• ČÍSLO SMLOUVY: SMLOUVA UZAVŘENA DNE
 • POSKYTOVANÁ SLUŽBA - NÁZEV TARIFU: ÚČASTNICKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO
 • CENA: MĚSÍČNÍ PAUŠÁL
 • ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ: SPLATNOST
 • ZASÍLAT FAKTURY POZEMNÍ POŠTOU
 • Poskytovatel
  Download 335.54 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi335.54 Kb.
  #713
  SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - TELEFON ORIONET

  uzavřená v souladu se zákonem 127/2005 Sb.
  ČÍSLO SMLOUVY:
  SMLOUVA UZAVŘENA DNE:
  SLUŽBU FAKTUROVAT OD:
  POSKYTOVATEL:

  Název firmy:

  OrioTrade spol.s r.o.

  Sídlo:

  Ladova 1815/33, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

  Provozovna:

  Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy

  IČO:

  26974231

  DIČ:

  CZ26974231

  Zastoupená jednatelem:

  Viktor Fojt

  Telefonní číslo:

  530 505 200, 774 438 410

  E-mailová adresa:

  administrativa@orionet.cz

  Číslo účtu:

  2400035076/2010

  Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49043

  ÚČASTNÍK:

  Příjmení, jméno/Název firmy:
  Adresa instalace:
  Fakturační adresa
  Koresp.adresa/Trvalý pobyt u FO:
  IČO:
  DIČ:
  Číslo OP u fyzických osob:
  Telefon:
  E-mailová adresa:  POSKYTOVANÁ SLUŽBA - NÁZEV TARIFU:
  ÚČASTNICKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:  CENA:

  MĚSÍČNÍ PAUŠÁL:

  Kč bez DPH v zákonné výši

  HOVORNÉ:

  dle tarifikace uvedené na webových stránkách www.orionet.cz
  ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ:

  SPLATNOST:

  14 dní

  FAKTURAČNÍ OBDOBÍ:
  ZPŮSOB ÚHRADY:
  ZASÍLAT FAKTURY POZEMNÍ POŠTOU:  SMLOUVA:

  UZAVŘENÁ NA DOBU:

  12 měsíců (po uplynutí této lhůty se smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou)

   Žádám o uveřejnění v telefonním seznamu. Tato služba bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku vydavatele Zlatých stránek, společnosti Mediatel.


   Mám zájem o odběr tištěného telefonního seznamu. Zlaté stránky budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku

  vydavatele Zlatých stránek, společnosti Mediatel.
  Poučení:

  Poskytovatelem hlasových služeb je DialTelecom, a.s., Čínská 888/4, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Měst. Soudu v Praze oddíl B, vložka 4769. DialTelecom a.s. negarantuje kvalitu a dostupnost hlasových služeb na síti třetího operátora. Způsob směrování na tísňové linky je vymezen zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. V rozsahu, ve kterém účastník vysloví souhlas se zápisem do telefonního seznamu, společnost DialTelecom zpracuje a předá jeho údaje pro informační služby o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby a k vydání jednotného telefonního seznamu poskytovateli univerzální služby. Účastník poskytnutím údajů zároveň souhlasí, že za podmínek, v rozsahu a k účelu stanovenému zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuje společnosti DialTelecom, a.s. do odvolání souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji pro zde uvedené potřeby, zejména pro shromáždění osobních a identifikačních údajů účastníka k vydání seznamu účastníků, který bude k dispozici veřejnosti přímo nebo prostřednictvím informačních služeb dotazů a o


  dalších možnostech využití založených na vyhledávacích funkcích obsažených v elektronických verzích seznamu a uveřejnění osobních a identifikačních údajů účastníka.

  Každá hlavní účastnická stanice se uvádí v telefonním seznamu jednou v abecedním pořádku podle příjmení a jména (obchodního jména i názvu) účastníka s jeho adresou a národním číslem stanice. Text označení účastnické stanice navrhne účastník, avšak společnost Dial Telecom, a.s. je oprávněna upravit jej tak, aby neodporoval právním předpisům a aby vyhledávání účastníků bylo co nejvíce usnadněno. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje a reklama.

  Nadstandardní uveřejnění lze objednat v redakcích jednotného telefonního seznamu poskytovatele univerzální služby a u vydavatele Zlatých stránek, společnosti Mediatel.  1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi telekomunikační služby TELEFON ORIONET a závazek Účastníka řádně a včas hradit cenu za poskytnuté služby.

  2. Podmínky neupravené v této smlouvě se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Poskytovatel má právo VOP v průběhu smluvního vztahu měnit, o čemž musí Účastníka řádně informovat prostřednictvím jeho mailu uvedeného v této smlouvě. Upravené VOP budou pro Účastníka k dispozici na jeho uživatelském rozhraní na http://billing.orionet.cz.

  3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  4. Poskytovatel a Účastník podpisem této smlouvy stvrzují, že se seznámili a souhlasí s jejím obsahem včetně Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele, jakož i s obsahem Ceníku vystaveného na webových stránkách www.orionet.cz.  _____________________________ _____________________________

  Poskytovatel Účastník

  Download 335.54 Kb.
  Download 335.54 Kb.