Dunyoqarash bu …KISHILARNING MEHNAT VA IJODIY
Download 185.5 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/2
Sana23.12.2023
Hajmi185.5 Kb.
#127521
1   2
Bog'liq
Talabaga yakuniy testlar (AutoRecovered) JAVOBLAR (2)
KURS ISHI TEX, talim texnologiyalari, 1 OYLIK UMUMIY YUKLAMA 156 SOAT
51. 
Dunyoqarash bu …KISHILARNING MEHNAT VA IJODIY 
FAOLIYATLARIDAGI HAR QANDAY QIYINCHILIKLARNI 
YENGISHLARIDA ULARNING IRODALARINI HARAKATGA 
KELTIRUVCHI KUCH 
 
52. 
__QIZIQISH__________ bilish ehtiyojini namoyon formasi bo`lib, u yangi 
faktlar bilan tanishishga, hamda borliqni aniq, chuqur va aniq aks etishiga 
yordam beradi.
53. 
Keskin vaziyat sababli yuzaga keladigan emotsional holatlar bu … STRESS 
YOKI JIDDIYLIK . 


54. 
__HISSIY TON_______ sezgi yoki idrok jarayonida shaxsning idrok 
qilayotgan narsa yoki hodisaga munosabatini ifodalovchi maxsus hissiy 
buyok, yoqimli yoki yoqimsiz idrok bilan bog`langan hissiyot 
55. 
Bir vaqtda qarama-qarshi hissiyotlarning namoyon bo’iishi bu 
_AMBIVALENTLILK 
56. 
_AFFEKT__ kuchli, jo’shqin va nisbatan qisqa muddatli emosional 
kechinmalar tariqasida ro’y beradigan psixologik holat. 
57. 
Temperament – so`zi qaysi tildan olingan nima ma’noni bildiradi? LOT. 
‘TEMPERAMENTUM’ ARALASHMA 
58. 
Temperament tushunchasini fanga birinchi kim kiritgan?YUNON OLIMI 
GIPPOKRAT
59. 
Tanadagi suyuqliklarga qarab temperament tiplarga ajratilsa Sangvinik -
____QON______ning ko`pligi. 
60. 
Kuchli, muvozanatli, sust bu tip- _____FLEGMATIK______________ . 
61. 
Tanadagi suyuqliklarga qarab temperament tiplarga ajratilsa Xolerik -
______SARIQ O’T___ning ko`pligi. 
62. 
Kuchsiz, muvozanatsiz, harakatchan yoki sust bu tip- 
____MELANXOLIK_______ . 
63. 
Quyidagi asab tizimi tiplarining qaysi biri sangviniklar uchun xos? JONLI 
,KUCHLI, HARAKATLANISH ----- MUVOZANATLASHGAN 


64. 
Shaxsning voqelikka bo’lgan munosabatlarini ifodalovchi uning xulq - 
atvori va xatti - harakatlarida namoyon bo’ladigan barqaror xususiyatlarning 
individual tarzdagi yig’indisi bu __XARAKTER____________ . 
65. 
“Xarakter” so’zi aynan tarjima qilinganda nima degan ma’noni anglatadi? 
TAMG’A, BELGI 
66. 
“Xarakter” so’zi qaysi tildan olingan? GREKCA 
67. 
Maslou ierarxiyasining eng yuqori darajasida qanday ehtiyoj turadi? OZINI 
OZI QAROR TOPTIRISH 
68. 
Ong va faoliyat birligi printsipi qaysi rus olimlari tomonidan tadqiq etilgan? 
L.S,VIGOTSKIY, S.L.RUBINSHTEYN, V.M.TEPLOV,
69. 
Hozirgi zamon psixologiyasining asosiy tamoyillari qaysi qatorda to’g’ri 
ko'rsatilgan? DETERMINIZM, ONG VA FAOLIYAT BIRLIGI, PSIXIKA 
VA ONGNING FAOLIYATDA RIVOJLANIWI TAMOYILLARI 
70. 
Shaxs va jamiyat munosabatlarini o’rganuvchi psixologiya sohalari qaysi 
qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? IJTIMOIY, DIFFERENSIAL, DIN, 
ETNOPSIXOLOGIYA, BOWQARUV, MARKETING, SHAXS 
PSIXOLOGIYALARI 
71. 
Esda olib qolishning asosiy sharti nima? ESDA OLIB QOLISHNI 
MAQSAD QILIB QOYISH 
72. 
Xarakterning shakllanishiga ta’sir etuvchi eng muhim omil, bu- …. 
.IJTIMOIY MUHIT 


73. 
Asalari va chumolilarning murakkab hatti-harakatlarini nima deb atash 
mumkin? INSTINKT 
74. 
Psixologiyaning mustaqil fan sifatidagi taraqqiyoti qancha vaqt mobaynida 
davom etib kelmoqda? X1X ASRNING 2-YARMIDAN FAN SIFATIDA
AJRALIB CHIQQAN,\ 1.5ASRDAN BERI 
75. 
«Ruh haqida» nomli asar muallifi kim? ARISTOTEL 
76. 
Tabiiy eksperimental metodning asoschisi kim? 1910. RUS PSIXOLOGI, 
LAZURSKIY 
77. 
«Yangi tug’ilgan bolaning ruhi hech narsa yozilmagan toza oq qog’oz, toza 
taxtadir, tarbiyachi bunga xohlagan narsani yozishi mumkin». Bu g’oya 
muallifi kim? LOKK 
78. 
Psixologiyada ilk bor eksperiment metodini qo’llagan olimlar qaysi javobda 
keltirilgan? G.FEXNER, I.M.SCHENOV, I.P.PAVLOV 
79. 
Birinchi eksperimental psixologiya laboratiriyasi qachon va kim tomonidan 
tashkil etilgan? 1879. V.VUNT 
80. 
Dekart birinchi marta psixologiya va fiziologiya fanlariga kiritgan tushuncha 
qaysi javobda keitirilgan? REFLEKS 
81. 
Refleks nima? ORGANIZMNING TASHQI VA ICHKI TASIROTLARIGA 
MARKAZIY NERV TIZIMI ORQALI BERGAN JAVOB 
REAKSIYASIDIR 
82. 
Qanday his-tuyg’ular shaxs faolligini oshiradi? SNETIK HISSIYOTLAR 
83. 
Shaxs faolligining manbai nima? EHTIYOJ 


84. 
Sosiometriya metodi kim tomonidan taklif etilgan? AMERIKALIK 
SOSIOLOG DJ.MORENO 
85. 
Kundalik hayotimizda birlashtirib bo’lmaydigan turli sifatlar, xususiyatlar va 
qismlarni “yopishtirib” birlashtirib, yangi obrazlar yaratish xayolning qaysi 
jarayoniga tegishli? AGGLYUTINATSIYA 
86. 
Muloqotning pertseptiv tomoni bu …KISHILARNING BIR-BIRINI 
IDROK ETISH JARAYONI MULOQOTNING AJRALMAS QISMI 
BOLIB U MULOQOTNING PERSEPTIV TOMONINI TASHKIL ETADI 
87. 
Muloqotning interaktiv tomoni –bu …BIRGALIKDAGI FAOLIYATNI 
TASHKIL ETSH VA AMALGA OSHIRISHDA MULOQOT 
ISHTIROKCHILARININGBIR-BIRIGA TASIR O’TKAZISHI . 
88. 
Muloqotning kommunikativ tomoni –bu …KOMMUNIKATSIYA- TILVA 
BOSHQA BELGILAR VOSITASIDA AXBOROT BERISH 
89. 
Kimning fikricha xaqiqiy tarbiya tashqaridan kiritilmaydi, u odam bilan 
dunyoga kelgan, tarbiya uni o’tsiradi? D.DYUN 
90. 
Kimning fikricha, yangi tug’ilgan chaqaloq odam emas, balki sut emizuvchi 
hayvondir? V.PTERN 
91. 
Kimning ta’limotiga ko‘ra, barcha odamlar aqliy va axloqiy rivojlanishi 
uchun tug‘ilishidanoq mutlaqo bir xil tabiiy imkoniyatga ega bo‘ladilar? K. 
GEL’VTSIY 
92. 
TABIIY QOBILIYATLAR……. odamlar va hayvonlar uchun xos bo‘lib, 
idrok qilish xotirada saqlash, oddiy muloqotga kirisha olish shular 
jumlasidandir. 


93. 
Arastuning aytishi bo’yicha, sherlar va yovvoyi cho`chqalarniki kabi junning 
dag’alligi qanday xususiyatni bildiradi? BOTIRLIK 
94. 
…XARAKTER……- shaxsning muayyan faoliyat turini muvaffaqiyatli 
bajarishga bo‘lgan layoqat darajasini ifodalaydigan, turmush jarayonida 
hosil qilingan individual xususiyatlar yig‘indisi 
95. 
Arastuning aytishi bo’yicha, cho`chqanikiga o’xshash teshiklari katta-katta 
keng burun qanday xususiyatni bildiradi? AHMOQLIK 
96. 
Arastuning aytishi bo’yicha, echkilar, qo`ylar, va quyonlarniki singari 
junning mayinligi qanday xususiyatni bildiradi? QO’RQOQLIK 
97. 
Krechmer atletik va astenik tiplar qanday kasallikka moyilroq deb 
hisoblaydi? MUSHAK, TAYANCH-HARAKAT A’ZOLARI YAXSHI 
RIVOJLANMAGAN, 
98. 
Krechmer uncha katta bo’lmagan gavda tuzilishli, o’rtacha yoki undan 
balandroq bo’yli, oriq kishilarni qanday tip deb nomladi? ASTENIK 
99. 
……GIPERTIM……-haddan tashqari aloqaga kirishuvchan, ko’p gapiradi, 
imo-ishora, mimikaga boy, suhbat mavzusini burib yuborishga moyil, 
ko’pincha xizmatga doir va ommaviy majburiyatlarni unutib qo’yganligi 
sababli ziddiyatlar kelib chiqadi 
100. E.Krechmer odam tanasining tuzilishi va konstitusiyasiga ko’ra, eng ko’p 
uchraydigan nechta tipni ajratib ko’rsatgan? 3Ta. Astenik, atletik, piknik 


101. Nemis psixiatri K.Leongard fikricha, necha % kishilarda ba'zi xarakter 
xususiyatlari shu darajada kuchliki, ba'zan bir xil tipdagi ziddiyat va hissiy 
portlashlarga olib kelishi mumkin?20-50 FOIZ 
102. Xarakterning u yoki bu xususiyati miqdoriy ifodaliligi oxirgi marraga yetib 
va normaning eng oxirgi chegarasiga borib qolganda …XARAKTERNING 
AKSENTUATSIYASI……… deb ataladi. 
103. Gordon Olport va uning do’sti Odbert shaxs xususiyatlarini o’rganar ekan, 
lug’atdan shaxsga xos bo’lgan qancha so’zni ajratib chiqadilar? 4500 
104. Shеldоn оdаmlаrning qaysi jismоniy tipini аjrаtib ko’rsаtdi? mezomorf 
105. …XARAKTER… deganda mazkur shaxs uchun tipik hisoblangan, faoliyat 
usullarida namoyon bo‘ladigan, shaxsning turli sharoitlarga munosabati 
bilan belgilanadigan individual psixologik xususiyatlari yig‘indisi 
tushuniladi 
106. Shеldоn оdаmlаrning nechta jismоniy tipini аjrаtib ko’rsаtdi? 3ta 
107. Qaysi psixologlar fikriga ko`ra, temperament asab tizimining umumiy tipiga 
emas, 
balki tana
, gavda tuzilishining nisbatiga bog`liq? AMERIKA 
PSIXOLOGI SHELDON VA NEMIS PSIXOLOGI KRECHMER 
108. Psixologiya faniga “ongsizlik” tushunchasini kim tomonidan kiritilgan? 
LEYBNIS


109. Xotira buzilishi nima deb ataladi? AMNEZIYA
110. “Affekt” so’zi qanday ma’noni bildiradi? LOT,RUHIY, HAYAJON, 
EHTIROS DEGAN MANONI ANGLATADI 
111. Faoliyatni amalga oshirishdagi dastlabki bosqich qaysi? TAFAKKUR 
112. Inson bosh miyasi qancha og’irlikka ega? 1000-2000g 
113. Maqsad nima? INSON FAOLIYATI SO’NGGI NATIJASINING OBRAZI 
SIFATIDA NAMOYON BOLADI VA EHTIYOJLARNI AMALGA 
OSHIRILISHIDIR. 
114. Ongli va ongsiz harakatlar o’zini kelib chiqishi jihatidan reflekslardan 
iboratdir degan fikrni kim aytgan? I.M. SECHENOV
115. Qobiliyatlar rivojlanishining eng yuqori darajasi, bu- … GENIALLIK. 
116. Xalq ertaklaridagi suv parisi, bulbuligo’yo, kentavr(odam boshli ot), sfinks 
(odam boshli sher) kabi obrazlarning yaratilishi qaysi xayol jarayoniga 
taalluqli? AGGLYUTINATSIYA 
117. O’quv jarayonida esda qoldirishning qaysi turi muhim rol o’ynaydi? 
IXTIYORIY ESDA QOLDIRISH 


118. O’quvchi o’quv materialini ko’chirib yozayotganida qaysi xotira turi 
namoyon bo’ladi? QISQA MUDDATLI XOTIRA 
119. Adaptasiya nima? SEZGI A’ZOLARINING QO’ZG’OVCHI KUCHIGA 
MOSLASHUVI NATIJASIDA MUAYYAN SEZGILARNING 
O’ZGARISHI 
120. Anglangan maqsad asosida boshqariladigan jismoniy va ruhiy faollik nima?
IRODA 
121. Shaxsning individualligi deganda nimani tushunasiz? SHAXSNING 
INDIVIDUALLIGI DEGANDA INSONNING SHAXSIY PSIXOLOGIK 
XUSUSIYATLARINING BETAKROR BIRIKMASI TUSHUNILADI 
122. Quyidagi – oqlik, kenglik, balandlik va kattalik tushunchalari tafakkurning 
qaysi jarayoni yordamida olingan? KONKRETLASHTIRISH 
123. Tafakkurda aks etgan bir turkum narsalarning o’xshash muhim belgilarini 
shu to’g’risida bitta tushuncha qilib, fikran birlashtirish degan ta’rif 
tafakkurning qaysi jarayoniga taalluqli? UMUMLASHTIRISH 
124. Bog’cha yoshidagi bola o’ziga berilgan qo’g’irchoqni buzib, bo’laklarga 
ajratib ko’ra boshladi. Aytingchi bu xolat tafakkurning qaysi jarayoniga 
tegishli? ANALIZ 
125. O’quvchi darsda o’z diqqatini avval o’qituvchiga, so’ng doskaga, keyin 
daftarga va yana o’qituvchiga qaratadi. Aytingchi, bu yerda diqqatning qaysi 
xarakterli xususiyati namoyon bo’ladi? DIQQATNING 
KO’CHUVCHANLIGI 


126. Eksteriorizasiya deganda nimani tushunasiz? [Lot.exterior -tashqariga 
aylanish ] ichki psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatga jonli 
mushohadaga aylanishi. 
127. Tropizm nima BIOTIK, YANI BILOGIK AHAMIYATGA EGA BOLGAN 
OMILLARGA MAXSUS HARAKATLAR BN REAKSIYA QILISH 
USULLARIGA TROPIZM DEYILADI 
128. Tashqi real ishdan ichki ideal ishga o’tish nma deyiladi
INTERIORIZATSIYA 
129. Avval idrok qilingan obrazlar asosidahali idrok qilinmagan narsalarning 
obrazlarini aks ettirishi bu…XAYOL 
130. ‘Ozbekistonda paxta ekilmaydi’ bu qanday hukm bolishi mumkin
TASDIQLOVCHI HUKM 

Download 185.5 Kb.
1   2
Download 185.5 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa  Dunyoqarash bu …KISHILARNING MEHNAT VA IJODIY

Download 185.5 Kb.
Pdf ko'rish