Shi kastlan ishn I nc
Download 0.76 Mb.
bet1/12
Sana31.07.2023
Hajmi0.76 Mb.
#77726
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Bog'liq
Zo[idov I.O. Elektrdan shikastlanishning oldini olish va shkfstlangandan keyingi dirinchi yordam ko\'rsatish. pdf-converted
4-amaliy mashg‘ulot. ELEKTROMAGNIT KATTALIKLARINI O‘LCHASH USULLARI, шаблон, Документ Microsoft Word, portal.guldu.uz-Kimyo tarixi, Лекция №1. Вычисление определителей второго и третьего порядков., Документ Microsoft Word, sifat bosh stasitik Kalendar reja 7 semestr - MA\'RUZA, 4-амалий машғулот, HISOBOT YUZI (UNIVERSITET), Mavzu, 111, нейрон, 7777777666666, Suxrobbek Fayzullayev Muminov, Ulugbek99

I. f). Zf)XIDf)¥


ELEKTRDAN SHI KASTLAN ISHN I NC LDINI f3LISH VA EI EKTRDAN SHH KASTLANGAN


SHIGA EI RINCHI YORDA M KO’ RSATISH

O'ZBEKISTON RESPUBLI KAS1
OLIY VA O'RTA MA XSUS TA’LIM VA ZIR UG I

NAMANGAN DA VLAT UNIVERSITETI


I. 0. ZOX IDOV


ELEKTRDAN SHIKASTLANISHNING OLDINI OLISH VA ELEKTRDAN SHIKASTLANGAN KISHIGA


BIRINCHI YORDAM KO'RSATISH

(USLUB IY QO’LLANMA)


N AMANG AN-2013
ANNOTATS IYA

hozirgi kunda hayotimizni elektr energiyasisiz umuman tasavvur qilib bo’lmaydi. Undan foydalanar ekanmiz bu - hidsiz, rangsiz, ta'msiz bo’lgan energiyani turmushimizda qanchalik foydal i ckanl igini yaxshi bilamiz. Shu bilan birga e'tiborsizlik qilinsa yok i xavfsizlik qoidalariga rioya etilmasa salbiy oq ibatlarga ol ib kclishi hammamizga ma’lum. Shunday ekan yana b ir bor o’quvchilarga elektr energiyasi, elcktr energiyasidan foydalanishda texnika xavfsizlik qoidalari va zarur hol larda elektrdan shikastlangan kishilarga birinchi yordam ko'rsatish bo’yicha ma'lumot bcrishni o'z burchimiz deb lozim topdik.


Qo"llanma oliy o'quv yurtlarining F izika, F iziÎta-astranomiya, Kasb ta’limi, Mehnat ta’1 imi yo'nalishlari talabalariga mo'ljallangan bo'lib, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'q ituvchilari uchun ham foydalidir. Ushbu uslubiy qo’ llanmada laboratoriya ishlarini bajarishda, yosh av lodni elektr energiyasi bilan ishlashga qolaversa turmushda undan xavfsiz bemalol foydalanishga o’rgatishda qat’iy rioya etilishi kerak bo’lgan amallar ya’ni texnika xav fsizligi qoidalari va baxtsiz hodisalar sodir bo’ lib qolsa, elcktrdan shikastlangan kishiga birinchi yordam ko’rsatish yo’llari bayon etilgan.
I aqrizchilar: Namangan davlal universileti 1-ixika kalüdrasi dotsenti,
fixika-matcmatiÎta fanlari nomztıdi A. l'o" lalov,

Namangan shahar 5-oi la p‹ıliÎtlinikasi


ol i y loifali shifokori A.Kam‹›lov.
Mae’ul muharrir f.-m. f.n., dotsent 14.Qo’chqorov
Namangan dav lat universiteti o’quv-uslubiy kengashida muhokama qilingan va nashr etishga ruxsat beri lgan

i3aytınnoma N-• 5 15-mart 2013 yil..ANGAN f› '. LA”t


UûiVü? I

G Namangan dav lat universiteti 2007 yil O Namangan davlat universiteti 2013 yil
SO'Z BOSHI


Vatanimizning biz pedagoglar oldiga qo'ygan vazifalardan biri yosh avlodga fan-texnika sirlarini o’rgatish, kasb-hunar turlariga ulaming ko’nikma, malaka va qiziqishlarini hosil qildirishdir. Bulami amalga oshirishda har bir o'q ituvchi olgan bilim va malakalarini amalga tadbiq etib, tinmay o'z ustida ishlab ulami yanada rivojlantiradi. U mumiy o’rta ta’I im maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o'z ixtisosligi bo’yicha dars berishning shart-sharoitlari, tashkiliy shakllari hamda metodlarini tanlaydi hamda hozirgi zamon ruhi bo'yicha ta'lim- tarbiya mazmuniga mos faoliyat ko’rsatishni o'z oldiga aniq maqsad qilib qo'yadi.
Fizika o qituvchilarining faoliyatida fizikadan elektrga oid bilimlami berish va fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda texnika xavfsizligi haqidagi bilimlarning o'mi va ahamiyati kattadir. Shu bilan birga boshqa juda ko’plab elektr bilan bog’liq kasbga yo'naltiruvchi fanlarni o'qitishda ham yuqoridagilarni e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir.
Elektrdan shikastlanishning oldini olishda texnika xavfsizligi qoidalarini bilish va ularga rioya q i fish, zarur hollarda birinchi yordam ko’rsata bilish har bir ziyoli insonning burchidir.
Qo’llanmada elektr haqida tushuncha, elektr tokining kishi organizmiga ta'siri, elektr asboblarini yerga ulash, xavfsizlik qoidalari, elektrdan shikastlanish, elektr qurilmalarida qo’llaniladigan himoya vositalari, birinchi yordam ko’rsatish yo’llari baholi qudrat yoritilgan. Shuningdek ushbu qo'1lanmani yaratishda mutaxassis olimlar tomonidan chop ettirilgan adabiyotlardan foydalanish bilan birga 2007 yilda chop etilgan “Elektrotexnikadan texnika xavfsizligi qoidalari” nomli uslubiy qo’llanmani asos qilib ol indi va uni to’ldirildi.


Muallif.

Download 0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Download 0.76 Mb.