• Aktivita 5 Transformácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých Podaktivita 5A Vzdelávanie PR a zamestnancov Centier podpory profesionálnych rodičov
 • Časť 5.A.2 Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou
 • Časť 5.A. 3 Teambuilding
 • Časť 5.A.4 Manažérske zručnosti
 • Časť 5.A.5 Poradenské a terapeutické zručnosti pri práci s rodinou
 • Časť 5.A.6 Terénna práca s profesionálnou rodinou
 • Podaktivita 5BAkreditovaný kurz prvej pomoci
 • Časť 5.C.2. Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách
 • Časť 5.C.3.Arteterapia s mentálne postihnutými
 • Časť 5.C.4. Procesuálna diagnostika a zvládanie konfliktov u detí s poruchami správania
 • Aktivita 6 Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými
 • Pod aktivita 6.A Individuálne plánovanie pri tímovej spolupráci a komunikačné zručnosti
 • Pod aktivita 6.B Transkultúrny prístup Časť 6.B.1 Vypracovanie príručky o transkultúrnom prístupe
 • Časť 6.B.2 Workshop k transkultúrnemu prístupu
 • Aktivita Riadenie projektu
 • Aktivita Publicita a informovanosť
 • D Výskum - udržateľnosti systému profesionálneho rodičovstva a podpora CPPR
  Download 432.52 Kb.
  bet3/3
  Sana07.07.2020
  Hajmi432.52 Kb.
  1   2   3

  4.D Výskum - udržateľnosti systému profesionálneho rodičovstva a podpora CPPR
  Výskum bude sledovať ako sa zmenil vzťah medzi DeD a PR, či došlo k zvýšeniu poskytovanej podpory pre profesionálnych rodičov a im zverené deti u cca 250 profesionálnych rodičoch. Taktiež bude sledovať ako vplýva vznik CPPR a vyškolených špeciálnych tímov na prácu PR, na vzťah medzi PR a jemu zvereným dieťaťom, biologickou rodinou, či došlo k zlepšeniu komunikácie medzi PR a DeD (21 SR a 2 BSK). Zámerom projektu v tejto oblasti je verifikovať vhodnosť a efektívnosť zavadzaných opatrení. Výskum sa bude realizovať prostredníctvom štyroch expertov zamestnaných na tento účel prostredníctvom DoPMPP( 1 expert /200 hod). Celkové náklady na expertov sú vo výške 22 400 € (28 €/1 hod.*200 hod.). Vzhľadom k tomu, že výsledky predmetného výskumu sa budú využívať v rámci celého Slovenska (dopad výskumu má celoslovenský charakter), bude z projektu financovaných celkom 88,86%, t.j. 19 904,64 € + náklady na odvody platené zamestnávateľom vo výške 7 006,43 € v nadväznosti na pomer obyvateľstva SR okrem Bratislavského kraja k celkovému obyvateľstvu SR.
  Cieľová skupina:3 605 zamestnancov DeD a Ústredia PSVR

  Aktivita 5 Transformácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých
  Podaktivita 5A Vzdelávanie PR a zamestnancov Centier podpory profesionálnych rodičov
  Časť 5.A.1 Vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami
  Profesionálni rodičia sa pri svojej práci stretávajú s problémami, ktoré vyplývajú zo špecifických potrieb detí, ktoré sú im zverené do starostlivosti. Aby ich mohli dostatočne odborne rozpoznať a zvládnuť, potrebujú sa neustále vzdelávať a overovať si svoje postupy a metódy práce. Navrhnuté tematické semináre ich zorientujú v problematike, poskytnú príklady aplikácie v praxi a budú  motivovať k hlbšiemu štúdiu odbornej literatúry. Predíde sa tak hromadeniu problémov, ktoré profesionálni rodičia nedokážu spoľahlivo identifikovať a riešiť, prípadne požiadať pri ich riešení o pomoc. Vyústením takéhoto hromadenia problémov je buď návrat dieťaťa na samostatnú skupinu v DeDalebo vyhorenie profesionálneho rodiča. Oboje má negatívny vplyv na ďalší vývoj zdravej osobnosti dieťaťa preto je nutné takýmto prípadom predchádzať. V rámci vzdelávania bude zrealizovaných 9 tematických seminárov.

  Vzdelávanie má špecifický charakter, nakoľko je orientované na špecifickú cieľovú skupinu zamestnancov detských domovov, ktorí túto prácu nemôžu vykonávať v inom zariadení na výkon rozhodnutia súdu než v detskom domove. Zároveň táto cieľová skupina pracuje so špecifickou klientelou – deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktoré majú špecifické potreby a vyžadujú si špeciálny prístup.


  Cieľová skupina: profesionálni rodičia, zamestnanci CPPR - 66 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie, prenájom priestorov v max. výške 10 813,50 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 9 072 € + 3 193,34 € na odvody platené zamestnávateľom.


  Časť 5.A.2 Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou
  Pre PR aj deti má kontakt s biologickou rodinou silný emočný náboj a nezriedka je sprevádzaný stretom dvoch rôznych hodnotových rebríčkov – toho, ktorý im vštepuje profesionálny rodič a toho, ktorý vidí u svojich biologických rodičov. Zároveň stretnutie s biologickými príbuznými evokuje v deťoch nie vždy pozitívne zážitky z minulosti.

  Rovnako náročnou témou je pre profesionálneho rodiča i pre dieťa príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť a odchod dieťaťa z profesionálnej do náhradnej rodiny. Profesionálny rodič musí byť schopný pripraviť na tento proces nielen dieťa, ale i seba a svoju rodinu.

  Profesionálni rodičia sú v každodennom kontakte s deťmi, stávajú sa pre deti dôležitými vzťahovými osobami a preto musia zvládnuť výchovu a sprevádzanie detí v každej situácii, ktorej sú vystavené. Potrebujú preto získať nielen teoretické ale i praktické zručnosti spojené s témami kontaktu s biologickou a náhradnou rodinou.

  Vzdelávanie má špecifický charakter, nakoľko je orientované na špecifickú cieľovú skupinu zamestnancov detských domovov, ktorí túto prácu nemôžu vykonávať v inom zariadení na výkon rozhodnutia súdu než v detskom domove


  Cieľová skupina: zamestnanci CPPR – 63 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 4 800,42 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 2 033,23 € + 715,70 € na odvody platené zamestnávateľom.


  Časť 5.A. 3 Teambuilding
  Efektivita práce zamestnancov novovytvorených centier bude vo veľkej miere závisieť aj od ich schopnosti ako budú navzájom spolupracovať. Po absolvovaní teambuildingu by mali byť schopní poznať svoje silné a slabé stránky vo vzťahu k fungovaniu seba a kolegov v rámci pracovného tímu, vedieť identifikovať svoju skupinovú rolu a využívať svoje schopnosti v tímovej spolupráci. Koordinátorom týchto tímov pomôže tréning stavať prácu na silných stránkach členov tímu. Ich novozískané kompetencie napomôžu pružne reagovať na bežné i krízové situácie v profesionálnych rodinách tak, aby mala ich spolupráca synergický efekt.
  Cieľová skupina: zamestnanci CPPR – 63 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 7 889,12 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 2 396,31 €+ 843,5 € na odvody platené zamestnávateľom.  Časť 5.A.4 Manažérske zručnosti
  Koordinátori CPPR budú prekonávať záťažové situácie, ktoré vyplývajú z práce ich tímu. Náročnosť bežnej tímovej spolupráce je znásobená potrebou riešiť často veľmi komplikované vzťahové témy v profesionálnych a ohrozených rodinách a to nielen vo vnútri, ale i navonok, teda aj vzťah rodiny k širšiemu okoliu, k biologickej rodine dieťaťa, k budúcim náhradným rodičom apod. Koordinátori budú musieť zvládať emočne vypäté situácie, facilitovať vzniknuté konflikty medzi profesionálnymi rodičmi a širším okolím, príp. medzi profesionálnymi rodičmi a odborným tímom. Túto náročnú úlohu budú navyše často plniť v časovom strese a popri postupnom zavádzaní nových štandardov práce s profesionálnymi rodičmi. Pozíciu koordinátora im pomôžu zvládnuť práve manažérske zručnosti získané v tomto tréningu.
  Cieľová skupina: koordinátori CPPR – 21 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 1 690,40 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 640 € + 225,28 € na odvody platené zamestnávateľom.


  Časť 5.A.5 Poradenské a terapeutické zručnosti pri práci s rodinou
  Profesionálni rodičia sa často dostanú do situácií, v ktorých nedokážu pomôcť sami sebe či svojim deťom. Výchova detí v profesionálnej rodine kladie na rodičovské zručnosti (a teda aj na poradenstvo a terapiu) obzvlášť vysoké nároky. Deti v profesionálnych rodinách sú totiž veľmi často znevýhodnené zdravotne (somatické a psychické znevýhodnenie - deti matiek narkomaniek, alkoholičiek, predčasne narodené deti), pobytom v ústavnom zariadení (dlhodobé citové strádanie) či sociálne (život dieťaťa v zanedbávajúcich podmienkach). Tieto deti a ich rodičia potrebujú odbornú a cielenú pomoc prostredníctvom špecializovaného poradenstva a terapeutických programov, ktoré budú odborní pracovníci po absolvovaní vzdelávania môcť ponúknuť profesionálnym rodinám. Výcvik poskytne jednak teoretický vzhľad do problematiky, ale predovšetkým oboznámenie sa s technikami práce využiteľnými v praxi pri poradenstve a terapii rodinného systému. Dôraz bude na pochopení špecifík vzťahov v profesionálnych rodinách.
  Cieľová skupina: – zamestnanci CPPR – 24 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, prenájom priestorov a ubytovanie v maximálnej výške 4 752€. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 1 792 € + 630,78 € na odvody platené zamestnávateľom.


  Časť 5.A.6 Terénna práca s profesionálnou rodinou
  Vzdelávanie bude zamerané najmä na špecifiká terénnej práce s profesionálnou rodinou, teda sa bude viac zameriavať na podporné a preventívne intervencie v rodine. Špecifikom terénnej práce s profesionálnymi rodinami je okrem iného v tom, že sociálni pracovníci vstupujú do súkromného priestoru rodiny, ktoré je však zároveň miestom výkonu práce zamestnanca DeD. Aj z tohto dôvodu treba ponímať návštevy v rodine veľmi citlivo. Sociálni pracovníci budú schopní v intenciách profesionálnej etiky vstúpiť do rodinného prostredia profesionálnych rodičov, zrealizovať sociálnu diagnostiku, , zachytávať zmeny vo fungovaní rodinného systému a účinne intervenovať v prípadných krízových situáciách.

  Účastníci formou tréningu získajú zručnosti v oblasti diagnostiky rodinných dysfunkcií, , analýzy sociálnych potrieb rodiny, ako aj základy poradenského procesu a terénnej sociálnej práce.

  Vzdelávanie má špecifický charakter, nakoľko je orientované na špecifickú cieľovú skupinu zamestnancov detských domovov, ktorí túto prácu nemôžu vykonávať v inom rezorte než v rezorte sociálnych vecí.
  Cieľová skupina: sociálni pracovníci CPPR – 21 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 2 704,02 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 1 137,23 € + 400,30 € na odvody platené zamestnávateľom.  Podaktivita 5BAkreditovaný kurz prvej pomoci
  Vzdelávanie bude zamerané na získavanie vedomostí a zručností pri poskytovaní prvej pomoci, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri zabezpečení poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých v DeD. Uvedenou pod aktivitou sa zvyšuje štandard poskytovania starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutná z dôvodu integrácie detí napr. s mentálnym postihnutím, poruchami správania a z dôvodu rôznorodosti vekového zloženia detí v DeD od narodenia do 25 roku veku dieťaťa..

  Témy vzdelávania: Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci, stavy bezprostredne ohrozujúce život, zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, použitie jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička


  Cieľová skupina:zamestnanci DeD – 2 283 účastníkov.

  Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v max. sume 51 321,84 €.  Podaktivita 5C Vzdelávanie odborného tímu v DeD a CPPR
  Časť5.C.1. Diagnostika prostredníctvom projektívnych techník
  Diagnostika projektívnymi metódami je nevyhnutnou súčasťou diagnostiky v DeD domovoch. Využívanie dotazníkových metód, ktoré by mali DeD mať k dispozícii, nie je vzhľadom na špecifiká klientov vždy validné, možné. Do DeD prichádzajú deti zanedbané, s rôznymi verbálnymi schopnosťami. Projektívne metódy dokážu zmapovať osobnosť spoľahlivo, bez ohľadu na fyzický vek dieťaťa alebo úroveň jeho kognitívnych schopností. Pôjde o kresebné techniky, MDZT, Hand Test. Tento seminár poskytne základy neuropatológie – kvôli organickým poškodeniam. Dôležitou časťou diagnostiky je prehľad vývinových škál pre diagnostiku detí do 6 rokov. Diagnostika v DeD určuje smerovanie dieťaťa, jeho prognózu, no predovšetkým prístup, ktorý je najvhodnejšie zvoliť v interakcii s dieťaťom.

  Vzdelávanie má špecifický charakter vzhľadom na cieľovú skupinu psychológov pracujúcich s deťmi v detských domovoch. Psychológ v detskom domove nemôže využívať dotazníkové metódy na účely diagnostiky, deti prichádzajú do detských domovov často zanedbané, sociálne retardované a výsledky pri diagnostike môžu byť skreslené. Je potrebné vo veľkej miere pri diagnostike používať projektívne techniky, ktoré majú však tiež svoje špecifiká v súvislosti s traumou dieťaťa a ústavnou výchovou.


  Cieľová skupina: psychológovia DeD– 63 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 23 247 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 8 467,20 € + 2 980,45 € na odvody platené zamestnávateľom.  Časť 5.C.2. Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách
  Cieľom vzdelávania je využitie potenciálu psychoanalytických teórií pre chápanie vývojovej psychopatológie a porozumenie detských hrových prejavov. Emočné poruchy u detí spôsobujú, že deti sa stávajú uzavretými, ťažko nadobúdajú dôveru voči iným ľuďom. Toto komplikuje terapeutovi nadviazanie terapeutického vzťahu, ktorý je založený predovšetkým na vzájomnej dôvere. Projektívna hra je nástrojom dostatočne citlivým, empatickým a zároveň umožňujúcim postihnúť podstatu problému. Umožňuje dieťaťu „podať správu o svojom rozpoložení“ inak ako priamym opisom traumatických zážitkov.

  Vzdelávanie má špecifický charakter vzhľadom na cieľovú skupinu psychológov pracujúcich s deťmi v detských domovoch. Psychológ v detskom domove je nútený využívať hru ako prostriedok komunikácie s dieťaťom, diagnostiky, nadväzovania a reparovania väzieb z pôvodného prostredia. Hra s deťmi v detských domovoch má svoje špecifiká vzhľadom na výskyt traumy u detí a oslabenej schopnosti komunikácie.


  Cieľová skupina: psychológovia DeD a CPPR – 84 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 6 410,40 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 2 688 € + 946,18 € na odvody platené zamestnávateľom.


  Časť 5.C.3.Arteterapia s mentálne postihnutými
  Vzdelávanie  je pre ľudí pracujúcich v  pomáhajúcich profesiách. Arteterapia ako jedna z foriem psychoterapie výborne pôsobí na mentálne postihnutých jednotlivcov. Arteterapia podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov. U detí telesne či duševne postihnutých môžeme arteterapiu využiť v dvoch hlavných oblastiach: na komunikáciu s dieťaťom a/alebo na rozvoj a stimuláciu schopností dieťaťa.Verbálna komunikácia a reč ako hlavný prostriedok komunikácie u klientov často zlyháva alebo je narušená v rôznych zložkách. Kresba - vypovedá bez slov, pomocou rôznych znakov, symbolov a tak môžeme o nej hovoriť ako o určitom dorozumievacom prostriedku, ktorý funguje ako kompenzačný prvok. Dieťa, ktoré kreslí, maľuje, tvorí priestorové objekty, sa učí prijímať informácie spôsobom, ktorý si vyžaduje vlastné uvažovanie, tvorivosť a fantáziu.
  Cieľová skupina: odborní pracovníci v DeD – 144 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie a prenájom priestorov v max. výške 2 730,55 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 1 824 € + 642,05 € na odvody platené zamestnávateľom.


  Časť 5.C.4. Procesuálna diagnostika a zvládanie konfliktov u detí s poruchami správania
  Vzdelávanie v oblasti procesuálnej diagnostiky a zvládania porúch správania poskytne liečebným a špeciálnym pedagógom, psychológom a vychovávateľom v DeD(s akcentom na DeD, ktoré budú vytvárať špecializované skupiny pre deti s poruchami správania) základný teoretický rámec a jeho rozvinutie v praktických zručnostiach v oblasti, ktorá je pri práci s deťmi s poruchami správania v DeD nosná. V poslednom období stúpa počet detí s diagnostikovanými poruchami správania, ako i počet detí umiestnených v špecializovaných skupinách pre deti s poruchami správania. Taktiež stúpa počet detí preradených do iných zariadení (najmä reedukačných a diagnostických centier ) z dôvodu nezvládnutia liečebno-výchovnej starostlivosti o tieto deti v podmienkach DeD. Z tohto dôvodu je potrebné zintenzívniť odbornú prípravu a výcvik členov odborných a výchovných tímov k aplikácii efektívnych preventívnych a korektívnych prístupov k deťom s poruchami správania.

  Tento program sprostredkuje v teoretickej časti základné poznatky o procesuálnej diagnostike porúch správania a riadení konfliktov na úrovni DeD. V praktickej časti budú účastníci pripravení v efektívnych formách zvládania intrapsychických konfliktov(- negatívne emócie a ich zvládanie, zvládacie mechanizmy, postoj voči interpersonálnemu konfliktu ,štyri úrovne postoja a ich vplyv na konflikt (emócie, kognitívna oblasť, správanie a zmysel konfliktu), riešenia konfliktov - tréningový program alternatívneho riešenia konfliktov pre zamestnancov a klientov (tri základné úrovne – efektívne vyjednávanie, facilitácia a mediácia), a terapeutických intervenciách na úrovni minimálnych biografických a behaviorálnych kľúčoch sebapoznania. Za účelom aplikácie programu v iných DeD a prípravy ďalších zamestnancov priameho kontaktu budú účastníkom sprostredkované základné lektorské a tréningové zručnosti.


  Cieľová skupina: liečební a špeciálni pedagógovia,psychológovia a vychovávatelia v DeDa CPPR - 16 účastníkov.

  Dodávateľsky bude zabezpečená strava, občerstvenie, prenájom priestorov a ubytovanie v max. výške 7 744 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Predpokladaná max. výška na odmenu lektorov: 3 584 € + 1261,57 € na odvody platené zamestnávateľom.  Aktivita 6 Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými
  Cieľom podaktivít je skvalitniť a posilniť kompetencie zamestnancov priameho kontaktu s deťmi najmä v oblasti práce s deťmi deťom, mladými dospelými a pri komunikácii v rámci celej vzťahovej siete detí.
  Pod aktivita 6.AIndividuálne plánovanie pri tímovej spolupráci a komunikačné zručnosti
  Cieľom vzdelávania je získanie potrebných zručností a vedomostí k tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa pri ktorom sa vyžaduje tímová spolupráca odborných zamestnancov DeD a cielená komunikácia s dieťaťom a dospelými zainteresovanými v živote dieťaťa ( biologická rodina, náhradná rodina, blízke fyzické osoby, škola, obec). Aktivita je zameraná najmä na podporu procesu osamostatňovania detí a mladých dospelých a prípravy na trh práce .

  Vzdelávanie má špecifický charakter vzhľadom na cieľovú skupinu zamestnancov detských domovov. Práca v detskom domove sa líši od práce s deťmi v bežnej populácii. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je dokument, aký sa vyskytuje iba v detskom domove a je dôležité, aby zohľadňoval všetky špecifiká dieťaťa a aby slúžil ako správny nástroj pri starostlivosti o dieťa. Vedomosti nadobudnuté prostredníctvom tohto vzdelávania je možné využiť iba v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu.


  Cieľová skupina: odborný tím DeD a zamestnanci priameho výkonu zabezpečovania poskytovania starostlivosti o deti – 571 účastníkov. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v max. sume 166 732 €.
  Pod aktivita 6.B Transkultúrny prístup
  Časť 6.B.1 Vypracovanie príručky o transkultúrnom prístupe
  Cieľom je vypracovanie príručky transkultúrneho prístupu, ktorá bude napomáhať v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu systémovo, koncepčne a dlhodobo reagovať na spoločenskú a kultúrnu premenu spoločnosti. Cieľom vypracovania je rozšíri obzor zamestnancom v zariadení na výkon rozhodnutia súdu pri práci s deťmi a mladými dospelými predovšetkým posilniť aspekt transkultúrneho prístupu, informovať a podporovať prínosy transkultúrnej spoločnosti a napomáhať predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v prostredí a následne v miestnej komunite. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej sume 7 560 €.
  Časť 6.B.2 Workshop k transkultúrnemu prístupu
  Cieľom workshopu k transkultúrnemu prístupu je rozšírenie zručností a vedomostí v aplikácii transkultúrneho prístupu.
  Cieľová skupina: zamestnanci pracujúci s dieťaťom, s jeho rodinou, náhradnou rodinou, školou, obcou, participujúci pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. V každom kraji sa zrealizuje séria workshopov po cca 15 účastníkov – 274 účastníkov zo SR. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej sume 17 104 €.

  Podrobný popis nepriamych aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)


  Aktivita Riadenie projektu
  V rámci Aktivity Riadenie projektu budú hradené finančné prostriedky na zamestnancov prijatých na riadenie projektu v celkovej výške 385 851,90€. Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, resp. na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím a medzi ústredím a partnerom projektu. Verejné obstarávanie bude zabezpečovať Ústredie PSVR.
  V rámci Aktivity Riadenie projektu budú na jednotlivé pracovné pozície prijatí zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na implementácii projektu. Výška príspevku z projektu na úhradu časti miezd uvedených zamestnancov je stanovená na základe pomeru cieľových skupín zaradených do projektov zameraných na deinštitucionalizáciu náhradnej starostlivosti v rámci BSK a v rámci SR mimo BSK. V rámci celej SR bude do projektov zapojených celkom 6 180 účastníkov, pričom v rámci SR bez BSK bude zapojených 5 569 účastníkov, čo predstavuje pomer 90,11 % na celkovom počte zaradených. Mzdy prijatých zamestnancov budú stanovené v súvislosti so „Základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ v zmysle nariadenia vlády č.578/2009 Z.z. Odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v zmysle DoPMPP, vychádzajú zo mzdových taríf dotknutých zamestnancov v priemernej výške 6 €.
  V rámci projektu budú hradené náklady na mzdu zamestnancov, odvody platené zamestnávateľom, náklady na nemocenské dávky platené zamestnávateľom počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti a na ošetrovné, náklady na stravovanie podľa platných právnych predpisov na zamestnanca na plný pracovný úväzok.

  V rámci Aktivity Riadenie projektu budú pre nových zamestnancov zakúpené PC s operačným systémomvo výške 3 389,94 €, t.j.90,11% z celkovej sumy. Na jednotlivé sekcie Ústredia PSVR budú zakúpené multifunkčné zariadenia 1621,98 €, t.j. 90,11 % z celkovej sumy.V rámci Aktivity Riadenie projektu bude zabezpečený nákup spotrebného materiálu, ktorý od vybraného dodávateľa bude zabezpečovať Ústredie PSVR. V rámci projektu bude zakúpený kancelársky materiál, papier a tonery pre zamestnancov Ústredia PSVR podieľajúcich sa na implementácii projektu v celkovej výške 21 481,30 €.


  Aktivita Publicita a informovanosť
  Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

  V zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom povinných a dobrovoľných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné/propagačné materiály. Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.Plagáty a letáky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF, logo OP ZaSI. Informácie o projekte budú vyhotovené za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené na budovách a v miestnostiach inštitúcií, ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF. Samolepky budú slúžiť na povinné označovanie hmotného majetku/spotrebného materiálu zakúpeného z finančných prostriedkov projektu na ústredí, DeD, úradoch ako aj u cieľových skupín.Vo vzťahu k výstupom projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú do projektu zapojené.

  Ústredie PSVR, detské domovy a úrady PSVR budú vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu, pričom musí ísť najmä o záznamy zo školiacich, tréningových a iných aktivít s účastníkmi/cieľovými skupinami projektu.

  Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetky verejné obstarávania v rámci publicity budú zabezpečované Ústredím PSVaR v max. sume 10 217,55 €.

  Download 432.52 Kb.
  1   2   3
  Download 432.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  D Výskum - udržateľnosti systému profesionálneho rodičovstva a podpora CPPR

  Download 432.52 Kb.