"-C# dagi № ^ - s o n li K elish ild i: O ’quv — usiubiy bosh qaruv boshlig ’i
Download 450,52 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/15
Sana18.02.2024
Hajmi450,52 Kb.
#158467
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Bog'liq
Atom fizikasi

"-C# dagi № ^ - s o n li
K elish ild i:
O ’quv — usiubiy bosh qaruv boshlig ’i:
H. S .A Iiqulov
2


K IR IS H
Bugungi kunda oliy t a ’lim m uassasalarida sifatli va raqobatbardosh, yuqori 
m alakali 
m utaxassislarini 
tayyorlashga 
alo h id a 
e ’tib o r 
berilm oqda. 
F izika 
y o ’nalishdagi bunday m utaxassislarni ta y y o rlash d a “ A tom fizik asi” fani F izika 
kursin in g boshqa b o ’lim lari qatori asosiy fan sifatid a alo h id a aham iyatga ega. C hunki 
ushbu fan orqali tab iatd a m avjud b o 'ig a n elem entlarning tuzilishi, ulam in g fizikaviy 
ham d a xim iyaviy xossalari, atom tuzilishidagi qonun va qoidalar, a to m n in g kvant 
nazariyasi va boshqalar o ‘z aksini topgan.
A tom ning xossalarini o ‘rganish ularni klassik fizika qonunlari aso sid a 
tush u n tirib b o ‘lm asligini k o ‘rsatdi. A tom fizikasi rivojlanishining en g yuqori 
bosqichi 
1897 - y ild a T o m so n n in g elektronni k a s h f qilishidan boshlanib, 
A .E ynshteyn tom onidan “N isb iy lik n azariy asi”ni k a s h f qilinishi, M aks Plank 
tad q iq o tlarid a m ikro d u n y o n in g birinchi asosiy postulati - fizik kattalik larn in g
kvantlanish prinsipi, key in ch alik N . Bor tom onidan energiyaning k v antlanishini 
ato m n in g yadroviy m odeliga tadbiq etilishi, rentgen spektrlarining k a s h f etilishi, 
shuningdek, alfa zarralar m isolida R ezerford tajribalari, ato m n in g p lanetar 
m odelining ta k lif etilishi va key in ch alik D e- B royl g ipotezasining rivojlantirilishi va 
bu aso sid a to ’lqin m exanikasining va to ’lqin tenglam alarining k a s h f etilishi, to ’lqin 
m exanikasi 
m ikrodunyo 
hodisalarini 
k lassik
nuqtai 
nazardan 
tu sh u n tirib
b o ’lm asligini k o ’rsatgan edi. K eyinchalik 1928 tild a P .D irak to ’lqin ten g lam asin in g
relyativistik um um lashtirilishi, p o zitronning k a s h f etilishi, R ezerford to m onidan atom
t o ’g ’risidagi tasavvurlam i rivojlantirilib, atonini tashkil qilgan zarralar: elektron, 
neytron, proton kabi z arralarn in g xossalarini o ’rganilishi atom fizik asin in g ja d a l 
s u r’atlar bilan riv o jlan ish ig a olib keldi. A tom tuzilishi va uning xossalarini 
o ’rganishda hozirgi zam on fizikasi katta m uv affaq iy atlarg a erishdi. Bu y u tu q lar atom
energetikasi so h asid a zarralar tezlatg ich larin in g , lazerlarning yaratilishiga v a b i r q ato r 
olam shum ul kashfiyotlarning y aratilish ig a olib keldi.

Download 450,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Download 450,52 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"-C# dagi № ^ - s o n li K elish ild i: O ’quv — usiubiy bosh qaruv boshlig ’i

Download 450,52 Kb.
Pdf ko'rish