• ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU
 • Republikasrbija
  Download 31.21 Kb.
  Sana01.04.2020
  Hajmi31.21 Kb.
  #9658

  REPUBLIKASRBIJA

  NARODNA SKUPŠTINA

  Odbor za kulturu i informisanje

  16 Broj: 02-805/18

  12. april 2018. godine

  B e o g r a d


  NARODNA SKUPŠTINA

  Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2018. godine, razmatrao je Zbirnu listu kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu, koju je sačinilo Ministarstvo kulture i informisanja i u skladu sa članom 156. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine podnosi
  IZVEŠTA J
  1. Odbor za kulturu i informisanje razmotrio je Zbirnu listu kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu, koju je Ministarstvo kulture i informisanja uputilo Odboru, 29. marta 2018. godine, zajedno sa biografijama kandidata. Ministarstvo je sačinilo Zbirnu listu na osnovu predloga koje su uputili Zakonom ovlašćeni predlagači.

  Članom 16. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/09, 13/16, 30/16 - ispravka) propisano je da Nacionalni savet za kulturu ima devetnaest članova, koje Narodna skupština bira na predlog ovlašćenih predlagača, na period od pet godina. Svi ovlašćeni predlagači bili su obavezni da predlože utvrđeni broj ili najviše dvostruko veći broj kandidata od onog broja koji se bira iz redova predlagača.

  2. Odbor je na sednici konstatovao da je Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu sačinjena u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o kulturi.

  Odbor je nakon toga zaključio da Zbirnu listu kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu dostavi Narodnoj skupštini jer su se stekli uslovi za sprovođenje postupka za izbor devetnaest članova Nacionalnog saveta za kulturu, na period od pet godina.


  U prilogu ovog izveštaja dostavlja se Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu, kao i biografije kandidata.

  Za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine, određen je Mirko Krlić, predsednik Odbora.

  PREDSEDNIK

  Mirko Krlić
  ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU

  1. Biraju se četiri člana iz reda istaknutih umetnika i stručnjaka u kulturi, na predlog Vlade.


  Kandidati su:

  1. Dušan Kovačević, diplomirani dramaturg,

  2. Nikola Šuica, doktor likovnih umetnosti,

  3. Đorđe Đurić, profesor opšte istorije,

  4. Svetislav Božić, kompozitor.

  OBRAZLOŽENjE - Vlada je Zaključkom 24 broj: 119-7966/2017 od 22. avgusta 2017. godine utvrdila predlog ova četiri kandidata na osnovu inicijative ministarstva nadležnog za poslove kulture. (član 16. stav 3. tačka 1. Zakona o kulturi).


  2. Biraju se četiri člana iz reda zaposlenih u ustanovama kulture, na predlog ustanova kulture čiji su osnivači Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
  Kandidati su:

  1. dr Dragana Kovačić ili Vesna Bašić, na predlog Narodnog muzeja u


  Beogradu

  1. Aleksandar Stamatović ili Nebojša Dugalić, na predlog Narodnog pozorišta u Beogradu

  2. dr Dragana Milunović, na predlog Narodne biblioteke Srbije

  3. Bogdana Opačić ili Bojana Subašić, na predlog Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

  OBRAZLOŽENjE - Bira se po jedan član iz četiri preovlađujuće kulturne delatnosti: 1. zaštita kulturnog nasleđa (muzeji, zavodi za zaštitu spomenika kulture, arhivi), 2. scensko-muzička delatnost (pozorišta, muzičke institucije), 3. bibliotekarstvo, 4. kulturno-obrazovna (centri za kulturu, istraživački centri, filmski centri, galerije). Ministarstvo nadležno za poslove kulture je za svaku oblast kulturne delatnosti iz koje se biraju predstavnici ustanova kulture, (član 16. stav 2. tačka 2. Zakona o kulturi), odredilo ustanovu koja je organizovala postupak predlaganja. (član 16. stav 3. tačka 2. Zakona o kulturi). Za oblast zaštite kulturnog nasleđa, Narodni muzej u Beogradu je dostavio predloge kandidata u svom dopisu broj 572/19, od 26.10.2016. godine. Za oblast scensko-muzičke delatnosti, Narodno pozorište u Beogradu je dostavilo predloge kandidata u svom dopisu broj 9212, od 14.10.2016. godine. Za oblast bibliotekarstva, Narodna biblioteka u Beogradu je dostavila predloge kandidata u svom dopisu broj 0101-1053/3, od 07.11.2016. godine. Za kulturno-obrazovnu oblast, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je dostavio predloge kandidata u svom dopisu broj 575, od 11.17.2017. godine.


  3. Biraju se četiri člana na predlog reprezentativnih udruženja, vodeći računa o zastupljenosti svih profila.
  Kandidati su:

  1. Duško Paunković ili Živorad Ajdačić, (književno stvaralaštvo i prevodilaštvo)

  2. Dušan Rusalić (likovne umetnosti, primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura)

  3. Ivan Ilić ili Srđan Hofman (muzičko stvaralaštvo - kompozitori, izvođači)

  4. Vojislav Brajović ili Vladimir Logunov (pozorišne umetnosti, filmske umetnosti i umetničke igre)

  OBRAZLOŽENjE - Koordinacioni odbor umetničkih udruženja je organizovao postupak predlaganja vodeći računa o zastupljenosti svih navedenih umetničkih profila (član 16. stav 3. tačka 3. Zakona o kulturi). Ovlašćeni predlagači su bili obavezni da predlože utvrđeni broj ili najviše dvostruko veći broj kandidata od onoga koji se bira iz redova predlagača (član 16. stav 4. Zakona o kulturi). Predloge kandidata su dostavili Udruženje likovnih umetnika u svom dopisu broj 07-657 od 25. oktobra 2016. godine i u zajedničkom dopisu od 17. oktobra 2016. godine, Udruženje dramskih umetnika Srbije, Srpsko književno društvo, Udruženje baletskih umetnika Srbije, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Udruženje kompozitora Srbije. Koordinacioni odbor umetničkih udruženja je naknadno, svojim dopisom broj 07-258, dostavio dopunu predloga kandidata, tako što je predložio Vladimira Logunova kao kandidata za oblast umetničke igre.


  4. Bira se jedan član iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa na predlog
  udruženja iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa.
  Kandidati su:

  1. Aleksa Ciganović ili dr Biljana Đorđević


  OBRAZLOŽENjE - Ministarstvo nadležno za poslove kulture je odredilo udruženje iz oblasti zaštite kulturnih dobara da predloži najviše dva kandidata od koji se bira jedan (član 16. stav 4. Zakona o kulturi). Predloge kandidata je dostavilo Društvo konzervatora Srbije u svom dopisu broj 72-3 od 24. oktobra 2016. godine.
  5. Biraju se dva člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti.
  Kandidati su:

  1. akademik Predrag Piper

  2. akademik Tibor Varadi

  3. akademik Ivan Jevtić

  4. dopisni član SANU Miodrag Marković
  OBRAZLOŽENjE - Nadležni organi Srpske akademije nauka i umetnosti su u svom dopisu broj 417/8 od 14. novembra 2016. godine predložili četiri kandidata od kojih se bira dva (član 16. stav 3. tačka 5. Zakona o kulturi).


  1. Bira se jedan član na predlog Saveta univerziteta umetnosti. Kandidat je:

  1. mr Olivera Stojadinović
  OBRAZLOŽENjE - Nadležni organi Univerziteta umetnosti su u dopisu broj 25/49 od 28. oktobra 2016. godine predložili svog kandidata (član 16. stav 3. tačka 6. Zakona o kulturi).

  1. Bira se jedan član na predlog Konferencije univerziteta Srbije.

  Kandidat je:

  1. Čedomir Vasić
  OBRAZLOŽENjE - Nadležni organi Univerziteta su u dopisu broj 17/612-4964/2-16 od 04.oktobra 2016. godine predložili svog kandidata (član 16. stav 3. tačka 6a. Zakona o kulturi).


  1. Biraju se dva člana na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

  Kandidati su:  1. Karolj Viček

  2. Vasvija Gusinac

  3. Miroslav Jovičin

  4. Vesna Milekić


  OBRAZLOŽENjE - Dva člana nacionalnih manjina se biraju na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji organizuju postupak njihovog predlaganja (član 16. stav 3. tačka 7. Zakona o kulturi). Ovlašćeni predlagači su bili obavezni da predlože utvrđeni broj ili najviše dvostruko veći broj kandidata od onoga koji se bira iz redova predlagača (član 16. stav 4. Zakona o kulturi). Koordinacija nacionalnih veća nacionalnih manjina je u dopisu broj 930-06/2016 od 07. novembra 2016. godine, predložila kandidate. Imajući u vidu da član Saveta ne može biti lice koje je imenovano, izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu, organu AP i organu jedinice lokalne samouprave, umesto Muhedina Fijuljanina (predsednik Skupštine opštine Sjenica), predložena je kandidatkinja Vasvija Gusinac.

  Download 31.21 Kb.
  Download 31.21 Kb.