• F annin g ishlab rhiq arish dagi o ‘rni
 • Fanni o 4qitishda za m o n a v iy axborot va p edagogik tex nologiy alar
 • “ A to m fizikasi” fanidan m as h gu lotlarn in g m avzu lar va soatlar bo‘icha taqsim lanishi JV» M a s h g ’ulotlar turi Ajratilg an
 • F annin g o ‘quv rejadagi boshqa fanlar bilan o ‘zaro bo g ‘liqligi va usiubiy
  Download 450.52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet4/15
  Sana18.02.2024
  Hajmi450.52 Kb.
  #158467
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Bog'liq
  Atom fizikasi
  ASOSIY VOSITALAR , Inklyuziv ta’lim adabyotlar, O’zbekiston Respublikasi, МАЬЛУМОТНОМА, 1 боб Қурилиш материалларининг асосий хоссалари, Isroilov Husniddin , Botiraliyev Feruza, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al, kontrakti shartnomasi (3), wepik analiz trexfaznyx elektriceskix cepei teoriia i primenenie, Jurayev Toxir, MS DOS operasio-WPS Office, Bosh-ozlashtiruvchi-hujjatlari, Hujjat (4) (1), Lug\'at 2
  F annin g o ‘quv rejadagi boshqa fanlar bilan o ‘zaro bo g ‘liqligi va usiubiy 
  jihatdan ketm a-ketligi
  M azkur fanni o 'rg a n ish uchun zaru r b o 'lg a n fan lar um um iy fizika kursining 
  atom fizik asig a q ad ar o ‘rg an ilg an - “ M exanika” , “ M olekulyar fizik a”, “E lek tr va 
  m agnitizm ” , “ O ptika” , b o ‘lim lari shu n ig d ek oliy m atem atik an in g “ M atem atik tah lil” , 
  “ D ifferesial ten g lam alar” , “ M atem atik fizika ten g lam alari” , nazariy fizik an in g
  “N azariy m ex an ik a” , “ E lek tro d in am ik a” , “ K vant m ex an ik asi” bilan h am d a kim yo 
  fani bilan uzviy b o g 'liq d ir.
  F annin g ishlab rhiq arish dagi o ‘rni
  B o 'la ja k fizik m utax assislar o ‘zlarin in g ishlab chiqarish faoliyatida zam onaviy 
  fizikaning m uam m olarini y u k sak m atem atik tay y o rg arlik asosida,nazariy u slublam i 
  q o ‘llagan h o ld a ju m la d a n ,a x b o ro t texnologiyasi vositalari ham da kom pyuterni 
  ishlatgan holda hal q ila olishlari lozim Shu sababli «A tom fizikasi» o 'q u v fani yuqori 
  m alakali fiziklam i tay y o rlash tizim in in g zaru r b o ‘lim laridan biri hisoblanadi.
  Fanni o 4qitishda za m o n a v iy axborot va p edagogik tex nologiy alar
  “ A tom fizik asi” fanini o ‘q itish d a talab alarn in g bilim saviyasini hiso b g a olgan 
  holda hozirgi k u n d a a n ’anviy klassik usul- soddadan m urakkabga va tajribadan 
  nazariyaga o 'tis h tex nologiyasi ju d a yaxshi sam ara beradi. B unda Internet 
  ta rm o g ‘idan, 
  k o ‘rgazm ali 
  m ateriallardan, 
  shuningdek, 
  yangi 
  pedagogik 
  texnologiyalardan foydalanish y an ad a to 'Id irad i.
  “ A to m fizikasi” fanidan m as h g'u lotlarn in g m avzu lar va soatlar bo‘icha
  taqsim lanishi
  JV»
  M a s h g ’ulotlar turi
  Ajratilg an — 
  soat
  1
  M a’ruza
  54
  2
  A m aliy m ash g ’ulotlar
  36
  3
  M ustaqil ish
  60

  Download 450.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 450.52 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  F annin g o ‘quv rejadagi boshqa fanlar bilan o ‘zaro bo g ‘liqligi va usiubiy

  Download 450.52 Kb.
  Pdf ko'rish