• Předmluva
 • 1 Rozsah platnosti
 • 2 Citované dokumenty
 • 3 Termíny a definice
 • Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod
  Download 59.09 Kb.
  Sana31.03.2020
  Hajmi59.09 Kb.

  PowerPlusWaterMarkObject42358937ČSN EN XXXX-X

  ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

  ICS 17.220.99, 29.020 Měsíc Rok  Elektrostatika –
  Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod


  ČSN
  CLC/TR 61340-5-2

  34 6440


  idt IEC/TR 61340-5-2:2007

  Electrostatics –


  Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide

  Electrostatique –


  Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Guide d’utilisation

  Elektrostatik –


  Teil 5-2: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Benutzerhandbuch

  Tato norma přejímá dokument informativního charakteru, technickou zprávu CLC/TR 61340-5-2:2008, vypracovaný v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

  Nahrazení předchozích norem

  Touto normou se nahrazuje ČSN EN 61340-5-2 (34 6440) z listopadu 2001.  Národní předmluva

  Upozornění na používání této normy

  Technická zpráva (TR) je dokument informativního charakteru zpřístupněný CEN/CENELEC (ISO/IEC), vypracovaný technickými orgány a schválený prostou většinou hlasů národních členů CEN/CENELEC (ISO/IEC). Technická zpráva poskytuje informace o výsledku normalizačních prací.

  Technická zpráva se vydává v případech, kdy se považuje za naléhavé poskytnout informace národním členům CEN/CENELEC, Evropské komisi, sekretariátu ESVO nebo jiným vládním agenturám nebo externím orgánům na základě dat jiného druhu (získaných např. průzkumem) než ta, která se obvykle publikují jako EN.

  K technické zprávě se nevydávají změny, ale v případě nutnosti se nahrazuje novým vydáním. Možné jsou však opravy vydávané Řídicím centrem CEN-CENELEC.

  Národní normalizační orgán nemá povinnost technickou zprávu oznamovat na národní úrovni.

  Vzhledem k tomu, že ostatní části souboru 61340 jsou vydány jako evropské a mezinárodní normy a do soustavy českých technických norem zavedeny jako české technické normy, je i tato technická zpráva zavedena do soustavy ČSN jako technická norma.

  Změny proti předchozí normě

  Text CLC/TR 61340-5-2:2008 byl upraven tak, aby byl návodem pro uživatele EN 61340-5-1. Text byl uspořádán co nejvíce podle požadavků EN 61340-5-1, a rovněž aby vysvětloval jednotlivé požadavky EN 61340-5-1.

  Informace o citovaných dokumentech

  IEC 60749-26 zavedena v ČSN EN 60749-26 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) – Model lidského těla (HBM)  IEC 61340-2-1zavedena v ČSN EN 61340-2-1 (34 6440) Elektrostatika – Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

  IEC 61340-2-3zavedena v ČSN EN 61340-2-3 (34 6440) Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stano-vení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

  IEC 61340-4-1zavedena v ČSN EN 61340-4-1 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

  IEC 61340-4-3zavedena v ČSN EN 61340-4-3 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

  IEC 61340-4-5zavedena v ČSN EN 61340-4-5 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

  IEC 61340-5-1zavedena v ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

  ANSI/ESD STM2.1 nezavedena

  ANSI/ESD STM3.1 nezavedena

  Vysvětlivky k textu této normy

  V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

  Informativní údaje z IEC/TR 61340-5-2:2007

  Technickou zprávu IEC/TR 61340-5-2 vypracovala technická komise IEC/TC 101 Elektrostatika.

  Toto vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1999, jehož je technickou revizí.

  Text této technické zprávy se zakládá na těchto dokumentech:  Návrh k hlasování

  Zpráva o hlasování

  101/219/CDV

  101/233/RVC

  Úplnou informaci o hlasování při schvalování této technické zprávy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

  Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

  Seznam všech částí souboru IEC 61340 se společným názvem Elektrostatika je možno nalézt na webových stránkách IEC.

  Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď


  • znovu potvrzena;

  • zrušena;

  • nahrazena revidovaným vydáním, nebo

  • změněna.

  UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

  Vypracování normy

  Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, RNDr. Karel Jurák, Ph. D.

  Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

  Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček  TECHNICKÁ ZPRÁVA CLC/TR 61340-5-2
  TECHNICAL REPORT

  RAPPORT TECHNIQUE
  TECHNISCHER BERICHT
  Duben 2008

  ICS 17.220.99, 29.020 Nahrazuje EN 61340-5-2:2001  Elektrostatika –
  Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy –
  Uživatelský návod
  (IEC/TR 61340-5-2:2007)

  Electrostatics –


  Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide
  (IEC/TR 61340-5-2:2007)

  Electrostatique –
  Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Guide d’utilisation
  (CEI/TR 61340-5-2:2007)

  Elektrostatik –
  Teil 5-2: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Benutzerhandbuch
  (IEC/TR 61340-5-2:2007)

  Tato technická zpráva byla schválena CENELEC dne 2008-02-15.

  Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
  Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

  European Committee for Electrotechnical Standardization

  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

  Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

  Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

  © 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky


  jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
  Ref. č. CLC/TR 61340-5-2:2008 E  Předmluva


  Text technické zprávy IEC/TR 61340-5-2:2007, který vypracovala technická komise IEC/TC 101 Elektrostatika, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako CLC/TR 61340-5-2.

  Tento dokument nahrazuje EN 61340-5-2:2001.

  Významné změny proti EN 61340-5-2:2001 jsou tyto:

  Text CLC/TR 61340-5-2:2008 byl upraven tak, aby byl návodem pro uživatele EN 61340-5-1. Text byl lépe uspořádán podle požadavků EN 61340-5-1, a rovněž aby tyto požadavky lépe vysvětloval.

  Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.  Oznámení o schválení

  Text technické zprávy IEC/TR 61340-5-2:2007 byl schválen CENELEC jako technická zpráva bez jakýchkoliv modifikací.  Obsah

  Strana


  Úvod 8

  1 Rozsah platnosti 9

  2 Citované dokumenty 9

  3 Termíny a definice 9

  4 Plán programu potlačování ESD 10

  4.1 Vypracování plánu programu potlačování ESD 10

  4.1.1 Jmenování koordinátora ESD 10

  4.1.2 Stanovení citlivosti dílů na ESD 11

  4.1.3 Vyhodnocení počátečního stavu procesu a organizace 11

  4.1.4 Dokumentace plánu programu potlačování ESD 11

  4.1.5 Přizpůsobení 12

  4.2 Vypracování plánu školení 12

  4.2.1 Školení personálu 12

  4.3 Vypracování plánu ověřování shody 13

  4.3.1 Úvod 13

  4.3.2 Předměty pro potlačování ESD 14

  4.3.3 Četnost ověřování 14

  4.3.4 Typy ověřování 14

  4.3.5 Meze předmětů pro potlačování ESD 15

  4.3.6 Metody zkoušení 15

  4.3.7 Zkušební zařízení 15

  atd.

  Úvod


  Tento uživatelský návod byl vypracován pro jednotlivce a organizace, které jsou vystaveny problémům s potlačováním elektrostatického výboje (ESD). Poskytuje směrnici, kterou lze použít při vypracování, zavádění a monitorování programu potlačování ESD podle IEC 61340-5-1.

  Tento uživatelský návod platí pro následující činnosti: výroba, zpracování, montáž, instalování, balení, označování, servis, zkoušení, kontrolování nebo pro jiné manipulace s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a zařízeními, které mají práh citlivosti na poškození elektrostatickým výbojem, který je větší nebo je roven výboji podle 100 V modelu lidského těla (100 V HBM). Mez 100 V HBM byla zvolena pro IEC 61340-5-1 jako základní prahová citlivost, jelikož velká většina ESD výrobků na trhu má práh citlivosti vyšší než 100 V.

  Meze vytvořené pro každý předmět pro potlačování ESD jsou stanoveny pro vypracovaný program ESD pro součástky vyhovující 100 V HBM. Hodnota 100 V byla zvolena podle maximálních úrovní napětí, které se dosahují na jednotlivci, který je uzemněn pomocí technických prostředků přijatých v rámci elektronického průmyslu, jak je popsáno v IEC 61340-5-1.

  Pro organizace, které jsou zaměřeny na poškození podle modelu nabité součástky (CDM), jsou požadavky
  obsaženy v IEC 61340-5-1. Tyto požadavky se vztahují na používání izolantů ve vyhrazených prostorech ESD (EPA), které vycházejí z maximálních mezí elektrostatického pole. Toto je podrobněji popsáno ve 4.6.

  Obecné zásady, popsané v IEC 61340-5-1, nejsou omezeny ve svém použití na ESDS s prahem citlivosti 100 V nebo větším. Pro společnosti, které manipulují s ESDS s prahem citlivosti menším než 100 V (HBM), mohou být stále použity obecné zásady IEC 61340-5-1. Organizace může upravit některé požadované meze specifikované v tabulkách 2 až 4. Dokumentace programu by pak měla zdůraznit, že se součástkami ESDS s prahem citlivosti menším než 100 V HBM by mělo být manipulováno při jiných mezích, než je uvedeno v IEC 61340-5-1.

  Základní zásady potlačování ESD, které tvoří základ IEC 61340-5-1, jsou:

  a) Je třeba se vyhnout výboji z libovolného nabitého vodivého objektu (personál, přístroj) do součástky:

  Tohoto může být dosaženo propojením nebo elektrickým spojením všech vodivých předmětů v prostředí včetně personálu ke známé zemi nebo umělé zemi (např. na lodi nebo v letadle). Toto propojení vytváří ekvipotenciální rovnováhu mezi všemi předměty a personálem. Elektrostatická ochrana může být udržována na potenciálu odlišném od „nulového“ napětí země, pokud všechny předměty v systému jsou na stejném
  potenciálu.

  b) Je třeba vyhnout se výboji z libovolné nabité součástky citlivé na ESD (nabíjení může být důsledkem přímého kontaktu a oddělení nebo může být indukováno polem):

  Nezbytné izolanty v prostředí nemohou ztratit svůj elektrostatický náboj přichycením k zemi. Ionizační systémy poskytují neutralizaci nábojů na těchto nezbytných izolantech (materiály desek s plošnými spoji a pouzdra některých součástek jsou příklady nezbytných izolantů). Je nutno vyhodnotit nebezpečí ESD
  vytvářené elektrostatickými náboji na nezbytných izolantech v pracovním prostoru pro zabezpečení, že podle rizika byla zavedena přiměřená opatření.

  c) Mimo vyhrazené prostory s elektrostatickou ochranou (dále jen EPA) není často možné chránit výše uvedené předměty, a může tedy být nezbytné používat ESD ochranné obaly.

  ESD ochrany lze dosáhnout uzavřením výrobků citlivých na ESD do elektrostaticky ochranných materiálů, avšak typ materiálu závisí na situaci a místu určení. Uvnitř EPA mohou poskytovat přiměřenou ochranu málo se nabíjející materiály a elektrostaticky disipativní materiály. Mimo EPA jsou doporučeny málo se nabíjející materiály a materiály stínicí proti elektrostatickému výboji.

  1 Rozsah platnosti


  Tato technická zpráva byla vypracována, aby podporovala IEC 61340-5-1.

  Kontroly a meze citované v této normě byly vypracovány tak, aby chránily součástky, které jsou citlivé na výboj, který odpovídá zkušební metodě podle modelu lidského těla s napětím 100 V nebo vyšším. Avšak obecné


  zásady platí i pro součástky, které jsou citlivé na výboj odpovídající napětí nižšímu než 100 V.

  2 Citované dokumenty


  V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované
  dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

  IEC 60749-26 Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model (HBM)  (Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) – Model lidského těla (HBM))

  IEC 61340-2-1 Electrostatics – Part 2-1: Measurement methods – Ability of materials and products to dissipate static electric charge  (Elektrostatika – Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj)

  IEC 61340-2-3 Electrostatics – Part 2-3:Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation  (Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje)

  IEC 61340-4-1 Electrostatics – Part 4-1:Standard test methods for specific applications – Electrostatic resistance of flloor coverings and installed floors  (Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah)

  IEC 61340-4-3 Electrostatics – Part 4-3:Standard test methods for specific applications – Footwear  (Elektrostatika – Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv)

  IEC 61340-4-5 Electrostatics – Part 4-5:Standard test methods for specific applications – Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person  (Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou)

  IEC 61340-5-1 Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements  (Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky)

  ANSI/ESD STM2.1 Standard Test Method for the protection of electrostatic discharge susceptible items – Garments  (Standardní zkušební metoda pro ochranu předmětů citlivých na elektrostatický výboj – Oděvy)

  ANSI/ESD STM3.1 Standard Test Method for the protection of electrostatic discharge susceptible items – Ionization  (Standardní zkušební metoda pro ochranu předmětů citlivých na elektrostatický výboj – Ionizace)

  3 Termíny a definice


  Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice  uvedené v IEC 61340-5-1.
  Download 59.09 Kb.
  Download 59.09 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod

  Download 59.09 Kb.