• Fanni oqitishning vazifalari
 • Fan bo‘yicha bilim, m alaka va kon ik m a g a q o ‘yi!adigan talablar
 •  ‘quv faninin g maqsadi va vazifalari
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet3/15
  Sana18.02.2024
  Hajmi450,52 Kb.
  #158467
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Bog'liq
  Atom fizikasi
  ASOSIY VOSITALAR , Inklyuziv ta’lim adabyotlar, O’zbekiston Respublikasi, МАЬЛУМОТНОМА, 1 боб Қурилиш материалларининг асосий хоссалари, Isroilov Husniddin , Botiraliyev Feruza, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al, kontrakti shartnomasi (3), wepik analiz trexfaznyx elektriceskix cepei teoriia i primenenie, Jurayev Toxir, MS DOS operasio-WPS Office, Bosh-ozlashtiruvchi-hujjatlari, Hujjat (4) (1), Lug\'at 2
  0 ‘quv faninin g maqsadi va vazifalari
  Fanning o'qitishning m aqsadi - atom fizikasining eksperim ental asoslarini
  ato m n in g yadro nazariyasini v a kvant fizik asin in g eksperim ental asoslarini, 
  m ateriy an in g to ‘lqin x o ssalarin i, atom tu zilish i, atom spektrlaridagi qonuniyatlar
  u lam in g kavantom exanik nazariyasini o 'rg a n ish d a n iborat.
  Fanni o'qitishning vazifalari:
  U m um iy fizika kursin in g “A tom fizik asi” b o ’lim iga qadar b o 'lg a n to ‘rtta 
  b o ‘lim ida o ‘rganilgan fizik q onunlar, u lam in g form ula va prinsiplarini, fizik 
  ja ray o n larn in g m ohiyatini tu shinish, fan boM imlariga oid boMgan asosiy tajribalarni 
  tahlil qila bilish, kattaliklar v a d o im iy larn in g fizik m a ’nosini tushuna b ilish lozim . 
  Shuningdek, fanni o 'q itish n in g v azifasi um um iy talab darajasidagi laboratoriya 
  ishlarini bajara olish va tahlil qilish, talab darajasidagi m asalalarni ishlay bilish va 
  x ulosalar chiqarish va m u am m o larg a m ustaqil yondashishni va shular orqali 
  talab alard a bilim , tajrib a,m alak a h am d a k o ‘n ik m alam i shakllantirib b o rish g a xizm at 
  qiladi.


  Fan bo‘yicha bilim, m alaka va ko'n ik m a g a q o ‘yi!adigan talablar:
  A tom fizikasi fanining asosiy qon u n lari va u lam in g form ulalarining m ohiyati ham da 
  m azm unini o ‘rganish, atom v a atom ta 's irid a so d ir boMadigan hodisalarining asosiy 
  fizikaviy m exanizm lariga, u lar sodir b o 'lish i m exanizm larning m a ’no sig a e ’tibor 
  berish. S huningdek, um um iy talab darajasidagi m asalalarni yechish va tahlil qilish, 
  m asalalarni y ech ish d a turli usullarni q o 'lla y bilish va u lam in g qaysi biri berilgan 
  m asalani y ech ish d a en g qulay ekanligini aniqlay olishni, topshirilgan laboratoriya 
  ishlarini m ustaqil bajara olish h am d a natijalarni tahlil q ila olish lozim b o 'la d i.

  Download 450,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   ‘quv faninin g maqsadi va vazifalari

  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish