• 5410600-Zootexniya ( y ilqichilik va tuyachilik ) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari III. Umumkasbiy fanlar
 • Fanlar nomi Raqami 3.05
 • Hayvonlarni oziqlantrish 31-60 3.1 6 .
 • Fanlar nomi Raqami 4.01
 • Veterinariya meditsinasi
  Download 136.13 Kb.
  Sana08.10.2020
  Hajmi136.13 Kb.

  SAMARQAND VETERINARIYA MEDITSINASI INSTITUTI
  ZOOINJENERIYA FAKULTETI

  5410600-Zootexniya (yilqichilik va tuyachilik) ta’lim yo’nalishi bo’yicha DAK

  imtixonlariga mutaxassislik fanlaridan

  nazorat savollari

  .


  SAMARQAND -2019

  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Kengashining 2019 yil ___-_________ ___-sonli bayonnomasida tasdiqlangan.

  Zooinjeneriya fakulteti Uslubiy Kengashining 2019 yil ___ - _________ __ - sonli yig’ilishida tasdiqlangan.

  5410600-Zootexniya (yilqichilik va tuyachilik) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari
  III. Umumkasbiy fanlar:
  Fanlar nomi


  Raqami


  3.05

  Qishloq xo’jalik hayvonlarni urchitish

  1-30

  3.09

  Hayvonlarni oziqlantrish

  31-60

  3.16.

  Yilqichilik va tuyachilik

  61-90  IV. Ixtisoslik fanlari:
  Fanlar nomi

  Raqami


  4.01

  Yilqichilik va tuyachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash qayta ishlash texnologiyasi va standartlash

  91-143

  4.02

  Yilqichilik va tuyachilikda naslchilik ishi

  144-195

  4.03

  Otlarni mashq qildirishish, sinash va ot sporti

  196-247

  4.04

  Tanlov fanlari: Chorvachilikda konsalting va servis xizmati

  248-300


  Yilqichilik va tuyachilik yo’nalishi uchun DAK savollari


  1. Zotlar qanday klassifikatsiyalanadi ?

  2. Tanlashni CH.Darvin. qanday klassifikatsiyalangan?

  3. Nasl- nasab shajarasi nima?

  4. Juftlash nima?

  5. Necha xil urchitish usullari mavjud?

  6. Sof zotli urchitishning asosiy maqsadi nima?

  7. Xonakilashtirishning asosiy markazlariga qaysi joylar kiradi?

  8. Naslchilik ishi nima ?

  9. Otlarning yovvoyi ajdodlariga qaysilar kiradi?

  10. Xonakilashtirishda qanday uzgarishlar ro‘y bergan?

  11. Qon quyish chatishtirish usuli nima uchun qo’llaniladi?

  12. Zavod chatishtirish usuli nima uchun qo’llaniladi?

  13. Almashlab chatishtirish nima?

  14. Sanoat chatishtirish nima uchun ishlatiladi?

  15. Geterozis deb nimaga aytiladi?

  16. Qon singdirish chatishtirish usuli nima?

  17. Ontogeniz nima?

  18. Osish deb nimaga aytiladi?( Osishni organish ususli.O’sishning qanday qonuniyatlari mavjud?)

  19. Yilqilar va tuyalarda o’sish jarayoni qancha davom etadi?

  20. SHveysariya olimi U. Dyurst hayvonlar konstitutsional tipini nechaga bo’lgan va qanday nomladi?

  21. Eksterer nima va bu terminni kachon va kim tomonidan fanga kiritilgan?

  22. Qishloq xo‘jalik hayvonlarining ekster’er o‘rganish usullari?

  23. Tana tuzilishi indeksi deb nimaga aytiladi?

  24. Tana tuzilishi indeksini qo’llanishi?

  25. Inter’er deb nimaga aytiladi va bu ta’limotning asoschisi kim?

  26. Urchitish usullari to‘g‘risida tushuncha?

  27. Domestikatsion uzgarishlar deb nimaga aytiladi?

  28. P.N. Kulishov va M.F.Ivanovlarning konstitutsiya tiplarini asoslanishi ?

  29. Embironal davri qaysi fazalarga bulinadi?

  30. Xonakildashtirish darajasiga qarab hayvonlar qanday guruxlarga bulinadi?

  31. Ozuqalar to‘yimligini kimyoviy takibi bo‘yicha baholash (ozuqalarning kimyoviy tarkibini aniqlash chizmasi, to‘yimli moddalar, azotli va azotsiz moddalar, uglevodlar, biologik aktiv moddalar).

  32. Organik moddalarga qaysi moddalar kiradi va ularning fiziologik ahamiyati (ozuqalarning kimyoviy tarkibini aniqlash chizmasi, to‘yimli moddalar, azotli va azotsiz moddalar, uglevodlar, biologik aktiv moddalar).

  33. Ozuqalar tasnifi (kuchli - konsentrat va hajmli ozuqalar to‘g‘risida tushuncha; sanoat qoldiqlari, qo‘shimcha mineral va vitaminli ozuqalar).

  34. Ozuqalarning proteinli to‘yimligi (proteinning ahamiyati; uning tarkibi; oqsillar; qimmatli oqsillar to‘g‘risida tushuncha; amidlar; aminokislotalar; kritik aminokislotalar; proteinni ko‘p va kam saqlaydigan ozuqalar).

  35. Ozuqalarning mineralli to‘yimligi (mineral moddalarning ahamiyati; makro - mikroelementlar; elementlar nisbatlari; kul reaksiyasi va uni aniqlash formulasi; ishqorli va kislotali elementlar, minelalli qo‘shimcha ozuqalar).

  36. Ozuqalarning vitaminli to‘yimligi (vitaminlarning ahamiyati; vitaminlar klassifikatsiyasi; vitaminlarga boy bo‘lgan ozuqalar; karotin).

  37. Yog‘lar, oqsillar va uglevodlar to‘g‘risida tushuncha (fiziologik ahamiyati; nimalardan tashkil topgan; ular nimalar yordamida parchalanadi; manbalari).

  38. Ozuqalar to‘yimligini hazmlanishi bo‘yicha baholash (ozuqalarning hazmlanishi va hazm bo‘lgan moddalar to‘g‘risida tushuncha, hazmlanish koeffitsienti; hazmlanishga ta’sir etadigan omillar, protein nisbati).

  39. Ozuqalar to‘yimligini suli ozuqa birligi bo‘yicha baholash. (SOBni qachon va kim tomonidan taklif etildi; SOBning hosil bo‘lgan yog‘, kraxmal ekvivalenti va Dj bo‘yicha qiymati; SOBni aniqlash tartibi; O. Kelner koeffitsientlari; ozuqalarning to‘liq qiymatli koeffitsientlari).

  40. Ozuqalarning energetik ozuqa birligi (EOB qachon va qaerda taklif etilgan, energiya almashinuvining chizmasi, umumiy, hazmlangan va almashunuv energiya, Energetik ozuqa birligining kkal va kDj bo‘yicha qiymati, EOBni aniqlash usullari, regressiya tenglamalari).

  41. Ko‘k ozuqalar to‘g‘risida tushuncha (ozuqalar turi; to‘yimligiga ta’sir etadigan faktorlar; parhezlik xususiyatlari; to‘yimligi va tarkibi, turli hayvonlarga berish miqdorlari).

  42. O‘t uni tayyorlash texnologiyasi (qaysi ozuqalardan tayyorlanadi; sun’iy quro‘tish; ozuqaning avzalligi; to‘yimligi va tarkibi; saqlash usullari).

  43. Yog‘ sanoati chiqindilari (shrot; kunjara; sheluxa; ozuqaviy fosfatidlar; xom-ashyosi; ishlab chiqarish texnologiyasi; ulardan foydalanish tartibi; tarkibi va to‘yimligi; ratsionda to‘tgan o‘rni).

  44. Dag‘al ozuqalar turlari va ularning ozuqaviy qiymati (ozuqa turlari va ularni tayyorlash texnologiyasi; sifat ko‘rsatkichlari; to‘yimligi va tarkibi; turli hayvonlarga berish miqdori va ularni edirishga tayyorlash).

  45. Dag‘al ozuqalarni edirishdan oldin ishlov berish usullari (mexaniq; fizik; kimyoviy; biologik).

  46. Omixta-em ozuqalar (Omixta em turlari va ularning qullanilishi; sifat ko‘rsatkichlari; retsept; nomerlash tartibi; to‘yimligi).

  47. Hayvonlar mahsulotlaridan olinadigan ozuqalar (sut, go‘sht va baliq ishlab chiqarish qoldiqlari; foydalanish tartibi; tarkibi va to‘yimligi).

  48. Donli ozuqalar turlari va ularning hayvonlar ratsionida to‘tgan o‘rni (dukkakli va boshoqli donlar; asosiy sifat ko‘rsatkichlari; to‘yimligi va tarkibi).

  49. Silos va senaj tayyorlash texnologiyasi va ularning hayvonlar ratsionida to‘tgan o‘rni (qaysi ozuqalardan tayyorlanadi; to‘yimligi va tarkibi; sifatini belgilaydigan ko‘rsatkichlar; qand minimumi; pN muhiti; turli hayvonlarga berish miqdori).

  50. Qishloq xo‘jalik hayvonlarini me’yor asosida oziqlantirishning asosiy elementlari (me’yor; oziqlantirish tipi; ratsion; oziqlantirishni tashkil etish va nazorat etishning usullari).

  51. Ishchi otlarni ratsional oziqlantirish (oziqlantirish meyori, ratsion strukturasi, qo‘llaniladigan ozuqalar, ratsion tipi).

  52. Nasldor ayg‘ir otlarni ratsional oziqlantirish (oziqlantirish meyori, ratsion strukturasi, qo‘llaniladigan ozuqalar, ratsion tipi).

  53. Nasldor biyalarni ratsional oziqlantirish (oziqlantirish meyori, ratsion strukturasi, qo‘llaniladigan ozuqalar, ratsion tipi).

  54. Toylarni go‘sht uchun o‘stirishda ratsional oziqlantirish (oziqlantirish meyori, ratsion strukturasi, qo‘llaniladigan ozuqalar, ratsion tipi).

  55. Sportchi otlarni ratsional oziqlantirish (oziqlantirish meyori, ratsion strukturasi, qo‘llaniladigan ozuqalar, ratsion tipi).

  56. Kavsh qaytaruvchi hayvonlar ratsionida protein to’yimlilikni qondirish uchun qaysi sun’iy azot saqlovchi ekvivalenlardan foydalaniladi?

  57. Zamonaviy klassifikatsiya bo’yicha mineral moddalar necha guruhga bo’linadi?

  58. Mineral moddalar hayvon organizmi uchun biologik ahamiyati va moddalar almashinuvida ishtirokiga qarab necha guruhga bo’linadi hamda qanday nomlanadi?

  59. Barcha ozuqalar mineral to’yimliligi bo’yicha necha guruhga bo’linadi va qanday nomlanadi?

  60. Agarda silos bostirishda texnologiyaga to’liq rioya qilinmasa organizmni zaharlovchi qanday organik kislota paydo bo’ladi?

  61. Yilqichilikning halq xo’jaligidagi ahamiyati.

  62. Otlarning klassik uch kurash o’yini.

  63. Fermer xujaliklarida otlarning axamiyati.

  64. Salt miniladigan ot zoti tiplari.

  65. Yilqichilikda qochirish usullari.

  66. Yilqichilikni rivojlantirishda xukumatimizning qarorlari.

  67. Go’shtning oziq ovqat sifatida foydalanish tarixi.

  68. Yilqichilikda chatishtirish.

  69. Salt minilib, yengil ok tortuvchi ot tiplari.

  70. Yilqichilikning asosiy tarmoqlari.

  71. Otlarning eksteryeriga baxo bering.

  72. O’rmon ot zot tiplari. Yakut zotiga qisqacha tavsif.

  73. Otlarni mashq qildirish va sinash axamiyati to’grisida qisqacha ta’rif bering.

  74. Biyalarni sutining kimyoviy tarkibi.

  75. Biyalarning bugozlik davri va tug’ishi.

  76. Ogir yuk tortuvchi ot zot tiplari.

  77. O’zbekistonda qaysi ot zotlari urchitishga rejalashtirilgan.

  78. Yilqichilikda takror ishlab chikarish.

  79. Tuya zotlari.

  80. Salt miniluvchi va ogir yuk tortuvchi otzotlarning eksteryer tuzulishi buyicha farki.

  81. Kochirishda biyalarning kuyukish darajalari.

  82. Arab ot zotiga qisqacha tavsif.

  83. Tuyachilikda qochirish kompaniyasini tashkil qilish va uni o’tkazish.

  84. Otlarning semizlik kategoriyasi.

  85. Kulunlarni tugulgandan ot 1 yoshgacha davridagi tish sistemasining o’zgarishi.

  86. Ot zotlarining zootexnik klasifikasiyasi.

  87. Biyalarning sut maxsuldorligi.

  88. Respublikada yilqichilikni rivojlantirish yo’llari.

  89. Ylqichilikda nasilchilik ishi.

  90. Biyalarning sog’ish usullar bo’yicha qisqacha tavsif.

  91. Go‘shtchilik laboratoriyasida ishlash qoidalari, texnika xavfsizligi.

  92. So‘yishga mo‘ljallangan ot va tuyalarni tashish va undagi zooveterinariya tadbirlari.

  93. Ot va tuyalarni semizlik darajasini aniqlash. Semizlik darajasining Davlat andozalari.

  94. Ot va tuyalarni go‘sht mahsuldorligi va go‘shtining texnologik va kulinariya xususiyatlari.

  95. Ot va tuyalarni birlamchi qayta ishlash.

  96. Go‘sht qo‘shimcha mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlari.

  97. Ikkinchi darajali (to‘yimligi bo‘yicha) mahsulotlarini konservatsiyalash.

  98. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini veterinariya-sanitariya aosida baholash tartibi.

  99. Go‘shtning mol-tovar xususiyati.

  100. Go‘shtning sifatiga ta’sir etuvchi omillar.

  101. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini saqlash.

  102. Go’shtning etilishi.

  103. Go’shtning mag’orlashi.

  104. Go’shtning achishi.

  105. Go’shtning konsestensiqsi

  106. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini saqlash, tashish, konservatsiyalash.

  107. Turli bankali go‘sht mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasi.

  108. Turli bankali go‘sht mahsulotlarining sifati.

  109. Kolbasa mahsulotlarining tayyorlash texnologiyasi..

  110. Kolbasa mahsulotlarining sifatini aniqlash.

  111. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini sovutish yo‘li bilan konservatsiyalash.

  112. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini dudlash yo‘li bilan konservatsiyalash.

  113. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini sublimatsion va ultrabinafsha nurlar yordamida konservatsiyalash.

  114. Go‘sht mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalariga chiqish.

  115. Standartlash tizimi.

  116. Ozuqalar standartlari.

  117. Yilqi va tuya omixta yemi standarti.

  118. Sut va sut mahsulotlari standartlari.

  119. Sut standarti.

  120. Nordon sut mahsulotlari standarti.

  121. Sariyog‘ standarti va pishloq standarti.

  122. Quyultirilgan sut standarti.

  123. Go‘sht va go‘sht mahsulotlari standartlari.

  124. Kolbasalar standarti.

  125. Jun standartlari.

  126. Teri standartlari.

  127. Chorva mahsulotlarining sifatiga talablar.

  128. Sut sifati.

  129. Ot va tuya go‘shti sifati.

  130. So‘yishga mo‘ljallangan yilqi va tuyalarni tashishda sodir bo‘ladigan stress holatlar, ularning sabablari va oldini olish.

  131. Turli kasal hayvonlardan olingan go‘shtlarni ishlatish qoidalari.

  132. Go‘sht ishlab chiqarishda xom-ashyo sifatida qo‘llaniladigan go‘shtning xususiyatlari.

  133. Projivariski so‘yim ko‘rsatkichlari, go‘shtining xususiyatlari.

  134. Semizlik darajasiga qarab yilqi va tuyalar go‘shtining kimyoviy tarkibini o‘zgarishi.

  135. Oriq yilqi va tuyalar go‘shtining morfologiyasi.

  136. Go‘sht tarkibidagi mineral moddalar va ularning ahamiyati.

  137. Go‘sht va go‘sht mahsulotlari saqlanadigan omborxonalar.

  138. Saqlangan go‘shtlarning tarkibida bo‘ladigan o‘zgarishlar.

  139. Har xil kolbasa mahsulotlarini dudlangan pishirilgan holda tayyorlash texnologiyasini o‘rganish.

  140. Saqlash jarayonida go‘shtda bo‘ladigan turli o‘zgarishlar.

  141. Qo‘shimcha mahsulotlarni konservatsiyalash usullari.

  142. Turli bankali ishlab chiqarish jarayoni va saqlash

  143. Dudlangan kolbasalarning sifati va ishlab chiqarish.

  144. Qaynatilgan kolbasalarning sifati va ishlab chiqarish.

  145. Tuya sutining xususiyatlari va saqlash

  146. Qimiz tayorlash texnologiyasi

  147. Ko’pkari o’ynining kelib chiqishiga tavsif.

  148. Yo’rtoqi otlarni otchoparda mashq qildirish.

  149. Qorabayr ot zotiga qisqacha tavsif.

  150. Ot zavodlari to’g’risida tushuncha.

  151. Tuyalarning sut maxsuldorligi.

  152. Otlarning xo’jalik tiplari.

  153. Biya yelinining tuzulishi.

  154. Yaylov chorvachiligi xodimlarining ijtimoiy jixatdan ximoya qilishning qo’shimcha tadbirlari to’grisida Prezidentning farmoni.

  155. Passaj piaffe o’yinlariga ta’rif.

  156. Tuyalarning gusht maxsuldorligi.

  157. Poni ot zotlari qaysi ot zotlariga kiradi.

  158. Yilqichilikda sof zotli urchitish.

  159. MDX xamkorligida yaylov yilqichiligining mintaqalar bo’yicha joylashishi.

  160. Olomon poyga, uzoq masofaga chopish.

  161. Otlarning qishloq xo’jaligida ishlatilishining asosiy qoidalari.

  162. Ot go’shtidan tayyorlanadigan oziq ovqat mahsulotlari.

  163. Otlarni yaylovda boqish usullari.

  164. Vladimir ot zotiga qisqacha ta’rif.

  165. Qo’pol zich konstitusiyali tip.

  166. Otlarni stipel chez o’yini.

  167. Qorabayr ot zotining qanaqa liniyalarini bilasiz.

  168. Otlarni salt minilib oliy darajada yurishining elementlari.

  169. Yaylovdagi otlarni brak qilish.

  170. Otlarning konstitusiya tiplariga tavsif.

  171. Otning quvvati.

  172. Yaylovda boqiladigan otlarning biologak xususiyatlari.

  173. Kulunlarning o’sish va rivojlanishi.

  174. Otlarning tuslarining nomlanishi.

  175. Otlarning ko’zilaridagi nuqsonlar.

  176. Otlarni parvarishlash.

  177. Otlarni tortish va tirik vaznini aniqlash.

  178. Milliy ot sportining turlari.

  179. Birinchi kategoriyali semizlikdagi katta otlarga tavsif.

  180. Tuyachilikning xalq xo’jaligida axamiyati.

  181. Otlarni o’lchash.

  182. Otlarning so’yim vazni va go’sht chiqimi.

  183. Qiz quvush milliy o’yiniga tavsif.

  184. Ishchi otlarni parvarishlash.

  185. Ot go’shti va yog’ining kimyoviy tarkibi.

  186. Milliy ot o’yinining ag’darish o’yini.

  187. Polupiruet, piruet o’yinlariga passaj.

  188. Qorabayir ot zotining tiplari bo’yicha bir biridan farqi.

  189. Biyalarni uyurda qochirish.

  190. Qozog’iston savdo sistemasida ot go’shtining sortlari.

  191. Toylarni minishga o’rgatish.

  192. Axaltaka ot zotiga qisqacha tarif.

  193. Yilqichilikda sanoat asosida chatishtirish.

  194. Sur papax ( ot ustida basketbol o’yini ).

  195. Biyalarning laktasiya davrida sut berishi.

  196. Biyalarda jinsiy sikl.

  197. Naslli otlarni bonitirovka qilish bo’yicha tushuncha.

  198. Shotland ot zotlariga tavsif.

  199. Kulunlarni saqlash.

  200. Birinchi kategoriya semizlikdagi toylarga tavsif.

  201. Nasldor otlar klasslari (balla bo’yicha) bulganda.

  202. Angliyada yaratilgan pakana va Karlik ot zotiga kisqacha tavsifi.

  203. Otlarning belgilari.

  204. Barcha ot zavodlari, naslchilik fermalarida qo’llaniladigan birlamchi xisobot formalarini yozing.

  205. Ot tuyoqlarida uchraydigon nuqsonlar.

  206. MDX dagi zavodlarga berilgan tamg’alar.

  207. Otlarning biologik xususiyatlari.

  208. Ot sayoxati.

  209. Otlardan olinadigan qo’shimcha maxsulotlar.

  210. Yilqichilikda yaylovda boqish mavsumlari.

  211. Suyakli qazi tayyorlashning qisqacha texnologiyasi.

  212. Otlarning yurish usullari.

  213. Otlarni o’lchash uchun foydalaniladigan o’lchov asboblari.

  214. Otlarni intereri.

  215. Yaylovda biyalarni qochirish.

  216. Onasidan ajratilgan kulunlarni saqlash va oziqlantirish.

  217. Biya sutidagi vitaminlar.

  218. Otlarning yovvoyi urug’doshlari.

  219. Tuyalarning zoologik klasifikasiyasi, kelib chiqishi va tarqalishi

  220. Tuyalar qishloq xo’jaligida nima maqsadda ishlatiladi.

  221. Har xil turdagi tuyalarning tana tuzulishi. (dromedarlar - bir o’rkachli, bakterion – ikki o’rkachli).

  222. Tuyalarning tana tuzulishining maxsuldorligiga bog’likligi.

  223. Tuyalarning yurish usullari.

  224. Tuyalarning biologik xususiyatlarini ayting

  225. Tuyalarning ekstereri deganda nimani tushunasiz.

  226. Tuyalarning intereri deganda nimani tushunasiz.

  227. Tuyalarning Mug’il zotiga ta’rif bering.

  228. Tuyalarning Qalmiq zotiga ta’rif bering.

  229. Tuyalarning Qozoq zotiga ta’rif bering.

  230. Tuyalarning Aravana zotiga ta’rif bering.

  231. Biyalarning o’ziga xos biologik xususiyatlari.

  232. Tuyalar asosan qanaqa o’simliklar bilan oziqlanadi. (nomlarini ayting).

  233. Otlarni oziqlantirish xususiyati.

  234. Tuyalar semizlik kategoriyasiga qarab nechaga bo’linadi va tarifini ayting.

  235. Tuyalarning jun mahsuldorligi

  236. Tuya sutidan oziq-ovqat sifatida foydalanish

  237. Tuya sutining kimyoviy tarkibi va xususiyatlari

  238. Tuya yelinining anatomik tuzilishi va sut berishi.

  239. Har xil o’rkachli tuyalarning sut mahsuldorligi.

  240. Tuyalarni sog’ish usullari

  241. Shubatning shifobaxshlik xususiyatlari

  242. Shubat tayyorlash texnologiyasi.

  243. Otlarni sanoat asosida bo’rdoqilash.

  244. Otlarni ish sifati.

  245. Yo’rtoqi ot zotlari.

  246. Dasht zotlari.

  247. Ot go’shining sortlari.

  248. Qimiz tayyorlash texnologiyasi.

  249. Yaylov yilqichiligi to’g’risida tushuncha.

  250. Yilqichilikda tanlash va juftlash.

  251. Naslli otlarning avlodlarini sifatiga qarab baholash.

  252. Yosh otlarni mashq qildirish.

  253. Og’ir yuk tortuvchi otlarni mashq qildirish va sinash.

  254. Yilqichilikda davlat tadbirlari to’g’risida tushuncha.

  255. Yaylovda boqiladiga otlarning go’sht mahsuldorligi.

  256. Sut va qimizning sifatini aniqlash.

  257. Biyalarning sut maxsuldorligiga ta’sir qiluvchi omillar.

  258. Otlarning chidamliligi va kuchidan samarali foydalanish.

  259. Otlarni to’g’ri o’stirish texnologiyasi.

  260. Otlarni taqalashning qanday afzalliklari mavjud?

  261. Sport otlarining tuyoqlarini parvarishlash va taqalash xususiyatlari

  262. Yilqichilikni rivojlantirishda naslchilik ishining ahamiyati.

  263. Elever deb nimaga aytiladi?

  264. Qulonlar, onagralar va kianglar xaqida tushuncha bering.

  265. Xachirlar, va ot-xachirlar yaratilishini xaqida tushuncha.

  266. Otlarni xonakilashtirishda tarixiy boqichlari.

  267. Kondisiya deganda nimani tushunasiz.

  268. Otlarda tana qisimlarining tuzulishi. Ko’zi, burni va og’zi xaqida tushuncha.

  269. Otlarda tana qisimlarining tuzulishi. Quloqlari, pastki jag’ orqa burchaklari va ensasi xaqida tushuncha.

  270. Otlarda tana qisimlarining tuzulishi. Bo’yni, qarchig’ayi va kuragi xaqida tushuncha.

  271. Otlarda tana qisimlarining tuzulishi. Orqasi, bel va “och biqini” xaqida tushuncha.

  272. Otlarda tana qismlarining tuzulishi. Sag’ri va dumining asosi xaqida tushuncha.

  273. Otlarda tana qismlarining tuzulishi. Qorin va ko’krak qafasi xaqida tushuncha.

  274. Otlarda tana qismlarining tuzulishi. Orqa oyoqlari xaqida tushuncha.

  275. Otlarning qarchig’ay balandligini o’lchash.

  276. Otlarning yoshining oshishi bilan ekstererining o’zgarishi.

  277. Otlarning eksteryerida jinsiy dimorfizm

  278. Otlarni qishloq xo’jaligida ishlatishning asosiy qiyidalari.

  279. Biyalarning laktasiya davrining davomiyligi.

  280. Biyalarning sut maxsuldorligini oshirish yo’llari.

  281. Biyalar sutining kimyoviy tarkibi.

  282. Qimiz tomizg’isi va uni tayyorlash.

  283. Biya suti va qimizining sifatini aniqlash.

  284. Qimizchilik fermalarini tashkil qilish.

  285. Sog’in biyalarni tanlash va boqish.

  286. Ot go’shtidan tayyorlanadigan maxsulotlar. (bo’yin, yelka, kurak, to’sh, orqa bel qismi, qobirg’a, chovi, rulka)

  287. Ot go’shtidan tayyorlanadigan maxsulotlar. (qazi, chujuk)

  288. Ot go’shtidan tayyorlanadigan maxsulotlar. (suret, jaya, jal, qarta, minshujuk)

  289. Qimiz tayyorlash texnalogiyasi tarixi.

  290. Biya sutining o’ziga xos xususiyatlariga ta’rif bering.

  291. Otlarda tanlash qaysi belgilar bo’yicha olib boriladi?

  292. Naslli otlarning ish qobiliyatini baxolash.

  293. Naslli otlarning tashqi tuzilishi va qonstitusiyasini baholash.

  294. Yilqichilikda viranjirovka degenda nimani tushunasiz.

  295. Yilqichilikda bonitirovka o’tkazish muddatlari.

  296. Otlarni bonitirovka qilganda necha sinfga bo’linadi va qaysi ko’rsatkichlar olinadi.

  297. Otlarning tashqi tuzilishi va konstitusiyasini baholash degapnda nimani tushunasiz.

  298. Ot zavodlarida zotlarni takomillashtirish qanday olib boriladi.

  299. Yilqichilikda takror ishlab chiqarishning asosiy maqsadi.

  300. Otlarning jinsiy yetilishi va qochirish yoshi.


  Download 136.13 Kb.
  Download 136.13 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Veterinariya meditsinasi

  Download 136.13 Kb.