• AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA I.
 • II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
 • 5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).
 • EEĮ atliekų, kabelių, katalizatorių, nebenaudojamų automobilių radiatorių perdirbimas
 • Statybinių atliekų tvarkymas
 • STATYBINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMAS ATLIEKŲ NAUDOJIMO VEIKLAI – R5 NAUDOTI SKIRTŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS
 • SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS
 • Uab “kvant elektronik”
  Download 452.01 Kb.
  bet1/3
  Sana10.04.2017
  Hajmi452.01 Kb.
    1   2   3  UAB “KVANT ELEKTRONIK”

  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS -

  atliekų tvarkymo pajėgumų išplėtimas

  INFORMACIJA ATRANKAI  Gamybos vadovas Julius Ereminas
  _____________________

  parašas


  2015, Vilnius

  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)

  AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO

  PATEIKIAMA INFORMACIJA

   
   


  I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

  Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus - UAB „KVANT elektronik“ (įmonės kodas 302884198) Gen. direktorius Andrey Ryabechkov, tel.: 8 618 10808, el. paštas: rimvydasdanil@yahoo.com

  Įmonės pavadinimas - UAB “ KVANT elektronik“, įmonės kodas 302884198, Malonioji g. 16-4, Vilnius

  Vykdomos bei numatomos plėsti veiklos vieta - Krantinės g. 17, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r.

  Kontaktinis asmuo - gamybos vadovas Julius Ereminas tel. +37061918997, el. paštas: julius.ereminas@gmail.com
  2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

  Informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - UAB „KVANT elektronik“.


  II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.
  Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) pavadinimas – atliekų tvarkymo pajėgumų išplėtimas.

  PŪV informacija poveikio aplinkai vertinimo atrankai rengiama, vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20 punktu – Pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas, išskyrus:

  11.20.1. 1 priedo 9.6 punkte nurodytą veiklą;

  11.20.2. pavojingų atliekų, skirtų naudoti, laikymą, kai vienu metu laikoma ne daugiau kaip 10 tonų atliekų.


  4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

  UAB „KVANT elektronik“ pareiškiama ūkinė veikla bus vykdoma Krantinės g. 17, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. atliekų surinkimo punktas yra įrengtas Vaidotų miestelio pramoniniame rajone. Pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“. UAB „KVANT elektronik“ pagal 2013 m. rugsėjo 2 d. Pastatų nuomos sutartį Nr. 2013/09/02 išsinuomojo 573,76 kv. m ploto gamybinį pastatą (unikalus Nr. 4194-0340-1062) bei 766,50 kv. m. ploto gamybinį pastatą (unikalus Nr. 4194-0340-1073). Taip pat statybinių atliekų tvarkymo veiklą numatoma vykdyti ir atviroje asfaltuotoje teritorijoje. UAB „KVANT elektronik“ pagal 2015 m. vasario 2 d. Žemės sklypo dalies nuomos sutartį Nr. 2015/02/02 išsinuomojo 10000 m2 sklypo (unikalus Nr. 47835/65527) dalį. Patalpų bei žemės sklypo registrų centro duomenų išrašas bei nuomos sutartys pateikiamos 3 priede.

  Žemės sklypo, kuriame UAB „KVANT elektronik“ vykdys veiklą, bendras plotas yra 6,5527 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0138-9168, pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kita (komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo būdas - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo kopija pateikta Priede Nr. 3.

  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  • Elektros linijų apsaugos zonos

  • Ryšių linijų apsaugos zonos

  • Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

  • Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos

  • Dujotiekių apsaugos zonos

  Veikla bus vykdoma esamoje įrengtoje teritorijoje, papildoma statyba ar griovimo, giluminių gręžinių įrengimo darbai nenumatomi.
  5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

  Planuojamos ūkinės veiklos adresas – Krantinės g. 17, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. UAB „KVANT elektronik“ šiuo metu vykdoma ūkinė veikla:

  • nepavojingųjų EEĮ atliekų surinkimas, laikymas ir apdorojimas.

  • kabelių atliekų surinkimas, laikymas ir apdorojimas.

  • automobilių radiatorių surinkimas, laikymas ir apdorojimas.

  • katalizatorių surinkimas, laikymas ir apdorojimas.

  Atliekų tvarkymo būdai: elektros ir elektroninės įrangos bei kitų atliekų surinkimas (S1), vežimas (S2), importas (S3), eksportas (S4), atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S5), prekyba (S6), tarpininkavimas (S7), metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R4), atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas (R12) bei laikymas (R13) – t.y. anksčiau minėtos atliekos bus surenkamos/superkamos iš fizinių ir juridinių LR asmenų ir/arba importuojamos, rūšiuojamos ir apdorojamos. Ūkinė veikla vykdoma pagal Vilniaus RAAD 2014-03-10 išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-02-V-141 sąlygas.

  Papildomai numatoma vykdyti statybinių atliekų rūšiavimo, apdorojimo bei medicininių atliekų surinkimo, laikymo iki pridavimo atliekas tvarkančioms įmonėms veiklas.

  UAB „KVANT elektronik“ numatoma papildomai vykdyti šias veiklas:


  • statybinių atliekų surinkimas, rūšiavimas, smulkinimas;

  • medicininių atliekų surinkimas, laikymas, pridavimas atliekas tvarkančioms įmonėms.

  Atliekų priėmimas/surinkimas ir saugojimas

  Nepavojingąsias EEĮ atliekas, kabelius, laidus, katalizatorius bei nebenaudojamus automobilinių radiatorius klientai pristatys savo transportu arba bus samdomas autotransportas. Į punktą atvežtos atliekos bus pasveriamos metrologinės tarnybos sertifikuotomis svarstyklėmis. Taip pat šios atliekos bus tikrinamos, kad jose nebūtų draudžiamų supirkti atliekų, bus atliekama radiologinės taršos kontrolė. Priimtos į punktą atliekoms bus rūšiuojamos pagal rūšis ir atskirai laikomos.

  Visa EEĮ atliekų perdirbimo veikla bus vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintų Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 21 ir 22 punktuose (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793) nustatytus reikalavimus.

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų laikymo vietose bus įrengta:

  1. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga, t.y. patalpų grindys padengtos betono danga;

  2. išsiliejusių skysčių surinkimui bus saugomas sorbentas;

  3. įmonėje bus naudojama dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;
  Nepavojingųjų EEĮ atliekų apdorojimo vietoje bus įrengtos:

  1. svarstyklės priimamų ir apdorotų atliekų svoriui nustatyti;

  2. šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga, t.y. patalpų grindys padengtos betono danga;

  3. išsiliejusių skysčių surinkimui bus saugomas sorbentas;

  4. įmonėje bus naudojama dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

  5. EEĮ atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos bei produkcija bus laikoma konteineriuose, šių atliekų laikymui numatytose zonose.

  Atliekų priėmimą vykdys atsakingi darbuotojai, vadovaudamiesi LR įstatymais ir kitais normatyviniais aktais. Atsakingi darbuotojai surašys atliekų pirkimo – pardavimo aktus bei pildys Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą (Žin., 2011, Nr. 57-2720).
  Visos priimtos į punktą atliekos bus perdirbamos dviejose linijose:


  • EEĮ ir kitų atliekų perdirbimo linijoje (našumas - 1800 kg/val. atliekų) bus perdirbamos visos nepavojingosios EEĮ atliekos, kabeliai, katalizatoriai bei nebenaudojami automobilių radiatoriai;

  • elektroninių plokščių perdirbimo linijoje (našumas - 600 kg/val. atliekų) bus perdirbamos tik elektroninės plokštės.


  Nepavojingųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas. Į įmonę pristatytos EEĮ atliekos bus pasveriamos, rankiniu būdu išrūšiuojamos pagal kategorijas, o duomenys surašomi į Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Vadovaujantis Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. 102-3793), bus vykdoma elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita.

  Surinkus perdirbimui tinkamą kiekį nepavojingųjų EEĮ atliekų, jos bus transportuojamos į atliekų perdirbimo liniją (EEĮ ir kitų atliekų perdirbimo linija). Šioje linijoje bus perdirbamos visos nepavojingosios EEĮ atliekos. Prieš tiekiant EEĮ atliekas į šią liniją, darbuotojai rankiniu būdu iš šių atliekų išims stiklines lemputes bei kitas stiklo dalis.

  Prie linijos atvežtos atliekos bus kraunamos ant konvejerio, kuriuo atliekos bus tiekiamos į smulkintuvą (stambus malimas). Šiame įrenginyje susmulkintos atliekos bus paduodamos ant konvejerio. Prie konvejerio dirbantys darbuotojai atrūšiuos į atskirus konteinerius iš susmulkinto atliekų srauto stambias EEĮ atliekų dalis (didelius plastikų gabalus, korpuso liekanas, betono gabalus, juodųjų metalų laužą ir kt.). Ant konvejerio likusi smulkesnė atliekų frakcija bus transportuojama link kito konvejerio, kurio pagalba šios atliekos bus paduodamos į antrą smulkintuvą (smulkus malimas). Šiame smulkintuve atliekos bus smulkinamos į smulkesnę frakciją. Susmulkintos atliekos bus tiekiamos ant konvejerio su pakabintu magnetu. Šio magneto pagalba iš susmulkinto srauto bus atskiriamas visas juodųjų metalų laužas (geležis ir plienas). Atskirtas juodųjų metalų laužas (geležis ir plienas) atskiru konvejeriu bus tiekiamas į konteinerius, laikinai laikomas ir bus perduodamas šias atliekas tvarkančioms įmonėms arba bus parduodamas įmonėms kaip žaliava, arba eksportuojamos į kitas šalis.

  Likusi susmulkinta frakcija konvejerio pagalba bus tiekiama į dozavimo bunkerį (dozatorių). Iš šio bunkerio atliekos konvejerio pagalba bus tiekiamos į granuliatorių, kuriame bus smulkinamos į granules. Iš šio įrenginio gautos granulės oro srauto pagalba bus tiekiamos į cikloną. Ciklone sunkesnė atliekų frakcija nukris į ciklono apačią ir pateks į zig zag įrenginį, o lengvesnė frakcija (smulkios plastikų dalelės) bus oro pagalba tiekiama į rankovinį filtrą.

  Zig zag įrenginyje bus atskiriamos susmulkintos smulkios plastikų atliekos nuo aliuminio ir vario granulių su tauriųjų metalų priemaišomis. Zig zag įrenginyje oro srauto pagalba, kuris bus paduodamas iš įrenginio apačios, smulkūs plastikai, kaip lengvesnė frakcija bus keliami į viršų. Per įrenginio viršuje esančią angą plastikai pneumotransporto pagalba bus tiekiami į cikloną, kuriame plastikų atliekos bus nusodinamos į bunkerį. Kietosiomis dalelėmis užterštas oras iš ciklono bus tiekiamas į rankovinį filtrą (žr. Pav. 2).

  Aliuminio ir vario granulės su tauriųjų metalų priemaišomis bei sunkesnės plastikų granulės, kaip sunkesnė frakcija, kris į zig zag įrenginio apačią. Tokiu būdu bus atskiriamos smulkios plastikų atliekos nuo aliuminio ir vario granulių su tauriųjų metalų priemaišomis (žr. Pav. 1 pateiktą EEĮ ir kitų atliekų perdirbimo linijos įrenginių išdėstymo schemą).
  Pav. 1. Principinė zig zag įrenginio schema
  Atskirta aliuminio ir vario su tauriųjų metalų bei plastiko priemaišomis frakcija pneumotransporto pagalba bus tiekiama į cikloną Nr. 1, šalia kurio įrengtas svorio atskirtumas (žr. pav. 2). Ciklone nusodintos aliuminio, vario su tauriųjų metalų bei likusio plastiko priemaišomis granulės bus tiekiamos į svorio atskirtuvą. Jame aliuminio, vario su tauriųjų metalų priemaišomis granulės oro srauto pagalba priklausomai nuo granulių svorio bus suskirstomos į frakcijas. Tokiu būdu bus 100 proc. iš aliuminio, vario su tauriųjų metalų priemaišomis bus atskiriamos plastikų priemaišos bei atskirai suskirstomos vario, aliuminio su tauriųjų metalų priemaišomis granulės.


  Pav. 2. Aliuminio bei vario su tauriųjų metalų priemaišomis atskyrimo praėjus zig zag įrenginį schema
  Zig zag įrenginyje atskirtos plastikų atliekos su jose esančiomis smulkiomis (smėlio dydžio) aliuminio, vario su tauriųjų metalų priemaišomis granulės iš bunkerio bus tiekiamos į cikloną Nr. 2 (žr. pav. 2). Ciklone Nr. 2 nusodintos aliuminio, vario su tauriųjų metalų priemaišomis granulės bus tiekiamos į svorio atskirtumą. Jame aliuminio, vario su tauriųjų metalų priemaišomis smėlio dydžio granulės oro srauto pagalba priklausomai nuo granulių svorio bus suskirstomos į frakcijas. Tokiu būdu bus 100 proc. iš aliuminio, vario su tauriųjų metalų priemaišomis atskiriamos plastikų priemaišos bei atskirai suskirstomos vario, aliuminio su tauriųjų metalų priemaišomis smėlio dydžio granulės.

  Atskirtos atliekų frakcijos bus laikomos pagal rūšis ir perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Atskirtas aliuminis ir varis su tauriųjų metalų priemaišomis bus perduodamas kitoms įmonėms kaip žaliava arba eksportuojamas tiesiogiai į kitas šalis.

  Šioje linijoje tokiu pat principu bus perdirbami ir kabeliai, įv. laidai, katalizatoriai bei nebetinkami naudoti automobilių radiatoriai.


  EEĮ atliekų, kabelių, katalizatorių, nebenaudojamų automobilių radiatorių perdirbimas


  Nepavojingosios EEĮ atliekos, kabeliai, įv. laidai, katalizatoriai, nebenaudojamų automobilių radiatoriai


  Atliekų smulkinimas smulkintuve

  (stambus malimas)  Susmulkintos nepavojingosios EEĮ atliekos, kabeliai, įv. laidai, katalizatoriai, nebenaudojamų automobilių radiatoriai


  Stambios EEĮ atliekų dalys (plastikų gabalai, korpuso liekanos, betono gabalai, juodųjų metalų laužą ir kt.)


  Stambių dalių iš susmulkinto

  srauto atskyrimas (rankiniu būdu)

  Susmulkinta atliekų frakcija  Atliekų smulkinimas smulkintuve

  (smulkus malimas)

  Smulkinta atliekų frakcija


  Juodųjų metalų atliekos

  (geležis ir plienas)


  Iš smulkios frakcijos magneto pagalba juodųjų metalų ištraukimas


  Smulkinta atliekų frakcija be juodųjų metalų atliekų  Granuliatoriuje susmulkintų atliekų pakartotinis smulkinimas iki granulių

  Atliekų granulės

  Granulių sijojimas zig zag įrenginyje

  Aliuminio ir vario su tauriųjų metalų ir plastikų priemaišomis mišinys  Plastikų granulių tiekimas

  į 1 cikloną


  Kietosiomis dalelėmis užterštas oras tiekiamas į valymo įrenginį

  Stambesnės aliuminio ir vario su tauriųjų metalų ir plastikų priemaišomis granulės


  Oro srauto atskirtumas

  Stambesnės aliuminio ir vario su tauriųjų metalų priemaišomis granulės


  Plastikų granulės
  Statybinių atliekų tvarkymas

  Statybinių atliekų paruošimą naudoti (S5), apimantį šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklos: išmontavimas, rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas, atskyrimas vykdomas mechanizmų pagalba.

  Statybinių atliekų naudojimas (R5) vykdomas atliekų naudojimo įrenginiuose – trupintuvuose, sijotuvuose, į kuriuos paruoštos naudoti atliekos kraunamos krautuvu.

  Statybinės atliekos laikomos aikštelėje atskirai pagal jų rūšį nustatytose atliekų laikymo vietose (R13).


  Ūkinės veiklos metu aikštelėje numatoma tvarkyti aplinkai nepavojingas statybos ir griovimo atliekas. Atliekų tvarkymo veikla apims šias atliekų tvarkymo grandis:

  ● Surinkimas;

  ● Vežimas;

  ● Paruošimas šalinti ir naudoti;

  ● Naudojimas;

  ● Laikymas.

  Statybinės atliekos rūšiuojamos į plytų, betono, metalo, stiklo, plastiko bei medienos atliekas. Visos atliekos sandėliuojamos atskirai. Metalo, stiklo, plastiko ir medienos atliekos – specialiuose konteineriuose, plytų atliekos, betono atliekos – krūvose. Atliekų smulkinimui naudojamas statybinio laužo smulkintuvas „EXTEC-C12“, kurio našumas 350 t/val. Statybinių atliekų smulkinimui naudojama mobili įranga atitiks Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. Smulkintuvuose statybinės atliekos smulkinamos ir išrūšiuojamos į skirtingų frakcijų skaldą ir metalo atliekas. Plytų skaldos atliekos nuvalomos nuo betono likučių ir sukraunamos ant padėklų. Betono atliekos supilamos į krūvas neaukštesnes kaip 2 metrai.

  Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintomis  Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

  Atliekos surenkamos, iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų ir UAB „KVANT elektronik“ arba atliekų turėtojų transportu atvežamos į bendrovės eksploatuojamą atliekų tvarkymo aikštelę. Atliekos vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

  Pristačius atliekas atliekama priimamų atliekų kontrolė, kurios metu tikrinama, ar priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti bei atliekama atliekų kokybės kontrolė. Atliekų priėmimo metu nustačius, kad priimamoje atliekų siuntoje yra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti arba jos neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, jos nebus priimamos ir bus grąžinamos atliekų turėtojui.

  Atliekos, atitikusios priimamų atliekų kontrolės reikalavimus, iškraunamos tvarkymo aikštelėje ir laikomos atskirai pagal jų rūšį nustatytose atliekų laikymo vietose. Priimtų atliekų svoris nustatomas svarstyklėmis ir registruojamas atliekų apskaitos dokumentuose, kurių formos nurodytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 368 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse.

  Sukaupus statybinių atliekų kiekį, esant poreikiui (jeigu nustatoma, kad gautos atliekos yra nepakankamai paruoštos šalinti ir naudoti), krautuvu ir ekskavatoriumi prie kurio pritvirtintos karpymo žirklės pagalba vykdomas atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: rūšiavimas, smulkinimas, atskyrimas.

  Atlikus statybinių atliekų paruošimą šalinti ir naudoti arba, esant poreikiui, neatlikus atliekų paruošimo šalinti ir naudoti (jeigu nustatoma, kad gautos atliekos yra pilnai paruoštos šalinti ir naudoti), toliau atliekamas atliekų naudojimas (neorganinių medžiagų perdirbimas) – veikla, kurios metu iš atliekų pagaminama produkcija: skalda.

  Atliekų naudojimas (perdirbimas) vykdomas atliekų naudojimo įrenginiuose – trupintuvuose, sijotuvuose, į kuriuos paruoštos šalinti ir naudoti atliekos kraunamos krautuvu.

  Atliekų reciklinginis trupintuvas– tai įrenginys, kuriame statybinės atliekos trupinimo būdu paverčiamos produkcija. Trupintuvas smulkina statybinį laužą, atskiria metalą nuo betono. Atskyrimas vyksta feromagneto pagalba, sukantis surinkimo transporteriui išrenkant ir sumetant visą metalą į kaupimo konteinerį. Trupintuvas susmulkina betoną iki 80 mm dydžio gabalų.

  Sutrupintos statybinės atliekos sijojamas su sijotuvu. Sijojimo įrenginys išrūšiuoja sutrupintą betoną į trijų frakcijų: 0-12 mm, 5-20 mm, 16-56 mm skaldą. Skaldą puikiai tinka naudoti statybose, tiesiant kelius, įrengiant aikšteles, drenažinius sluoksnius, pastatų grindų ant grunto šilumos izoliacinius pasluoksnius bei statant kitus statinius. Atitinkamo dydžio frakcijos skalda panaudojama atitinkamoje statybos veikloje (Pvz.: smulkesnių frakcijų skalda naudojama betono gamyboje).

  Planas su pažymėtomis atliekų laikymo vietomis pateiktas 6 priede.

  Atliekų tvarkymo technologinio proceso schema pateikiama žemiau:


  STATYBINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMAS


  ATLIEKŲ NAUDOJIMO VEIKLAI – R5 NAUDOTI SKIRTŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS

  PARUOŠIMAS NAUDOTI

  NAUDOJIMAS
  SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS  SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ PERDAVIMAS ATLIEKŲ TVARKYMO TEISĘ TURINČIOMS ĮMONĖMS


  Medicininių atliekų surinkimas:

  Medicininių atliekų surinkimas ir vežimas

  Medicininės atliekos surenkamos iš šias atliekas surenkančių ir vežančių įmonių bei iš įmonių, kuriose jos susidaro. Atliekos iš ligoninių ir kitų atliekų turėtojų surenkamos pagal iš anksto sudarytą sutartį bei užpildžius pavojingųjų atliekų lydraštį, priduodamai kiekvienai atliekų partijai. Pavojingųjų atliekų lydraštis su pilnais duomenimis apie atliekų rūšį, kiekį ir pavojingumą turi būti patvirtinta įmonės – atliekų tiekėjos arba įmonės surinkėjos (vežėjos).

  Medicininės atliekos vežamos specialiomis mašinomis kartoninėse dėžėse, į kurias sudėtos pagal Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (Žin., 2008, Nr. 22-822) reikalavimus supakuotos medicininės atliekos (statinėse, dėžėse, maišuose arba konteineriuose), vizualiai patikrinus ar atliekos tinkamai supakuotos ir paženklintos.  Download 452.01 Kb.
    1   2   3
  Download 452.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Uab “kvant elektronik”

  Download 452.01 Kb.