• 5.1D Pozorování, experimentování a měření
 • 5.2 Zobrazování optickými soustavami
 • 5.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 5.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 5.2D Pozorování, experimentování a měření
 • 5.3 Elektromagnetické záření
 • 5.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 5.3C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 5.3D Pozorování, experimentování a měření
 • 6.1 Relativistická kinematika
 • C Aplikace poznatků a řešení problémů
  Download 0.55 Mb.
  bet13/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  5.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - vypočítat z indexu lomu daného optického prostředí rychlost světla v tomto prostředí

  - použít zákon lomu k výpočtu úhlu lomu při daném úhlu dopadu (resp. obráceně)

  - vypočítat mezní úhel dopadu

  - určit výsledek interference světla dané vlnové délky pro dvě koherentní světelná vlnění s daným dráhovým rozdílem

  - vypočítat k danému indexu lomu polarizační ( Brewsterův) úhel

  - nakreslit schéma hranolového mikroskopu a objasnit jeho funkci

  - uvést použití polarizovaného světla pro praxi

  5.1D Pozorování, experimentování a měření


  - určit index lomu skla, popř. plexiskla, měřením úhlu dopadu a úhlu lomu nebo měřením mezního úhlu a výsledky měření porovnat

  - navrhnout a provést experiment na rozklad bílého světla

  - demonstrovat laserovým ukazovátkem ohyb a interferenci

  - navrhnout experiment, jak z bílého světla získat světlo dané barvy, polarizované světlo


  5.1E Komunikace


  - podat za pomoci literatury stručné vysvětlení některé z metod měření rychlosti světla (např. Michelsonův pokus)

  - číst s porozuměním odborný text (na úrovni textu učebnice fyziky) o omezení rozlišovací schopnosti optických přístrojů a napsat o něm výstižné sdělení

  - vyhledat v tabulkách index lomu různých látek a jeho závislost na vlnové délce

  5.2 Zobrazování optickými soustavami

  5.2A Znalosti


  - vyjmenovat principy paprskové optiky

  - definovat poloměr křivosti, ohniskovou vzdálenost

  - popsat a nakreslit chod význačných paprsků u zrcadla a tenké čočky

  - charakterizovat zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem, tenkou čočkou z hlediska vztahu vlastností obrazu k vlastnostem  předmětu

  - napsat zobrazovací rovnici kulového zrcadla a čočky

  - definovat optickou mohutnost čočky a její jednotku

  - definovat měřítko optického zobrazení (příčné zvětšení)

  - popsat oko jako optickou soustavu

  - definovat konvenční zrakovou vzdálenost a zorný úhel

  - definovat svítivost a uvést jednotku svítivosti

  - definovat osvětlení a uvést jednotku ovětlení

  5.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - použít principy paprskové optiky a chodu význačných paprsků ke konstrukci obrazu vzniklého zobrazením rovinným a kulovým zrcadlem, tenkou spojkou a tenkou rozptylkou

  - analyzovat optická zobrazení předmětu rovinným a kulovým zrcadlem, spojkou a rozptylkou a popsat vlastnosti vzniklého obrazu

  - vysvětlit zobrazovací rovnici kulového zrcadla a tenké čočky včetně znaménkové konvence

  - vysvětlit podstatu vad oka a způsoby korekce těchto vad

  - vysvětlit podstatu lupy, mikroskopu, Keplerova dalekohledu a fotoaparátu

  5.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - zjistit změny obrazu vytvořeného tenkou čočkou při změně předmětové vzdálenosti

  - řešit úlohy pomocí zobrazovací rovnice kulového zrcadla a čočky s uplatněním znaménkové konvence

  - určit vlastnosti obrazu vyhodnocením vypočtených hodnot

  - řešit geometricky problémové úlohy typu k danému bodu a jeho obrazu nalézt polohu čočky a její ohniska, známe-li optickou osu čočky

  - vypočítat optickou mohutnost čočky

  - provést důkaz platnosti předložených vztahů pro příčné zvětšení u dutého zrcadla a spojné čočky

  - určit ze známého příčného zvětšení charakter obrazu

  - popsat obraz vytvořený vypuklým zrcadlem a zdůvodnit jeho použití v dopravě

  - vypočítat osvětlení zvolené plochy při dané svítivosti zdroje

  - zhodnotit pomocí tabulek vhodnost osvětlení pro konkrétní situaci


  5.2D Pozorování, experimentování a měření


  - experimentálně ověřit zobrazovací rovnici pro spojnou čočku

  - experimentálně určit ohniskovou vzdálenost spojné čočky a určit chybu měření

  - jednoduchým způsobem určit ohniskovou vzdálenost lupy

  - navrhnout a provést experiment demonstrující odstranění vady u dalekozrakého a krátkozrakého oka


  5.2E Komunikace


  - načrtnout chod paprsků a objasnit podle obrázku funkci mikroskopu, dalekohledu, zpětného projektoru, diaprojektoru a fotoaparátu

  - vyhledat informace o doporučovaných hodnotách osvětlení předmětů a napsat o nich sdělení


  5.3 Elektromagnetické záření

  5.3A Znalosti


  - reprodukovat přehled elektromagnetického záření

  - charakterizovat jednotlivé druhy elektromagnetického záření, jejich zdroje a vlastnosti

  - definovat spektrum látky a jeho druhy

  - uvést vlastnosti rentgenového záření

  - reprodukovat fakta o objevu a významu rentgenového záření

  5.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - uspořádat jednotlivé druhy elektromagnetického záření podle jejich frekvence

  - vysvětlit vlastnosti jednotlivých druhů elektromagnetického záření

  - vysvětlit fyzikální rozdíl mezi svítící žárovkou a svítící zářivkou

  - vysvětlit existenci temných (Fraunhoferových) čar ve spektru Slunce

  - porovnat druhy spekter látek, a uspořádat je podle určitého kritéria

  - vysvětlit vznik rentgenového záření


  5.3C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - uvést příklady praktického využití infračerveného, ultrafialového a rentgenového záření

  - vysvětlit škodlivost nadměrného slunění

  - uvést zásady bezpečnosti při využívání rentgenového záření

  - vysvětlit potřebu omezení úniku freonů do ovzduší


  5.3D Pozorování, experimentování a měření


  - navrhnout experiment, kterým se pomocí spektra zjistí složení látky

  5.3E Komunikace


  - vyhledat v literatuře fakta o objevu a významu rentgenového záření

  6 Speciální teorie relativity

  6.1 Relativistická kinematika

  6.1A Znalosti


  - uvést meze platnosti Newtonovy mechaniky

  - zformulovat princip relativity a princip konstantnosti rychlosti světla ve vakuu

  - charakterizovat rychlost světla ve vakuu je mezní rychlostí pohybu všech hmotných objektů

  - uvést, že současnost dvou (soumístných) událostí závisí na vztažné soustavě

  - popsat princip procesu synchronizace hodin

  - určit, že čas události a délka objektu závisí na vztažné soustavě

  - uvést vztah pro dilataci času a kontrakci délek

  - uvést relativistický vztah pro skládání rychlostí
  Download 0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  C Aplikace poznatků a řešení problémů

  Download 0.55 Mb.