• R o ‘yxatga olindi: № 2 0 1 9 yil “___ ” ____ « A T O M F IZ IK A S I» FANINING ISH CH I 0 ‘Q U V D ASTUR I Bilim sohasi
 • T o ’xta yev U. - Y adro fizikasi kafedrasi asistenti. Taqrizchilar: A x m ed o v a G.A .
 • Kafedra niudiri: сv 1 _ dots. R. E s h b o ‘riycv
 • S a m a r q a n d d a V l a t u n IV e r s it e t I
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/15
  Sana18.02.2024
  Hajmi450,52 Kb.
  #158467
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Bog'liq
  Atom fizikasi
  ASOSIY VOSITALAR , Inklyuziv ta’lim adabyotlar, O’zbekiston Respublikasi, МАЬЛУМОТНОМА, 1 боб Қурилиш материалларининг асосий хоссалари, Isroilov Husniddin , Botiraliyev Feruza, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al, kontrakti shartnomasi (3), wepik analiz trexfaznyx elektriceskix cepei teoriia i primenenie, Jurayev Toxir, MS DOS operasio-WPS Office, Bosh-ozlashtiruvchi-hujjatlari, Hujjat (4) (1), Lug\'at 2


  O lZ B E K I S T O N R E S P U B L I k A S I  
  O L I Y V A 0 ‘ R1 Л M A X S U S T A ’LIM V A Z IR LIG I
  S A M A R Q A N D D A V L A T U N IV E R S IT E T I
  R o ‘yxatga olindi:

  2 0 1 9 yil “___ ” ____
  « A T O M F IZ IK A S I» 
  FANINING 
  ISH CH I 0 ‘Q U V D ASTUR I
  Bilim sohasi 
  100000 - G um anitar soha
  T a ’lim sohasi 
  140000 - Tabiiy fanlar
  T a ’lim y o ‘nalishi 
  5140200- Fizika
  O ’quv 
  prof. Soleyev 
  2019 yil
  rorek tor
  S A M A R Q A N D -2 0 1 9


  Fannin g ishchi o ‘quv dasturi o ‘quv, ishchi o ‘quv reja va o ‘quv dasturiga 
  muvofiq ishlab chiqildi.
  Tuzu vchilar:
  M a m a tq u lo v O.B. 
  Sam D U , Y adro fizikasi kafedrasi dotsenti.
  T o ’xta yev U. 
  - Y adro fizikasi kafedrasi asistenti.
  Taqrizchilar:
  A x m ed o v a G.A . - S am D U , Y adro fizikasi kafedrasi dotsenti
  A rzib ekov U.R. - Sam lS I qoshidagi A L fizika-m atem atika kafedrasi dotsent
  Fanning ishchi o ‘quv dasturi “ Y adro fizik asi” k afedrasining 2019-yil 
  dagi № y / -son y ig ‘ilish id a m uhokam adan o 'tg a n va fakultet kengashida 
  m uh o k am a qilish uchun tav siy a etilgan.
  Kafedra niudiri: 
  сv ? 1 
  _ dots. R. E s h b o ‘riycv
  F an n in g ishchi o ‘quv dasturi “ F izika” fakultcti o ’quv-uslubiy kengashida 
  m uh o k am a etilgan v a foy d alan ish g a tav siy a qilingan (2019-yil “/ ”- 
  0 7 -  dagi 
  sonli bayonnom a).
  O ’quv- usiubiy kengashi raisi:
  dots. X .S hakarov
  F anning ishchi o ‘quv dasturi “ F izik a” fakultet ilm iy kengashida m uhokam a 
  etilgan va foydalanishga tavsiya qilin g an (2019-yil 

  Download 450,52 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  S a m a r q a n d d a V l a t u n IV e r s it e t I

  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish