• NÁKLADY FIRMY
 • Output
 • MONOPOL
 • MONOPOLISTICKÁ KONKURENCIA
 • Formy a typy trhov územné hľadisko
  Download 80.39 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi80.39 Kb.

  Formy a typy trhov
  1. územné hľadisko

  • miestny

  • regionálny

  • národný

  • medzinárodný

  • trh integračných zoskupení

  • svetový trh

  2. predmet kúpy a predaja  • trh výrobkov a služieb

  • trh výrobných faktorov

  • finančný trh

  3. podľa počtu sledovaných tovarov  • čiastkový trh

  • agregátny trh

  4. podľa stupňa organizovanosti:  • organizované trhy

  • neorganizované trhy

  5. podmienky pre fungovanie komponentov trhu:  • voľný trh

  • regulovaný trh

  6. súlad s existujúcim zákonodarstvom  • legálny trh

  • nelegálny trh


  TRHOVÝ MECHANIZMUS
  DOPYT = množstvo tovaru, ktoré sú kupujúci ochotní kúpiť v závislosti od ceny

  (súhrn rozhodnutí kupujúcich o kúpe tovarov = dopyt po tovare)
  • individuálny dopyt

  • čiastkový dopyt

  • agregátny dopyt  ZÁKON KLESAJÚCEHO DOPYTU!!!

  (množstvo a cena sú v nepriamoúmernom vzťahu!!!)  P (Cena)


  Krivka dopytu = krivka ukazujúca celkové množstvo tovaru, ktoré sú všetci spotrebitelia ochotní a schopní nakúpiť pri každej možnej cene, pričom všetky ostatné faktory ostávajú nezmenené.

  D
  Q (Množstvo)

  Iné faktory ovplyvňujúce dopyt po danom tovare:


  • PRÍJEM (dôchodok) spotrebiteľa

   • Normálny tovar – tovar, pri ktorom zvýšenie (úbytok) príjmov vedie k zvýšeniu (zníženiu) dopytu po tomto tovare

   • Inferiórny tovar – tovar, pri ktorom zvýšenie (úbytok) príjmov vedie k zníženiu (zvýšeniu) dopytu po tomto tovare
  • CENY INÝCH TOVAROV

   • Substitúty – tovary, pre ktoré platí, že zvýšenie (zníženie) ceny jedného tovaru vedie k zvýšeniu (zníženiu) dopytu po druhom tovare

   • Komplementy – tovary, pre ktoré platí, že zvýšenie (zníženie) ceny jedného tovaru vedie k zníženiu (zvýšeniu) dopytu po druhom tovare
  • REKLAMA A PREFERENCIE SPOTREBITEĽA
  • POPULÁCIA
  • OČAKÁVANIA SPOTREBITEĽA
  • Iné faktory  NADHODNOTA SPOTREBITEĽA – hodnota, kt. spotrebitelia získavajú z tovaru, ale za kt. nemusia platiť

  Pr. Ekonomický konzultant firmy ABC nedávno poskytol informácie, podľa ktorých funkcia dopytu firemného produktu vyzerá nasledovne:


  QD = 12 000 – 3 PX + 4 PY – 1 M + 2 AX
  Predpokladajme, že tovar X sa predáva za 200 Sk/ks, tovar Y za 15 Sk/ks, spoločnosť použila 2000 ks na reklamu a príjem spotrebiteľa je 10 000 Sk.

  Koľko tovaru X spotrebitelia nakúpia?

  Sú tovary X a Y substitúty alebo komplementy?

  Je tovar X normálny alebo inferiórny tovar?

  Zakreslite krivku dopytu po tovare X.

  Pr. Dopyt po Vašom produkte je vyjadrený:


  QD = 7 880 – 4 PX - 2 PY + PZ – 0,1 M
  Tovar X sa predáva za 10 Sk/ks, tovar Y za 15 Sk/ks, tovar Z za 50 Sk/ks a príjem spotrebiteľa je 40 000 Sk.

  Koľko tovaru X sa nakúpi?

  Kt. tovary sú substitútmi a kt. komplementmi k tovaru X?

  Je tovar X normálny alebo inferiórny tovar?

  Zakreslite krivku dopytu po tovare X.

  Ako sa zmení krivka dopytu, keď sa príjem spotrebiteľov zníži na 35 000 Sk?
  PONUKA – množstvo tovarov, kt. podniky vyrábajú a predávajú na základe slobodného rozhodnutia


  • individuálna ponuka

  • čiastková ponuka

  • agregátna ponuka


  ZÁKON RASTÚCEJ PONUKY!!!

  (množstvo a cena sú v priamoúmernom vzťahu!!!)


  P (Cena) S

  Q (Množstvo)


  Iné faktory ovplyvňujúce ponuku daného tovaru:


  • CENY VSTUPOV
  • TECHNOLÓGIA A VLÁDNE REGULÁCIE
  • POČET FIRIEM V ODVETVÍ
  • SUBSTITÚTY V PRODUKCII

  • DANE
  • OČAKÁVANIA PRODUCENTOV  NADHODNOTA PRODUCENTA – hodnota, kt. producenti získavajú ako prebytok k hodnote potrebnej na vyprodukovanie tovarov

  Pr. Vaše oddelenie výskumu odhadlo funkciu ponuky pre televízne sety nasledovne:


  QS = 2000 + 3 PX - 4 PR – PW
  PX je cena televíznych setov - $400/ks, PR predstavuje cenu monitora (počítačového) - $100/ks a PW je cena vstupov používaných pri výrobe televízorov - $2000.

  Koľko televíznych setov sa vyprodukuje?

  Zakreslite krivku ponuky tovaru X.

  ROVNOVÁHA NA TRHU
  CENOVÝ STROP – maximálna legálna cena, kt. môže byť účtovaná na trhu
  CENOVÉ DNO – minimálna legálna cena, kt. môže byť účtovaná na trhu

  ELASTICITA DOPYTU

  Elasticita – miera citlivosti jednej premennej na zmeny v inej premennej
  Vlastná cenová elasticita – miera citlivosti požadovaného množstva na zmenu ceny


  • vždy negatívne číslo!!!
  • elastický dopyt

  • neelastický dopyt

  • jednotkovo elastický dopyt


  Dokonale elastický dopyt – ak vlastná cenová elasticita dopytu je v absolútnej hodnote nekonečno

  P (cena)


  D

  Q (množstvo)  Dokonale neelastický dopyt – ak vlastná cenová elasticita dopytu je v absolútnej hodnote nula

  P (cena)
  D


  Q (množstvo)  Krížová cenová elasticita – miera citlivosti dopytu po jednom tovare na zmenu ceny príbuzného tovaru
  Príjmová elasticita – miera citlivosti spotrebiteľského dopytu na zmeny v ich príjmoch
  Pr. Predpokladajme, že mesačný dopyt spotrebiteľov po sóde je daný rovnicou

  Q = 10 – 8 P

  Ak cena sódy je € 1 za plechovku, koľko plechoviek sódy nakúpia spotrebitelia v typickom mesiaci?

  Aká je elasticita dopytu po sóde?


  Pr. Krížová cenová elasticita učebníc a kópií starých testov je – 3,5. Ak sa cena kópií starých testov zvýši o 10%, čo sa stane s požadovaným množstvom učebníc?

  CENOVÁ ELASTICITA PONUKY

  - odráža závislosť zmeny ponúkaného množstva od zmeny ceny
  • elastická ponuka

  • neelastická ponuka

  • jednotkovo elastická ponuka

  • dokonale elastická ponuka

  • dokonale neelastická ponuka


  NÁKLADY FIRMY


  Explicitné náklady = náklady, ktoré firma vynaloží v podobe priamych peňažných nákladov

  Implicitné náklady = náklady, ktoré vznikajú použitím vlastných výrobných faktorov

  ANALÝZA NÁKLADOV FIRMY Z KRÁTKODOBÉHO HĽADISKA
  CELKOVÉ NÁKLADY (TC = TFC + TVC)

  - celkové fixné náklady (TFC) = tie položky nákladov firmy, ktoré musí firma vynaložiť bez ohľadu na vyprodukované množstvo outputu (vedenie firmy, réžia - vykurovanie, osvetlenie...)

  - celkové variabilné náklady (TVC) = menia sa v závislosti od objemu produkcie (náklady na materiál, pracovníkov...)
  PRIEMERNÉ NÁKLADY (ATC = AFC + AVC)

  - priemerné fixné náklady (AFC) = fixné náklady pripadajúce na jednotku produkcie

  - priemerné variabilné náklady (AVC) = variabilné náklady pripadajúce na jednotku produkcie
  HRANIČNÉ NÁKLADY (MC) – vyjadrujú prírastok celkových nákladov, ktorý nastane zvýšením produkcie o jednotku


  Vývoj KRÁTKODOBÝCH NÁKLADOV hypotetickej firmy:

  Output


  Celkové fixné N

  (TFC)


  Celkové variabilné N (TVC)

  Celkové N

  (TC)


  Hraničné N

  (MC)


  Priemerné fixné N

  (AFC)


  Priemerné variabilné N (AVC)

  Priemerné celkové N (ATC)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(2)+(3)

  (5)

  (6)=(2)/(1)

  (7)=(3)/(1)

  (8)=(4)/(1)

  0

  1000

  0

  1000

  -

  -

  -

  -

  1

  1000

  50

  1050

  50

  1000

  50

  1050

  2

  1000

  80

  1080

  30

  500

  40

  540

  3

  1000

  130

  1130

  50

  333

  43

  377

  4

  1000

  186

  1186

  56

  250

  47

  297

  5

  1000

  245

  1245

  59

  167

  51

  218

  ...


  ANALÝZA NÁKLADOV FIRMY Z DLHODOBÉHO HĽADISKA


  - dlhodobé priemerné náklady

  - dlhodobé celkové náklady

  - dlhodobé hraničné náklady
  PRÍJMOVÁ STRÁNKA FUNGOVANIA FIRMY
  Celkový príjem (Total Revenue - TR) = suma príjmov, ktorú firma dosiahne pri realizácii vyrobenej produkcie
  Hraničný príjem (Marginal Revenue – MR) = dodatočný príjem, kt. firma dosiahne ak zvýši množstvo realizovanej produkcie o jednotku

  ROVNOVÁHA FIRMY V RÔZNYCH PODMIENKACH
  DOKONALÁ KONKURENCIA

  - teoretická abstrakcia, ideálny stav

  - rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu

  - na trhu je veľké množstvo predávajúcich a kupujúcich, z kt. žiadny nedisponuje takou ekonomickou silou, aby mohol zaplniť trh a diktovať mu ceny

  - výrobok je homogénny

  - úplná voľnosť vstupu/výstupu do/z odvetvia

  - dokonalá informovanosť všetkých účastníkov trhu
  NEDOKONALÁ KONKURENCIA

  - firmy môžu ovplyvňovať ceny na trhu, pretože výrobky nie sú totožné!!!  MONOPOL


  - úplný (čistý) monopol – v odvetví je 1 výrobca, neexistujú blízke substitúty a vstup do odvetvia nie je možný

  - prirodzený monopol – vzniká koncentráciou v niektorých odvetviach, v ktorých vzhľadom na kapacitu trhu by bolo neefektívne fungovanie viacerých firiem

  - administratívny monopol – je vytvorený a v určitom dlhšom období chránený štátom

  - tajné monopoly – vznikajú keď zákony nedovoľujú, aby sa niekoľko výrobcov spojilo a vytvorilo jednu firmu
  Monopol je CENOTVORCA.

  MONOPOLISTICKÁ KONKURENCIA


  veľký počet malých výrobcov, kde každý dodáva kvalitatívne odlišný, diferencovaný výrobok.
  OLIGOPOL

  malý počet veľkých firiem v odvetví, pričom firmy si uvedomujú závislosť a prepojenosť predajných, výrobných, investičných a reklamných stratégií


  - absolútne koncentrovaný oligopol – v odvetví je iba niekoľko veľkých firiem

  - relatívne koncentrovaný oligopol – ak popri 2-3 gigantoch, existujú v odvetví aj malé a stredné firmy
  - homogénny oligopol – firmy vyrábajú identické/skoro identické výrobky

  - heterogénny oligopol – vyrába sa čiastočne odlišný produkt
  Oligopol je „HĽADAČOM CENY“.

  Download 80.39 Kb.
  Download 80.39 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Formy a typy trhov územné hľadisko

  Download 80.39 Kb.