• TELEFON MESAJ HİZMETİ
 • Şirketin Adı
 • E-Posta Adresi
 • Onay Tarihi : ...... / ..... / 200.....
 • Ek-a : Hİzmete özel ekler ek-a1 gsm mobil telefon hizmeti Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  Download 0.66 Mb.
  bet1/3
  Sana25.12.2019
  Hajmi0.66 Mb.
    1   2   3

  EK-A : HİZMETE ÖZEL EKLER
  EK-A1

  GSM MOBİL TELEFON HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  GSM Mobil Telefon Hizmeti, ETSI’nin GSM Mobil Telefon şebekelerine ilişkin standartlarına uygun olarak, bir GSM şebekesi kurulması ve işletilmesi ile GSM Association tarafından uygulanan GSM MoU çerçevesinde öngörülen hizmetlerin verilmesini kapsar. Ülkelerin uygulamasına bırakılmış GSM MOU kapsamı dışında olan telekomünikasyon hizmetleri Kurumun izni ile verilebilir.
  2. Yetkilendirme Türü
  GSM Mobil Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri Kurumla imzalanacak bir İmtiyaz Sözleşmesi ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  GSM (Global System for Mobile Communications) : ETSI’nin mobil, hücresel sayısal haberleşme standartlarına göre verici ve alıcı üniteleri haiz baz istasyonları, baz istasyon kontrol istasyonları, anahtarlama teçhizatı, bunlar arasındaki irtibatı temin eden telli ve telsiz her türlü haberleşme sistemleri.
  GSM MoU : Avrupa çapında GSM Mobil telefon şebekesinin kurulmasına ilişkin protokol ve ekler.
  GSM Association : GSM MoU kapsamındaki GSM işletmecilerinin oluşturduğu kuruluş.
  4. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

  4.1. Hizmet Kalitesi
  4.1.1. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
  4.1.2. İşletmeci, GSM mobil telefon santralının ana telekomünikasyon şebekesine bağlanması için gerekli olan her türlü yazılım ve donanımı (CCOSS7 dahil) sağlamakla yükümlüdür.
  4.1.3. Kapsama alanı içindeki alanlarda şebeke içi arama blokaj oranı yüzde beş (%5)’ten, arama başarısızlık oranı ise yüzde iki (% 2)’den fazla olmayacaktır.
  4.1.4. Kurum, periyodik olarak şebekelerin hizmet kalitesini ve blokaj oranını kontrol ederek gerekli işlemleri yapar. Bu amaçla, Kurum işletmeciden raporlar ve bilgiler talep etmeye ve GSM şebekesinin verimliliğini incelemeye yetkilidir.
  4.2.İşletmeci, kendi GSM mobil telefon şebekesinin yabancı GSM mobil telefon şebekeleri ile haberleşmeye uygun olmasını sağlar. Ayrıca işletmeci yurtdışına çıkan abonelerinin yabancı GSM mobil telefon şebekelerini kullanma imkanına sahip olmasını temin eder.
  4.3. İşletmecinin GSM şebekesinin ekipmanları arasında kendi altyapısını kurma talebi Kurum tarafından değerlendirilir ve konuya ilişkin hususlar değişen şartlar da göz önüne alınmak suretiyle Kurumca belirlenir.


  EK-A2

  UYDU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

  Uydu Telekomünikasyon Hizmeti, uydular ve yer istasyonları aracılığı ile tek veya çift yönlü olarak, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında telefon hizmeti hariç olmak üzere ses ve veri iletişimi sağlayan sayısal bir telekomünikasyon hizmetidir.


  2. Yetkilendirme Türü
  Uydu Telekomünikasyon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  Uydu yer istasyonu : Uydu aracılığı ile bir veya daha fazla abone için tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü trafiğini yönetmek amacıyla kullanılan yer istasyonu.
  VSAT (Very Small Aperture Terminal) : Küçük anten çaplı uydu terminali.
  VSAT sistemi : Uydular aracılığıyla, uydu yer istasyonu üzerinden VSAT terminalleri arasında, düşük hızlarda, tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü iletimine imkan sağlayan uydu telekomünikasyon sistemi.
  VSAT hizmeti : VSAT sistemi kullanılarak verilen telekomünikasyon hizmeti.
  SCPC (Single Channel Per Carrier) : Taşıyıcı başına tek kanal.
  SCPC-VSAT sistemi : Uydular aracılığıyla iki VSAT terminali arasında, herhangi bir yer istasyonuna uğramaksızın doğrudan tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü iletimine imkan sağlayan uydu telekomünikasyon sistemi.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sunmakta olduğu hizmete abone kaydetmekte serbesttir.
  4.2. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, kurulacak her uydu yer istasyonu için ayrı ayrı; uluslararası koordinasyon kontör haritası, ışıma modeli, yatay yükseltme (horizontal elevation) diyagramları ve ilgili kayıt formu ile sistemde kullanılacak uydu yer istasyonu ve terminal cihazlarına ait teknik dokümanları ve uygunluk onay belgelerini Kuruma vermekle yükümlüdür.
  5.2. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

  EK-A3

  UYDU PLATFORM HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

  Uydu Platform Hizmeti, değişik iletim ortamlarından alınan veri ve telefon hizmeti hariç olmak üzere ses işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı grupları yardımıyla sayısal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonları vasıtasıyla sayısal paketler halinde uyduya gönderilmesi ve uydudan alınan sayısal işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla abonelere iletilmesi hizmetidir.


  2. Yetkilendirme Türü
  Uydu Platform Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  Uydu yer istasyonu : Uydu aracılığı ile bir veya daha fazla abone için tek veya çift yönlü ses, veri ve görüntü trafiğini yönetmek amacıyla kullanılan yer istasyonu.
  Uydu platform sistemi : Değişik iletim ortamlarından gelen veri işaretlerinin birleştirilip çoklanarak sayısal paketler halinde uydu üzerinden abonelere iletimini sağlayan sistem.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.
  4.2. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, yetkilendirme kapsamında kuracağı altyapı üzerinden radyo ve TV yayıncılığı yapması halinde, ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

  5.2. İşletmeci, hizmetin sunumuna yönelik olarak kuracağı her uydu yer istasyonu için ayrı ayrı; uluslararası koordinasyon kontör haritası, ışıma modeli, yatay yükseltme(horizontal elevation) diyagramları ve ilgili kayıt formu ile sistemde kullanılacak yer istasyonu ve terminal cihazlarına ait teknik dokümanları ve uygunluk onay belgelerini Kuruma vermekle yükümlüdür.
  5.3. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.


  EK-A4

  GMPCS MOBİL TELEFON HİZMETİ
  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, pozisyonu ve çalışma frekansları ITU tarafından belirlenmiş ve tahsis edilmiş bulunan, bir sabit veya mobil, geniş bant veya dar bant, küresel veya küresel olmayan, yere göre durağan olan veya olmayan, mevcut veya plânlanan bir uydu kümesi üzerinden kullanıcılara verilen doğrudan ses, veri, faks ve benzeri hizmetleri kapsar.
  2. Yetkilendirme Türü
  GMPCS Mobil Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) : Uydu Üzerinden Küresel Mobil Kişisel Haberleşme.
  GMPCS sistemi : Pozisyonu ve çalışma frekansları ITU tarafından koordine edilmiş ve tahsis olunmuş, uydular tarafından doğrudan kullanıcılara telekomünikasyon hizmeti sağlayan her türlü (mobil veya sabit, küresel veya bölgesel, yere göre durağan veya hareketli, dar veya geniş bantlı) uydu sistemi.
  4. İşletmecinin Hakları
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
  4.1. İşletmeci, Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere sistemine abone kaydetmekte serbesttir.
  4.2. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

  EK-A5

  TELEFON MESAJ HİZMETİ  1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
  Telefon Mesaj Hizmeti, 900 alan kodlu numaralar vasıtasıyla sabit şebekeler üzerinden verilen, önceden kaydedilmiş her tür sesli bilgi, eğlence, canlı sohbet, telekonferans, ilan ve bilgi toplama, anket yapma, yarışma, şans oyunu, her arayanın arama karşılığı yasal bir menfaat, hak veya meta sahibi olacağı, her tür mal ve hizmet satışı, pazarlama ve benzeri hizmetlerdir.
  2. Yetkilendirme Türü
  Telefon Mesaj Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
  3. Hizmete Özel Tanımlar ve Kısaltmalar
  TMH : Telefon Mesaj Hizmeti.
  TMH numara tahsis başvuru formu : 900 alan kodlu numara tahsisinde kullanılan ve bu ekte yer alan form.
  4. İşletmecinin Hakları

  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.


  4.1. İşletmeci, TMH kapsamında sunacağı içerikle ilgili olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden hizmet alabilir. Ancak bu durum, içerikle ilgili olarak yetkili mercilere karşı işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  4.2. Tahsis edilen her bir numaranın kullanım süresi ilk tahsis tarihinden itibaren bir (1) yıldır. İşletmecinin, ilgili mevzuata uygun olarak lisans kapsamında telekomünikasyon faaliyetlerini sürdürdüğü ve bu Yönetmelikte yer alan mali yükümlülüklerini yerinde getirdiği müddetçe numara kullanım hakkı devam eder.
  5. İşletmecinin Yükümlülükleri
  İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
  5.1. TMH’ye yönelik yapılacak ilan veya reklamlarda; işletmecinin adı, logosu/amblemi ve arama ücreti bilgisi yer alır. Arama ücreti bilgisi, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilir ve bu bilgi ifade edilirken başında “Türkiye’nin her yerinden” ifadesi yer alır. Reklamlar, ifadelerin anlaşılmasını zorlaştıracak unsurlar içeremez. Önceden ilan edilmeyen bir ücret, TMH’nin faturalandırılmasında kullanılamaz.
  5.2. İşletmeci, TMH’ye ilişkin ilan veya reklamları, yer aldığı iletişim aracındaki şekliyle arşivleyerek bir (1) yıl süreyle saklar ve talebi halinde Kuruma verir.
  6. Diğer Hükümler
  6.1. Başvuru sahibi başvuru sırasında, bu Yönetmeliğin Ek-B3 ekinin 3.5inci maddesi uyarınca talep ettiği numaralar için TMH Numara Tahsis Başvuru Formunu doldurarak Kuruma başvurur.
  6.2. İşletmeci, ilave numara taleplerinde TMH Numara Tahsis Başvuru Formunu doldurarak Kuruma başvurur.
  6.3. Aynı numaralar için birden fazla başvuru olması durumunda başvuru sırası esas alınır.
  6.4. Geri alınan veya iade edilen numaralar, altı (6) ay boyunca başka bir işletmeciye tahsis edilemez.
  TMH

  NUMARA TAHSİS BAŞVURU FORMU  1. (1., 2., 3., ve 4. Bölümler Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır)

  Form Doldurma Tarihi : ...... / ...... / 200.....

  Şirketin Adı


  :

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Adresi

  :

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................


  Telefon Numarası

  :

  ­0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  Faks Numarası

  :

  İmza / Kaşe


  ­

  0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __


  E-Posta Adresi


  :

  ......................................................... @ .........................................................

  İnternet Adresi


  :

  http://www. ...................................................................................................

  TMH’nin İçeriği  :

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................


  2. Tip TR almak ve numara tahsisatı istiyorum.

  Talep ettiğiniz toplam numara sayısını ve bu numara/numaraları öncelik sırasına göre 2. Bölüme yazınız.
  2. Tip TR belgem var, ilave numara tahsisi istiyorum.

  Talep ettiğiniz toplam numara sayısını ve bu numara/numaraları öncelik sırasına göre 2. Bölüme yazınız. Daha önce tahsis edilmiş olan numaranızın / numaralarınızın kullanım durumunu 4. Bölümde belirtiniz.
  Numara(ları)mın kullanım süresi doldu, aynı numara(lar)ı / farklı numara(lar) istiyorum.

  Kullanım süresi dolan numaralarınızı 3. Bölüme; aynı numaraları tekrar kullanmak veya farklı numara istiyorsanız 2. Bölüme yazınız.

  2. Talep edilen toplam numara sayısı : ......... Bu numara(lar) şunlardır:

  3. Kullanım süresi dolan numara :

  1) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  6) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  1) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  6) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  2) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  7) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  2) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  7) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  3) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  8) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  3) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  8) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  4) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  9) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  4) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  9) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  5) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  10) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  5) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  10) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  4. Daha önce tahsis edilmiş numara sayısı : ..................... Bu numaranın/numaraların kullanım durumu :

  1) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  6) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  2) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  7) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  3) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  8) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  4) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  9) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  5) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  10) 0900 __ __ __ __ __ __ __

  Kullanımda Değil

  Daha önce tahsis edilmiş olan veya talep ettiğiniz numaraların bu bölüme sığmaması durumunda, bu numaraları ve kullanım durumlarını MS Word veya Excel dosyası olarak, disketle, bu formun eki olarak Kurum’a gönderiniz.

  5. (Bu bölüm Kurum tarafından doldurulacaktır)

  Başvuru belgeleri eksiksizdir. İlgili numaralar tahsis edilebilir. 2. Tip TR ücreti;............................................................................................

  Başvuru belgeleri eksiktir ve/veya ilgili numaralar tahsis edilemez. Yapılacak İşlem .....................................................................................

  .........................................................................................................................


  ONAY  Başvuru Tarihi : ...... / .... / 200...

  (Kurum tarafından doldurulacaktır)
  Onay Tarihi : ...... / ..... / 200.....

  Katalog: eskiler -> 2004

  Download 0.66 Mb.
    1   2   3
  Download 0.66 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ek-a : Hİzmete özel ekler ek-a1 gsm mobil telefon hizmeti Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

  Download 0.66 Mb.