VŘ údaje o opakovatelnosti analytického signálu (vyjádřené formou RSD%) z 10 stanovení olovnatých iontů ve vodě o koncentracích 10-9 mol/l v technice anodické stripping voltametrie s použitím visící rtuťové kapkové elektrody (HMDE) a 10-4 mol/l s použitím techniky diferenční pulzní polarografie a elektrody DME. Měření budou provedena s odstupem 10 minut mezi jednotlivými měřeními. Uchazeč současně dodá i primární data v tištěné nebo elektronické podobě s údaji o datu a času měření. Výsledky budou dodány ve formě tabulky, ve které budou uvedena všechna naměřená data a relativní směrodatná odchylka, vypočítaná na 1 desetinné místo.

  1. Spotřební materiál – dodat v rámci VŘ současně s přístrojem

  Kromě standardně dodávaného spotřebního materiálu dodá uchazeč balík spotřebního materiálu, zajišťující běžný jednosměnný provoz přístroje (vytížení na 30 %) na 3 roky a navíc níže uvedené položkyy:

  • Víceúčelová rtuťová kapková elektroda: 1 ks

  • Polarografické kapiláry: 10 ks

  • Polarografické kapiláry silanizované: 10 ks

  • Referentní Ag/AgCl elektroda: 2 ks

  • Elektrolytický můstek pro referentní elektrodu: 2 ks

  • Tělo pomocné elektrody: 2 ks

  • Pomocná elektroda Pt: 1 ks

  • Pomocná elektroda GC (glassy carbon, skelný uhlík): 1 ks

  • Rotační disková elektroda /RDE/ (tělo): 2 ks

  • RDE - GC disk: 2 ks

  • RDE - Au disk: 2 ks

  • RDE – Ag disk: 2 ks  1. Hodnocení technické úrovně:

  V první fázi se budou hodnotit kritéria uvedená v následující tabulce:
  Ukazatel

  Váha

  Popis hodnocení

  B1

  Opakovatelnost výsledků měření technikou DME

  50 %

  Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě opakovatelnosti

  B2

  Opakovatelnost výsledků měření technikou HMDE

  50 %

  Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě opakovatelnosti

  V druhé fázi se posoudí splnění požadavků z bodu 1. Při tom se získá koeficient, kterým se budou násobit počty bodů získané v první fázi.

  Splnění všech požadavků – koeficient 1,0

  Nesplnění jednoho požadavku – koeficient 0,9

  Nesplnění dvou požadavků – koeficient 0,7

  Nesplnění 3 a více požadavků – koeficient 0,0

  V třetí fázi se bodová hodnota jednotlivých nabídek vydělí hodnotou nejlepší nabídky a vynásobí 100, čímž se získá výsledná bodová hodnota daného přístroje.  1. Po instalaci:

  1. Předvedení funkce přístroje na vzorku v anorganickém elektrolytu (Pb2+ v 0,1M HCl) a organickém elektrolytu (elementární síra v acetátovém pufru o rozpouštědlu methanol-toluen 1:1)

  2. Zopakování stejných hodnot opakovatelnosti pro stanovení Pb2+ iontů, dodaných v rámci VŘ, nebo horších o maximálně o 10%.


  Download 66.76 Kb.
  Download 66.76 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  E1 Technická specifikace pro výběrové řízení na titrační přístroj pro stanovení vody podle Karl Fischera

  Download 66.76 Kb.