FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Download 0.97 Mb.
bet1/10
Sana22.10.2020
Hajmi0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10FƏLSƏFƏ FƏNNINDƏN

TEST

1. Aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?

a) Sosial-etnik ya mənəvi münasibətlər

b) Sosial demoqrafik münasibətlər

c) Sosial-siyasi münasibətlər

d) Sosial-birlik münasibətləri

e). Sosial-iqtisadi və bölgü münasibətləri2. Ilk filosofların fəlsəfəsi hansı fəlsəfə idi?

a) Natural fəlsəfə

b) siyasi fəlsəfə

c) Kapitalist fəlsəfə

d) İntelektual fəlsəfə

e) psixoloji fəlsəfə3.İnsan problemi ilə əlaqədar hansı anlayışları təhlil zəruridir.

a) fərd,fərdiyyət,şəxsiyyət,cəmiyyət

b) əmək,sosial, insan, şəxsiyyət

c) insan,fərd,fərdiyyət,şəxsiyyət.

d) subyekt,obyekt,insan,şəxsiyyət,fərd.

e) sosial,insan,fərdiyyət,şəxsiyyət.4.Zərdüştün fəlsəfəsi nəyi ilkin başlanğıc hesab edir

a) ziddiyyəti

b) zamanı

c) məkanı

d) həqiqəti

e) hərəkəti5.Yunan atomistləri

a) Levkipp,Demokrit,Epikur

b) Sokrat,Demokrit, Aristotel

c) Demokrit,Heraklit, Fales

d) Zenon, Platon, Aristotel

e) Sokrat, Demokrit,Fales6. Heraklitin fikrincə iki nəfərin mübahisəsi adlanır.

a) Dialektika

b) Aksiologiya

c) Metafizika

d) Ontologiya

e) Antroposentrizmirlikdəi7. Aqnostsizm nə deməkdir?

a) Biliyi inkar etmək

b) İnsanın varlığını inkar etmək

c) Dünyanın varlığını inkar etmək

d) Dini inkar etmək

e) Sinfi ziddiyyətləri inkar etmək8.Hansı nəzəriyyə fəlsəfə ilə birlikdə meydana gəlmişdir

 1. İdrak

 2. Metafizika

 3. Həqiqət haqqında nəzəriyyə

 4. nominalist

 5. praqmatizm

9. Hərəkətin əsas növlərindən biri deyil.

a) Riyazi hərəkət

b) Sosial hərəkət

c) Biologi hərəkət

d) Kimyəvi hərəkət

e) Mexaniki hərəkət10.Qədim Şərqin incilərindən sayılan və dünya ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil

olan əsər? 

a) Gilqamıs haqqında dastan”.”

b) “Ölümün tərənnümü”.
c) “Arfaçının mahnısı”.

d) “Müdrik Axikar haqqında”.


e) “Avesta”.

11. Hegel “müqavilə nəzəriyyəsinə” qarşı çıxaraq hansı ideyanı irəli sürmüşdür?

 1. “vətəndaş cəmiyyəti” ideyasını

 2. “ümumi cəmiyyəti” ideyasını

 3. “bəşəri cəmiyyət” ideyasını

 4. “ideal cəmiyyət” ideyasını

 5. “bəşəri irs” ideyasını

12. Hegelə görə cəmiyyətin əsasında nə durur?

 1. İqtisadi münasibətlər

 2. Ictimai münasibətlər

 3. Sosial münasibətlər

 4. Ideoloji münasibətlər

 5. Intelektual münasibətlər

13. Antoqonist sinifli cəmiyyətlərdə cəmiyyət qanunları təbiət qanunlarından nə

ilə fərqlənir

 1. Sinfi xarakterinə

 2. Ümumi xarakterinə

 3. Feodal xarakterinə

 4. Ictimai xarakterinə

 5. Sosial xarakterinə

14. Qədim Yunan atomistlərini secib göstərin

A) Levkipp, Demokrit, Epikur.

B) Fales, Levkipp, Heraklit.
C) Heraklit, Demoktit, Aristotel.

D) Zenon, Levkipp, Platon.


E) Sokrat, Demokrit, Aristotel.

15. Kəmiyyətdən keyfiyyətə keçid nə zaman baş verir?

a) ölçü pozulduqda

b) ziddiyyət kəskinləşdikdə

c) keyfiyyət pozulduqda

d) əlaqələr zəiflədikdə

e) əkslik baş verdikdə16. Aşağıdakılar nəyin komponentlərini özündə birləşdirir.

1.İnsanın obyektiv dünyaya və dünyada onun yeri haqqında baxışlar sistemidir.

2. İnsanın onu əhatə edən gerçəkliyə və özünün-özünə münasibətidir.

3.İnsanların bu baxışlarla şərtlənən həyat mövqeyi,idealı,fəaliyyəti. 1. Dünyagörüşünün

 2. Dialektikanın

 3. Metafizikanın

 4. İdealizmin

 5. Materializmin

17. Sensualizm cərəyanın tərəfdarların göstərin:

 1. Bekon ,Lokk, Berkli, Yum, Avenarius

 2. Dekart,Spinoza,Berkli, Yum

 3. Kant, Kopernik, Holbaxt, Dekart

 4. Dekart, Dekon,Yum, Kant

 5. Lokk,Spinoza,Berkli, Dekart

18. Orta əsrlərdə Şərqdə fəlsəfi fikrin nümayəndələri?

A) Əl Kindi, Əl Razi, Ömər Xəyyam, Əl Fərabi, İbn Tufeyli, İbn Sina, İbn Rüşt.


B) Kant, Feyerbax, Əl Razi, Ömər Xəyyam, Zenon, Sokrat.
C) İbn Sina, Fales, Pifaqor, Əl Kindi, Əl Fərabi.
D) İbn Rüşt, Aristotel, Sokrat, Ömər Xəyyam.
E) Ömər Xəyyam, İbn Tufeyli, Zenon, Fales, Əl Razi.

19. Hürufilik neçənci əsrdə yaranmışdır?

A) XIV əsrdə. 

B) XII əsrdə.

C) XIII əsrdə.

 D) XI əsrdə.

E) XV əsrdə.20. Orta əsrlərdə müsəlman ölkələrində klassik fəlsəfənin son görkəmli

nümayəndələri?

A) Yusif Qarabağı, Sədrəddin Şirazi, Rəcəbli Təbrizi.  


B) Nəsimi, Şirazi, Nizami.
C) Bəhmənyar, Yusif Qarabağı, Nəimi. 
D) Ömər Xəyyam, Əl Kindi, Rəcəbli
E) Sədrəddin Şirazi, İbn Xəldun, Xətib Təbrizi.

21. Sufiliyin əsas məğzi nə idi?

A) Allaha sonsuz məhəbbət. 

B) Təbiətə məhəbbət.

C) İnsanlığa məhəbbət.


D) Kosmosa məhəbbət.

E) Vətənə məhəbbət.22. Bütünlüklə varlıq daim hərəkətdə olan “yanar oddan” və ya “axar çaydan” ibarətdir. Onun fikrincə axar suya iki dəfə girmək olmaz. Çünki su daim axır.Bu hansı filosofun fikridir?

 1. Heraklitin

 2. Hekelin

 3. Aristotelin

 4. Yumun

 5. Kantın

23. Köhnənin məhv olması və yeninin meydana gəlməsi ilə həll olunur.

 1. Mühüm və əsaslı ziddiyyətlər.

 2. Qanunsuzluqlarlar və ziddiyətlər.

 3. Qanunauyğunluqlar.

 4. Yararsız fikirlər qanunlar

 5. Dialektik qanunsuzluqlar.

24.Aşağıdakılardan hansılar ziddiyətlərin növləridir?

1. Daxili və xarici.

2. Əsas və qeyri - əsas.

3. Antoqonist və qeyri – antoqonist.

4. Reallıq və qeyri – reallıq

5. Sabit və qeyri - sabitlik

1.2.3

1.2.5


1.3.5

1.4.5


1.3.4

25. Orta əsrlərdə Avropada hakim mövqe tutan fəlsəfə?

A) Sxolostika B) Xristianlıq. C) Mifoloğiya. D) Monizm. E) Dualizm.26. Qanun hansı əlaqələri ifadə edir?

A) hadisələr arasında təkrarlanan, sabit zəruri, ən ümum əlaqələri ifadə edir

B) hadisələr arasında sabit, təkrarlanan,inkişaf əlaqələri ifadə edir.

C) hadisələr arasında dəyişən, təsadüfi zəruri,əlaqədir

D) hadisələr arasında səbəb təkrarlanan,məzmun xarakterli əlaqələri ifadə edir.

E) hadisələr arasında təsadüfi,ümumi,sabit əlaqədir27.Inkarın dialektik anlayışı nədir?

A)Köhnənin bəzi cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir..

B)Köhnənin bütün cəhətlərinin inkar edilməsidir

c) Köhnənin bütün cəhətlərini yenidə saxlamaqla inkar edilməsidir.

d) Köhnənin yox olunmasıdır

e) Köhnəni yeniyə qarşı qoymaqdır.28. Forma anlayışı nədir?

a). Predmetin mövcudluğ formasını bildirir.

b) hadisələrin təzahür formasıdır

c) hadisələrin ölçüsünü bildirir

d) Hadisələrin daxili mahiyyətini ifadə edir.

e) hadisələrin daxili və xarici mahiyyətini bildirir.29. Ən ümumi qanunlar hansılardır?

a) Təbiət, cəmiyyət və təfəkkür elmlərinin qanunları

b) təbiət və cəmiyyət elmlərinin qanunları

c) Tarix və hüquq elmlərinin qanunları

d) təbiət elmlərinin qanunları

e) Fəlsəfə elminin qanunları30. Qanunlar əhatə dairəsinə görə hansılardır?

a) təbiət, cəmiyyət, təfəkkür qanunları

b) ən ümumi, ümumi və xüsusi sosioloji qanunlar

c) cəmiyyət və təfəkkür qanunları

d) ən ümumi,ümumi və xüsusi- siyasi qanunlar

e) Təbiət və cəmiyyət qanunları.31. İmkan nədir?

a) İmkan həyata keçməmiş gerçəklikdir

b) Gerçəkliyin həyata keçməsi üçün şəraitdir.

c). İmkan gerçəklikdir..

d) imkan hadisələrin daxili səbəbini bildirir.

e) Varlığın gerçəkliyə təsiridir32. Kəmiyyət dəyişmələrinin keyyfiyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu inkişafın

hansı cəhətini öyrənir.

a) İnkişafın mexanizmini,qurluşunu öyrənir.

b) İnkişafda ziddiyətlərin xarakterini öyrənir.

c) İnkişafda kəmiyyət dəyişmələrini öyrənir

d) İnkişafda keyfiyyət dəyişmələrini öyrənir

e) İnkişafda köhnə ilə yeni arasında əlaqəni öyrənir33. Nihilizm nədir?

a) İnkişafda klassik irsdən imtina etməkdir.

b) İnkişafda keyfiyyət dəyişmələrini inkar etməkdir.

c) İnkişafın əksliklərin mübarizəsi olmasını inkar etməkdir.

d) İnkişafda tərəqqini inkar etməkdir.

e) İnkişafda tənəzzüli inkar etməkdir34.Ən universal əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar hansılardır?

a) Tək, xüsusi, ümumi; qanun və qanuna uyğunluq; mahiyyət və hadisə

b) Səbəb və nəticə; struktur və element;tək xüsusi və ümumi

c) Mahiyyət və hadisə; zərurət və təsadüf;səbəb və nəticə

d) Məkan və zaman; imkan və gerçəklik kəmiyyət və keyfiyyət

e) Struktur və element məzmun və forma,xassə və keyfiyyət.35.Struktur əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar hansılardır.?

a) Hissə və tam, struktur və element, məzmun və forma

b) Struktur və element, zərurət və təsadüf imkan və gerçəklik

c) Tək, xüsusi, ümumi hissəvə tam, səbəb və nəticə

d) Səbəb və nəticə, qanun və qanuna uyğunluq, hissə və tam

e) Məzmun və forma, zərurət və təsadüf, imkan və gerçəklik.36. Cəmiyyətin yaranması haqqında nəzəri modelləri göstərin?

a) Materialzm, volyuntarizm, idealizm

b) Fatalizm, dualizm, naturalizm

c) Empirizm, materializm, sensualizm

d) Naturalizm, rasionalizm, idealizm

e) Naturalizm, materializm, idealizm37. İnsan həyatının mənası hansı prosesdə açılır?

a) Fəaliyyət

b) Tərbiyə

c) Davranış

d) Təhsil

e) İstirahət38. İnkarın əsasən hansı anlayışları var

a) İnkarın metafizk və dialektik anlayışları var.

b) İnkarın zərurui və metafizik anlayışları var

c) inkarın dialektik və idealist anlayışları var

d) İnkarın zəruri və idealist anlayışları var.

e) İnkarın materialist və idealist anlayışları var39. Ontoloji və ya substantiv kateqoriyalar hansılardır?

a) Materiya, şüur, təfəkkür, varlıq, ideya

b) Xüsusi, məkan

c) Hərəkət, məkan ,zaman ,materiya, şüur.

d) hərəkət, imkan, gerçəklik, zərurət.

e) Səbəb, nəticə ,mahiyyət40. Atributiv kateqoriyalar hansılardır?

a) məkan zaman, hərəkət, inkişaf ziddiyyət,kəmiyyət və keyfiyyət,ölçü

b) imkan və gerçəklik, məzmun və forma, hərəkət

c) Səbəb, nəticə,mahiyyət,keyfiyyət, ölçü

d) məzmun, forma, tək, ümumi, xüsusi

e) Ziddiyət fərq əkslik,münaqişə41. Nisbi və ya relyativ kateqoriyalar hansılardır.?

a) Tək və ümumi, səbəb və nəticə , zərurət və təsadüf, mahiyət və hadisə

b) Keyfiyət, kəmiyət, xassə, ölçü

c) şüur,təfəkkür ,Varlıq, materiya,

d) Eyniyyət, fərq, ziddiyət, əkslik

e) Materiya, əkslik səbəb və nəticə,zərurət və

təsadüf

42. İndeterminizm nədir ?

a) Səbəb və qanuna uyğun əlaqəni inkar edən fəlsəfi cərəyandır.

b) Təsadüfi əlaqələri inkar edən fəlsəfi cərəyandır.

c) Zəruri əlaqələri inkar edən fəlsəfi cərəyandır

d) Zidiyətləri inkar edən fəlsəfi cərəyandır.

e) Hərəkəti inkar edən fəlsəfi cərəyandır.43. Ümumi anlayışı nədir?

a) Hadisələrin tərəflərinin obyektiv ümumuliyi, birliyidir

b) Hadisələrin mahiyyəti, oxşar xassələrin birliyidir.

c) müəyyən qisim cisim və hadisələrin məcmusudur

d) Təkcələrin mexanki toplusudur.

e) Hadisələrin zəruri əlaqələrinin birliyidir44. İntibah mədəniyyətinin ilk beşiyi hansı ölkədir?
A) İtaliya.

B) Fransa.

C) Almaniya.

D) Polşa.

 E) Norveç

45.Xüsusi anlayışı nədir?

a) ümumi ilə tək arasında əlaqənin ifadəsidir

b) hadisələrdə ümumi əlaqənin ifadəsidir

c) Hadisələrdən mahiyyət cəhətli əlaqənin ifadəsidir

d) ümumi ilə hadisələr arasında əlaqənin ifadəsidir

e) Hadisələrin özünə məxsus xüsusiyyətlərini ifadə edir.46.Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu inkişafı hansı cəhətdən öyrənir

a) inkişafın mənbəyini və hərəkətverici qüvvəsini izah edir.

b) İnkişafın istiqamətini və varisliyini ifadə edir

c) İnkişafda varisliyi və əlaqə mamentini ifadə edir.

d) İnkişafın məzmun və formasını izah edir

e) İnkişafın xarakterini və istiqamətini izah edir47. İnkarı inkar qanunu inkişafı hansı cəhətdən öyrənir?

a) İnkişafın istiqamətini spiralvari xarakterini və varisliyini izah edir.

b) İnkişafın keyfiyyətini xassəsni və varisliyini izah edir

c) İnkişafın kəmiyyətini zidiyyətli xarakterini vəəlaqə mamentini izah edir.

d ) İnkişafın mənbəyini, xarakterini və varisliyini izah edir.

e) İnkişafın mahiyyətini onun ziddiyətli xarakterini, inkar xarakterli olmasını izah edir48.Zərurət nədir?

a) hadisələrin mahiyyətindən doğan qanunauyğun əlaqələrdir

b) Hadisələr arasında təkrar olunanəlaqədir əlaqənini fadəsidir.

c) hadisələr arasında təsadüfi əlaqənin ifadəsidir

d) Hadisələrin zəruri əlaqəsininifadəsdir

e) Hadisələr arasında ümumi əlaqədir49. Mahiyyət nədir?

a) Hadisələrin daxili,qanunauyğun əlaqələrinin ifadəsidir

b) Hadisələrin zahiri əlaqələrinin ifadəsidir

c) Hadisələrin daxili ziddiyətinin ifadəsidir

d) Hadisələrin səbəb əlaqəsinin ifadəsidir

e) Hadisələrin keyfiyətini vəxassələrinin məcmusudur50. İntibah dövrü mədəniyyətinin əsas məğzini nə təşkil edirdi?

A) Humanizm.

B) Azadlıq. 

C) Demokratiya.


D) Sülh.

E) Əmin-amanlıq.51. Məzmun nədir?

a) Pedmetin daxili mövcudluğunu təşkil edən tərəflərin məcmusudur

b) Predmetin təşkili,onun qurluşudur

c) predmetin xassələrinin məcmusudur

d) Predmetin zahiri tərəflərin məcmusudur

e) Predmetin qurluşudur52. Determinlik hansı əlaqəni ifadə edir?

a) Səbəbiyyat əlaqələrini ifadə edir

b) Təsadüfi əlaqələri ifadə edir

c) zəruri əlaqəni ifadə edir.

d) Mahiyyət xarakterli əlaqələri ifadə edir

e) Qanuna uyğun əlaqəni ifadə edir53. Ziddiyətlər öz inkişafında hansı mərhələlərdən keçir?

a) eyniyyət ,ziddiyət ,fərq və münaqişə mərhələlərindən mərhələlərindən

b) Fərq müvazinət, əkslikvə münaqişə mərhələlərindən

c) Ziddiyət müvazinət və fərq mərhələlərindən

d) eyniyyət, müvazinət və ziddiyət

e) sıçrayış, eyniyyət və fərq mərhələlərindən54.Sofistlər nsanla bağlı hansı tezisi irəli sürmüşlər ?

a) İnsan hər şeyin ölçüsüdür 1. İnsan sosial keyfiyyətlərin məcmusudur

 2. İnsan təbiətin bir parçasıdır

 3. İnsan fərdi keyfiyyətlərin toplusudur.

 4. İnsan ictimai varlıqdır

55. Səbəb nədir?

a) Səbəb elə hadisədir ki, onun sonu başqa hadisə ilə yekunlaşır

b) səbəb elə hadisədir ki,onun sonu təsadüflə yekunlaşır

c) Səbəb elə hadisədir ki,onun sonu əksliklə yekunlaşır

d) Səbəb elə hadisədir ki, onun sonu zərurətlə yekunlaşır

e) Səbəb elə hadisədir ki,onun sonu mahiyyətlə yekunlaşır56. İdrakın obyekti nədir?

a) təbiət, cəmiyyət, təfəkkür

b) şüur inikas

c) Duyğular qavrayışlar

d) anlayışlar mühakimələr

e) təsəvvürlər əli nəticələr57. Xassə nədir?

a) Predmetin mühüm bir əlamətini bildirir

b) Predmetin həcmini bildirir

c) Predmetin bir neçə əlamətini bildirir.

d) Predmetin miqdarını bidirir.

e) predmetin ölçüsünü bildirir?58. İctimai şüurun formaları?

A) siyasi, hüquqi, əxlaqi, elm, incəsənət, din, fəlsəfə.


B) din, ideologiya, maddi, əmək, incəsənət, əxlaq.
C) bilik, dünyagörüşü, təbiət, cəmiyyət, hüquq.
D) adət, kitab, gözəllik, elm, din, siyasət.
E) təbiət, əmək, əxlaq, hüquq, davranış.

59. Təkcə anlayışı nədir?

a) Özünə məxsus keyfiyyəti və xüsusiyyətləri ilə digərlərindən fərqlənən

predmetdir.

b) Hadisələrin miqdarını ifadə edir

c) hadisələrin daxili əlaqəsini ifadə edir

d) hadisələrin kəmiyyətini bildirir

e) Ümumiyə aid olan tərəfləri ifadə edir

60. Cəmiyyət nədir?

a) İctimai münasibətlərin məcmusudur 1. Siyasi münasibətlərin məcmusudur.

 2. İqtisadi münasibətlərin məcmusudur

 3. mədəni münasibətlərin məcmusudur

 4. İdeloji münasibətlərin məcmusudur

61. Qədim Yunan fəlsəfəsində maddi başlanğıc prinsipindən çıxış edənlər

hansılardır?

 1. Atomistlər, Milet məktəbi , Heraklit

 2. Pifaqorçular, Milet məktəbi, Heraklit

 3. Empedokl , Atomistlər, Anaksaqor

 4. Eley məktəbi, Pifaqorçular, Sokrat

 5. Aristotel, Platon, Sokrat

62. Marksizm fəlsəfəsinin meydana gəlməsində təbiətşünaslıqda neçə kəşfin xüsusi rolu olmuşdur?

A) üç.


B) Iki.

C) beş.


D) dörd.

E) altı.


63. Obyektiv idealizmin banisi kimidir?

a) Platon

b) Aristotel

c) Demokrit

d) Sokrat

e) V.İ.Lenin64. N.Gəncəvi mövcudatın əsasnda hansı maddi ünsirləri əsas götürürdü.

1. Hava Su , od, torpaq

2. Od, Su , torpaq, hava

3. Hava , su , torpaq

4. Ağac, Hava, Dəmir

5. Od, Hava, Ağac, və daş65.Cəmiyyətin qanunları nəyə deyilir?

A) Sosial hadisələr və proseslər arasındakı sabit və təkrarlanan, zəruri əlaqə və

münasibətlərə deyilir.

B) Təfəkkür və cəmiyyət, hadisə və proseslər arasındakı əlaqə və münasibətlərə

deyilr.

C) Umumi əlaqələr arasındakı münasibətlərə deyilir.D) Hadisələr arasında ən ümumi, sabit, təkrarlanan əlaqə və münasibətərə deyilir.

E) Siyasi hadisələr arasında zəruri, sabit əlaqə və münasibətlərə deyilir.66. Klassik Alman fəlsəfəsinin baniləri kimlərdir.

A) Kant, Hegel, Feyerbax

B) Hegel, Engels, Marks

C) Marks, Lenin , Engels

D) Kant , Lenin , Max

E) Aristotel. Platon, N.Gəncəvi67. Marksisizm- leninizmin baniləri kimlər hesab olunur?

A) Engels, Marks, Lenin

B) Platon, Aristotel, Marks

C) Max, Agenaris, Lenin

D) Kant, Hegel, Marks,

E) Feyerbax, Marks, Lenin68. Aristotelin kainat haqqında təlimi?

A) Kainat, od, su, hava, torpaq və efirdən ibarətdir.


B) Kainat od, su, hava, torpaq və metaldan ibarətdir.
C) Kainat, od, su, hava, metal və tozlardan ibarətdir.
D) Kainat, günəş, yer, su, hava və tozlardan ibarətdir.
E) Kainat, yer, od, su, hava və ukduzlardan ibarətdir.

69.Dialektika nəyi öyrənir?

A) Təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını

B) Təfəkkürün inkişaf qanunlarını qanunları

C) İdrakın inkişaf qanunlarını

D) Təbiətin inkişaf qanunlarını

E) canlı aləmin inkişaf qanunlarını70. Dialektikanın qanunları nə cür qanunlardır?

A) Ən ümumi qanunlardır

B) Ümümi qanunlardı

C) Sadə və mürəkkəb qanunlardır

D) Xüsusi qanunlardır

E) İnkişaf etmiş qanunlardır71. Qanunların növləri hansılardır?

A) Ümumi, sabit, təkrarlanan qanunlar

B) Ən böyük, böyük və kiçik qanunlar

C) Sadə, mürəkkəb, ibtidai qanunlar

D) Əsas , ümumi, xüsusi qanunlar

E) Ən ümumi, ümumi və xüsusi qanunlar72. Sosial fəlsəfə nəyi öyrənir?

A) Cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir. .

B) Təfəkkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir

C) Təbiət və cəmiyyətin ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.

D) Təbiətin inkişaf qanunlarını öyrənir

E) Cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir.


73.Ontologiya nə haqqında təlimdir.

A) Varlıq haqqında təlimdir.

B) Təbiət haqqında təlimdir

C) Cəmiyyət haqqında təlimdir.

D) Materiya haqqında təlimdir.

E) Təfəkkür haqqında təlimdir.74.İdrakın obyekti nədir?

 1. ətraf aləmdir

 2. təbiətdir

 3. Cəmiyyətdir

 4. Təfəkkürdür

 5. Materiyadır.

75.Kateqoriya nədir?

a) Obyektiv aləmi dərk etməyin pillələridir.

b) Cəmiyyəti dərk etməyin pillələridir.

c) Təfəkkürü dərk etməyin pillələrdir.

d) Canlı aləmin dərk etməyin pillələridir.

e) Cansız aləmin dərk etməyin pillələridir.76. İstehsal üsulunun əsas tərəfləri hansılardır?

A) Məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri

B) İctimai istehsal münasibətləri

C) iqtisadi və siyasi münasibətləri

D) Sosial-sinfi münasibətlər

E) Mübadilə və mülkiyyət münasibətləri77. Cəmiyyətin əsasını təşkil edir?

a) Maddi nemətlərin istehsalı üsulu

b) İctimai istehsal

d) İqtisadi istehsal

c) Mənəvi nemətlərin istehsalı

e) Əmək istehsal prosesi78. Əbülhəsən Bəhməniyarın əsərlərini secin?

A) “Təhsil”, “Gözəllik”, “Səadət”, “Musiqi kitabı”, “Mövcudatın mərtəbələri”, “Metofizikanın mövzusu”. 


B) “Musiqi”, “Təbiət”, “Təhsil”, “Xoşbəxtlər”, “Səadət”, “Bilik”.
C) “Dastan”, “Səma”, “Gözəllik”, “Nur”, “Zülmət”, “Metafizikanın mövzusu”.
D) “Təbiət”, “Əxlaq”, “Səadət”, “Mövcudatın mərtəbələri”, “Zəman”.
E) “Musiqi kitabı”, “Təhsil”, “Xoşbəxtlik”, “Səadət”, “Gözəllik”.

79. İctimai tərəqinin nüvəsini nə təşkil edir?

a) İstehsal münasibətəri və insa

b)istifafdə münasibətlər və insan

c) Mülkiyyət münasibətləri və insan

d)Mülxkiyyət münasibətləri və xalq

e) Məhsuldar qüvvələr və insan80. Fərabinin xidmətlərini göstərin?

 1. Şərqdə Aristotel təliminin şərihçisi

 2. Empirizmin banisi

 3. Sufizmin nümayəndəsi

 4. Ortodoksal ismam fəlsəfəsinin nümayəndəsi

 5. Düzgün cavab yoxdur

Katalog: uploads -> Test
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 0.97 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFƏLSƏFƏ FƏnnindən test

Download 0.97 Mb.