Domen bu … #Bir turdagi atomar qiymatli to’plam
Download 21,57 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.01.2024
Hajmi21,57 Kb.
#148678
Bog'liq
2-Industrial ilovalar
Ichki ishlar boshqarmasiga, Документ Microsoft Word (2) (Автосохраненный), kompyuter chiqarish, Topshiriq 2, 2 hafta laboratoriya, Дастурлаш 4.1 машгулот (2), 9, 2, SQL 1-lab Umarov Amirjon, Topshiriq 2.05(Texnikum), 1.1, 7.1 машгулот, MB 2-amaliy ish, 5-amaliy, 1-lab Sirqilarga AbstraktMT


Domen bu - …
==== #Bir turdagi atomar qiymatli to’plam
==== Qatorlar munosabati
==== Ustunlar munosabati
====Diskret qiymatlar to’plami
+++++ 
CRM – tizimlarining vazifasini ko’rsating?
==== #mijozni tashkilot sohasiga «integrasiya qilish»ga imkon beradi
==== tashkilotni «integrasiyaqilish» gaimkonberadi
==== mijozni «integrasiyaqilish» gaimkonberadi
==== hamma javoblar to’g’ri.
+++++ 
Inventori Status File, Master Production Schedule, Bills of Material Fail, Planned Order Schedule, Chang
es in planned, Planning Report bu dasturlar qaysi tizim tarkibiga kiradi?
==== #MRP
==== MCRP
==== CRP
==== ERP
+++++ 
Quydagi harakterlarning qaysi biri sanoat boshqaruvida ishlab chiqarish xos emas?
==== #To’g’rijavobyo’q
==== Uzluksiz
==== Davriy
==== Diskret
+++++ 
MRP tizimini asosiy funksiyasini ko‘rsating?
==== # Tovarlar narxlarini belgilashda calendarli rejalashtirish.
==== Moliyaviy xizmatlarni rejalashtirish
==== Texnologik jarayonlarni boshqarish
==== Ilmiy tadqiqotlarni rejalashtirish
+++++ 
Itologiya predmeti bu - ...
==== # axborot texnologiyalari (AT), shuningdek ularni yaratish va qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan jar
ayonlardir..
==== kelgusi jarayonlarning modelini ishlab chiqish va tasdiqlash, yangi tizimda ishlashga o‘qitish uch
un xodimlar vaqti, tizimni sinovdan o‘tkazishda ishtirok etish.
==== xodimlarning axborotga kompyuterda qayta ishlov berish bo‘yicha aniq belgilangan maqsadga yo‘n
altirilgan harakatlari majmuidir.
==== inson tomonidan tahlil qilish va uning asosida qandaydir xatti-harakatni bajarish bo‘yicha qaror qab
ul qilish uchun axborot ishlab chiqarish
+++++ 
Industirial Axborot tizimlarining rivojlanish bosqichlari nechta?
==== #4


==== 3
==== 5
==== 6
+++++ 
Industrial Axborot tizimining 2–bosqichi qachondan boshlangan?
==== #80-yillar oxiridan
==== 75-yil boshlaridan
==== 50-60-yillar
==== 70-75-yillar
+++++ 
GAN bu qanday tarmoq?
==== #xalqaro, qit’alararo tarmoq
==== mintaqaviy tarmoq
==== bunday tarmoq turi yo’q
==== bir ofis, bino ichidagi aloqa tarmog’i
+++++ 
GAN kengaytmasini ayting?
==== #Global-Agea Network.
==== Global-Aero Network
==== Global-Area Network
==== Global-Agect Network.
+++++ 
Mijoz-foydalanuvchilar ishlaydigan kompyuter … deb yuritiladi.
==== #ishchi stansiyalar
==== uzellar
==== serverlar
==== terminallar.
+++++ 
. … juda tezkor xotira maydoni bo‘lib, operatsiyalarni bajarishi oldidan, bajarish vaqtida va bajargandan k
eyin ma’lumotlarni vaqtincha saqlash uchun ishlatiladi.
==== #Registrlar
==== Operativ xotira
==== CD/DVD disklar
====Vertual xotira
+++++ 
Qaysi paket electron hujjatlarni manipulyastiya qilish paketi hisoblanmaydi?
==== # Slipper
==== MS Word
==== Outlook
==== Power Point
+++++ 


Quydagi ishlardan qaysi biri IAT ni loyihalashning tayyorlash bosqichida ishlab chiqilmaydi?
==== #Personalnisaralash
==== Axborot ta’minoti vazifalari
==== Hozirgi holatni baholash
==== Xarjatlar
+++++ 
“Investitsion loyihaning biznes modelini ishlab chiqish” bu IAT ni loyihalshning nechinchi bosqichi ishlari q
atoriga kiradi?
==== #2
==== 5
==== 4
==== 3
+++++ 
“Axborot tizimini fizik modelini qurish” bu IAT ni loyihalshning nechinchi bosqichi ishlari qatoriga kiradi?
==== #4
==== 2
==== 3
==== 1
+++++ 
IAT ning asosiy loyihaviy hujjatlarini ko’rsating?
==== #Barchasi
==== Texnik topshiriqlar, shartnomalar
==== Kontraktlar, shartnomalar
==== Texnik topshiriqlar, kontraktlar
+++++ 
Quyidagi formalardan qaysi biri deklarastiyani berishda foydalaniladi?
==== #Elektron oynali forma
==== Yozma to’ldirish formasi
==== Xabarnoma formasi
====Barcha javoblar noto’g’ri
+++++ 
Karta-hisobidagi pul vositalarini masofadan (distantsion) boshqarish bu - …
==== #“Internet banking”
==== “Passiv” bank amallari
==== “Kredit amallarini boshqarish”
====“Faol” (“aktiv”) bank amallari
+++++ 
Tranzaksiya bu - …
==== #ma’lumotlarni yuborish
==== ma’lumotlarni qayta o’zgartirish
==== ma’lumotlarni qayta ishlash
==== ma’lumotlar ustida amallar


+++++ 
Ilovalarni tezlikda ishlab chiqish bu - …
==== #RAD
==== CAD
==== MAD
==== HAD
+++++ 
Protokollashtirish bu - …
==== #Ma’lumotlar bazasi jurnallarida paydo bo’lgan, o’zgargan axbotlarni yozish
==== Ma’lumotlar bazasi jurnallarida paydo bo’lgan, o’zgargan axbotlarni o’chirish
==== Ma’lumotlar bazasi jurnallarida paydo bo’lgan, o’zgargan axbotlarni qayta tiklash
==== barcha javobla rto’g’ri
+++++ 
Axborot tizimini bunyod qilish nimadan boshlanishi kerak?
==== #Axborot tizimini loyihalashtirishdan
==== tashkilotning boshqaruv tuzilmasini tahlil qilishdan
==== Dasturiy ta’minotni ishlab chiqishdan
==== Namunaviy masalalarni loyixalashtirishdan
+++++ 
Hisob funksiyasining mohiyati nimadan iborat?
==== #Boshqaruv hisobidan
==== Buxgalteriya hisobidan
==== Moliyaviy hisobdan
==== firma faoliyati ko’rsatgichlarini hisobga olishning tayyor shakli va usullarini ishlab chiqish yoki ularda
n foydalanishdan
+++++ 
Nazorat funksiyasining mohiyati nimadan iborat?
==== #Qamrab olish kengligi va berilganlarni siqilgan birlashtirilgan shaklda
==== Qamrab olish kengligi va o’zgaruvchilarning to’plami
==== qamrab olish kengligi, o’zgaruvchilarning to’plami, berilganlarni siqilgan birlashtirilgan shaklda
==== Qamrab olish kengligi
+++++ 
Matematik modellar…tashkil topadi?
==== #matematik usullarni amalga oshiruvchi modullar majmuasidan
==== matematik usullarni amalga oshiruvchi modullar va proseduralarning majmuasidan
==== matematik usullarni amalga oshiruvchi proseduralarning majmuasidan
==== matematik usullarni amalga oshiruvchi model bloklari, modullar va proseduralarning majmuasidan
+++++ 
Axborot tizimining tuzilmasi, uning funksional vazifasi davlat korxonasining…talabi ga javob berishi kerak?
==== #samarali tijorat
==== tijorat masalalarini yechish


==== ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni yechish
==== ijtimoiy masalalarni yechish
+++++ 
Tashkiliy funksiyaning mohiyati nimadan iborat?
==== #me’yoriy hujjatlarning tashkiliy tuzilmasi va majmuasini ishlab chiqishdan
==== shtat jadvalini ishlab chiqishdan
==== bo’ysunuvchi va javobgar darajalarni ishlab chiqishdan
==== vakolat, huquq va majburiyat doirasini ishlab chiqishdan
+++++ 
Rag’batlantirish funksiyasining mohiyati nimadan iborat?
==== #ishchilar mehnatini rag’batlantirishning turli usullarini ishlab chiqish va qo’llashni qo’zda tutadi
==== moliyaviy rag’batlantirishda n
==== psixologik rag’batlantirishd an
==== oilaviy omillarni hisobga olishdan
+++++ 
Qaysi darajada bajariluvchi amallar hajmi va qabul qilinadigan boshqaruv qarorlarining sur’ati yetarlicha k
atta bo’ladi?
==== #Operasion, funksional
==== Funksional
==== Strategic
==== operasion
+++++ 
Tezkor modellar…ishlatiladi
==== #tezkor yechimlar bo’yicha qarorlarni qabul qilish uchun boshqaruvning quyi darajasida
==== tezkor yechimlar bo’yicha qarorlarni qabul qilish uchun boshqaruvning yuqori darajasida
==== tezkor yechimlar bo’yicha qarorlarni qabul qilish uchun boshqaruvning o’rta darajasida
==== tezkor yechimlar bo’yicha qarorlarni qabul qilish uchun boshqaruvning o’rta va quyi darajasida
+++++ 
Qanday masala tuzilishga ega bo’lmagan (rasmiylashmagan) masala deb ataladi?
==== #elementlarini aniqlab bo’lmaydigan masala
==== elementlarini aniqlab bo’lmaydigan va ular orasidagi o’zaro bog’lanishlarni o’rnatib bo’lmaydigan ma
sala
==== elementlari orasidagi o’zaro bog’lanishlarni o’rnatib bo’lmaydigan masala
==== Ba’zi elementlari ma’lum va ular orasidagi o’zaro aloqalar mavjud bo’lgan masala
+++++ 
“Qaror qabul qilish” tushunchasining to’g’ri ta’rifini toping
==== #qaror qabul qilish– xolatni tahlil qilish, maqsadlarni aniqlash, ushbu maqsadlarga erishish dasturini 
ishlab chiqishga asoslangan boshqaruv ob’ektiga yo’naltirilgan ta’sirdir
==== qaror qabul qilish–xolatni tahlil qilishga asoslangan boshqaruv ob’ektiga yo’naltirilgan ta’sirdir
==== qaror qabul qilish–maqsadni aniqlash uchun boshqaruv ob’ektiga yo’naltirilgan ta’sirdir
==== qaror qabul qilish– maqsadlarga erishish dasturini ishlab chiqishga asoslangan boshqaruv ob’ektiga
yo’naltirilgan ta’sirdir


+++++ 
Har qanday tashkilotning boshqaruv tuzilmasi qanday darajalarga bo’linadi?
==== #operasion, funksional, strategic
==== funksional va strategic
==== operasion va strategic
==== operasion va funksional
+++++ 
Funksional daraja qanday masalalar bilan ishlaydi?
==== #operasion darajada tayyorlangan axborotni tahlil qiladi
==== strategik darajada tayyorlangan axborotni tahlil qiladi
==== tashqi tashuvchilarda tayyorlangan axborotni tahlil qiladi
==== operasion darajada va strategik darajada tayyorlangan axborotni tahlil qiladi
+++++ 
Qanday masala tuzilishga ega (rasmiylashgan) masala deb ataladi?
==== #hamma elementlari ma’lum bo’lgan masala
==== hamma elementlari ma’lum va ular orasidagi o’zaro aloqalar mavjud bo’lgan masala
==== hamma elementlari orasidagi o’zaro aloqalar mavjud bo’lgan masala
==== Ba’zi elementlari ma’lum va ular orasidagi o’zaro aloqalar mavjud bo’lgan masala
+++++ 
Axborot tizimlarinig lingvistik ta’minoti – bu…
==== #axborot tizimi personali va foydalanuvchilarning til vositalari bilan dasturiy, matematik va axborot ta
’minoti majmuasi
==== axborot tizimida ishlatiluvchi atamalar majmuasi
==== axborot tizimi personali va foydalanuvchilar ning til vositalari
==== foydalanuvchilarnin g til vositalari bilan dasturiy, matematik va axborot ta’minoti majmuasi
+++++ 
Axborot tizimlarining axborot ta’minoti qism tizimi nima?
==== #axborot ta’minoti– axborotni tasniflash va kodlashning, hujjatlashtirishning unifikasiyalangan tizimla
ri, tashkilotda aylanib yuruvchi axborot oqimlarining sxemasini, shuningdek, berilganlar bazasini qurish us
ullarining yagona tizimli majmuasidir
==== axborot ta’minoti– axborotni tasniflash va kodlashning yagona tizimi to’plami
==== axborot ta’minoti– hujjatlashtirishni ng unifikasiyalanga n tizimlari, tashkilotda aylanib yuruvchi axbor
ot oqimlarining sxemasi
==== axborot ta’minoti– berilganlar bazasini qurish usullari
+++++ 
Axborot tizimlarining dasturiy ta’minotiga nimalar kiradi?
==== #umum tizimli dasturiy maxsulotlar
==== umum tizimli va maxsus dasturiy maxsulotlar va texnik hujjatlar
==== maxsus dasturiy maxsulotlar
==== maxsus dasturiy maxsulotlar va dasturiy hujjatlar
+++++ 
Axborot tizimining tashkiliy ta’minoti qism tizimi tarkibiga nimalar kiradi?


==== #Axborot tizimini yaratish va foydalanish jarayonidagi xodimlarning o’zaro, hamda texnik vositalar bil
an aloqasini tartiblovchi usul va vositalar majmuasi
==== xodimlarning texnik vositalar bilan aloqasini tartiblovchi usul va vositalar majmuasi
==== Axborot tizimini yaratish va foydalanish jarayonidagi xodimlarning o’zaro aloqasini tartiblovchi usul v
a vositalar majmuasi
==== Axborot tizimini foydalanish jarayonidagi xodimlarning o’zaro, hamda texnik vositalar bilan aloqasini 
tartiblovchi usul va vositalar majmuasi
+++++ 
Pascal dasturlash tilida butun sonlar tipini ko’rsating.
==== #Char
==== Real
==== String
==== integer
+++++ 
Ekspert tizimida mutaxassis aloqadan….
==== #ma’lumotlarni kiritish uchun foydalanadi
==== ma’lumotlarni kiritish, hamda undan chiquvchi ma’lumotlarni olish uchun foydalanadi
==== buyruqlarni kiritish, hamda undan chiquvchi ma’lumotlarni olish uchun foydalanadi
==== ma’lumotlarni va buyruqlarni kiritish, hamda undan chiquvchi ma’lumotlarni olish uchun foydalanadi 
+++++ 
Strategik axborot tizimi nimani ta’minlaydi?
==== #tashkilotning kelajakda rivojlanishini amalga oshiruvchi strategik qarorlarni qo’llashni
==== tashkilotning rivojlanishini amalga oshiruvchi taktik qarorlarni qo’llashni
==== tashkilotning rivojlanishini amalga oshiruvchi tezkor qarorlarni qo’llashni
==== tashkilotning rivojlanishini amalga oshiruvchi taktik va tezkor qarorlarni qo’llashni
+++++ 
Ekspert tizimlarida ishlatiladigan axborot texnologiyalarining asosiy tashkil etuvchilari bu-…
==== #foydalanuvchinin g aloqasi, bilimlar bazasi va tizimni yaratish modulidir
==== foydalanuvchining aloqasi, bilimlar bazasi, interpretator va tizimni yaratish modulidir
==== foydalanuvchini ng aloqasi, interpretator va tizimni yaratish modulidir
==== foydalanuvchining aloqasi va bilimlar bazasidir
+++++ 
Ekspert tizimida bilimlar bazasidagi semantik modellarga … kiradi
==== #mantiqiy, produksion, freymli va semantik tarmoqlar
==== produksion, freymli va semantik tarmoqlar
==== mantiqiy, freymli va semantik tarmoqlar
==== mantiqiy, produksion va semantik tarmoqlar
+++++ 
Foydalanish tavsifi bo’yicha axborot tizimlari…turlarga bo’linadi
==== #axborotni izlovchi va boshqaruvchi
==== axborotni izlovchi va axborotni yechuvchi
==== axborotni izlovchi va maslahat beruvchi


==== axborotni yechuvchi, boshqaruvchi va maslahat beruvchi
+++++ 
Ma’lumotlar bazasini yaratish qaysi uslubiyatga asoslanadi?
==== #berilganlar bazasini loyihalashning nazariy asosiga ko’ra
==== berilganlarni mantiqiy modeliga
==== berilganlarni konseptual modeliga
==== ta’sirdagi berilganlar bazasiga
+++++ 
Axborot texnologiyalari "kompyuter" davrining asosiy vositasi ... bo’ladi
==== #Minikompyuter
==== Superkompyuter
==== shaxsiy kompyuter
====Minikompyuter, superkompyuter
+++++ 
Berilganlarga ishlov beruvchi axborot texnologiyalaridan boshqaruvning qaysi darajasida foydalaniladi?
==== #Taktik
==== Funksional
==== operasion
==== Strategic
+++++ 
Gipermatli texnologiya—bu …
==== # giper havolali matndir, matnni chiziqli shakldan shajaraviy shaklga o’tkazuvchi, ma’lumotni ko’rish 
va qabul qilishni tubdan o’zgartirish texnologiyasidir
==== ma’lumotni ko’rish va qabul qilishni tubdan o’zgartirish texnologiyasidir
==== giper havolali matndir
====matnni chiziqli shakldan shajaraviy shaklga o’tkazuvchi texnologiyadir.
+++++ 
IAT kommunikativvazifasinimalarnio’zichigaoladi?
==== # Axborotlarni MB gato’plash
==== So’rovbo’yichama’lumotlarniuztish
==== masofaviy punktlardan ma’lumotlar yig’ish
==== Ma’lumotlarni belgilangan punktga tezkor jo’natish.
+++++ 
IAT ni xarakter faoliyati bo’yicha tasniflang
==== # Transport, reklama
==== Ma’lumotsavdo
==== Qidiruv, ilmiy-tadqiqot
==== Ishlab chiqarish, Tijorat, moliya

+++++ 
IAT ning qaysi kompyuterlarida tarmoq operatsion tizimlari o’rnatilinadi
==== # Ishchi stansiyalarda


 ==== Serverlarda
==== Terminallarda
==== Marshrutizatorlarda.
+++++ 
Taqsimlangan IAT ni ishlab chiqishning asosiy texnologiyasi
==== # Qayta ishlash oqimi texnologiyasi
==== “Klient-server” texnologiyasi
==== Real vaqt texnologiyasi
==== Masofaviy ta’lim.
+++++ 
IAT larida Internetdan foydalanishning afzalliklari
==== # Ma’lumotlarni jo’natishda yuqori tezlik
==== Himoyaning yuqori darajasi
==== Oddiy interfeys
==== Oddiy loyihalashtirish va qurish.
+++++ 
“Klient-server” texnologiyasida ishchi stansiyalarning vazifalari
==== # Serverdan qabul qilingan fayllarni qayta ishlash
==== Ma’lumotlar bazasini shaklantirish
==== So’rov asosida ma’lumot uzatish
==== Boshqa ishchi stansiyalar bilan almashuv.
+++++ 
IAT da ma’lumotlarni yig’ishning vositasi
==== # Datchiklar, terminallar, videokameralar
==== Kommutatorlar va mashrutizatorlar
==== Printer, monitorlar
==== Serverlar, main freymlar
+++++ 
IAT da ma’lumotlarni to’plashning va qayta ishlashning birlamchi vositasi
==== # Ishchi stansiya, shaxsiy kompyuterlar
==== Uyali aloqa va terminallar
==== Printer, monitorlar
==== Kommutatorlar
+++++ 
IAT da boshqaruvning yuqori darajasi deganda nima tushiniladi
==== # Kompaniyayo’riqnomasi
==== Oddiyishchilar
==== Bo’limlar
==== Ishlab chiqarish qismi.
+++++ 
Masofaviy obektlarni boshqarishda qanday dasturiy paketlar ishlarni optimallashtiradi?


 ==== # «CRP» paketi
==== «ERP» paketi
==== «CSRP paketi
==== «1 C buxgalteriya» paketi.
+++++ 
Elektron savdo-sotiqning yaratilishi nechinchi yildan boshlangan?
==== #1970
==== 1965
==== 1972
==== 1979
+++++ 
… dasturiy paketi yordamida ishlab chiqarishning joriy holati, zaxiradagi materiallarni yetarli darajada borl
igi va xaridorlarga zarur bo’lgan mahsulot bilan ta’minlanishi mumkinligi aniqlanadi.
==== #ERP
==== MCRP
==== CRP
==== MRP
+++++ 
IAT ni loyihalashning to’rtinchi bosqichi ishlarini ayting
==== #Axborot tizimini fizik modelini qurish
==== Dasturiy mahsulotlarni installyatsiya qilish
==== IAT komponentlarini ishlatish modelini ishlab chiqish
==== Uskunalarni yetkazib berish
+++++ 
IAT da amaliy dasturning qayta ishlash optimizasiyasi deganda nimani tushunasiz?
==== #Xotiraning kerakli ish vaqti va hajmini ta’minlash uchun matnning yaxshilanishi
==== Tashkillashtirish uchun formulaning tanlanishi
==== Murakkab operatorlarning mustasnoligi
==== Shablon asosida interfeysning bajarilishi
+++++ 
Vaqtni taqsimlash OT ining asosiy xususiyati bu - …
==== #Tizimdan bir vaqtning o’zida bir qancha foydalanuvchining foydalana olishi
==== Tashqi jarayonlarga kafolatlangan vaqtdagi javobini ta’minlash
==== Ichki qurilma drayverlarini qo’llab quvvatlamoq
==== Masofaviy klientlar orasida ma’lumotlar uzatish
+++++ 
Sanoatda avtomatlashtirilgan taqsimlangan tizimlarqaysi standartlari ishlatiladi?
==== #CORBA, DCOM standartlari
==== MRP, ERP standartlari
==== QNX, MNX standartlari
==== ANSI, QNX standartlari
+++++ 


Prosessor, xotira, kiritish-chiqarish bu uchlik nimani tashkil etadi?
==== #“Smart-karta”
==== “Internet-bank” tizimi
==== “Mijoz-bank” tizimi
==== Hech birini
+++++ 
Taqsimlangan IAT ni ishlab chiqishning asosiy texnologiyasi bu -…
==== #“Kliyent-server” texnologiyasi
==== GRID texnologiyasi
==== Real vaqtni qo’llash texnologiyasi
==== Paralellashtirish algoritmlari
+++++ 
CRP tizimini asosiy vazifasi bu -
==== #Ishlab chiqarish quvvatini yuklashning kalendarli rejalashtirish
==== Resurslar quvvatini yuklashning kalendarli rejalashtirish
==== Protsessor quvvatini yuklashning kalendarli rejalashtirish
==== Talab darajasini rejalashtirish
+++++ 
Ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari serverlarining asosiy xizmatlariga quydagilarning qaysi biri kirmay
di?
==== #Marketing xizmati
==== Faylli xizmat
==== Kataloglar xizmati
==== Kirishdan uzoqlashgan xizmat
+++++ 
SAP, PeopleSoft biznes jarayonlarini boshqarish paketlari qaysi standart bazasiga asoslangan ?
==== #ERP standarti bazasida
==== MRP standarti bazasida
==== CRP standartibazasida
==== IS standarti bazasida
+++++ 
Power Designer bu -
==== #Ma’lumotlarni modellashtirish tizimi
==== Ilovalarni tez ishlab chiqish uchun ishlab chiqilgan dastur
==== Grafik muharrir paketi
====Dasturlash tili
+++++ 
Jadvalda ma’lumotlarni o’zgartirish operatorini ko’rsating
==== #UPDATE
==== CREATE TABLE
==== DELETE
==== INSERT


+++++ 
Minikompyuterlar kompleksiga mos AIO‘ lar yaratilishi mamlakatimizda dastlab, … yildan boshlangan.
==== #1978
==== 1988
==== 1998
==== 2008
+++++ 
Hujjatlarni boshqarish funksiyalarini bajaradigan dasturiyvositalar:
==== #barch ajavoblar to’g’ri
==== Landocs, Link Works, WorkFlow, Workman
==== Effect Office, Office Media, Dyntext, WorldView
==== DeloEb, BOSS-Referent, Galaktika, DOCS Open
+++++ 
Nashriyot tizimlarini ko’rsating
==== #MS Publisher, Adobe Frame Maker, PageMaker, Corel Print Office, Ventura Publisher
==== Corel Draw 7, Page Maker 6.5, Photoshop 4.0 va Illustrator 7.0
==== MS Word, Corel Word Perfect, Lotus WordPro, Leksikon, Brief, Multi Edit, Norton Editor
====MS Access, SQL, Oracle, FoxPro, Paradox, ADABAS, Informix, dBASE, Clipper, DB2
+++++ 
Windows Server 2000 tarmoq operatsion tizimida … — erishishni boshqarish huquqlarini taqdim etishga, 
audit va resurslarni boshqarishga javob beradi
==== #xavfsizlik xizmati
==== ssenariylar xizmati
==== terminallar xizmati
====uzoqdan turib erishish xizmati
+++++ 
Axborot texnologiyalari "elektron"...dan boshlangan
==== #XX asrning 60-y
==== XX asrning 70-y.
==== XX asrning 80- y
==== XX asrning 90-y
+++++ 
Axborot tizimi...amalga oshiradi
==== # aniq axborot berishni, ishonchli va zamonaviy axborot berishni, tizimlashtirilgan axborot berishni
==== Ishonchli va zamonaviy axborot berishni
==== Tizimlashtirilgan axborot berishni
==== Aniq axborot berishni
+++++ 
Axborot tizimini yaratish va ishlatish uchun avvalo...tushunish kerak
==== #Tashkilotning tuzilmasi va vazifasini, tashkilotning siyosati va boshqaruv maqsadlarini, qabul qilinu
vchi qarorlarning maqsadlari va kompyuter texnologiyalarining


==== tashkilotning siyosati va boshqaruv maqsadlarini
==== qabul qilinuvchi qarorlarning maqsadlari va kompyuter texnologiyalarin ing imkoniyatlarini
==== tashkilotning tuzilmasi va vazifasini
+++++ 
Axborot tizimlari masalalarning tuzilishi alomati bo’yicha qanday sinflarga bo’linadi?
==== #tuzilishga ega (rasmiylashgan), tuzilishga ega bo’lmagan (rasmiylashmagan) va qisman tuzilishga 
ega bo’lgan
==== tuzilishga ega (rasmiylashgan), tuzilishga ega bo’lmagan (rasmiylashmaga n)
==== tuzilishga ega bo’lmagan (rasmiylashmag an) va qisman tuzilishga ega bo’lgan
==== tuzilishga ega (rasmiylashgan) va qisman tuzilishga ega bo’lgan
+++++ 
Modellar bazasini boshqarish tizimi...majbur
==== #yangi modellarni yaratishi yoki mavjudlarini o’zgartirishi, modellardagi ko’rsatkichlarni qo’llashi va y
angilashi, modellarni harakatlantirishi
==== mavjudlarini o’zgartirishi, modellardagi ko’rsatkichlarni qo’llashi va modellarni harakatlantirishi
==== yangi modellarni yaratishi yoki mavjudlarini o’zgartirishi, modellarni harakatlantirishi
==== yangi modellarni yaratishi yoki mavjudlarini o’zgartirishi
+++++ 
Hujjatlashtirishning unifikasiyalangan tizimlari qaysi darajalarda yaratiladi?
==== #respublika darajasida
==== davlat, respublika, sohaviy va mintaqaviy darajalarda
==== sohaviy darajada
==== mintaqaviy darajada
+++++ 
Axborot tizimlarining texnik ta’minotining qism tizimi vositalariga nimalar kiradi?
==== #ixtiyoriy modeldagi kompyuterlar: yig’uvchi qurilmalar, qayta ishlash, axborotlarni uzatish va chiqari
sh, berilganlarni uzatuvchi qurilmalar va aloqa liniyasi, orgtexnika va eksplutasion materiallarning axborotl
arni avtomatik olish qurilmasi
==== berilganlarni uzatuvchi qurilmalar va aloqa liniyasi
==== orgtexnika va eksplutasion materiallarning axborotlarni avtomatik olish qurilmasi
==== ixtiyoriy modeldagi kompyuterlar: yig’uvchi qurilmalar, qayta ishlash, axborotlarni uzatish va chiqaris
h
+++++ 
Taktik modellarni boshqaruvchilarning …ishlatishadi
==== #o’rta darajadagilari, mavjud zahiralarni taqsimlash va foydalanishni nazorat qilish uchun
==== quyi darajadagilari, mavjud zahiralarni taqsimlash va foydalanishni nazorat qilish
==== yuqori darajadagilari, mavjud zahiralarni taqsimlash va foydalanishni nazorat qilish
==== quyi va darajadagilari, mavjud zahiralarni taqsimlash va foydalanishni nazorat qilish uchun
+++++ 
Boshqaruvning qaysi darajasida axborot asosida tezkor qaror qabul qilinadi?
==== #Strategic
==== Funksional
==== operasion


==== Strategik, funksional
+++++ 
Boshqarish tizimida axborot jarayonlarini avtomatizasiyalash darajasiga nisbatan firmalardagi axborot tizi
mlari…bo’ladi
==== #“qo’lda”, avtomatik va avtomatizasiyalashgan
==== «qo’lda» va avtomatik
==== «qo’lda» va avtomatizasiyala shgan
==== avtomatik va avtomatizasiyalashgan
+++++ 
Axborot tizimi funksional vazifalarni hal etishni avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan dasturiy mahsulotlar 
yig’indisi nima deb ataladi?
==== #Huquqiy ta’minot
==== Axborot ta’minoti
==== amaliy dasturiy ta’minot
==== Texnik ta’minot
+++++ 
Kompyuter virusi – bu.
==== #boshqa dasturlarga kirib boruvchi va turli maqsadga muofiq bo’lmagan harakatlarni amalga oshiruv
chi dastur
==== Xujjatlarni yo’qotuvchi dastur
==== Kompyuter bajara olmaydigan maxsus tilda yozilgan dastur
==== Bajarilishida to’xtab qoladigan noto’gri yozilgan dastur
+++++ 
Qaysi dastur antivirus emas?
==== #AVP
==== defrag
==== Norton Antivirus
==== Dr Web
+++++ 
Elektron darsliklarni yaratishda matnni qaysi formatda saqlaymiz?
==== #Tat
==== .html
==== Doc
====Pdf
+++++ 
Strategik masalalarni yechishga yo’naltirilgan axborot texnologiyalarini yaratish qaysi vaqtdan boshlandi?
==== #XX asrning 80-y.dan
==== XX asrning 70- y.dan
==== XX asrning 90- y.dan
==== XXI asr boshidan
+++++ 


Yuqori darajadagi boshqaruvda strategik modellar ... uchun ishlatiladi
==== #tashkilot maqsadini o’rnatish va unga erishish uchun zaxiralar hajmini aniqlash, hamda zaxiralarga
ega bo’lish va undan foydalanish siyostini qo’llash
==== tashkilot maqsadini o’rnatish va unga erishish uchun zaxiralar hajmini aniqlash
==== tashkilot maqsadini o’rnatish, hamda zaxiralarga ega bo’lish va undan foydalanish siyosatini qo’llash
==== tashkilot maqsadini o’rnatish va unga erishish uchun zaxiralar hajmini aniqlash
+++++ 
Axborot texnologiyalarning asosiy tamoyillari bular…
==== #interfaollik, boshqa dasturiy maxsulotlar bilan integrallashuv, berilganlar o’zgarishi va masala qo’yil
ishining jarayonga moslashuvi
==== boshqa dasturiy maxsulotlar bilan integrallashuv
==== berilganlar o’zgarishi va masala qo’yilishining jarayonga moslashuvi
==== interfaollik
+++++ 
Bir tildan ikkinchi tilga o’giruvchi dasturlar nima deb ataladi?
==== #Translyatorlar
==== tarjimonlar
==== Kompilyatorlar
==== Interpretatorlar
+++++ 
Axborot tizimining matematik va dasturiy ta’minotini qismtizimini nimalar tashkil qiladi?
==== #axborot tizimaridagi masalalar va maqsadlarni amalga oshiruvchi dasturlar, algoritmlar matematik 
usul va modellar jamlanmasi va texnik vositalarning normal funksiyalangan majmuasi
==== axborot tizimidagi masala va maqsadlarni amalga oshirishdagi matematik usullar va modellar jamla
nmasi
==== axborot tizimidagi masala va maqsadlarni amalga oshirishdagi algoritm va dasturlar, matematik usul
lar va modellar jamlanmasi
==== axborot tizimidagi masala va maqsadlarni amalga oshirishdagi algoritm va dasturlar
+++++ 
Axborot texnologiyalarining vositasi shaxsiy kompyuterlar uchun…kabi dasturiy maxsulotlarni qo’llash mu
mkin
==== #matn muxarrirlari, taxririy tizimlar, elektron jadvallar, berilganlar bazasini boshqariash tizimi, elektro
n yon daftarchalar, elektron taqvimlar, biror funksional maqsadga ega bo’lgan axborot tizimlar, ekspert tizi
mlar
==== berilganlar bazasini boshqariash tizimi, elektron yon daftarchalar, elektron taqvimlar
==== biror funksional maqsadga ega bo’lgan axborot tizimlar ekspert tizimlar
==== matn muxarrirlari, taxririy tizimlar, elektron jadvallar
+++++ 
Avtomatizasiyalashga n ofislardagi axborot texnologiyasini ta’minlovchi dasturiy maxsulotlar nimalardan i
borat?
==== #matnli va jadvalli prosessor, elektron pochta va audiopochta, elektron kalendar, kompyuter va telek
onferensiya, videomatn, tasvirlarni saqlash, boshqaruv faoliyati uchun yaratilgan maxsus dasturlar
==== elektron kalendar, kompyuter va telekonferensiya, videomatn, tasvirlarni saqlash


==== boshqaruv faoliyati uchun yaratilgan maxsus dasturlar
====matnli va jadvalli prosessor, elektron pochta va audiopochta, elektron kalendarlar
+++++ 
Avtomatizasiyalashgan ofislarning axborot texnologiyasi – bu…
==== #kompyuter tarmoqlari va boshqa zamonaviy axborot uzatish va ishlash vositalariga asoslangan, ta
shkilot ichidagi hamda tashqi muhitdagi kommunikasiya jarayonlarini tashkillashtiruvchi va ta’minlovchidir
==== kompyuter tarmoqlari hamda tashqi muhitdagi kommunikasiya jarayonlarini tashkillashtiruvch i va ta’
minlovchidir
==== kompyuter tarmoqlari va boshqa zamonaviy axborot uzatish va ishlash vositalariga asoslangandir
==== tashqi muhitdagi kommunikasiya jarayonlarini tashkillashtiruvchi va ta’minlovchidir
+++++ 
Industrial axborot tizimlarida boshqaruvob’ektinima?
==== # Tovarlar ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish korxonalari
==== O’quvmarkazlari
==== Internet provayderlari
==== Reklama tashkilotlari.
+++++ 
IAT ning rivojlanish bosqichlari nechta ?
==== # 2
==== 1
==== 3
==== 4.
+++++ 
IAT asosiy komponentalarini sanab o’ting
==== # Chaqiruv xizmat ko’rsatish markazlari
==== Alohida ish joylari
==== Ma’lumotli tizim
==== mahalliy, mintaqaviy, global tarmoqlar.
+++++ 
IAT arxitekturasi deganda nimani tushunasiz?
==== # Apparat-dasturiy platforma
==== Server va ishchi stansiyalr
==== Elementlar aloqasining topologiyasi
==== Ma’lumot uzatish tarmoqlari.
+++++ 
Texnologiyalarni boshqarish IAT tarkibiga kiradimi?
==== # Bu boshqaqism
==== Hardoim emas
==== Kirmaydi
==== Hardoim kiradi.
+++++ 


 Ishlab chiqarishni takomillashtirish IAT vazifasiga kiradimi?
==== # Har doim kiradi
==== Har doim emas
==== Kiradi
==== Kirmaydi.
+++++ 
AT ning asosiy tuzilishi nimadan iborat
==== # Mahsulotlarni saqlash
==== Transport vositasi
==== Sotib olish va etkazib berish
==== Kompyuter tarmog’i.
+++++ 
Yagona axborot sohasi tushunchasi
==== #Kompyuterning yagona platformasi
==== Axborot resurlarini birashtirish
==== Yagona protokollari almashinuvi
==== Serverda ma’lumotlar bazasi.
+++++ 
IAT masshtablanuvchanligi nima?
==== # Funksional prinsplari o’zgarishsiz tizimning rivojlanish imkoniyati
==== Kompyuter tarmoqlari orasidagi masofaning o’zgarishi
==== Server MB siz IAT ning ishlashi
==== Foydalanuvchi interfeysining rivojlanishi.
+++++ 
IAT dan erkin foydalanish deganda nimani tushunasiz?
==== # Ma’lumotlar bazasiga murojaat qilish imkoniyati
==== Hamkasblarning o’zaro aloqasi
==== Qulay interfeys orqali foydalanuvchilarni o’zaro aloqasi
==== Hisoblarni ajratish imkoniyati.
+++++ 
IAT ning hisoblash vazifalari deganda nimani tushunasiz?
==== # Ma’lumotlarnio’zvaqtidavasifatliqaytaishlash
==== Axborotresurslariboshqaruvi
==== Hisob-kitobhujjatlarnitayyorlash
==== Axborotresurlarinito’ldirish.
+++++ 
Ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari serverlarining asosiy xizmatlari
==== # Marketing xizmati
==== Uskunalarni yetkazib berish xizmati
==== Shartnomalar va bitimlar xizmati
==== Kirishdan uzoqlashgan xizmat, Kataloglar xizmati, Faylli xizmat.
+++++ 


Hujjatlarni boshqarish tizimini ayting
==== # CSRP
==== EDMS
==== CSRP
==== CSRP.
+++++ 
Offis tarkibiy qismi boshqarishning qanday sathiga muvofiq?
==== #Ishlab chiqarish sathi maydoniga
==== Korxona administratsiyasi sathiga
==== Sheriklarning va mijozlarning sathiga
==== Uzoqlashgan abonentlar sathiga.
+++++ 
Korxonani boshqarish o’rta tarkibiy qismiga nima muvofiq?
==== # Maydonni boshqarish sathi
==== Tsexni boshqarish sathi
==== Department sathi
==== Bo’limni boshqarish sathi.
+++++ 
IAT dasturiy ta’minotining asosiy tashkil etuvchilari?
==== # Tashqi qurilmalar drayverlari
==== Tizimli va amaliy DT
===== Ishga solish dasturlari
==== Ma’lumotnoma (spravochnik) dasturlari.
+++++ 
Paketli qayta ishlash rejimining mohiyati nimada?
==== # Sozlash vositalarini qo’llash
==== Amaliy dasturlar barcha paketlarini oldindan shakillantirish
==== Ma’lumotlarbazasiniboshqarishpaketlaridanfoydalanish
==== Testli nazorat dasturlarini qo’llash.
+++++ 
Vositalarning instrumental dasturlari nima uchun kerak?
==== # Tashqi qurilmalarni sozlash uchun
==== Uskunalarni to’gri ishlashini nazorat qilish uchun
==== Qayta o’zgartirish va dastur sozlashlarni yozilishi uchun
==== Terminallardan ma’lumotlarni qabul qilish uchun.
+++++ 
Amaliy DT nima uchun ishlatiladi?
==== #Information resurslani qayta o’zgartirish uchun
==== Aloqa kanallarini sozlash uchun
==== Apparatlarni testlash uchun
==== Tashqi qurilmalarning so’rovi uchun.


+++++ 
Soliq organlari ko‘p darajali hisoblanadimi?
==== #ha
==== yo’q
==== ayrim hollarda
==== organning yillik ish ko’rsatgichiga qarab.
+++++ 
Power Designer bu - …
==== # ma’lumotlarni modellashtirish tizimi.
==== jadvalda ustun qo’shish
==== loyihanitayyorbo’lishvaqtinianiqlash
==== mijoz-server arxitekturasi asosidagi tizim
+++++ 
IAT da boshqaruvning pastki darajasi deganda nima tushiniladi?
==== #Texnologik jarayonlarni boshqarish vositasi
==== Ma’lumot uzatish tarmoqlari
==== Ma’lumotlarni modellashtirish tizimi
==== Mijoz-server arxitekturasi asosidagi tizim.
+++++ 
IAT dasturiy ta’minotining asosiy tashkil etuvchilari bu …?
==== #Tizimli va amaliy dasturiy ta’minot
==== Ma’lumot uzatish tarmoqlari
==== Ma’lumotlar ombori
==== Ofis paketlari
+++++ 
Idora axborot ta’minoti turlarini ayting
==== #Mashinadan tashqaridagi va mashina ichidagi
==== Masalani yechish vausulini tanlash
==== Bozorda maxsulot va xizmatlarni tahlili
==== Texnologiya va komponentlarni tanlash.
+++++ 
MRP-II da qaysi rivojlangan IAT lari qo’llanilinmoqda
==== #«Gallaktika» paketi
==== «CRP» paketi
==== «ERP-II» paketi
==== «Oracle» paketi
+++++ 
Qaysi paketda Web-texnologiyalarga muhim hisoblanadi?
==== #«ERP-II» paketi
==== «Gallaktika» paketi
==== «CRP» paketi
==== «Oracle» paketi


+++++ 
Quyidagilardan qaysi biri hujjatlarni boshqarish tizimi hisoblanadi?
==== #EDMS
==== CRP
==== MRP
==== ERP
+++++ 
Windows Server tizimi qanday mahsulotlar kategoriyasiga mansub?
==== #Tarmoq operatsion tizimi
==== Integrallangan ERP tizimi
==== Personalni boshqarish paketlari
==== Biznes-plan
+++++ 
IAT ni loyihalashning nechta bosqichi mavjud?
==== #5
==== 4
==== 3
==== 6
+++++ 
IAT ni loyihalashning uchinchi bosqichi ishlarini ayting
==== #IAT komponentlarini ishlatish modelini ishlab chiqish
==== Dasturiy mahsulotlarni installyatsiya qilish
==== IAT komponentlarini tahlil qilish
==== Uskunalarni yetkazib berish

Download 21,57 Kb.
Download 21,57 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDomen bu … #Bir turdagi atomar qiymatli to’plam

Download 21,57 Kb.
Pdf ko'rish