• Q ollaniladigan t a ’lim texnologiyalari
 • Q ollaniladigan talim texnologiyalari
 • Q o‘llaniladigan t a ’lim texnologiyalari
 • Qo ‘llaniladigan t a ’lim texnologiyalari
 • Q o ‘ llaniladigan t a ’lim texnologiyalari
 • S a m a r q a n d d a V l a t u n IV e r s it e t I
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet6/15
  Sana18.02.2024
  Hajmi450,52 Kb.
  #158467
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Bog'liq
  Atom fizikasi
  ASOSIY VOSITALAR , Inklyuziv ta’lim adabyotlar, O’zbekiston Respublikasi, МАЬЛУМОТНОМА, 1 боб Қурилиш материалларининг асосий хоссалари, Isroilov Husniddin , Botiraliyev Feruza, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al, kontrakti shartnomasi (3), wepik analiz trexfaznyx elektriceskix cepei teoriia i primenenie, Jurayev Toxir, MS DOS operasio-WPS Office, Bosh-ozlashtiruvchi-hujjatlari, Hujjat (4) (1), Lug\'at 2
  Adabiyotlar: A [l-8 ],Q [9-18]
  VI b o ‘lim
  A tom tuzilishining T o m so n m odeli. R ezerfo rd tajribalari. A lfa zarralam in g
  sochilish nazariyasi. R ezerford form ulasi. A tom tu zilish in in g planetar m odeli. A tom
  p lan etar m odelining klassik fizik a ta sav v u rla rig a m os kelm asligi.
  Q o'llaniladigan t a ’lim texnologiyalari: bum erang yondashuv.aqliy hujum 
  Adabiyotlar: A[1-8],Q [9-18]


  VII b o ‘lim
  Y adro zaryadini aniqlash. B or postulatlari. A tom tu zilish in in g B or nazariyasi. 
  D oiraviy o rbitalarni kvantlash. E lliptik orbitalarni kvantlash. Frank va G ers 
  tajribalari.
  Q o'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: zinam a-zina yondashuv.aqliy hujum 
  Adabiyotlar: A [l-8 ],Q [9-18]
  VIII b o ’lirn
  V odorod atom i spektridagi q onuniyatlar. Spektral term lar. K om binatsion 
  prinsip. V odorod a to m in in g en erg etik sath lar diagram m asi. P ikering seriyasi va 
  vodorodsim on atom lar. B or n azariy asin in g asosiy kam chiliklari 
  Q o‘llaniladigan t a ’lim texnologiyalari: zinam a-zinayondashuv.aqliy hujum 
  Adabiyotlar: A [ l- 8 ] ,0 [9-18]
  IX bo'lim
  T o ’lqin funksiyasi v a u n in g xususiyatlari. S hryodinger tenglam asi. S tatsionar 
  va n o statsio n ar holatlar uchun S hry o d in g er tenglam asi. E htim ollik zichligi.
  Qo ‘llaniladigan t a ’lim texnologiyalari: boom erang yondashuv.aqliy hujum 
  Adabiyotlar: A [I-8 ],Q [9-18]
  X b o 4 im
  O p e rato rlarn in g x ususiy qiym atlari va xususiy funksiyalari. G am ilton 
  operatori. T o ’g ’ri burchakli potensial o ’ra.
  Q o ‘ llaniladigan t a ’lim texnologiyalari: boom erang yondashuv.aqliy hujum 
  Adabiyotlar: A [ 1-8],Q [9-18]
  XI b o ’lim
  B ir o ’lcham li potensial o ’radagi zarra. Z arrachalarning potensial 
  to ’siqdan o ’tishi. C hiziqli g arm o n ik ossilyator. T unnel effekti. Z arralam in g erkin 
  harakati.

  Download 450,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  S a m a r q a n d d a V l a t u n IV e r s it e t I

  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish