Shi kastlan ishn I nc
Download 0.76 Mb.
bet2/12
Sana31.07.2023
Hajmi0.76 Mb.
#77726
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Bog'liq
Zo[idov I.O. Elektrdan shikastlanishning oldini olish va shkfstlangandan keyingi dirinchi yordam ko\'rsatish. pdf-converted
4-amaliy mashg‘ulot. ELEKTROMAGNIT KATTALIKLARINI O‘LCHASH USULLARI, шаблон, Документ Microsoft Word, portal.guldu.uz-Kimyo tarixi, Лекция №1. Вычисление определителей второго и третьего порядков., Документ Microsoft Word, sifat bosh stasitik Kalendar reja 7 semestr - MA\'RUZA, 4-амалий машғулот, HISOBOT YUZI (UNIVERSITET), Mavzu, 111, нейрон, 7777777666666, Suxrobbek Fayzullayev Muminov, Ulugbek99

ELEKTR HAQIDA TUSHUNCHA
Elektming kashf qilinishi insoniyat hayotida katta o'zgarish1ami bo’lishiga sabab bo'1gan.
Elektr va magnit to g’risidagi birinchi ma'1umot1ar Fales Maletskiy va boshqa antik davr mutafakkirlari tomonidan keltirilgan. Ular matoga ishqalangan qaxraboning yengil buyumlarni, zarrachalami tortishini yaxshi bilishgan va taxlil qilishgan. Faqatgina 1750 yilga kelib amaliy ishlar boshlandi. Bendjamin Franklin chaqmoq qaytargichni ixtiro qildi. Keyinchalik chaqmoq qaytargichni I.Vink1er, P.Divish, M.Lomonosov, G.Rixmanlar ham qurishgan. Bendjamin Frankl in elektming sodda nazariyasini yaratgan. Birinchi bo'1ib musbat va manfiy zaryad tushunchalarini kiritgan. U lami (+), (-) ishoralari bil an belgilashni taklif etgan. Keyinroq uning o'zi elektr zaryadining saqlanish qonunini ochgan. Shunday qilib, amerikaning buyuk tarixiy shaxslaridan biri Bendjamin Franklin publitsist, birinchi gazetachi, taniq1 i siyosatclı i bo’lishi bilan bir qatorda fizika bilan ham jiddiy shug’ullanishga vaqt topa olgan. Hozirgi paytda A merikada Bendjamin Franklin nomidagi medal ta'sis etilgan bo’lib, u dunyo fizik olimlarining olamshumul kashtiyot va ixtirolari uchun beriladi.
Frantsuz fizigi Sh.O.Ku1on 1785 yi li elektrostatikaning asosiy qonuni
— Kulon qonunini kashf etgan bo’Isa, 1799 yi li ital'yan fizigi A. Vo1’ta elektr batareyasini yaratgan.
Dunyo tarixida XIX asr elektr asri bo’Idi, desak mubo1ag'a bo'1maydi. 181 2 — yilga kelib X.Ersted elektr kuchlarining magnitga ta'siri g'oyasini o1g’a surdi va elektromagnetizmning vujudga kelishiga asos soldi.
1820 yilda A.Amper elektr toklarining o'zaro ta'sirini topdi (Amper qonuni), A.Amper magnetizmning manbai elektr toki degan g'oyani o1g’a surdi (Amper teoremasi); J.Bio va F.Savarlar tomonidan tokli o'tkazgichning magnit maydoni hisoblandi (Bio — Savar qonuni); P.Barlou elektromotor modelini yaratdi va u “Barlou g’ildiragi” degan nomni oldi.
1830 yil i M.Faradey eletr maydoni tushunchasini kiritdi; 1831 yil i elektromagnit induktsiya qonunini ochdi; 1833 yi li moddalarning elektr qarshiligi temperatura ortishi bilan kamayishi mumk inligini, ya’ni yarimo’tkazgich xossalarini kuzatdi; 1843 yi li elektr zaryadining s‹@‹ıııislı rlonunintiajribada tasdiqladi va boshqalar.

  1. ek in, fizikadagi eng buyuk olamshumul kashfi yotlar X1 X asrııing

ox irirla ‹ımalga oshirilgan. Bularning ichida eng asosiy larid‹ın biri - - I *)7 y i1 i ingl iz Iızigi Lord Dj.Dj.Tomson tomonidan elektronning kash1’ etilislı i
bo’Idi. A lbatta, buni antik davr olimlari Epikur, Demokritlar tasavvur qila olmas edilar. Ularning tasavvurida moddaning xossalarini saqlab qolgan eng kichik bo'lagi — atom edi. Endi atom ham ko’pgina mayda zarrachalardan iborat ekanligi ma’tum bo’Idi. Mana shunday eng kichik — elementar zarrachalardan biri elektrondir.
Elektron manfiy zaryadli zarracha. Elektronning zaryadi — 1,6- 10‘" Kl, tinchlikdagi massasi esa 9,-1 10 ’l kg.ga teng. Uning o’lchami, ya’ni radiusi taqriban 3 10 '5 m.ga teng. Bu elektronning klassik radiusi deb ataladi.
Elektronni bugungi kunda har bir o’quvchi juda yaxshi biladi va o'z navbatida har bir atomda nechta elektron mavjud va u lar qaysi orbitalarda harakat qilib yurishini, shuningdek qanday holatlarda o'z orbitalarini tark etib keta olishini ham bemalol aytib bera oladilar. Elektr toki zaryadli zarralarning elektr maydonidagi tartibli harakatidan iborat ekanl igi ham barchamizga yaxshi ma’tum. Bu xulosalar A.Amper, M.Faradey, G.Om, K. Kirxgorf, Dj Dj Tomson, G.Gerts, E. Rezerford, N.Bor kabi buyuk olimlarning deyarli bir asrlik tinimsiz mehnati va ijodiy izlanishlari evaziga ro'yobga chiqqanligini ham yaxshi bilamiz.

ELEKTR TOKINING K ISHI ORG ANIZM IGA TA’SIRI


Elektr toki kishi organizmidan o'tganida muskullarni qisqartiradi va badanni kuydiradi. Muskullaming qisqarishi, kishining nafas olishi va yurakning harakatini to'xtatadi.


Odamning elektr toki bilan shikastlanishi elektr jarohati va elektr (tok) urishga farq qiladi. Elektr jarohatiga kuyish, elektr yoy bilan ko’zning zararlanishi, elektr toki bilan shikastlanishi oqibatida odamning hushini yo’qotishi natijasida yiqilishi tufayli vujudga kelgan sinish, chiqish va shunga o'xshash mexanik shikastlanishlar kiradi.
Elektr toki urganda odamning ichki a’zolari shikastlanadi. Elektr toki urishi uncha katta bo'1magan 25-100 mA toklarda sodir bo'1adi. 10 mA gacha bo’lgan tok inson hayoti uchun xavfsiz bo’lib, yoqimsiz sezgi hosil qiladi. Agar tok 10-25 mA dan oshsa, qo'l muskullari tortishib qolishi mumkin. Natijada odam o’zini tok o'tkazuvchi qismdan mustaqil ajratib ololmaydi. Bunday tok I 5-20 sekundan ko'p ta'sir gilsa odamning nafas olishi qiyinlashib, butkul to'xtashi mumkin. Agar tok 100 mA va undan
ko'p bo’Isa, odamni darhol o’ ldiradi. Odam tanasidan o'tuvchi tok miqdori tegib ketish kuchlanishi va tok chastotasiga hamda odam tanasining elektr qarshiligiga bog’liq. Odam tanasining elektr qarshiligi uning kayfiyatiga, vazniga, jismoniy chiniqqanligiga, terisining holatiga va boshqalargi bog’liq. Odam terisi quruq va shikastlanmagan bo’lganda uning elektr qarshiligi 10-100 kOm atrofida bo’ladi. Shuning uchun xavfsiz kuchlanishning qandaydir miqdori to’g’risida gapirish juda qiyin. Elektr qurilmalarini ishlatishdagi ko’p yillik tajribalar shuni ko’rsatadiki, eng yomon sharoitli xonalar 1 2 V dan kichik hamda quruq va toza xonalar uchun 36 V dan kichik kuchlanishlami xavfsiz kuchlanishlar deb hisoblash mumkin. Shuningdek, quruq xonalarda odam tanasining elektr qarshiligi bir necha o’n ming Om ga yetadi. Bu holda 100 V atrofidagi kuchlanish ham xavfsiz bo’lishi mumkin.
Elektr qurilmalarning qoidalarida atrof muhit sharoitlariga qarab quyidagi kuchlanishlar belgilangan: 12, 36 V li elektr qurilmalar - kichik kuchlanishli qurilmalarga; 65 V dan 250 V gacha qurilmalar past kuchlanishli qurilmalarga; elektr kuchlanishi 250 V dan katta bo’Isa yuqori kuchlanishli qurilmalarga kiradi.
Xavfsizlik texnikasida ko'zda tutilgan qator himoya vositalari va tadbirlarini qo’hash elektr qurilmalarining xavł'siz ishlashini ta’minlaydi. Bunday tadbirlarga hamma tok o’tkazuvchi qismlarni maxsus himoya to'siqlari yordamida himoyalash, elektr quril malarni yerga yoki nolga ulash vositasiga biriktirish, himoyalovchi tagliklar, rezina kalish, qo'1qop va boshqa himoyalovchi vositalarni qo’Hash, kamaytirilgan kuchlanishdan foydalanish kabilar kiradi.

Download 0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Download 0.76 Mb.