• 7.3E Komunikace
 • 8B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 8D Pozorování, experimentování a měření
 • 5 Ukázky testových položek
 • B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
  Download 0.59 Mb.
  bet15/15
  Sana31.03.2020
  Hajmi0.59 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  7.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  -vysvětlit podstatu základních pokusů, které vedly k objevu složení atomového jaádra

  - vysvětlit fyzikální význam pojmů nukleonové, neutronové a protonové číslo a odvodit vztah mezi nimi

  - vysvětlit fyzikální význam pojmu vazbová energie

  - vysvětlit fyzikální význam pojmů nuklid, izotop a prvek

  - vysvětlit fyzikální význam pojmu hmotnostní úbytek (schodek) jádra a jeho vztah k vazbové energii jádra

  - vysvětlit podmínky a mechanismus vzniku jaderné reakce, termonukleární syntézy a řetězové jaderné reakce

  - vysvětlit fyzikální význam pojmu energie reakce

  - vysvětlit podmínky a mechanismus řízené řetězové reakce, principu fungování jaderného reaktoru a jaderné elektrárny

  - vysvětlit fyzikální podstatu jaderného záření , , a objasnit možnosti jejich odstínění

  - vysvětlit rozdíl mezi přirozenou a umělou radioaktivitou

  - vysvětlit princip některých metod využívání radionuklidů v praxi

  - správně interpretovat fyzikální význam veličin v zákonu radioaktivní přeměny

  - objasnit na příkladech zákony zachování uplatňující se při jaderných reakcích

  - vysvětlit rozdíl mezi částicí a antičásticí

  - objasnit, mezi jakými druhy objektů se uplatňují jednotlivé základní typy interakcí

  - vysvětlit princip fungování základních detektorů mikročástic

  - vysvětlit principy fungování základních typů urychlovačů částic

  - použít v konkrétní situaci vztah mezi nukleonovým, protonovým a neutronovým číslem a ze symboliky označování atomů nuklidů určovat z kolika se skládají protonů, neutronů, popř. elektronů

  - určovat z protonového a neutronového čísla a hmotnosti jádra hmotnostní úbytek jádra

  - určovat vazbovou energii jádra atomu z hmotnostního úbytku jádra a naopak

  - poznat z hodnoty energie reakce v konkrétním případě, zda jaderné reakci je nutno energii dodat nebo se při ní energie uvolňuje

  - využívat zákony zachování uplatňující se při jaderných reakcích pro ověřování správnosti zápisů jaderných reakcí, popř. předpovídání jejich možného průběhu či další analýzu

  - využívat zákon radioaktivní přeměny při řešení konkrétních úloh a problémů

  7.3E Komunikace


  - diskutovat výhody a nevýhody využívání jaderných elektráren v praxi

  - diskutovat možnosti využití detektorů mikročástic v praxi


  8 Astrofyzika

  8A Znalosti


  - vyjmenovat základní stavbu vesmíru (hvězdy, galaxie, planety sluneční soustavy, další kosmické objekty

  - charakterizovat stručně jednotlivé vesmírné objekty

  - popsat Sluneční soustavu

  - nakreslit schéma Galaxie a vědět, kde je přibližně Slunce

  - vyslovit Keplerovy zákony

  - definovat astronomickou jednotku


  8B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit skleníkový jev

  - vysvětlit podstatu ozónové díry

  - vysvětlit zatmění Slunce a Měsíce pomocí náčrtků

  8C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - řešit úlohy s využitím fyzikálních poznatků z předchozích fyzikálních okruhů k vysvětlení jevů ve Sluneční soustavě (např. vypočítat hmotnost planety, která má měsíc)

  8D Pozorování, experimentování a měření


  - odlišit při dlouhodobém pozorování oblohy planetu od hvězdy

  8E Komunikace


  - vyhledat informace o Slunci, Zemi, Měsíci, planetách a důležitých astronomických konstantách a pracovat s nimi

  - získat základní informace o rozvoji kosmonautiky a o jejím významu pro lidstvo


  5 Ukázky testových položek


  Pro písemnou část maturitní zkoušky z fyziky v r. 2002 se předpokládá použití testu tvořeného uzavřenými položkami s výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř nabídnutých. Uvědomujeme si, že tento typ položek nemůže komplexně kontrolovat všechny cílové kategorie. Bylo by také vhodné zařadit otevřené položky. V současné době však ve fyzice není propracován a vyzkoušen způsob tvorby a především vyhodnocování tohoto typu položek - kódování odpovědí a jejich statistické zpracování. Na problému se pracuje a doufáme, že postupně budou do písemné části maturity zahrnuty i tyto položky.

  Zatím se předpokládá, že na vypracování písemné části maturitní zkoušky bude vyhrazena doba 120 minut a tomu bude odpovídat i počet položek obsažených v testu. Při řešení budou mít studenti k dispozici matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu a budou moci používat kalkulačku.  1.2B Pro vznik dostředivé síly, jež způsobí pohyb cyklisty na vodorovném hřišti po kružnici, je rozhodující:

  a) Sklon cyklisty s kolem v zatáčce

  b) Dostatečně-velká třecí síla pneumatik na podložce

  c) Dostatečně-velká rychlost pohybu jízdního kola

  dd) Ani jedna z uvedených podmínek sama o sobě není dostačující
  1.2C Lyžař sjíždí z kopce se stálým sklonem p = 0,18 po umrzlé trase 1 500 m. Hmotnost lyžaře i s lyžemi je 80 kg, g = 10 m . s–2 . Síly působící na lyžaře vidíme na náčrtku. F1 je tíhová síla, F2 složka síly směrem pohybu, F3 třecí síla, Fodporová síla.  Odpovězte na otázky:

  I) Které ze znázorněných sil při větší rychlosti podstatně ovlivňují rychlost lyžaře:

  a) F1

  b) F1 , F2

  c) F1 , F2 , F3

  dd) F1 , F4
  II) Síla působí ve směru pohybu lyžaře. Ze zadaných údajů ji určíme ze vztahu:

  aa) F2 = m . g . p

  b) F2 = m . g . sin 

  c) F2 = F3+ F4

  d) F2= F1+ F3+ F4
  III) Během pohybu lyžaře po kopci se jeho polohová energie Ep a pohybová energie Ek mění:

  a) Ep se zmenšuje, Ek se zvětšuje, ale Ep + Ek = konst.

  bb) Ep se zmenšuje, Ek se zvětšuje, ale Ep + Ek není stálé

  c) Ep se zmenšuje, Ek se nemění

  d) Ep se nemění, Ek se zvětšuje
  IV) Třecí síla a odporová síla, závisející na velikosti rychlosti způsobí, že po určité době se pohyb stane:

  a) rovnoměrně zrychleným

  bb) rovnoměrným

  c) rovnoměrně zpomaleným  d) nelze stanovit
  1.2E V určitém úseku silnice se mění velikost rychlosti vozidla tak, jak určuje obrázek:  I) Vozidlo se pohybuje rovnoměrným pohybem v úsecích

  a) A


  b) B, D

  cc) A, E


  d) A, C, E
  II) Zrychlení vozidla je

  a) 0,83 m . s–2 

  b) 0,75 m . s–2 

  cc) – 0,83 m . s–2 ; 0,75 m . s–2 

  d) 0,83 m . s–2 ; – 0,75 m . s–2 
  III) Celková dráha vozidla je

  a) 950 m


  b) 875 m

  c) 1 100 m

  dd) 1 475 m
  1.3C Sportovec vrhá kouli počáteční rychlostí v0 z výšky h0 pod úhlem směrem k vodorovné rovině. Pro dosažení lepšího sportovního výsledku musíme zajistit:

  a) Zvětšení rychlosti v0

  b) Dosažení úhlu odhod = 45

  cc) Koordinaci volby úhlu v závislosti na výšce odhodu h0

  d) Úhel závisí jednak na počáteční výšce, ale i na počáteční rychlosti odhodu
  1.6A Moment síly vyjadřují otáčivé účinky síly o velikosti F působící na těleso otáčivé kolem pevné osy, r je rameno síly. Pro moment síly platí vztah

  aa) M = F . r

  b) M = F . r . cos 

  c) M = F . r . sin 

  d) M = F . r . tg 
  1.6C Měděná koule o hmotnosti 1,0 kg je zavěšena na siloměru. Při jejím úplném ponoření do kapaliny ukázal siloměr, že na něj koule působí silou 8,9 N. Rozhodněte, o kterou ze čtyř následujících kapalin se jednalo. Tíhové zrychlení volte 10 m.s-2.

  a) glycerin

  b) ethanol

  cc) voda


  d) terpentýnový olej
  2.4C Do chladničky dáme sklenici s vodou o teplotě 0 oC a sklenici s ledovou tříští (směs ledu a vody) také o teplotě 0 oC. Teplota v chladničce je udržována stále na hodnotě 0 oC. Které z následujících tvrzení popisuje správně děj v chladničce?

  a) Voda v nádobě zmrzne na led o teplotě 0 oC, ledová tříšť zůstane beze změny

  bb) Voda v nádobě zůstane beze změny, ledová tříšť zůstane beze změny

  c) Voda v nádobě zůstane beze změny, ledová tříšť zmrzne na led teploty 0 oC

  d) V obou sklenicích je led o teplotě 0 oC
  3.1B Pružinový oscilátor je tvořen tělesem o hmotnosti 0,2 kg a pružinou o tuhosti 80 N.m-1. V počátečním okamžiku je oscilátor vychýlen z rovnovážné polohy o 2 cm. Napište rovnici okamžité výchylky oscilátoru.

  aa) {y} = 0,02sin(20t + /2)

  b) {y} = 0,2sin(2t + /2)

  c) {y} = 0,02sin(20t + )

  d) {y} = 2sin(5t + /2)
  3.1C Dvě harmonická kmitání jsou popsána rovnicemi {y1} = 1,2.10-2sin(2t + /2)
  a {y2} = 0,6.10-2sin(2t - /2). Určete amplitudu výchylky a frekvenci kmitání, které vznikne složením obou kmitavých pohybů.

  a) 12 cm; 2 Hz

  b) 1,2 cm; 4 Hz

  cc) 0,6 cm; 1 Hz  d) 6 cm; 0,5 Hz
  3.1E Na obrázku jsou časové diagramy dvou harmonických kmitání. Určete amplitudu výchylky a frekvenci kmitání, které vznikne složením obou kmitavých pohybů.

  a) 5cm; 1 Hz

  b) 10 cm; 0,5 Hz

  c) 5cm; 4 Hz

  dd) 7 cm; 2 Hz
  4.1C Svitkový kondenzátor vznikl svinutím dvou pruhů hliníkových fólií šířky 2 cm. Mezi nimi je parafinovaný papír (  r = 4), který má tloušťku 0,2 mm. Jak dlouhý musí být hliníkový pruh, aby vzniklý kondenzátor měl kapacitu 10 nF?

  a) asi 30 m

  b) asi 20 m

  c) asi 4 m

  dd) asi 3 m
  4.2C Na obrázku je sériové spojení rezistoru o odporu R1 = 50 a rezistoru o odporu R2 měnitelném v rozsahu 0 až 100 . Obvod je připojen ke zdroji napětí 12 V. V jakém rozsahu se bude měnit proud v obvodu a napětí na svorkách A, B?

  aa) 0 až 8 V

  b) 0 až 12 V

  c) 0 až 6 V

  d) 0 až 10 V
  4.2C Na obrázku jsou dvě spojení rezistorů (A a B). V jakém poměru RA : RB jsou odpory obou obvodů?

  a) 2 : 3


  b) 4 : 9

  c) 3 : 2


  dd) 9 : 4
  4.2E Na obrázku jsou voltampérové charakteristiky dvou rezistorů. Napětí na ose U je ve voltech, proud na ose I v ampérech. Rezistory spojíme sériově a připojíme ke zdroji napětí 30 V. Jaký proud rezistory prochází?

  a) 1,5 A


  b) 1,2 A

  cc) 2,0 A

  d) 3,0 A
  4.4C Okamžité hodnoty napětí (ve voltech) a proudu (v ampérech) ve střídavém obvodu vyjadřují rovnice
  {u} = 200 sin (100), {i} = 1,4 sin (100 + /3). Určete činný výkon střídavého proudu.


  aa) 70 W

  b) 280 W

  c)140 W

  d) 35 W
  6.1A Hvězda se přibližuje k Zemi rychlostí o velikosti v. Jak velkou rychlostí se šíří světlo této hvězdy vzhledem k Zemi?

  a) c + v


  bb) c

  c) c - v


  d) c.v
  7.1C Mezní vlnová délka u zinku je 343 nm. Zinková destička byla ozářena rentgenovým zářením o frekvenci 1017 Hz. Jak velkou rychlostí opouštěly elektrony tuto destičku?

  aa) 1,2.107 m.s-1

  b) 12.107 m.s-1

  c) elektrony kov neopustily

  d) 1,2.10-7 m.s-1
  7.3C Jaký je užitečný výkon jaderného reaktoru, v němž se za dobu 24 h rozpadne 10 g nuklidu , a je-li účinnost reaktoru 22 %? Při rozpadu jednoho jádra se uvolní energie 200 MeV.

  a) 1,25.1025 W

  b) 20 MW

  cc) 2 MW


  d) 2.1016 W
  7.3C Radioaktivní látka obsahuje 106 jader s poločasem přeměny T. Kolik těchto jader se nerozpadne za dobu T/2?

  a) 2,5.105

  bb) 707.103

  c) 70.105

  d) 7,5.105
  8B Ozonová díra je název pro úbytek stratosférického ozonu. Je vyvolaný:

  a) ultrafialovým zářením ve stratosféře

  bb) rozkladem molekul ozonu volnými atomy chloru nebo fluoru ve stratosféře

  c) zvýšeným podílem oxidu uhličitého v atmosféře

  d) rozkladem molekul freonů molekulami ozonu ve stratosféře
  8C Teplo z horkého zemského nitra neustále postupuje na chladnější povrch a tím uniká do vesmíru. Z měření vyplývá, že v průměru za každou sekundu neustále prochází plochou 1 m2 zemského povrchu energie 50 mJ. Odhadněte průměrnou energii, která uniká z nitra Země celým jejím povrchem za jednu hodinu.

  aa) asi 9.1016 J

  b) asi 2.1016 J

  c) asi 3.1013 J  d) asi 1,4.1010 J

  Download 0.59 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 0.59 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení

  Download 0.59 Mb.