• kafedra mudiri Z.Yaxshiyeva _______
 • Pedagogika. Psixologiya fanidan №1 Ta’limning vazifasi bu
 • 2 «Qutadg‘u bilig» asari kimning qalamiga mansub
 • 5 Individual psixologik xususiyatlar nima
 • 7 Shaxsning faoliyati jarayonida…….
 • 9 Obyektiv borliqni adyekvat bilish nima
 • 11 Sezgi turlarini bilasizmi
 • 12 Ma’lum jarayonni uch vazifani va maqsadini amalga oshiradi bu
 • 14 Tarbiyaning maqsadi bu
 • 17 Ko‘rishni vujudga keltiruvchi hujayralar shaklini bilasizmi Qanday hujayralar orqali ranglarni ko‘ramiz
 • 18 Sezgi xususiyatlari…..
 • 20 Bilimlarni tekshirish turlari
 • 26 Fan bobi – 1 Fan bo‘limi -4 Qiyinlik darajasi - 2
 • 28 Darslik nima to‘liq tarifini toping.
 • 29 Umumiy o‘rta ta’lim necha qismdan iborat
 • 30 Metod so‘zi qaysi tildan olingan
 • 33 Pedagogik mahorat nima
 • 35 Tarbiya tamoyillari nechta
 • 38 Ta’lim jarayonini tashkil etish
 • 40 Taraqqiyot psixologiyasi tarmoqlarini bilasizmi
 • 41 Fan bobi – 4 Fan bo‘limi -1 Qiyinlik darajasi
 • Tasdiqlayman” tt fakultet dekani: I. Ro’zimurodov
  Download 52.74 Kb.
  bet1/3
  Sana30.01.2024
  Hajmi52.74 Kb.
  #148450
    1   2   3
  Bog'liq
  Yakuniy testlar
  MUSTAQIL ISH , MOBILE ZONE MOBILE ZONE, Maktab ta\'limida jismoniy tarbiya fani maummolar va vazifalar 2021 yil 27-28 may, ona zzz atanga , 1 курс PPS ПРОФИ RPvaPP Мустақил таълим мавзулари, 11111111111, 1-§. Jahonning siyosiy xaritasi, SON SO\'Z TURKUMI SONNING MA\'NO TURLARI, 4-MAVZU. CHIZIQLI KORRELYATSION - REGRESSION TAHLILNI AMALGA OSHIRISHNING BOSQICHLARI, royhatga olish planshet, 2022-04-02 031528.312.ScanFile, Statistika va ekonometrika fanidan mustaqil ta, Xujjat va matnlar bilan ihlash, Kurs ishi Mavzu “Moliya munosabatlarining mohiyati, vazifalari -fayllar.org, Keng polosali simsiz aloqa tizimlarining rivojlanishi

  Tasdiqlayman”
  TT fakultet dekani:
  I.Ro’zimurodov________

  Kelishildi”


  ATT va GF
  kafedra mudiri
  Z.Yaxshiyeva _______  Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali


  Yakuniy imtihon uchun test savollar.


  Pedagogika. Psixologiya fanidan
  1 Ta’limning vazifasi bu:
  Yosh avlodni ilmiy bilimlar va ko‘nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirish.
  Shaxsni shakllantirish
  O‘z oldiga qo‘ygan maqsadni amalga oshirish.
  Tugal ma’noga ega matn tashkil etish.

  2 «Qutadg‘u bilig» asari kimning qalamiga mansub?


  A. Avloniy
  A.Navoiy
  Yusuf Xos Xojib
  Bobur

  3 Ta’lim ikki yoqlama jarayon – bu...


  Ta’limda o‘qituvchining otalikdagi roli
  O‘qituvchining ilmiy bilimlar berish va ko‘nikma
  Ota-ona va o‘qituvchining birgalikdagi faoliyati
  O‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati

  4 Ta’lim metodlari


  Amaliy va og‘zaki
  Og‘zaki, ko‘rgazmali, amaliy
  Nazariy, amaliy, ko‘rgazmali
  Amaliy, og‘zaki, ko‘rsatmali, o‘quv faoliyatini tashkil etish va rag‘batlantirish, nazorat va o‘z-o‘zini nazorat qilish metodlari

  5 Individual psixologik xususiyatlar nima?


  Qiziqish, dunyoqarash temperament, xarakter va qobiliyatlar
  Hissiyot va iroda
  Qiziqish, dunyoqarash temperament, xarakter va qobiliyatlar
  Dunyoqarash va shaxsiy e’tiqodlar
  6 Faoliyat turlari.
  Yo‘nalishlariga ko‘ra amaliy, nazariy faliyat turlariga bo‘linadi.
  Yo‘nalishlariga ko‘ra amaliy va nazariy, shakliga ko‘ra o‘qish mehnat va o‘yin faoliyat turlaridan iborat bo‘ladi.
  O‘qish, o‘yin va mehnat faoliyatlaridan iborat.
  Mehnat va o‘qish faoliyati.

  7 Shaxsning faoliyati jarayonida…….


  Faqat odatlar hosil bo‘ladi
  Odatlar, ko‘nikmalar va malakalar hosil bo‘ladi.
  Faqat ko‘nikmalargina shakllanadi.
  Malakalar hosil bo‘ladi.

  8 Sezgilarga berilgan ta’riflardan to‘g‘risini toping?


  Ayrim xossalarini aks ettirishdan iborat sodda psixik jarayon.
  Biror sezgi a’zolarimizga ta’sir etayotgan voqelikning miyadaalohida, ayrim xossalarini aksettirishdan iborat sodda psixik jarayon.
  Sezgi a’zolarimiz orqali tashqi dunyoni dastlabki his qilish jarayoni
  Sezgilar obyektiv olamning suyektiv obrazlaridan iborat jarayon.

  9 Obyektiv borliqni adyekvat bilish nima?


  Biror sezgi organlarimiz to‘liq rivojlanmagan xolida borliqni noaniq anglash
  Borliqni aniq va to‘g‘ri bilish
  Borliq haqida to‘g‘ri ma’lumot va axborotlar signalining miyaga yetishi natijasida to‘g‘ri tushunchalarga ega bo‘lish. Ular ba’zan noaniq ham bo‘ladi.
  Aniq va to‘g‘ri bilish

  10 Darsning tuzilishi.


  Reja asosida
  Amaldagi dastur asosida
  Ta’limiy va tarbiyaviy funksiyalari va ta’lim prinsplari asosida
  Ta’lim prinsiplari asosida

  11 Sezgi turlarini bilasizmi?


  Introretseptiv sezgilar (ochlik,chanqash xojat chiqarish, seksual munosabatga ehtiyojni sezish
  Ekstroretseptiv sezgilar (ko‘rish, eshitish, hid bilish, teri tuyish
  Proprioretseptiv sezgilar (pay, bo‘g‘im, muskul va suyaklar tebranish natijasida vujudga keladigan hatti-harakatlar).
  og‘riq va turli ichki organlar faoliyatidagi bezovtalik hollari haqida bosh miyaga boradigan signallar).

  12 Ma’lum jarayonni uch vazifani va maqsadini amalga oshiradi bu:


  Rivojlantiruvchi maqsad.
  Ta’limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad
  tarbiyaviy maqsad.
  Ta’limiy maqsad.
  13 “Ilm tarbiya jarayonida o‘zlashtiriladi va yaxshini yomondan, ezgulikni yovuzlikdan, joizni nojoizdan farqlash imkonini beradi»-degan fikrni ilgari surgan mutafakkur?
  Ibn Sino
  Beruniy
  Farobiy
  A. Avloniy

  14 Tarbiyaning maqsadi bu:


  O‘quvchini tinglash
  Mustaqil jamiyatimiz rivojiga nazariy va amaliy hissa qo‘sha oladigan «Barkamol avlod»ni tarbiyalash
  O‘quvchiga bildirish.
  O‘quvchini yosh xususiyatini hisobga olish.

  15 Dastur necha xil usul bilan joylashtiriladi?


  3 xil
  2 xil
  5 xil
  6 xil

  16 Ta’lim o‘z ichiga quyidagilarni oladi:


  O‘quv rejasi, dastur
  Predmetlar, o‘quv rejasi
  O‘quv predmetlari, o‘quv rejasi, dasturi va darsliklari
  Jurnal va ta’lim vositalarini

  17 Ko‘rishni vujudga keltiruvchi hujayralar shaklini bilasizmi? Qanday hujayralar orqali ranglarni ko‘ramiz?


  Xromatik va axromatik ranglarni aniq ajrata olamiz.
  Kolbachasimon hujayra bo‘lib, ular orqali axromatik ranglarni ko‘ramiz
  Ko‘rish sezgisining maxsus hujayralari kolbachasimon va tayoqsimon shaklda bo‘lib, ular orqali xromatik va axromatik ranglarni aniq ajrata olamiz.
  Tayoqchasimon hujayralargina bo‘ladi, ular orqali axromatik ranglarni ajratamiz.

  18 Sezgi xususiyatlari…..


  Kontrastlik va senzetivlik.
  Adaptatsiya (biror sezgi organlarimizning muhitga moslashuvi
  Adaptatsiya, kontrastlik. (Senzetivlik, sensibilizatsiya va sezgi chegaralari).
  Senzetivlik, sensibilizatsiya va sezgi chegaralari

  19 Dars turlari


  Noan’anaviy dars
  O‘tilgan materiallarni mustaxkamlash, kontrol, o‘tilganlarni sistemalashtirish va umumlashtirish darslari
  Preskonfesrensiya, mohir qo‘llar darsi
  Aralash darslar, yangi bilimlarni bayon etuvchi va leksiya darslari

  20 Bilimlarni tekshirish turlari


  Frontal, tekshirish
  Tematik, mustaqil
  Joriy, oraliq va yakuniy
  Insho,savol-javob

  21 Ta’lim tamoyillari - bu:


  Ta’lim tamoyillari bu shaxsni xar tomonlama kamol toptirish
  Ta’lim tarbiyasida asosiy didaktik talablar tizimi, dars samaradorligini oshirishga qaratilgan maxsus tizim
  Ta’lim jarayoniga qo‘yilgan asosiy didaktik talablar
  Tarbiyalar talablaridan kelib chiqib, o‘qitishning borishini belgilaydigan va aniqlaydigan qonun

  22 Ta’limning maqsadi –


  O‘qitish va o‘rganish
  Mustaqil jamiyatimiz ravnaqiga nazariy va amaliy xissa qo‘shadigan «barkamol avlodni» tarbiyalash
  O‘qituvchining rejalashtirilgan aniq, bir mavzusini o‘quvchilarga bildirish
  Yosh avlodni ilmiy bilimlar, ko‘nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirish

  23 DTS


  Dastur,kalendar reja,ma’ruza
  Predmetlar, o‘quv rejasi.
  O‘quv rejasi va dasturi.
  O‘quv predmetlari, o‘quv rejasi, dasturi, darslik.

  24 Daltonizm nima?


  Uzoqni yaxshi ko‘ra olmaslik.
  Ko‘z to‘r pardasidagi kolbachasimon hujayralarning funksiyasi buzilishi natijasida qizil rangni ajrata olmaslik hodisasi.Ular qizilni gunafsha rangda ko‘radilar.
  Ko‘z tur pardasidagi tayoqchasimon hujayralarning funksiyasi buzilish natijasida qora rangni ajrata olmaslik.
  Yashil rangni ajrata olmaslik.

  25 Idrok nima?


  Sezgi organlarimizga ta’sir etayotgan narsa. Ommabop tilda uni zehn, fahm-farosat deb yuritadilar
  Voqelikning miyada aks ettirishdan iborat murakkab jarayon
  Idrok sezgini to‘ldiruvchi jarayondir
  Hodisa va faktlarni miyada to‘laligicha, butunligicha yaxlitligicha aks etirishdan iborat murakkab psixik jarayon.

  26 Fan bobi – 1 Fan bo‘limi -4 Qiyinlik darajasi - 2


  27 Dars nima?
  Ta’lim jarayoni
  O‘quvchilarga o‘z predmetini sitsematik bayon etishga imkon beruvchi jarayon
  Didaktik maqsadlarni amalga oshirish yo‘lida doimiy o‘quvchilar jamoasi bilan aniq belgilangan vaqtlarda jadval asosida mashg‘ulot olib borish
  Ta’limning tarbiyaviy, ta’limiy va rivojlantiruvchi funksiyalarini amalga oshiruvchi jarayon

  28 Darslik nima? to‘liq tarifini toping.


  O‘quv dasturida ko‘rsatilgan hajmdagi ta’lim talablariga javob beradigan o‘quv kitobi.
  Muayyan o‘quv predmeti bo‘lib, o‘quv dasturida ko‘rsatilgan hajmda ta’lim talablariga muvofiq ravishda batafsil bayon qilib beriladigan o‘quv kitob.
  Reja asosida tuzilgan o‘quv qo‘llanma
  O‘quv dasturida ko‘rsatilgan hajmdagi kitob.

  29 Umumiy o‘rta ta’lim necha qismdan iborat?


  umumiy o‘rta ta’lim bir qismdan iborat, 1-9 sinflar
  umumiy o‘rta ta’lim ikki qismdan iborat,1-6 va 1-9 sinflarni qamrab oladi.
  umumiy o‘rta ta’lim uch qismdan iborat, 1-4 va 5-9, 10-11 sinflar.
  umumiy o‘rta ta’lim ikki qismdan iborat, 1-4 va 5-9 sinflar

  30 Metod so‘zi qaysi tildan olingan?


  forscha-(yo‘l)
  lotincha-(rasm-rusum)
  yunoncha-(usul,yo‘l)
  Arabcha-(xarakat)

  31 Umumiy o‘rta ta’lim nechanchi sinfgacha?


  9 – sinfgacha
  11 – sinfgacha
  10- sinfgacha
  8- sinfgacha

  32 «Analiz» so‘zining ma’nosi nima?


  Forscha, tekshirish
  Ruscha,metod
  Lotincha, bo‘laklarga ajratish
  Grekcha, maxorat

  33 Pedagogik mahorat nima?


  Shaxslararo munosabat
  O‘qituvchi maxorati
  Pedagogik bilimlar, mahorat, donolik va ijodiy dadillik, qobiliyatlar mujassamidir
  Donolik va ijodiy dadillik
  34 Nazariya- bu:
  Bilimlarning xaqqoniy ekanligi
  Mashq qilish natijasida beriladigan harakatlar yig‘indisi
  Yangi bilimni yangicha bilishni ifodalovchi fikrlar tizimidir
  Amaliy faoliyat

  35 Tarbiya tamoyillari nechta?


  6 ta
  5 ta
  10 ta
  8 ta

  36 Ta’lim jarayoni - bu:


  Bilish faoliyati
  O‘quvchilarning tomonidan bilimlarini, ko‘nikma va malakalrini egallash borasidagi aqliy bilish faoliyatini tashkil etish
  Dialektik jarayon
  O‘quvchilar tomonidan ular qurshab olgan dunyo konuniyatlarini bilishi

  37 Ta’lim mazmuni:


  Ikki yoklama jarayon
  O‘quv jarayonida o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan va o‘quvchilarning dunyoqarashiga ta’sir etadigan ilmiy bilimlar tizimi
  Ta’lim jarayonida o‘kuvchilarga beriladigan xozirgi zamon ma’lumotlarining asoslari
  Ta’lim jarayonida o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilimlar, amaliy malaka ko‘nikmalar

  38 Ta’lim jarayonini tashkil etish


  Repititorlik ta’limi
  Darsdan tashqari o‘qish, ekskursiya
  Dars, ekskursiya darslari, darsdan tashqari o‘qish, fakultativ mashg‘ulotlar
  O‘qish, dars, darsdan tashqari o‘qish

  39 Psixik funksiyalar nima?


  Psixik hodisalarning zohir bo‘lish qonuniyati
  Psixik hodisalarning qonuniy ravishda izchil o‘zgarib borishi natijasida vujudga keladigan psixologik holat.
  Psixik hodisalarni vujudga keli shi qonuniy izchil o‘zgarib borishi, bir taraqqiyot bosqichidan navbatdagisi ga o‘tib takomillashuv jarayoni.
  Psixik hodisaning, tarmoq bosqichining navbatdagisiga o‘tib takomillashuv jarayoni.

  40 Taraqqiyot psixologiyasi tarmoqlarini bilasizmi?


  Yosh davrlar psixologiyasi, maxsus psixologiya, siyosiy psixologiya, zoopsixologiya, tipologiya
  Yosh davrlar psixologiyasining bolalar, o‘smirlar, o‘spirinlar, kattalar va keksalar psixologiyasi.
  Maxsus psixologiya tarmog‘i hisoblangan patopsixologiya,
  oligofreno, surdopsixologiya tiflopsixologiya Siyosiy, maxsus, psixologiya
  41 Fan bobi – 4 Fan bo‘limi -1 Qiyinlik darajasi – 2

  Download 52.74 Kb.
    1   2   3
  Download 52.74 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tasdiqlayman” tt fakultet dekani: I. Ro’zimurodov

  Download 52.74 Kb.