Yakuniy test savollari
Download 185.5 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana23.12.2023
Hajmi185.5 Kb.
#127521
  1   2
Bog'liq
Talabaga yakuniy testlar (AutoRecovered) JAVOBLAR (2)
KURS ISHI TEX, talim texnologiyalari, 1 OYLIK UMUMIY YUKLAMA 156 SOAT


Yakuniy test savollari 
1. 
Psixologiya fani nimani o’rganadi? Javob; PSIXOLOGIYA FAN 
SIFATIDA PSIXIK FAKTLARNI, ULARNINGQONUNIYATLARI VA 
MEXANIZMLARINI ORGANADI 
2. 
Bilish jarayonlari qaysi qatorda to`g`ri berilgan? SEZGI IDROK XOTIRA 
XAYOL TAFAKKUR
3. 
Jon o’z mohiyatiga ko’ra olovsimon uchqundan iboratligini ilgari surgan 
olim? GERAKLIT 
4. 
Jon o’z miohiyatiga ko’ra olovsimon atomdan iboratligini ilgari surgan 
olim? DEMOKRIT
5. 
"Dualizm” oqimining asoschisi qaysi katorda to’g’ri ko’rsatilgan? PLATON 
6. 
........................psixikaning eng yuksak darajasi bo’lib u, faqat insongagina 
xosdir. ONG 
7. 
----------Psixik faktlar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? BILISH 
JARAYONLARI, BILISH FAOLIYATLARI, SHAXSNING HISSIY- 
IRODAVIY SOHASI, SHAXSNING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK 
XUSUSSIYATLARI 
8. 
Kishilik tafakkuri tarixida kim birinchi bo’lib, ruh va jonli tananing 
ajralmasligini isbotlab berdi? ARASTU 
9. 
Animizm so’zi nima ma’noni bildirdi? ANIMA ‘JON’ 


10. 
"ideyalar tug’ma bo’ladi" degan g’oya muallifi kim? PLATON 
11. 
Hozirgi zamon psixologiyasida shaxs faolligi manbai - bu EHTIYOJ 
12. 
Avval ongli bajarib, keyinchalik avtomatlashgan xatti-
harakatlarga.................. aytiladi MALAKA 
13. 
Determinizm tamoyilining mohiyati nimadan iborat? TABIAT JAMIYAT 
HODISALARINING SHU JUMLADAN PSIXIK FAOLIYATLARNING 
OBYEKTIV SABABLAR BN BELGILANGANLIGI HAQIDAGI 
TALIMOT 
14. 
Shaxs tushunchasiga to’g’ri ta’rif berilgan qatorni toping? MUAYYAN 
JAMIYATDA YASHAYOTGAN FAOLIYATNING BIROR TURI BN 
SHUGULLANADIGAN KISHILAR BN NORMAL MUNOSABATGA 
KIRISHLADIGAN ONGLI INDIVIDGA AYTILADI 
15. 
Biogenetik qonun qaysi olimlar tomonidan kashf qilingan F.MYULLER VA 
GEKKELLAR 
16. 
_____BIOGENETIK QONUN__________ - mazkur qonunga ko’ra shaxs 
psixologiyasining individual taraqqiyoti butun insoniyat taraqqiyotining 
asosiy bosqichlarini qisqacha takrorlaydi degan g’oya yotadi 
17. 
Hozirgi zamon psixologiyasida shaxs faolligi manbai - bu ... .EHTIYOJ 
18. 
Avval ongli bajarib, keyinchalik avtomatlashgan xatti-harakatlargA 
19. 
_____________ aytiladi MALAKA 


20. 
Individ tushunchasi qaysi tildan olingan va u nima ma‘noni anglatadi?LOT. 
IUDIVIDUUM BOLINMAS AYRIM JINS SHAXS 
21. 
____EHTIYOJ______- shaxs faolligining manbai sifatida namoyon 
bo`ladigan va uning aniq yashash sharoitiga bog`liqligini ifodalovchi 
holatdir 
22. 
Qaysi yo`nalish tarafdorlarining fikricha, inson shaxsi va shaxsiy 
xususiyatlar faqat bitta omil, nasliy xususiyatlarning ta‘siri bilan yuzaga 
keladi BIOGENETIK 
23. 
Biogenetik qonun qachon kirib keldi? 1864 
24. 
Bolalarning faqat aqliy taraqqiyotigina emas, balki axloqiy rivojlanishi ham 
nasliy tomondan belgilangandir, deb ta’kidlagan psixolog kim?K. BYULER 
25. 
Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to’g’ri tarif berilgan? DIQQAT DEB 
ONGNI BIR NUQTAGA TOPLAB MUAYYAN AHAMIYATGA EGA 
BOLGAN OBYEKTLARGA YONALTIRISHGA AYTILADI. 
26. 
_____DIQQATNING BARQARORLIGI_____________ deb odam o’z 
diqqatini biror narsa yoki hodisaga uzoq muddat davomida muttasil qaratib 
tura olishiga aytiladi. 
27. 
Ixtiyorsiz diqqat deb nimaga aytiladi? TOSATDAN TASIR QILGAN 
BIROR SABAB TUFAYLI BIZNING XOHISHIMIZDAN TASHQARI 
HOSIL BOLADIGAN DIQQATGA AYTILADI 
28. 
Oldindan belgilangan qat'iy bir maqsad asosida va ongli ravishda 
diqqatimizni ma'lum bir narsa va hodisalarga qaratishimizga 
___IXTIYORIY DIQQAT________deb aytiladi. 


29. 
Ekstroretseptiv sezgilar… .TASHQI MUHITDAGI NARSA VA 
HODISALARNING XUSUSIYATLARINI AKS ETTIRISHGA 
MOSLASHGAN HAMDA RETSEPTORLARI TANANING SIRTQI 
QISMIDA JOYLASHGAN SEZGILAR
30. 
Ichki tana a'zolari holatiarini aks ettiruvchi hamda reseptorlari ichki tana 
a'zolarida, to’qimalarda joylashgan sezgilar … .INTERORESEPTIV 
SEZGILAR 
31. 
Idrok bu... ONGIMIZDA SEZGI AZOLARIGA BEVOSITA TASIR ETIB 
TURISHI NATIJASIDA NARSA VA HODISALARNI BIR BUTUN 
TARZDA KISHI ONGIDA AKS ETTIRILISHI
32. 
Gallyutinatsiya - bu ... .REAL VOQELIKDAGI NARSA VA 
HODISALARNING ANALIZATORLARGA BEVOSITA TASIRISIZ 
ONGIMIZDA TURLI OBRAZLARNING HAYOLIY RAVIWDA PAYDO 
BOLISHIDAN IBRAT PSIXOPATALOGIK HODISA. 
33. 
Xotira bu … ESDA.AKS ETTIRILGAN NARSA VA HODISALARNI, 
TAJRIBANI QOLDIRISH, ESDA SAQLASH VA ZARUR BOLGANDA 
ESGA TUSHIRISHDAN IBORAT PSIXIK JARAYON 
BIZ ILGARI IDROKQILGAN, BOSHDAN KECHIRGAN VA BAJARGAN 
ISHLARIMIZNI YODDA SAQLASH, KEYINCHALIK ESLASH YOKI 
XOTIRLASH JARAYONI 
34. 
Ixtiyoriy xotira bu … MALUM MAQSADNI ROYOBGA CIQARISH UN 
MUAYYAN DAVRLARDA AQLIY HARAKATLARGA SUYANGAN 
HOLDA AMALGA OSHIRILISHIDAN IBORAT XOTIRA JARAYONI’ 
35. 
Narsa va hodisalarni umumlashtirib, vositali yo’l bilan aks ettirishi 
___TAFAKKUR_______ deyiladi. 


36. 
Taqqoslash bu - … U ORQALI OBYEKTIB DUNYODAGI NARSA VA 
HODISALARNING BIR-BIRIGA OXSHASHLIGI VA BIR-BIRIDAN 
FARQI ANIQLANADI.
37. 
Bir turkim ichidagi narsalarning bir-biriga o’xshashligiga va boshqa 
turkumlardagi narsadardan farq qilishiga qarab narsalarni turkumlarga 
ajratish tizimi __KLASSIFIKATSIYALASH_______ deb ataladi. 
38. 
____SINTEZ___________ - shunday bir tafakkur operasiyasidirki u narsa 
va hodiasalni fikran yoki amaliy ravishda birlashtirib butun holga keltiradi.
39. 
Qaysi qatorda xayol turlari to’g’ri ko’rsatilgan?TASAVVUR XAYOLI 
PASSIV XAYOL; IXTIYORSIZ,TUSH KORISH, GALLYUTINATSIYA
AKTIV XAYOL; IXTIYORIY QAYTA TIKLOVCHI; IJODIY, ORZU 
40. 
O’tmishda bo’lib o’tgan yoki hozirda bor bo’lgan lekin bizning 
turmushimizda shu paytgacha uchramagan ya'ni biz idrok qilmagan narsa va 
hodisalar to’g’risida tasavvur va obrazlar yaratishga ___TASAVVUR 
___XAYOLI_____ aytiladi. 
41. 
_____IJODIY__XAYOL_______ - tajribamizda bo’lmagan va voqelikning 
o’zida ham uchramagan narsa va hodisalar haqida tasavvur hamda obrazlar 
yaratishdan iborat bo’lgan xayol turiga aytiladi. 
42. 
Mavjud tasavvurlar asosida yangi obrazlarni yaratishdan iborat psixik aks 
ettirish jarayonlaridan biri bu ___XAYOL_____________ . 
43. 
So’zlovchining nutqi qanday nutq hisoblanadi? FAOL NUTQ 
44. 
______TIL______ so’z belgilari tizimi bo’lib, u muloqot jarayonida psixik 
faoliyat mahsuli sifatida yuzaga keladi? 


45. 
Bir vaqtda qarama-qarshi hissiyotlarning namoyon bo’iishi bu __ 
AMBIVALENTLIK_____. 
46. 
___AFFEKT________ kuchli, jo’shqin va nisbatan qisqa muddatli 
emosional kechinmaiar tariqasida ro’y beradigan psixologik holat. 
47. 
DEPRESSIYA_ - xatti - harakatlarning tormozlanishi, faollikni kamayishi 
bilan bog’liq tushkunlik kayfiyati. 
48. 
Empatiya bu- BOSHQA ODAMLARNING PSIXIK HOLATLARINI 
TUSHUNISH VA ULARGA HAMDARDLIK QILISH QOBILIYAT 
49. 
Ichki va tashqi qiyinchiliklarni yechish uchun xatti - harakatlarni tanlash 
imkoniyatida namoyon bo’ladigan ruxiy aks ettirish shakli bu 
____IRODA__________ . 
50. 
_______________ fikricha, iroda - inson xulq -atvoridagi reaktivlik va 
faollikning o`zaro ko`rinishidir. V.A. IVVANIKOV 

Download 185.5 Kb.
  1   2
Download 185.5 Kb.
Pdf ko'rish