• Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
 • ŠT. PONUDBE
 • Osnovni podatki o ponudniku
 • Kontaktna oseba ponudnika
 • V primeru partnerske ponudbe
 • V primeru ponudbe s podizvajalci 2
 • PONUDBENI PREDRAČUN 3
 • Zap. št. Vozilo (št. sedežev)
 • (za 14 mesecev) Cena brez DDV/EM Vrednost brez DDV
 • SKUPNA PONUDBENA CENA brez DDV (za ocenjeno vrednost)
 • IZJAVA PODIZVAJALCA 4
 • SEZNAM REFERENČNIH DEL 5
 • PODATKI O RAZPOLOŽLJIVEM IN USTREZNEM VOZNEM PARKU
 • MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 6
 • Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje ki ga zastopa direktor Janko Pogorelčnik
 • OKVIRNI SPORAZUM št. ________ 7
 • Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
  Download 483.85 Kb.
  bet1/2
  Sana26.03.2020
  Hajmi483.85 Kb.
    1   2

  Izvajanje občasnih prevozov dijakov in študentov ŠC Velenje

  Naročnik:

  Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

  Predmet javnega naročila:

  Izvajanje občasnih prevozov dijakov in študentov ŠC Velenje

  Številka naročila na Portalu:
  Na podlagi objavljenega povabila k oddaji ponudb za predmetno javno naročilo, dajemo sledečo ponudbo


  ŠT. PONUDBE: ______________________________

  1. Način predložitve ponudbe (ustrezno označite):


  sami - kot samostojen ponudnik  s partnerji - skupna ponudba  s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci  1. Osnovni podatki o ponudniku (vodilni partner v primeru skupne ponudbe):
  Naziv
  Naslov
  Zakoniti zastopnik (-i)
  Matična številka
  Davčna številka
  Številka transakcijskega računa
  Naslov banke
  Telefon
  E-naslov
  Pooblaščena oseba za podpis ponudbe
  Pooblaščena oseba za podpis pogodbe


  1. Kontaktna oseba ponudnika:
  Ime in priimek
  Telefon
  E-pošta  Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.
  1. V primeru partnerske ponudbe1 ponudnik izpolni spodnjo tabelo s podatki o partnerjih:
  Naziv

  partnerja  Davčna in

  matična številka  Vrednost del, ki jih prevzema partner

  (v EUR brez DDV)  Opis del, ki jih bo izvedel partner  1. V primeru ponudbe s podizvajalci2 ponudnik izpolni spodnjo tabelo s podatki o podizvajalci:
  Naziv

  podizvajalca  Davčna in

  matična številka  Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec

  (v EUR brez DDV)  Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec  1. Veljavnost ponudbe: 60 dni po roku za oddajo ponudbe  Datum:  Žig:

  Podpis ponudnika oz. vodilnega partnerja:  PONUDBENI PREDRAČUN3  Zap. št.

  Vozilo

  (št. sedežev)

  Vrsta storitve

  ME

  Ocenjena količina

  (za 14 mesecev)

  Cena brez DDV/EM

  Vrednost brez DDV

  A

  B

  A x B  Kombi (do 8)

  polovični avtodan

  prevoz

  39

  Kombi (do 8)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  1.135

  Kombi (do 8)

  avtodan

  prevoz

  46

  Kombi (do 8)

  Dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  10.282

  Kombi (do 8)

  stojnina

  dan

  7

  Avtobus (do 16)

  polovični avtodan

  prevoz

  5

  Avtobus (do 16)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  47

  Avtobus (do 16)

  avtodan

  prevoz

  11

  Avtobus (do 16)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  114

  Avtobus (do 16)

  stojnina

  dan

  2

  Avtobus (do 22)

  polovični avtodan

  prevoz

  4

  Avtobus (do 22)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  57

  Avtobus (do 22)

  avtodan

  prevoz

  5

  Avtobus (do 22)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  280

  Avtobus (do 22)

  stojnina

  dan

  2

  Avtobus (do 35)

  polovični avtodan

  prevoz

  6

  Avtobus (do 35)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  58

  Avtobus (do 35)

  avtodan

  prevoz

  34

  Avtobus (do 35)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  1.365

  Avtobus (do 35)

  stojnina

  dan

  5

  Avtobus (do 50)

  polovični avtodan

  prevoz

  30

  Avtobus (do 50)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  525

  Avtobus (do 50)

  avtodan

  prevoz

  53

  Avtobus (do 50)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  2.210

  Avtobus (do 50)

  stojnina

  dan

  1

  Avtobus (do 60)

  polovični avtodan

  prevoz

  15

  Avtobus (do 60)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  490

  Avtobus (do 60)

  avtodan

  prevoz

  50

  Avtobus (do 60)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  3.337

  Avtobus (do 60)

  stojnina

  dan

  6

  Avtobus (60 +)

  polovični avtodan

  prevoz

  1

  Avtobus (60 +)

  dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu

  km

  117

  Avtobus (60 +)

  avtodan

  prevoz

  4

  Avtobus (60 +)

  dodatni kilometer pri avtodnevu

  km

  502

  Avtobus (60 +)

  stojnina

  dan

  5

  Ne glede na vrsto vozila

  Prevoz od 08:00 do 13:00 ure, do največ 30 prevoženih km

  potnik*

  281

  Ne glede na vrsto vozila

  Prevoz od 08:00 do 13:00 ure, do največ 70 prevoženih km

  potnik*

  96

  Dodatni voznik

   

  dan

  124  SKUPNA PONUDBENA CENA brez DDV (za ocenjeno vrednost):
  * Točka 36 in 37: Cene na potnika veljajo ne glede na zasedenost vozila.
  Datum:  Žig:

  Podpis ponudnika oz. vodilnega partnerja:

  NAČIN OBRAČUNA

  1. Polovični avtodan vključuje najem vozila do 12 ur in do največ 125 prevoženih km. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 125 kilometrov se poleg cene polovičnega avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu).

  2. Avtodan vključuje najem vozila več kot 12 ur in do največ 250 prevoženih kilometrov. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 250 kilometrov se poleg cene avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri avtodnevu).

  3. Dodatni voznik se lahko zaračuna skladno z Uredbo (ES) št. 561/2006 oziroma drugo veljavno zakonodajo.

  4. Stroški tujih dnevnic, cestnin, trajektov, parkirnin, pristojbin avtobusnih postaj, prevozov skozi predore, prelaze ter mostove, doma in v tujini se obračunajo posebej. Izvajalec mora oceno dodatnih stroškov naročniku sporočiti ob naročilu tako, da ta lahko pripravi kalkulacijo cene za uporabnike.

  5. Vsi ostali stroški (vključno z dnevnicami) so vključeni v ponudbeno ceno za posamezne postavke. Prav tako so v ponudbeno ceno vključeni vsi popusti.

  6. Štetje kilometrov za obračun se prične in konča na sedežu posamezne enote naročnika in se izvede po s strani naročnika potrjeni poti (izvajalec ni upravičen do obračuna kilometrov, ki jih opravi izven potrjene poti, na primer zaradi drugačne izbire poti, napačno izbrane poti voznika, itd.).

  7. Cene so fiksne in nespremenljive za čas trajanja pogodbe.
  IZJAVA PODIZVAJALCA4  Naziv
  Naslov
  Zakoniti zastopnik(-i)
  Matična številka
  Davčna številka
  Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del

  • Telefon
  • E-naslov
  Podatki o vrsti del in vrsti blaga, ki jih prevzema podizvajalec

  Vrsta del
  Vrednost del (v EUR brez DDV)
  Rok izvedbe del
  Kraj izvedbe del  V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

  DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

  Hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega naročila plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

  NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika.

  Seznanjeni smo, da mora ponudnik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa naročniku, le-temu poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

  Datum:  Žig:

  Podpis podizvajalca:
  SEZNAM REFERENČNIH DEL5  Naročnik

  Predmet

  Čas izvajanja

  Relevantna vrednost

  (brez DDV)

  Datum:  Žig:

  Podpis ponudnika oz. vodilnega partnerja:
  REFERENČNO POTRDILO

  Spodaj podpisani potrjevalec reference (naročnik referenčnega dela) :
  Naziv
  Naslov  potrjujem, da je izvajalec (nosilec reference)
  Naziv
  Naslov  na podlagi (pogodbe, naročilnice itd.) ____________________________________________________________ za nas izvajal storitve prevozov šolskih otrok in/ali mladine (dijaki, študenti)
  v obdobju od – do (dan.mesec.leto)
  v vrednosti (EUR brez DDV)
  V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.
  Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco

  Ime in priimek:

  E-pošta:

  Telefon:  Datum:


  Žig:

  Podpis potrjevalca reference:


  PODATKI O RAZPOLOŽLJIVEM IN USTREZNEM VOZNEM PARKU


  Zap. št.

  Kombinirano vozilo (znamka, tip)

  Število sedežev

  Leto izdelave

  Lastno vozilo/ najem/ leasing  Zap. št.

  Avtobus (znamka, tip)

  Število sedežev

  Leto izdelave

  Emisijski razred

  Lastno vozilo/ najem/ leasing  Datum:  Žig:

  Podpis ponudnika oz. poslovodečega partnerja:


  MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE

  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti6


  PONUDNIKIZDAJATELJ MENICE

  Naziv
  Naslov
  Zakoniti zastopnik  Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (številka in datum pogodbe) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice in Šolskim centrom Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila:
  Oznaka javnega naročila
  Predmet javnega naročila  izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba.


  S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV), in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.
  Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
  Naročnik lahko menico unovči v primeru:

  • če se bo izkazalo, da izdajatelj menice del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

  • če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izdajatelja menice;

  • če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izdajatelja menice;

  • v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež.

  Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku ___________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV) v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.


  Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne __________________ (najmanj 60 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca).
  Priloga: ena (1) bianco menica


  Datum:


  Žig:

  Podpis:


  Naročnik:

  Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

  ki ga zastopa direktor Janko Pogorelčnik

  Matična št.: 5243050000

  ID za DDV: SI 98282522

  TRR: SI56 0110 0603 0705 664 (Banka Slovenije Ljubljana)


  in


  Izvajalec:

  _______________________________________________________________________

  ki ga zastopa direktor ______________________________________________________

  Matična št.: ________________

  ID za DDV: ________________

  TRR: ________________ odprt pri ________________

  skleneta naslednji  OKVIRNI SPORAZUM št. ________7  Download 483.85 Kb.
    1   2
  Download 483.85 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

  Download 483.85 Kb.