• 6.1C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 6.2 Relativistická dynamika
 • 6.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 6.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 7 Fyzika mikrosvěta
 • 7.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 7.1C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 7.1E Komunikace -diskutovat o současných názorech na podstatu světla 7.2 Fyzika elektronového obalu
 • 7.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 7.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 7.2D Pozorování, experimentování a měření
 • 7.3 Jaderná fyzika
 • B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
  Download 0.59 Mb.
  bet14/15
  Sana31.03.2020
  Hajmi0.59 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  6.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit relativnost současnosti dvou událostí, synchronizaci hodin, dilataci času a kontrakci délek jako důsledek základních principů teorie relativity a správně interpretovat fyzikální význam veličin ve vztazích pro dilataci času a kontrakci délek

  - správně interpretovat fyzikální význam veličin v relativistickém vztahu pro skládání rychlostí


  6.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - rozhodnout v konkrétní situaci, zda dvě události mohou být současné či nikoli a zda dané hodiny jsou synchronizovány nebo nejsou

  - používat vztahy pro dilataci času, kontrakci délek a skládání rychlostí pro řešení konkrétních problémů


  6.2 Relativistická dynamika

  6.2A Znalosti


  - určit, že hmotnost tělesa závisí na vztažné soustavě

  - formulovat relativistický vztah mezi hmotností tělesa a jeho rychlostí

  - formulovat relativistický vztah mezi energií a hmotností tělesa

  6.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - správně interpretovat fyzikální význam veličin v relativistickém vztahu mezi hmotností tělesa a jeho rychlostí

  - správně interpretovat fyzikální význam veličin v relativistickém vztahu mezi energií a hmotností tělesa


  6.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - užívat vztahy mezi hmotností tělesa a jeho rychlostí a mezi energií tělesa a jeho hmotností při řešení konkrétních problémů a úloh

  - ukázat, že ze vztahu mezi energií a hmotností tělesa plyne vztah mezi změnou energie a změnou hmotnosti tělesa

  - ukázat, že pro malé rychlosti ve srovnání s rychlostí světla ve vakuu přecházejí některé zákony speciální teorie relativity v zákony Newtonovy mechaniky

  7 Fyzika mikrosvěta

  7.1 Základní poznatky kvantové fyziky

  7.1A Znalosti


  - popsat vnější fotoelektrický jev

  - definovat foton a jeho energii

  - určit t vztah mezi energií fotonu a jeho frekvencí

  - určit řádově hodnotu Planckovy konstanty

  - určit podmínky, kdy se záření může chovat podobně jako vlna, a kdy jako částice

  - určit podmínky kdy se mikročástice může chovat podobně jako vlna, a kdy jako částice


  7.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit vnější fotoelektrický jev pomocí Einsteinovy teorie tohoto jevu

  - správně interpretovat fyzikální význam veličin vystupujících ve vztahu mezi energií fotonu a jeho frekvencí

  - rozlišit vnější fotoelektrický jev od vnitřního fotoelektrického jevu

  - vysvětlit technické využití fotoelektrického jevu

  - vysvětlit na příkladech vlnově korpuskulární aspekty mikročástic a záření pomocí de Broglieho hypotézy

  - vysvětlit souvislost mezi vlnovou funkcí mikročástice a pravděpodobností jejího výskytu v dané oblasti prostoru


  7.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - použít Einsteinův zákon (rovnici) pro fotoelektrický jev, vztah mezi energií fotonu a jeho frekvencí a de Broglieho hypotézu při řešení konkrétních problémů a úloh

  7.1D Pozorování, experimentování a měření


  - určit mezní vlnovou délku na základě popisu pokusu s fotonkou

  7.1E Komunikace


  -diskutovat o současných názorech na podstatu světla

  7.2 Fyzika elektronového obalu

  7.2A Znalosti


  - popsat složení atomů a vznik iontů

  - popsat základní pokusy, které vedly k objevu elektronu a atomového jádra

  - popsat, jak atomy,popř. jejich ionty, vysílají nebo pohlcují záření jen s jistými frekvencemi resp. vlnovými délkami a popsat vznik emisního a absorpčního čárového spektra

  - vyjádřit, že elektrony se mohou v atomu nacházet jen ve stavech s přesně určenou energií

  - popsat uspořádání a výsledky Franckova-Hertzova pokusu potvrzujícího kvantování energie atomů

  - definovat kvantová čísla n, l, m, s elektronu v atomu

  - definovat atomový orbital, slupku a podslupku v atomu

  - charakterizovat iontovou, kovalentní a kovovou chemickou vazbu


  7.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit podstatu pokusů vedoucích k objevu elektronu a atomového ádra

  - vysvětlit mechanismus vzniku iontu z atomu

  - vysvětlit vznik emise resp. absorpce záření atomem přechodem atomu ze stavu s danou energií do stavu s jinou energií

  - vysvětlit rozdíl mezi spontánní a stimulovanou emisí záření

  - objasnit výsledky Franckova-Hertzova pokusu

  - vysvětlit princip a funkci laseru

  - objasnit na příkladech význam pojmů atomový orbital, slupka a podslupka v elektronovém obalu atomu

  - objasnit na příkladech vznik iontové, kovalentní a kovové vazby


  7.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výsledný náboj iontu z počtu jeho protonů a elektronů a naopak

  - určit frekvenci emitovaného či absorbovaného fotonu při přechodu atomu z jednoho energetického stavu do druhého

  - určit z označení (symboliky) podslupek v atomu hodnoty hlavního a vedlejšího kvantového čísla a maximální počet elektronů v dané podslupce

  7.2D Pozorování, experimentování a měření


  - pozorovat spektra záření výbojových trubic spektroskopem

  - poznat spektrum vodíku


  7.2E Komunikace


  - vyhledat elektronovou konfiguraci atomu v periodické soustavě prvků a odvodit z ní rozložení elektronů v elektronovém obalu atomu do slupek a podslupek

  7.3 Jaderná fyzika

  7.3A Znalosti


  - popsat složení atomového jádra a charakterizovat ho nukleonovým, neutronovým a protonovým číslem a vazbovou energií

  - popsat pokusy, které vedly k objevu složení jádra

  - definovat nuklid, izotop a prvek

  - definovat hmotnostní úbytek (schodek) jádra a uvést vztah mezi vazbovou energií jádra a jeho hmotnostním úbytkem

  - uvést vlastnosti jaderných sil

  - vymezit pojmy jaderná reakce (přeměna), termonukleární syntéza a řetězová jaderná reakce

  - definovat energii reakce

  - popsat řízenou řetězovou reakci, složení jaderného reaktoru a jaderné elektrárny

  - popsat vznik různých druhů záření při jaderných reakcích a jejich různou pohltivost látkami

  - popsat přirozenou a umělou radioaktivní přeměnu atomových jader

  - vymezit pojem radionuklidu, uvést základní možnosti využití radionuklidů v praxi a možnosti ochrany před jejich škodlivými účinky

  - vyslovit zákon radioaktivní přeměny

  - vyslovit zákony zachování, které se uplatňují při jaderných reakcích

  - popsat vlastnosti antičástice

  - uvést rozdělení mikročástic na čtyři základní skupiny a zástupce těchto skupin

  - uvést základní typy fyzikálních interakcí a jejich charakteristické vlastnosti

  - popsat vytváření protonu a neutronu z kvarků

  - popsat základní detektory částic (Geigerův-Mllerův počítač, mlžná či bublinová komora)

  - popsat složení základních typů urychlovačů částic (lineární a kruhový urychlovač)  Download 0.59 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 0.59 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení

  Download 0.59 Mb.