• EU VET Programme II Bosnia and Herzegovina
 • Električar PREDMET Stručna praksa
 • U ovom modulu učenici stiču iskustva iz elektrotehnike kroz eksperimentalnu provjeru postulata i zakona naučenih kroz teoretsku nastavu.
 • MODUL PRIPREMIO/LA (RADNA GRUPA)
 • Eu vet programme II bosnia and Herzegovina
  Download 24.56 Kb.
  Sana28.03.2020
  Hajmi24.56 Kb.  EU VET Programme II

  Bosnia and Herzegovina

  FAMILIJA

  Elektrotehnika

  ZANIMANJE

  Električar

  PREDMET

  Stručna praksa

  MODUL

  Elektrostatika i elektrodinamika

  REDNI BROJ

  3

  ŠIFRA MODULA

  02-SP-01-03

  SVRHA MODULA

  U ovom modulu učenici stiču iskustva iz elektrotehnike kroz eksperimentalnu provjeru postulata i zakona naučenih kroz teoretsku nastavu.


  SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI

  Nema ih


  CILJEVI

  Opšti ciljevi su da učenici upoznaju:

  -elektrostatiku,


  -elektrodinamiku.


  JEDINICE

  Modul nije izdijeljen u jedinice.


  REZULTATI

  Učenici treba da se osposobe za:

  -demonstrirati privlačenje i odbijanje naelektrisanih tijela,


  -demonstrirati privlačnu moć naelektrisanih i neutralnih tijela,
  -demonstrirati provođenje elektriciteta i električnu influenciju,
  -detektovati statički elektricitet elektroskopom,
  -demonstrirati dejstvo Faradejevog kaveza,
  -generisati naelektrisanje Van de Grafovim generatorom,
  -demonstrirati razelektrisanje uzemljivanjem,
  -izmjeriti potencijal tijela,
  -izmjeriti električni kapacitet i napon na kondenzatoru,
  -formirati električni krug,
  -izmjeriti jačinu struje u krugu i napon na potrošaču,
  -izmjeriti specifičnu otpornost bakra,
  -demonstrirati povećanje otpora sa povećanjem temperature provodnika,
  -eksperimentalno dokazati Omov zakon,
  -izmjeriti otpor serijski i paralelno vezanih otpornika,
  -eksperimentalno dokazati I Kirhofov zakon,
  -eksperimentalno dokazati II Kirhofov zakon,
  -izmjeriti snagu potrošača,
  -eksperimentalno dokazati Džul-Lencov zakon.


  SMJERNICE

  Materiju koja se obrađuje u ovom modulu treba prezentirati učenicima u prikladnoj formi vodeći računa o stvarnim profesionalnim porebama električara. Preporučljivo je da se materija ovog modula proradi kroz određen broj laboratorijskih vježbi. Nastavnik prije vježbi priprema za učenike nastavne materijale u koje učenici upisuju rezultate mjerenja i u kojima ih obrađuju.


  INTEGRACIJA

  Ovaj modul je usko vezan za modul Osnova elektrotehnike, 02-ST-01-01.


  IZVORI

  Za izvođenje nastave ovog predmeta neophodna je laboratorija opremljena za izvođenje vježbi iz elektrostatike i elektrodinamike.


  OCJENJIVANJE

  Na kraju svakog radnog dana nastavnik ocjenjuje rad učenika. Konačna ocjena za modul se dobiva kao aritmetička sredina svih ocjena dobivenih u toku modula.
  Napomena:
  Modul sadrži 5-6 radnih dana.


  MODUL PRIPREMIO/LA (RADNA GRUPA)  IZMJENE MODULA (DATUM, IME OSOBE KOJA JE NAPRAVILA IZMJENE)  NAPOMENA


  Strana od


  Download 24.56 Kb.
  Download 24.56 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Eu vet programme II bosnia and Herzegovina

  Download 24.56 Kb.