• Jami ON ballari 35 0-35
 • Ko’rsatkichlar JN ballari maks 1-JN
 • Jami JN ballari 35 0-17 0-18
 • Ko’rsatkichlar YaN ballari maks
 • Yakuniy nazoratda “Yozma ish”larni baholash mezoni
 • Yakuniy nazoratda “Test”larni baholash mezoni
 • Umumiy pedagogikafani bo’yichadasturning axborot-metodik ta’minoti Asosiy adabiyotlar.
 • Qo’shimcha adabiyotlar.
 • Samarqand davlat universiteti
  Download 0.59 Mb.
  bet74/74
  Sana22.12.2020
  Hajmi0.59 Mb.
  1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
  Ko’rsatkichlar

  ON ballari

  maks

  1-ON

  2-ON

  1.

  Darslarga qatnashganlik darajasi. Ma’ruza darslaridagi faolligi, konspekt daftarlarining yuritilishi va to’liqligi.

  10

  0-10
  2.

  Talabalarning mustaqil ta’lim topshiriqlarini o’z vaqtida va sifatli bajarishi va o’zlashtirishi.

  10

  0-10
  3.

  Yozma nazorat ishi yoki test savollariga berilgan javoblari bo’yicha. Og’zaki savol-javoblar, kollokvium va boshqa nazorat turlari natijalari bo’yicha

  15

  0-15  Jami ON ballari

  35

  0-35

  Talabalar JN dan to’playdigan ballarning namunaviy mezonlari
  Ko’rsatkichlar

  JN ballari

  maks

  1-JN

  2-JN

  1.

  Darslarga qatnashganlik va o’zlashtirishi darajasi. Amaliy mashg’ulotlardagi faolligi, amaliy mashg’ulot daftarlarining yuritilishi va holati

  15

  0-7

  0-8

  2.

  Mustaqil ta’lim topshiriqlarining o’z vaqtida va sifatli bajarilishi. Mavzular bo’yicha uy vazifalarini bajarilish va o’zlashtirishi darajasi.

  10

  0-5

  0-5

  3.

  Yozma nazorat ishi yoki test savollariga berilgan javoblar

  10

  0-5

  0-5
  Jami JN ballari

  35

  0-17

  0-18

  Yakuniynazorat “Yozmaish” shaklidabelgilanganbo’lsa, uholdayakuniynazorat 30 ballik “Yozmaish” variantlariasosidao’tkaziladi.

  Agar yakuniy nazorat markazlashgan test asosida tashkil yetilgan bo’lsa, u holda yakuniy nazorat 30 ballik “Test” variantlari asosida o’tkaziladi.


  Ko’rsatkichlar

  YaN ballari

  maks

  Har bir variantdagi savollar yoki testlar soni

  Har bir savol yoki test uchun ballning o’zgarish oralig’i

  1.

  Fan bo’yicha yakuniy yozma ish nazorati

  30

  5

  0 - 6

  2.

  Fan bo’yicha yakuniy test nazorati

  30

  30

  0 yoki 1

  Yakuniy nazoratda “Yozma ish”larni baholash mezoni

  Yakuniy nazorat “Yozma ish” shaklida amalga oshirilganda, sinov ko’p variantli usulda o’tkaziladi. Har bir variant 4 ta nazariy savol va 1 ta amaliy topshiriqdan iborat. Nazariy savollar fan bo’yicha tayanch so’z va iboralar asosida tuzilgan bo’lib, fanning barcha mavzularini o’z ichiga qamrab olgan.

  Har bir nazariy savolga yozilgan javoblar bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi 0-6 ball oralig’ida baholanadi. Amaliy topshiriq yesa 0-6 ball oralig’ida baholanadi. Talaba maksimal 30 ball to’plashi mumkin.

  Yozma sinov bo’yicha umumiy o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan savollarning har biri uchun yozilgan javoblarga qo’yilgan o’zlashtirish ballari qo’shiladi va yig’indi talabaning yakuniy nazorat bo’yicha o’zlashtirish bali hisoblanadi.  Yakuniy nazoratda “Test”larni baholash mezoni

  Yakuniy nazorat “Test” shaklida amalga oshirilganda, sinov ko’p variantli usulda o’tkaziladi. Har bir variant 30 ta test savoldan iborat. Test savollari fan bo’yicha tayanch so’z va iboralar asosida tuzilgan bo’lib, fanning barcha mavzularini o’z ichiga qamrab olgan.

  Har bir test savoliga belgilangan javoblar bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi 0 yoki 1 ball baholanadi. Talaba maksimal 30 ball to’plashi mumkin.

  Test bo’yicha umumiy o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan test savollarining har biri uchun yozilgan javoblarga qo’yilgan o’zlashtirish ballari qo’shiladi va yig’indi talabaning yakuniy nazorat bo’yicha o’zlashtirish bali hisoblanadi.

  Umumiy pedagogikafani bo’yichadasturning axborot-metodik ta’minoti

  Asosiy adabiyotlar.

  1. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – T.: O’zbekiston, 1992. – 46 b.

  2. O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni// “Barkamol avlod − O’zbekiston taraqqiyotining poydevori”. – T.: Sharq, 1997. − B.20-29.

  3. O’zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”// “Barkamol avlod − O’zbekiston taraqqiyotining poydevori”. – T.: Sharq, 1997. − B.31-61.

  4. Barkamol avlod − O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. Prezident Islom Karimovning O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida so’zlagan nutqi, 1997 yil 29 avgust// Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: Sharq, 1997.-B.3-19.

  5.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.

  6. O’zbekiston Mustaqillikka erishish ostonasida/ Karimov I.A 2011yil “O’zbekiston” nashriyoti. 440b

  7. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Pedagogika nazariyasi. 1-qism / Oliy o’quv yurtlari uchun darslik. M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2007.

  8.Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika (Darslik). – Toshkent: Fan va texnologiya, 2007.-288 b.

  9.Asqarova O’.M, Xayitboyev M, Nishonov M.S. Pedagogika: OLiy o’quv yurtlari uchun darslik.- T.: Talqin, 2008.-288 b.  10.Pyedagogika. M.H.Tohtahodjayeva, S.Nishanova, J.Hasanboev v.b. (M.H.Tohtahodjayevaning umumiy tahriri ostida.). –T.: O’zbyekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010.-400 b.

  11.Pyedagogika (Pedagogika nazariyasi va tarixi). Oliy o’quv yurtlari uchun darslik. J.Hasanboev, To’raqulov X, Alqarov I, Usmonov N, O’zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: Noshir, 2011.- 456 b.

  12.Mavlonova R., To’rayeva O, Holiqberdiyev K. Pedagogika / Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Ikkinchi nashr. – Toshkent: O’qituvchi, 2001.

  13.Hasanboyeva O va boshqalar.Oila pedagogikasi.Darslik.T.: Aloqachi, 2007.-384 b.

  14.Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi / Darslik. – Toshkent: “Istiglol” nashriyoti, 2005.

  15.Pedagogika(Pedagogika nazariyasi va tarixi)1-qism. J.Hasanboev, To’raqulov X, Alqarov I, Usmonov N. T.: Fan va texnologiya, 2010 .-436

  16.Zunnunov A, Xayrullayev M, To’xliyev B, Hotamov N. Pedagogika tarixi.Darslik.T.: Sharq,2000.-240 b.

  17.Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi, 2-qism. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.-304 b.

  18.Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006.

  19.Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. N.T.Omonov, N.X.Xojayev, S.A.Madiyarova, Ye.I.Eshkulov. T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2009, 240 bet.

  20.Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2011.- 425 b.  Qo’shimcha adabiyotlar.

  21. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. – Toshkent: “Istiglol” nashriyoti, 2004.

  22.Avloniy Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O’qituvchi 1993.

  23.Axmedova M.E Niyozov G. “Pedagogika tarixidan seminar mashg’ulotlari” o’quv qo’llanma T:2011, Noshir nashriyoti 157 b.

  24.Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika / O’quv qo’llanma. – Toshkent: Fan, 2004.

  25.Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Direktorning ish kitobi / Amaliy tavsiyalar. – Toshkent: :Fan va texnologiya” nashriyoti, 2007.

  26.Kaykovus. Qobusnoma. – Toshkent: “Meros” nashriyoti, 1992.

  27.Mirqosimov. M. Maktabni boshqarishning nazariy va pedagogik asoslari. – Toshkent: O’qituvchi, 1995.

  28.Pedagogika / O’quv qo’ll. J.Hasanboyev va boshq. – Toshkent: “Fan”, 2006.

  29.Pedagogika tarixidan xrestomatiya / Tuzuvchi: O.Hasanboyeva. – Toshkent: “O’qituvchi”, 1990.

  30.O’zbek pedagogikasi antologiyasi / Tuzuvchilar: K.Hoshimov, S.Ochil). – Toshkent: “O’qituvchi”, 2010.

  31.Forobiy, Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Xalq merosi nashriyoti, 1993.

  32.Hasanbayev J., To’raqulov X., Haydarov M., Hasanboyeva O., Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug’at. – T.: Fan va texnologiya, 2009.– 672 b.

  33.Hasanboyeva O., Hasanboyev J., Homidov X. Pedagogika tarixi / O’quv qo’ll. – Toshkent: “O’qituvchi”, 1997.

  34.Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi / O’quv qo’ll. – Toshkent: “O’qituvchi”, 1996.

  35.Zunnunov A.Pedagogika tarixi.Oliy o’quv yurtlari uchun darslik

  (qayta ishlangan 2-nashr) .T.: Sharq,2004.-335 b.

  36.Yo’ldoshev J., Xasanov S. Pedagogik texnologiyalar. O’quv qo’llanma. T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2009, 652 bet.

  37.Yo’ldoshev. J.G’. Usmonov.S. Ilg’or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O’qituvchi, 2004.

  38.Mahmudov N. O’qituvchi nutqi madaniyati / Talabalar uchun darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy ko’tubxonasi nashriyoti, 2007.

  39.Ochilov M. Muallim qalb me’mori / Saylanma. – Toshkent: O’qituvchi, 2000.

  40.Sultanova G.A. Pedagogik mahorat / O’quv-metodik qo’llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.

  41.Tolipov O’., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2005.

  42.Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat / O’quv qo’llanma. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2009.

  Internet va ziyonet saytlari


   1. www.tdpu.uz2. www.pedagog.uz

  3. www.edu.uz4. www.ziyo.edu.uz

  5. www.gov.uz6. www.ziyonet.uz

  7. www.istedod.uz8. www.cer.uz

  9.tdpu-INTRANET.Ped.10. www.google.co.uz.

  11.http://www.yedu.uz – ta’lim sayti.

  13.http://www.intuit.ru – masofaviy ta’lim sayti.  14.http://www.yeqworld.ru– adabiyotlarning yelektron varianti.
  Download 0.59 Mb.
  1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
  Download 0.59 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samarqand davlat universiteti

  Download 0.59 Mb.