• Qeyd .
 • 10- İML Hərbi təyinatlı mallar : *
 • İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
  Download 11.96 Mb.
  bet21/23
  Sana24.03.2017
  Hajmi11.96 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  Qeyd. 9C110 bəndinə görə yalnız ASTM D4065 və ya analoji standartda müəyyən edilən kimi, 418K(1450 C)-dən yuxarı şüşəyə keçmə temperaturu (Tg) olan qatranı istifadə edən qatranla impreqləşdirilmiş lifli prepreqlərə nəzarət edilir.

  Malın kodu təsnifatına görə sinif-ləşdirməklə

  müəyyən

  edilir.


  Xüsusi qeyd. Həmçinin 1C010 və 1C210 bənd-lərinə baxın

  9D

  Proqram təminatı:  9D001

  9A, 9B bölmələrinə və ya 9E003 bəndinə görə nəzarət edilən avadanlıq və ya“texnologiyanın” “hazırlanması” üçün xüsusi layihələşləşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş. “proqram təminatı”  9D002

  9A və ya 9B bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın “istehsalı” üçün lazım olan “proqram təminatı”  9D003

  9B bölməsinə görə nəzarət edilən mühərriklərin və ya 9A bölməsinə görə nəzarət edilən avadanlığın tam avtomatlaşdırılmış elektron-rəqəmli idarəetmə sistemlərinin “tətbiqi” üçün lazım olan “proqram təminatı”:

  a) “proqram təminatı”, mühərrik sistemlərin elektron-rəqəmli nəzarətçilər, aerokosmik sınaq qurğuların və ya aviasiya mühərriklərinin sınanılması üçün;

  b) “FADEK”-də istifadə edilən “rəddədavamlı” “proqram təminatı” və uyğun test qurğuları
  9D004

  Başqa “proqram təminatı”:

  a) aerodinamik borularda iki və ya üçölçülü özlülü sel axınını modelləşdirilmək üçün və ya uçuş sınaqlarının məlumatlarının işlənməsi, hava qaz turbin mühərriklərin, yığmaların və ya komponentlərin sınaqları üçün “proqram təminatı”;

  b) hava qaz turbin mühərriklərin, yığmaların və ya komponentlərin sınaqları üçün “proqram təminatı”, real zaman miqyasında məlumatların ümumiləşdirmək, çevirmək və təhlil etmək üçün xüsusi hazırlanmış və sınaq məmulatlarının və ya sınaq müddətində sınaq şərtlərinin dinamik qurulmasını daxil etməklə əks əlaqə ilə idarəetməni təmin etməyə qadir olan;

  c) monokristalın istiqamətləndirilmiş kristallaşmasını və ya tökülməsini idarə etmək üçün xüsusi hazırlanmış“proqram təminatı”;  d) rotor pərlərinin klirensinin nəzarəti üçün fəal kompensasiya sistemlərinin tətbiqi üçün“proqram mətni”,“obyekt kodları” və ya “maşın kodları” şəklində lazım olan “proqram təminatı”

  Qeyd. 9D004 bəndinə görə nəzarət edilməyən avadanlığın tərkibində olan və ya fəal kompensasiyalı klirensin idarəetmə sisteminin kalibləşdirmə, təmir və ya modernləşdirilməsi ilə əlaqədar texniki xidmət üçün tələb olunan “proqram təminatı”na nəzarət edilmir  9D101

  9B105, 9B106, 9B116 və ya 9B117 bəndlərinə görə nəzarət edilən mallarla birlikdə “istifadə” üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edimiş “proqram təminatı”  9D103

  9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğuların, 9A104 bəndinə görə nəzarət edilən raket-zondların, və ya 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 və ya 9A119 bəndlərinə görə nəzarət edilən sistemaltıların modelləşdirmə, layihələşdirməsi və ya birləşdirməsi üçün xüsusi hazırlanmış“proqram təminatı”,

  Qeyd. 9D103 bəndində göstərilən “proqram təminatı”na 4A102 bəndində göstərilən xüsusi hazırlanmış qurğu vasitələri ilə birləşdiyi halda da nəzarət edilır.  9D105

  Birdən çox sistemaltıların funksiyalarını əlaqələndirmək üçün 9A004 bəndində göstərilən kosmik qurğularda və ya 9A104 bəndində göstərilən raket-zondlarda “istifadə” üçün xüsusi hazırlanmış“proqram təminatı”  9E

  Texnologiyalar :


  Qeyd. 9E001-9E003 bəndlərində göstərilən qaz turbinləri üçün“hazırlanma”və ya “istehsalat” “texnologiyaları” təmir, bərpa və ya əsaslı təmir üçün “tətbiq” “texnologiyaları” kimi istifadə edildikləri təqdirdə nəzarət altında qalırlar. Mühərriklərin bütövlikdə və onların modullarının dəyişilməsini daxil etməklə, kalibrəmə, nasaz və ya istifadəyə yararsız blokların çıxarılması ilə əlaqədar istifadə , fəaliyyət üçün texniki məlumatlara, cizgilərə və ya sənədlərə nəzarət edilmir  9E001

  Ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A001.c yarımbəndinə, 9A004- 9A011, bəndlərinə 9B və ya 9D bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın və ya “proqram təminatının” “hazırlanması” üçün təyin edilən «texnologiyalar”  9E002

  Ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A001.c . yarımbəndinə, 9A004-9A011 bəndlərinə və ya 9B bölməsinə görə nəzarət edilən avadanlığın “istehsalı” üçün təyin edilən “texnologiyalar”  9E003


  Başqa “texnologiyalar”:

  a)aşağıdakı hər hansı bir komponentlərin və ya qazturbinli mühərrik sistemlərin “hazırlanması” və ya “istehsalı” üçün tələb olunan “texnologiyalar”:

  1. qaz turbinlərin kürəkləri, pərlərin və ya istiqamətləndirilmiş kristallaşmadan və ya material xüsusiyyətlərinin ortaq göstəricilərinə əsaslanaraq 1273K (10000 C) temperaturda və ya 200 Mpa təzyiqdə 400 saatdan çox sınmağa

  müqavimət müddəti olan monokristal ərintilərdən alınmış istilik qoruyucu örtüklər;


  Xüsusi qeyd. Nəzarət edilən struk-turların,lami-

  nat və mate-rialların təmiri üzrə “texnolo-giyalar”a dair 1E002.f yarımbəndinə baxın  9E003


  2. kameranın çıxışdakı 1813K(15400 C)-dfn daha çox orta temperaturda işləyən və ya yanma kamerası, qeyri-metal istilik qoruyucusu elementləri və ya qeyri-metal gövdəsi olan çoxkünbəzli yanma kamerası;

  3. aşağıdakı hər hansı bir materialdan hazırlanan komponentlər:

  a) 588K(3150 C)-dən yuxarı temperaturlarda tətbiqi üçün üzvi kompozisiyalı materiallar;

  b) 1C007 bəndinə görə nəzarət edilən metal “matrisali”,“kompozisiyalı”, keramik“matrisali”, intermetal və ya armaturlaşdırılmış intermetal materiallar;

  c) 1C010 bəndində göstətilən və 1C008 bəndində göstərilən qatranın istifadəsi ilə düzəldilən “kompozisiyalı” materiallar;

  4.1300 K (11270 C) və ya daha yüksək temperaturlu qaz selində işləmək üçün layihələşdirilmiş soyudulmayan turbin kürəklər, pərlər, uyğunlaşdırılan mühərriklər üçün və onların istilik qoruyucu örtüklər və ya başqa komponentlər;

  5. 9E003.a.1. yarımbəndində göstərilənlərdən başqa və 1643 K (13700 C) və ya daha yüksək temperaturlu qaz selində işləyən soyudulan turbin kürəklər, pərlər, istilik qoruyucu örtüklər;

  6. qanad-disk kəsikli turbinlər ilə pərin kombinasiyası möhkəm birləşmələrdə istifadə edilir;  7. 1C003.b. yarımbəndinə görə nəzarət edilən “diffuziyalı qaynaq” texnologiyasınından istifadə edilən qazturbinli mühərrikin komponentləri;

  8. 1C002.b. yarımbəndinə görə nəzarət edilən toz metalurgiya üsulu ilə hazırlanmış materiallardan istifadə edilən qazturbinli mühərrikin yüksək resurslu fırlanan komponentləri;

  9E003

  9. FADEK qazturbinli mühərriklər və ya dövrü diaqnostika komponentləri, qəbuledicilər və xüsusi layihələşdirilmiş komponentləri;

  10. Qaz selinin formasının idarəetmə sistemi və uyğun nəzarət sistemi:

  a) qaz generatorlu turbin;

  b) ventilyatorlı və ya qüvvə turbinləri;

  c) hərəkətli ucluqlar

  Qeyd. 1.fırlanma statorları, addımı dəyişən ventilyatorlar qaz selinin formasının idarəetmə sistemləri və 9E003.a.10. yarımbəndində göstərilən nəzarət sistemlərinə kompressorlar üçün drenajlı klapanlar və ya dönmə, kürəkin çıxış gərginliyi daxil edilmir;

  2. 9E008.a.10. yarımbəndinə görə uçuş qüvvələrinin reversi üçün qaz selinin formasını idarəetmək sistemi, istehsalı və ya “texnologiyalar”, “hazırlamalar” nəzarətə daxil deyildir.

  9E003

  11.uçuşlararası dayaqsız geniş xordalı iki boş kürəklər.

  b) aşağıdakı hər hansı bir avadanlığın hazırlanması və ya istehsalı üçün tələb edilən “texnologiyalar”:

  1. məlumatın toplama sisteminə birinci sensorlardan məlumatları ötürməyə qadir olan kontaktsız qəbuledicilərlə təchiz edilmiş aerodinamik borularda sınaqlar üçün aerodinamik modellər;

  2. 0,55 m-dən yuxarı sürətlərdə uçuş zamanı 2000 kVt-dan daha çox gücə dözməyə qadir olan “kompozisiyalı” materiallardan kürəklər və ya bərkidicilər;

  c) qazturbinli mühərriklərin komponentlərinin hazırlanması və ya istehsalı üçün tələb edilən və “lazer”dən, su şırnağıdan, elektrokimyəvi emaldan və ya elektroqığılcımlı dəzgahlardan istifadə edən aşağıdakı xarakteristikalar yığımının hər hansı birinə malik olan deliklərin alınması üçün“texnologiyalar”:

  1.bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

  a) dərinliyi diametrlərindən 4 dəfə çox;

  b) diametri 0,76 mm-dən kiçik;

  c) meyl bucağı 25 qrad bərabər və ya daha kiçik; və ya

  2. bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

  a) dərinliyi diametrlərindən 5 dəfə çox;

  b) diametri 0,4 mm-dən kiçik;

  c) meyl bucağı 250-yə bərabər və ya daha kiçik;

  Texniki qeyd. 9E003.c. yarımbəndində tətbiq edilən meyl bucağı dəliklərin oxunun aerodinamik səthlə kəsişmə nöqtəsində bu səthə toxunandan ölçülür.

  9E003

  d) gücü ötürən vertolyot sistemlərinin və ya vertolyot pərlərinin konusunun qalaqlanma və ya uçuş qurğusunun qanadının qalaqlanma gücünün ötürülmə sistemlərinin hazırlanması üçün “texnologiyalar;

  e) aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan porşenli dizel mühərrikinin hazırlanması və ya istehsalı üçün “texnologiyalar”:

  a)boksun həcmi 1,2 kub.m və ya daha az;
  9E003


  b) 80/12697EEC, ISO 2534 standartları və onların ekvivalentləri əsasında tam çıxış gücü 750 kVt-dan daha çox;

  c) boks həcminin güc sıxlığı 700 kVt/kub.m-dən çox;

  Texniki qeyd. Boksun həcmi aşağıdakı yolla ölçülmüş üç perpendikulyar ölçülərin hasilidir:

  uzunluğu: dirsəkli valın uzunluğu- qabaq flansdan nazim çarxın üz müstəvisinə qədər;

  eni: aşağıdakı ölçülərin maksimum qiyməti:

  a) klapanın bir kənar qapağından başqasına qədər xarici məsafə;

  b) silindirlərin başlıqlarının kənarları arasındakı məsafə; c.nazim çarxının örtuk diametri;

  hündürlüyü: aşağıdakı ölçülərin maksimum qiyməti:

  a) dirsəkli valın oxundan klapanın qapağının yuxarı müstəvisinə (və ya silindir başlığına) qədər məsafə;

  b) nazim çarxının örtuk diametri;

  9E003

  f) yüksək çıxış güclü dizel mühərrikləri üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlərin istehsalı üçün “texnologiyalar”:

  1.“texnologiyalar”, aşağıdakı bütün komponentləri olan və 1C007 bəndinə görə nəzarət edilən keramik materialları istifadə edən mühərrik sistemlərin “istehsalı” üçün “lazım” olan:

  a) silindirlərin gilizləri; b) porşenlər; c) silindirlərin başlıqları; d.başqa komponentlərdən biri və ya daha çoxu (çıxış dəlikləri, turboüfürmə elementləri, qapaqların yığmaları və ya təcrid edilmiş injektorlar);

  2. aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan bir pilləli kompressorla turboüfürmə sistemlərin “istehsalı” üçün “lazım” olan“texnologiyalar”:

  a) təzyiqlərin nisbəti 4:1 və ya daha çox olduğu zaman işləyən; b) 30-dan 130 kq/dəq-yə qədər diapazonda olan məsrəf; c) kompressorun və ya turbin seksiyaların daxilində selin en kəsiyini dəyişmək qabiliyyəti olan;

  3. dizel yanacağından benzinə qədər diapazonda (310,8 K (37,80 C) temperaturunda 0,5santistoks) yanacağın özlülüyü dəyişməyə qabiliyyəti olan (misal üçün dizel və ya adi yanacaq) xüsusi layihələşdirilmiş çox yanacaqlı yanacaq injeksiya sistemlərinin “istehsalı” üçün “lazım” olan“texnologiyalar”:

  a) injeksiya edilən miqdar bir silindrə bir səpmədə 230 kub.mm-dən çox;

  b) müvafiq qəbuledicilərin istifadəsi ilə fırlanma momentinin müəyyən qiymətini təmin etmək üçün tənzimləyicinin dəyişilməsi və yanacağın xarakteristikalarını ölçmək

  üçün xüsusi layihələşdirilmiş elektron idarəetmənin olması;
  9E003

  g) silindir divarında porşen halqasının toxunmanın yuxarı hüdud nöqtəsində ölçülən 723 K (4500 C)-dən yüksək temperaturlara dözməyə imkan verən silindir divarlarının bərk, qazaoxşar və ya maye təbəqəli yağlanması olan yüksək çıxış güclü dizel mühərriklərinin hazırlanması və ya “istehsalı” üçün “texnologiyalar”  9E003

  Texniki qeyd. Yüksək çıxış güclü dizel mühərrikləri – 2300 dövr/dəq fırlanma sürəti zamanı 1,8 MPa və ya daha çox

  tormozlanmanın effektiv təzyiqinin nominal qiymətli və 2300 dövr/dəq və ya daha çox nominal fırlanma sürətini təmin edən mühərriklərdir.

  9E101

  ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A101, 9A104- 9A111 və ya 9A115- 9A119 bəndlərinə görə nəzarət edilən malların hazırlanması və ya istehsalı üçün tə’yin edilən “texnologiyalar”  9E102

  ümumi texnoloji qeydə uyğun, 9A005- 9A011, 9A101, 9A104- 9A111, 9A115- 9A119 , 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 və ya 9D103 bəndlərinə görə nəzarət edilən malların və ya 9A004 bəndinə görə nəzarət edilən kosmik qurğuların tətbiq edilməsi üçün “texnologiyalar”  10-İML

  Hərbi təyinatlı mallar:

  *
  İML-1

  Tanklar və başqa özüyeriyən zirehli döyüş maşınları silahla və ya silahsız, onların hissələri

  871000000 0
  ML1

  12,7mm (0,50”) və ya ondan az kalibrli silahlar və atomat silahlar və onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər:

  a) tüfənglər, karabinlər, revolverlər, tapancalar və pulemyotlar;

  b) hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş hamarlüləli silahlar;

  c) gilzəsiz döyüş sürsatından istifadə edilən silahlar;

  d) a, b, c yarımbəndlərində nəzarət edilən silahlar üçün səsudanlar, xüsusi taxmalar və odsöndürücülər


  930190000 0

  930200100 0

  930310000 0

  930529


  930591000 0

  930521000 0

  930320950 0

  PL5002

  Pl5018 bəndi ilə nəzarət edilən və ML1, ML2 və ML5-dən fərqlənən mallar üçün teleskopik nişangahlar;  PL5018

  ML1,b və ya ML.2. bəndində göstərilənlərdən fərqlənən hamarlüləli silahlar və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər, aşağıdakılar istisna olmaqla:

  a) pnevmatik silahlar;

  b) pnevmatik və ya patronlu (partlama hərəkəti ilə) düzəldilmiş silah və ya tapancalar:

  1.sənaye alətləri; və ya

  2.heyvanların əzabsız öldürülməsi (keyləşdirilməsi) üçün vasitələr;

  c) siqnal tapançaları  930400000 0
  PL5021

  PL5018 bəndində göstərilən «mallar» üçün güllələr daxil edilməklə döyüş sürsatları və ya patronlar, aşağıdakılar istisna olmaqla:

  a) pnevmatik silahlar üçün xüsusi düzəldilmiş qurğuşun və qurğuşun ərintisindən güllələr;

  b) gülləsiz (boş) presləşdirilmiş və ya barıt kamerası deşdirilmiş tədris döyüş sürsatları


  930610000 0

  930621000 0

  930630

  ML2

  Aşağıda göstərilən, kalibri 12,7 mm ( 0,5”) –dən silahlanmalar və silahlar, atıcı qurğular və yardımçı vasitələr, habelə onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər:

  a) toplar, qısa lüləli ağır toplar (qaubitsalar), avtomatik toplar, tankaqarşı toplar, minomyotlar, lüləaltılı qranatamyotlar, hərbi odsaçan silahlar, kənara təpməyən (çəkilməyən ) tankaqarşı toplar və onlarıın maskalaması (ört-basdır edilməsi) təchizatı ;

  b) hərbi tüstü, qaz və pirotexniki atıcı qurğuları və ya generatorları, siqnal tapançaları istisna olmaqla; c) ML.2a. və ya ML.2b. yarımbəndində göstərilən silahlar üçün nişangahlar


  9301
  ML3

  ML1, ML2 və ya ML12 bəndlərində göstərilən döyüş sürsatları və onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər, aşağıdakılar istisna olmaqla:

  a) gülləsiz (boş) pressləşdirilmiş və ya barıt kamerası deşdirilmiş tədris döyüş sürsatları;

  b) pnevmatik silahlar üçün xüsusi düzəldilmiş qurğuşun və qurğuşun ərintisindən güllələr;


  930621000 0


  ML4

  Hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş aşağıda göstərilən bombalar, torpedlər, idarəolunmayan raketlər, idarəolunan raketlər və yardımçı avadanlıqlar və vasitələr, onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər:

  a) bombalar, torpedlər, qranatlar, tüstü şaşkaları, idarəolunmayan raketlər, minalar, idarəolunan raketlər, dərinlik bombaları, dağıdıcı maddə, dağıdıcı qurğu və onlar üçün komponentlər, «hərbi pirotexnika», patronlar və təqlid (imitasiya) qurğuları (avadanlıqlar, bu məmulatlardan hər hansı birinin xarakteristikası);

  b) ML.4a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən idarəetmə, nəzarət, fəallaşdırma, hazırlığa gətirib çıxartma, doldurulması, tuşlanması, tral(tral ilə sualtı minaları tutmaq və ya zərərsizləşdirmək), seyrəkləşdirmə, istiqaməti itirmək, maneələr yaratmaq, məmulatların dağıdılması və ya detektorlaşdırılması üçün xüsusi layihələşdirilmiş aparatlar və onlarla əlaqədar avadanlıqlar


  9306
  PL5006

  ML.4a. yarımbəndinə görə nəzarət edilənlərdən fərqli hərbi təyinatı üçün idarəetmə, nəzarət, seyrəkləşdirmə, istiqaməti itirmək, maneələr yaratmaq, improvizasiya olunmuş və digər partlayıcı qurğuların dağıdılması üçün xüsusi layihələşdirilmiş hərbi təyinatlı aparatlar və onlarla əlaqədar avadanlıqlar, elektron idarəedilmə istifadə edilməyən nəzarət avadanlıqları istisna olmaqla

  9303
  PL5030

  ML.4a. yarımbəndinə görə nəzarət edilənlərdən fərqli bomba və qranatlar və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər  ML5

  Aşağıda göstərilən hərbi təyinatlı və xüsusi layihələşdirilmiş atəşi idarə edən aparatlar və döyüşə hazırlıq və xəbərdarlıq üçün əlaqədar avadanlıqlar və əks-təsir göstərmək üçün aparatlar:  ML5

  a) silah nişangahları,bomba atılması üçün hesablayıcı maşınlar,tuşlama artileriya avadanlığı və silahların idarəedilməsi sistemləri;

  b) hədəflərin kəşfiyyat sistemləri, hədəfi göstərən, onun uzaqlığını müəyyən edən, hədəfləri aşkar edən, məlumatları ümumiləşdirən, hədəfləri tanıyan və ya eyniləşdirən aparatlar; hədəfləri aşkar edən texniki vasitələri birləşdirən aparatlar;

  c) ML5a. və ML5.b. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən məmulatlar üçün əkstəsiredici aparatlar
  ML6

  Hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş yerüstü nəqliyyat vasitələri və onlar üçün komponentlər  PL5031

  Yerüstü nəqliyyat vasitələri və onlar üçün əlaqədar avadanlıqlar və komponentlər:

  a) qeyri-yol şəraitlərində istifadəyə yararlı, ballistik mühafizəni təmin etmək üçün düzəldilmiş və ya metal və ya qeyri-metal materiallarla təchiz edilmiş bütün təkərli nəqliyyat vasitələri;

  b) yerüstü nəqliyyat vasitələrində qurulması üçün hərbi təyinat üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş konteynerlər və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər


  8705
  ML7

  Əlverişli şərait üçün indeks CAS-a (Chemical Abstract Service) istinad edilir. Bu bənddə indeks CAS daxil edilir və məmulatlara nəzarət şamil edilir.

  Toksiloji reagentlər,toksik maddələr,yaşçıxaran qazlar, müvafiq avadanlıqlar, komponentlər, materiallar və «texnologiyalar»:

  a) aşağıda göstərilən toksiloji reagentlər və toksik maddələr:

  1.insanların və heyvanların zədələnməsi (məhv edilməsi), avadanlıqların sıradan çıxarılması, məhsula və ya ətraf mühitə ziyan vurulması üçün hərbi təyinata yararlı bioloji reagentlər və radioaktiv maddələr, habelə müharibə aparmaq üçün kimyəvi vasitələr;

  ML7

  2. kimyəvi maddələr (Kimyəvi silahlar barədə Aktın(1966,c) Siyahısının (1)-(6) bəndlərində, bu Siyahının 2 və 3 qeydləri ilə birlikdə, göstərilənlər) ML7 bəndinə görə kimyəvi müharibə üçün kimyəvi vasitələr kimi olub-olmamasından asılı olmayaraq;  ML7

  3. 3-Xinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-02)

  b) «zəhərləyici «maddələrin hazırlanması üçün aşağıdakı binar və əsas prekursorlar:

  1. Alkil(metil,etil, h-propil və ya izopropil fosfonil diftorid, misal: DF: metil fosfonil diftorid (CAS 676-99-3);
  ML7

  2. O-Alkil (H və ya C10 -dən çox olmayan, tsikloalkil daxil olmaqla), O-2-dialkil (metil, etil, h-propil və ya izopropil)-aminoetil, alkil(metil, etil, h-propil və ya izopropil) fosfonitlər və müvafiq alkilləşdirilmiş və protonirləşdirilmiş duzlar, misal: QL: O-etil-(2-diizo-propilaminetil) metil-fosfonit (CAS 7040-57-5);  ML7

  3. Xlorzarin: O-izopropil metilxlorfosfonat (CAS 1445-76-7);

  4. Xlorzoman: O-pinakolil metilxlorfosfonat (CAS 7040-57-5);

  ML7

  c) tərkibində aşağıdakılar olan «yaşçıxaran» qazlar və «zəhərləyici maddələr»:

  1.brombenzilsianid (CA) (CAS %№-27-4);

  2. o-Xlorbenzilidenmalononitril (o-xlorbenzal- malononitril) (CS)4

  3.fenasilxlorid (w-xlorasetofenon)) (CN) (CAS 532-27-4);

  4.dibenzol |b,f|-1,4 oksazepin (CR) |CAS 257-07-08| iğtişaşların qarşısının alınması və fərdi özünü müdafiə üçün xüsusi bağlamalarda olan yaşçıxaran qazlar və ya vasitələr istisna olmaqla

  d) ML7.a.yarımbəndinə görə nəzarət edilən materialların və ya maddələrin yayılması üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;
  Download 11.96 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
  Download 11.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I

  Download 11.96 Mb.