1. Yaponiya maktablarining boshlang`ich ta`limida fizika o`qitish tizimi qanday yo`nalishlarda o`rgatiladi?
Download 284.18 Kb.
Sana03.04.2021
Hajmi284.18 Kb.

1. Yaponiya maktablarining boshlang`ich ta`limida fizika o`qitish tizimi qanday yo`nalishlarda o`rgatiladi?

*a) magnitlar, havoning xossalari, sodda elektr zanjirlari, geometrik optika elementlari, moddaning agregat holatlari, tovush va boshqalar

2. Yaponiya maktablarining Kichik o’rta maktabda fizika o`qitish tizimi qanday yo`nalishlarda o`rgatiladi?

*a) magnitlar, havoning xossalari, sodda elektr zanjirlari, geometrik optika elementlari, moddaning agregat holatlari, tovush va boshqalar

3. Yaponiya maktablarining Katta o’rta maktabda fizika o`qitish tizimi qanday yo`nalishlarda o`rgatiladi?

*a) magnitlar, havoning xossalari, sodda elektr zanjirlari, geometrik optika elementlari, moddaning agregat holatlari, tovush va boshqalar

4. AQSH da to’liqsiz o’rta maktab doirasida fizika kursi mavjud bo`lib, u 8-9 sinflarda necha soatni tashkil qiladi.

*a) 140 soat

5. Fizika o`qitish tizimi qaysi davlat maktablarining 7-9 sinflarida tabiiy fanlar alohida o’rgatilmaydi, balki bitta fan sifatida bir o’qituvchi tomonidan ―Tabiiy fanlar (Science) sifatida o’qitiladi.

*a) Janubiy Korea

6. Janubiy Koreya maktablarining Fizika o`qitish tizimi 7-9 sinflarda Tabiiy fanlar (Science) sifatida o`qitilib u qaysi fanlarni o`z ichiga oladi

*a) biologiya, ximiya, fizika va Yer haqidagi fanlarni (Earth science)

7. PISA (Programme for International Student Assessment) qаndаy tаdqiqot?

*a) O’quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15

yoshli bolalarning fizika , tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko’nikmalarni egallaganligini o’rganishga qaratilgan tadqiqot.

8. PISA tadqiqotlari qachondan o’tkazila boshlagan va necha yil oralab o’tkaziladi?

*a) 2000 yildan boshlab har uch yilda o’tkaziladi

9. Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nima?

*a) Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning fizika , tabiiy fanlar bo’yich va o’qish savodhonligini baholashdan iborat.

10. Kompetensiyaviy yondashgan DTS qachon qabul qilingan

*a) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017- yil 6- aprel kungi 187-sonli qarorida

b) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017- yil 26- avgust kungi 217-sonli qarorida

c) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016- yil 5- aprel kungi 187-sonli qarorida

d) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017- yil 5- aprel kungi 180-sonli qarorida

11. kompetentsiya nima?.

*a) мavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

12. Milliy va umummadaniy kompetentsiyalarga

nimalar kiradi

*a) vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog’lom turmush tarziga amal qilish laѐqatlarini shakllantirish

13. Keys-stadi suzining ma’nosi keltirilgan katorni toping

*a) ingliz.- to’plam, aniq vaziyat, stadi- o’rganish

14. Bilim, ma’lumot, dalillarni qiyosiy tahlil etishga yordam beradigan metodlarni toping

*a) T-chizmasi, Venn diagrammasi

15. Fizika fanidan o‘rganilgan mavzu bo‘yicha o‘z fikrini bayon etish, sabab ko‘rsatish, misollar bilan izohlab, umumlashtirish qaysi metodga xos xususiyat?

*a) “FSMU”

16. Darsning “texnologik xarita”sida nimalar aks ettirilgan bo`lishi lozim?

*a) Yuqoridagi larning barchasi to`g`ri.

17. Dars o’tishda qanday talablarga rioya qilasiz?

*a) Dastur talablariga

18. Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?

*a) O’quvchi lar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o’zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi

19. Dars shakllari:

*a) individual,frontal, guruhiy, jamoaviy;

20. Dars turlari:

*a) yangi mavzuni o`zlashtirish darsi, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni mustahkamlash darsi, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni takrorlash darsi, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni tizimga solish va umumiylashtirish darsi

21. Yangibilimlarnibayonqilishvaegallashdarsiningtuzilishi:

*a) Tashkiliy qism, O’tgan darsni so’rash va baholash, Yangi mavzuni bayon qilish, Yangi o’tilgan mavzuni mustahkamlash va baholash, Darsni yakunlash (xulosalash) va uyga to’shiriq berish.

22. Dars ishlanmasining tuzilmasi:

*a) dars mavzusi, 2) dars maqsadlari,3) darsda foydalaniladigan ma’lumot manbalari, o’quv uslubiy adabiyotlar va elektronresurslar,4) darsda ishlatiladigan zarur texnik vositalar va jihozlar,5) dars shakli,6) darsturi,7) dars metodlari,8) dars bosqichlari va vaqt taqsimoti, 9) dars borishining qisqacha tavsiloti.

23. Darsmaqsadi necha xilbo’ladi?

*a) 3

24. Fizikada ....................ni yechish metodlari ularning murakkabligiga o`quvchilarning tayyorgarligiga, o`qituvchining qo`ygan maqsadiga va boshqa ko`pgina sabablarga bog`liq*a) hisoblash masalalari

25. α - zarralar manbai, qo`rgoshin kollimator, oltin zar, ZnS bilan qoplangan ekran, mikroskop. Bu asboblar qaysi tajribada ishlatilgan?

*a) Rezerford, atom tuzilishini aniklashda

26. Agar parallel ulangan ikkita bir xil o’tkazgich ketme-ket ulansa, umumiy qarshilik qanday o’zgaradi?

*a) 4 marta ortadi

27. Fizikadan o’quv demonstratsion eksperiment bilan laboratoriya eksperimentining o’tkazilishidagi farqi nimada?

*a) Demonstratsion eksperiment o’qituvchi, laboratorya eksperimentini o’quvchi tomonidan o’tkaziladi.

28. Namoyishli tajriba samaradorligini belgilang

*a) Ishonchliligi.

29. Fizikadan frontal laboratoriya ishlari qanday o’tkaziladi?

*a) Barcha o’quvchilar 4 tadan guruhlarga bo’linib, fizikada o’rgangan bitta qonuniyatni to’g’riligini o’rganadilar

30. Fizikadan praktikum ishlari qanday o’tkaziladi?

*a) Barcha o’quvchilar har xil asbobda har xil qonunni o’rganish bilan shug’ullanadilar

31. Darsdan tashqari ishlarning uziga xos hususiyatlarining toping?

*a) O’quvchilar topshiriqlarni individual guruhlar da, ommaviy bajaradi lar

32. Sinfdan tashqari mashg’ulotlarni asosiy maqsadini belgilang?

*a) O’quvchilarni fan asoslarini o’rganishga bo’lgan qiziqishlari va mustaqil bilim olishlarini ta’minlash

33. Bajariladigan ish barcha o’quvchilar uchun majburiy bo’lmay, asosan fanga qiziqish bildirgan o’quvchilar band qilinadigan o’qitishning shaklini ko’rsating.

*a) Sinfdan tashqari ish

34. O’qitish shakllari sistemasiga nimalar kirishni aniqlang?

*a) Dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlar, ekskursiya

35. Ulug’bekning astro nomik katalogi nima deb ataladi?

*a) Ziji Ko’ragoniy

37. Ulug’bek rasadxonasidagi sekstantning radiusi ........m ga teng.

*a) 40

41. Dars tahlilini necha guruhga bo`lish mumkin?*a) 5 turga

42. Dars mazmunini tahlil qilishda eng katta e’tibor nimaga qaratiladi?

*a) Dars mazmunining Davlat ta’lim standarti talablariga mos kelishi

43. Dars kuzatish va tahlil qilishdan maqsad nima?

*a) O’quvchilarning bilim malakalarini darsning sifat va samaradorligini oshirish

44. O’quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish jarayoni - bu:

*a) O’quvchi shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim

45. Pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va o’quvchi faoliyatiga yangilik kiritish, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalanish - bu:

*a) Innovatsion texnologiya

46. FSMU texnologiyasi qanday maqsadlarda amalga oshiriladi?

*a) Ishonchli fikr,dalillarni isbotlash

47. Fizika fanida tushunchalarni chuqur o’zlashtirishga imkon beruvchi metodbu .....

*a) Tushunchalar tahlili

48. «Aqliy hujum» metodining mohiyati nimadan iborat?

*a) Mavzu bo’yicha g’oyalar tanlash va g’oya yuzasidan o’quvchilarning fikrini aniqlash

49. O’qituvchi va o’quvchilar o’zaro faol ishtirok etadigan mashg’ulot-bu:

*a) Interfaol mashg’ulot

50. O’quv materialini programmalashtirish hamda uni axborot texnologiyalari orqali mustaqil ta’lim yoki masofadan o’qitish orqali o’quvchilarga etkazish-bu:

*a) Elektron darslik

51. Yorug'likning qaytish qanunlarini o'rganguncha o'quvchilar yorug'likka doir qonunini bilimlari shart.

*a) to'g'ri chiziqli tarqalish qonunlari

52. Fizikadan masalalar yechish metodi bo'yicha qanday klassifikatsiyalanvdi?

*a) Yosh xususiyatini

53. Guruh holda hamma o'quvchilar qanday eksperimentlar bajariladi?

*a) frontal laboratoriya ishlari.

54. VI sinfda fizika kursini tuzilishi qanday?

*a) fizika hodisalarni o'rganish

55. Kinematikada qanday tushunchalar asosiy hisoblanadi?

*a) yo'l, ko'chish, tezlik, tezlanish

56. Dinamikada qanday tushunchalar asosiy hisoblanadi?

*a) F, m, a

57. Fizika o'qitish jarayonida eHm dan foydalanish maqsadlari:

*a) O'qitish, o'rganish, nazorat qilish, baholash

58. Fizika o'qitish uslubi fani pedagogika fanlarining biri:

*a) tarbiya nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanuvchi fan

59. Fizika o'qitish uslubi fanining mavzu baxsi:

*a) fizika fanining ilmiy-nazariy tushuncha va qonuniyatlarinihamda amaliy masalalarini o'quvchi va talabalarga shakllantirishda eng qulay optimal yo'llar bilan tushuntirish haqida mulohaza yuritadi

60. Fizika o'qitish uslubi fanining maqsad va vazifalari:

*a) fizika qonunlarining asosini o'rganish, o'quv-ko'nikmalarini shakllantirish va bilimlarini amalyotga tadbiq etish, hayotga tayyorlash

61. Fizika o'qitish uslubi fanining funktsiyalari:

*a) Yoshlarga fizika ta'limini o'qitish va ularning tarbiyalash hamda tafakkurini o'stirib borish

62. Fizika o'qitish uslubi fanning ilmiy – tadqiqot ishlarining mazmuni va uslubi:

*a) O'qitish maqsadi, dasturi, darsligi va uning o'qitish uslublari

63. Fizika o'qitishda generializatsiya tamoyili nima:

*a) fizika o'qitishda tushuncha, g'oyalar,tenglamalar va qonunlarni muhimlarini ajratib olish va ularning atrofida ikkilamchilarini umumlashtirib o'rganishga aytiladi

64. Fizika o'qitishda deduktsiyani qanday tushunasiz:

*a) biror mavzuni o'rganish jarayonida xususiy, mantiqiy, xulosa chiqarish

65. Fizika o'qitishda induktiv xulosaga kelish nimalarga asoslanadi:

*a) kuzatish, tajribalar yoki yakunlovchi, umumlashgan darslar asosida

66. Fizika o'qitishda pedagogik izlanish, ilmiy-tadqiqot ishlar:

*a) uslubiyot mazmuni (pedagogik kuzatish, hujjatlarni kuzatish, tahlil qilish) pedagogika tajriba (eksperiment). uslub tanlash, o'zlashtirish testlari, so'rov (anketa va boshqalar)

67. Fizika o'qitishda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini aniqlashda qaysi ko'rsatkichlar inobatga olinadi:

*a) tenglama, formulalar haqidagi bilimlari

68. Fizika fanining o'ziga xos o'qitish uslubi:

*a) O'quv materialini o'qituvchining bayon qilishda tayanadigan namoyish tajribalari, qo'llaniladigan eksperiment uslubi

69. Fizikada biror mavzuni o'rganish jarayonida qanday talaba eng faol hisoblanadi:

*a) fizikaning umum qoidalariga zid kelmaydigan nazariy muloxazalar yuritadigan o'quvchi

70. Fizikada qobiliyatli talabalar bilan ishlashda qanday e'tibor asosiy hisoblanadi:

*a) fan asoslarini o'rganishdagi xatoliklarni tahlil etish mustaqil o'qish, fikrlash, bilimlarini tizimlashtirishga o'rgatish, kasbga yo'nalishlari berishga

71. Fizikada sohalashtirilgan, tabaqalashgan, chuqur o'rganadigan o'quv maskanlari:

*a) akademiy litseylar fizikani chuqur o'rganadigan umumta'lim maktab sinflari

72. Fizikadan bilimlarni tekshirish usullari:

*a) og'zaki, yozma, testli va kompьyuter, eHm yordamida tekshirish

73. Fizikadan qaysi turdagi masalalarni yechishda o'quvchilardan har tomonlama ilmiy tafakkur yuritishni talab etadi:

*a) ijodiy, sifat va aralash masalalari

74. Fizikadan nostandart darslar o'quvchilarning qanday tomonlarini rivojlantiradi:

*a) og'zaki nutqini, mustaqil fikrlashni va aqliy faoliyatini

75. Fizikadan guruxdagi talabalarning eng ko'p faol ishtirok etadigan darslarning qaysi biri faol hisoblanadi:

*a) laboratoriya va tajriba kuzatish mashg'ulotlari

76. Fizikadan sinfdan tashqari ishlar qanday qanday maqsadda o'tkaziladi:

*a) umumiy ta'lim va politexnik tarbiyani oshirish

77. Fizikadan sifat va aralash masalalar, asosan kursning qanday darslarida rejalashtiriladi:

*a) Yakunlovchi darslarda

78. Fizikadan o'quv materialini rejalashtirishni qanday tushunasiz:

*a) yillik, yarim yillik, choraklik, kundalik darslarni va o'quv tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish

79. Fizikadan o'quv-tarbiyaviy ishlarni o'tkazishda texnika xavfsizlik qoidalari:

*a) namoyish, yalpi, praktikum laboratoriya ish tajribalarini va texnik to'garaklarni o'tkazishda hamda fizika xonasida tashkil qilinadigan ishlarda xavfsizlik qoidalari

80. Fizikadan o'quvchilar va talabalarning bilimlarini reyting tizimi asosida baholash:

*a) Yuqoridagilarning hammasi

81. Masala yechishda qaysi usul samarali hisoblanadi:

*a) tahlil,tahlil-sintez uslubi

82. Masalalar yechishni jadallashtirish uchun nimalardan foydalaniladi:

*a) mikrokalьkulyator, kompьyuterlardan

83. Murakkab darajadagi fakulьtativ mashg'ulotlarni tanlashdan, asosan uning qanday tamoyillariga rioya qilinadi:

*a) yuqoridagilarni barchasi

84. Talabalar aqliy faoliyatini fizika o'rganish jarayonidagi bosqichlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan:

*a) fakt, model, xulosa, eksperiment

85. O'quvchilarning fizik fikrlashini rivojlantirish nimalar asosida amalga oshiriladi:

*a) Yuqoridagilarning barchasi asosida rivojlantiriladi

86. O'quvchilarning fizikadan ijodkorlik faoliyatini qanday mashg'ulotlarda samarali bo'ladi:

*a) laboratori, masalalar yechish va sinfdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida

87. O'quvchilarning fizikadan fikrlash jarayonining o'stirishda qanday tushunchalar asos hisoblanadi:

*a) ilmiy-nazariy tushunchalar

88. Fizikani o'qitishning asosiy maqsadi:

*a) fizika asoslari – asosiy tushunchalari, qonunlari va nazariyalarni tushuntirish orqali o'quvchilarda dunyoning tabiiy ilmiy tekshirish manzarasini shakllantirish hamda tabiiy-ilmiy tekshirish metodlarini egallash, politexnik ta'lim, o'quvchilarning amaliy malaka bilan qurollantirish va foydali mehnatga tayyorlash
89. Pedagogik texnologiya - bu:

*a) bilimlarni, ko'nikmalarni va maqsadlarga muvofiq munosbatalarni loyihalash, shakllantirish va nazorat qilish bo'yicha operatsiyalar majmui;

90. ta'lim natijalarini monitoring qilish - bu:

*a) bilimlarni, ko'nikmalarni, malakalarni o'zlashtirish va ma'lum kompetentsizalarni rivojlantirish

91. l.s. vigotskiy ta'limotiga ko'ra, o'quvchining ruhiyatini rivojlanishida etakchi rol sifatida quyidagilardan qaysi bir hisoblanadi:

*a) o'qitish

92. Yadrosida 2 ta proton va 3 ta neytrondan tashkil topgan neytral atomning elektron qobiqida nechta elektron mavjud?

*a) 2


93. Yadrodagi nuklonlarni qanday kuch ushlab turadi?

*a) Yadro

94. Alfa-parchalanish bu adroning o‘z-o‘zidan parchalanishi bo‘lib undan ... chiqib ketadi

*a) Geliy atomining yadrosi

95. Beta-parchalanish bu yadroning o‘z-o‘zidan ... chiqarib yangi yadroga aylanishi

*a) Elektron

96. Neytron ... tomonidan kashf etilgan

*a) 1932 y. Chedvik

97. Beta-nurlanishlar nima?

*a) tez elektronlar oqimi

98. Yadrodagi proton va neytronlarni kichik masofada qanday kuchlar ushlab turadi?

*a) yadro kuchlari

99. Kalsiy atomi tarkibida 20 ta elektron bor. Kalsiy yadrosida 24 ta neytron mavjud bo‘lsa, ushbu yadro massa soni aniqlansin.

*a) 44


100. Izotop deb ...

*a) protonlar soni bir bo‘lgan yadrolarga aytiladi

101. Gazdagi suv tomchilarining yo‘laki ko‘rinishidagi zaryadlangan zarralar qoldirgan izlarini qanday asbob yordamida kuzatish mumkin?

*a) Vilson kamerasi

102. Alfa-nurlanishlar deb nimaga aytiladi?

*a) Ikki karra zaryadlangan geliy ionlari Potok bstrx dvuxzaryadnx ionov geliya

103. Yadroning bog‘lanish energiyasi deb ...aytiladi.

*a) yadroni, uni tashkil etuvchi barcha nuklonlarga parchalash uchun kerak blgan energiyaga

104. Yadro massas defekt deb ...

*a) Massa atom birligida yadro massasidan uning massa sonining ayrimasiga aytiladi

105. Atom yadrosi qanday elementar zarralardan tashkil topgan?

*a) Proton va neytronlardan

106. Radioaktiv preparatning aktivligi deb ...

*a) preparatdagi vaqt birligidagi parchalanishlar soniga

107. Radioaktiv elementning yarim parchalanish davri deb nimaga aytiladi?

*a) Boshlang‘ich yadrolar sonining yarimi parchalanishga ketgan vaqtga aytiladi

108. Frenel va Fraungofer difraksiyalari nimada farq qiladi.

*a) To’lqin frontida

109. Zonali plastinkani birinchi kim tayyorlagan?

*a) 1875 yil Sore

110.Fokal tekislik qanday tekislik?

*a) Bosh optik o’qqa perpendikulyar (bo’ladi) va fokus nuqtadan o’tadi

111.Elektromagnit to‘lqinlar ko‘ndalangligi deganda nima tushuniladi?

*a) Elektromagnit to‘lqinning tarqalish yo‘nalishi bo‘ylab elektr va magnit maydonlarning bo‘ylama tashkil etuvchisining yo‘qligi

112.Muxitdagi to‘lqinning fazoviy tezligi:

*a) yorug‘likning vakuumdagi tezligidan katta bo‘lishi mumkin

113.Maxsus qurilmalar bo‘lmagan holda yorug‘lik nurining qutblanishini qanday aniqlash mumkin?

*a) yorug‘likning dielektrikdan (shisha va b.) qaytishi orqali

114.Yorug‘likning kvant tabiati qanday optik hodisalarda kuzatiladi?

*a) fotoeffektda

115.Absolyut qora jismning (nurlanish bilan issiqlik muvozanatida bo‘ls***a) qaytarish xususiyati nimaga teng?

*a) nolga teng

116.De Broyl to‘lqin uzunligi nima bilan aniqlanadi?

*a) Zarracha impulsiga teksari proporsional

117.Yorug‘lik manbalari kogerent bo‘lsa ...?

*a) ularning nurlanishi bir xil chastotaga ega va fazalari farqi o‘zgarmas bo‘ladi.

118. Tashqi fotoelektrik effekt deb ... ?

*a) Moddalarning yorug‘lik ta’sirida elektronlar chiqarishiga aytiladi.

119. O’tkazgichdagi erkin zaryadlar nima ?

*a) Erkin zaryadlar o’tkazgich bo’ylab ko’cha oladigan zaryadlar

120. Elektr maydoni uchun superpozitsiya printspi o’rinli, nima uchun?

*a) Elektr maydon kuchlanganligi vektor kattalik bo’lganligi uchun

121. Ikkita elektronning o’zaro ta’sir kuchi xar birining yer sirtidagi og’irligiga teng bo’lishi uchun ular qanday masofada joylashishi kerak?

*a) 5 m


122. Latundan yasalgan yaxlit va po’latdan yasalgan kovak sharlarga bir xil zaryad berilgan bu sharlarda zaryadning sirtiy zichliklarini solishtiring. (Radiuslari bir xil)

*a) Bir xil

123. Elektrostatik maydoning bir nuqtasidagi potentsiali deb ................... ga aytiladi.

*a) Maydonning shu nuqtasiga kiritilgan zaryadga to’g’ri keluvchi potentsial energiyaga.

124. Elektrolitik dissotsiatsiya nima?

*a) Suvda kislota, ishqor va tuzlarni erishi natijasida ularni ionlarga ajralishi;

125. Magnit maydonida joylashgan tokli o’tkazgichga ta’sir etuvchi amper kuchi nimalarga bog’liq?

*a) O’tayotgan tokka, magnit induktsiyasiga tok va magnit induktsiya vektori orasidagi burchakka, o’tkazgich shakliga.

126. Lorents kuchining yo’nalishi qanday aniqlanadi.

*a) Zaryadga ta’sir etuvchi kuch o’ng parma qoidasi bo’yicha parma dastasi tezlik v dan B ga tomon burilganda parma uchi kuch FA ni ko’rsatadi.

127. Qarshiligi 5 Ω bo‘lgan o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan 1,5 min davomida 45 C zaryad miqdori o‘tdi. Shu o‘tkazgichning uchlaridagi kuchlanishni toping. (V)

*a) 2,5


128. Ikkita o‘tkazgich ketma-ket ulangan. Birinchi o‘tkazgichning qarshiligi 6 Ω. Agar zanjirdagi tok kuchi 5 A ga, ketma-ket ulangan ikki o‘tkazgichdan iborat butun qism uchlaridagi kuchlanish 40 V ga teng bo‘lsa, ikkinchi o‘tkazgichning qarshiligi nimaga teng bo‘lishini toping. (Om)

*a) 2


1. PISA (Programme for International Student Assessment) qanday tadqiqot?

*a) O‘quvchilar bilimini baxolash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan xayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot.

2. PISA tadqiqotlari qachondan o‘tkazila boshlagan va necha yil oralab o‘tkaziladi?

*a) 2000 yildan boshlab xar uch yilda o‘tkaziladi

3. Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risidagi qonun qachon qabul qilingan

*a) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2017- yil 6- aprel kungi 187-sonli qarorida

4. Keys-stadi suzining ma'nosi keltirilgan katorni toping

*a) ingliz.- to‘plam, aniq vaziyat, stadi- o‘rganish

5. Bilim, maolumot, dalillarni qiyosiy taxlil etishga yordam beradigan metodlarni toping

*a) *T-chizmasi, Venn diagrammasi

6. Fizika fanidan o‘rganilgan mavzu bo‘yicha o‘z fikrini bayon etish, sabab ko‘rsatish, misollar bilan izoxlab, umumlashtirish qaysi metodga xos xususiyat?

*a) “FSMU”

7. Darsning “texnologik xarita”sida nimalar aks ettirilgan bo‘lishi lozim?

*a) Yuqoridagi larning barchasi to‘g‘ri.

8. Dars o‘tishda qanday talablarga rioya qilasiz?

*a) Dastur talablariga

9. Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?

*a) O‘quvchi lar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o‘zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi

10. Davlat ta'lim standarti nima?

*a) Ta'limning sifat va mazmuniga qo‘yilgan talab.

11.Fizika ta'limining yangi dasturiga qaysi O‘rta Osiyolik olimlarning fikrlari kiritilgan?

*a) Beruniy, Ar-Roziy, Ibn Sino, Forobiy, Chag‘miniy

12. Beruniyning asarlarida, og‘ir va yengil jismlarning yerga tortilishi haqidagi g‘oyalari qaysi qonunni yaratilishiga asos bo‘lgan?

*a) butun olam tortishish qonunini;

13. Beruniy o‘zining “Osor ul-boqiya” nomli asarida bug‘ni harakatini qanday izohlagan?

*a) bug‘va tutunlar yer markaziga qarab intiladi ;

14. Abu Ali ibn Sino tovush va yorug‘likning tezliklarini qanday hodisalarga qarab chamalaydi?

*a) chaqmoq va momaqaldiroq hodisalariga qarab

15.Fizikada ....................ni yechish metodlari ularning murakkabligiga o‘quvchilarning tayyorgarligiga, o‘qituvchining qo‘ygan maqsadiga va boshqa ko‘pgina sabablarga bog‘liq

*a) xisoblash masalalari

16.Fizikadan o‘quv demonstratsion eksperiment bilan laboratoriya

yeksperimentining o‘tkazilishidagi farqi nimada?

*a) Demonstratsion eksperiment o‘qituvchi, laboratorya eksperimentini

o‘quvchi tomonidan o‘tkaziladi.

17. Namoyishli tajriba samaradorligini belgilang

*a) Ishonchliligi.

18. Fizikadan frontal laboratoriya ishlari qanday o‘tkaziladi?

*a) Barcha o‘quvchilar 4 tadan guruxlarga bo‘linib, fizikada o‘rgangan bitta

qonuniyatni to‘g‘riligini o‘rganadilar?

19. Darsdan tashqari ishlarning uziga xos xususiyatlarining toping?

*a) O‘quvchilar topshiriqlarni individual guruxlar da, ommaviy bajaradi lar

20.Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni asosiy maqsadini belgilang?

*a) O‘quvchilarni fan asoslarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlari va mustaqil bilim olishlarini taominlash

21.Bajariladigan ish barcha o‘quvchilar uchun majburiy bo‘lmay, asosan fanga qiziqish bildirgan o‘quvchilar band qilinadigan o‘qitishning shaklini ko‘rsating.

*a) Sinfdan tashqari ish

22.O‘qitish shakllari sistemasiga nimalar kirishni aniqlang?

*a) Dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlar, ekskursiya

23. Ulug‘bekning astro nomik katalogi nima deb ataladi?

*a) Ziji Ko‘ragoniy

24. yer radiusini birinchi bor qadimgi vatandoshimiz ....... boshchiligida Suriyada o‘lchashgan.

*a) Al-Beruniy

25. Ulug‘bek rasadxonasidagi sekstantning radiusi ........m ga teng.

*a) 40

26. Dars taxlilini necha guruxga bo‘lish mumkin?*a) 5 turga

27. Dars mazmunini taxlil qilishda eng katta eotibor nimaga qaratiladi?

*a) Dars mazmunining Davlat taolim standarti talablariga mos kelishi

28.Ilmiy taxlilda nimalarga eotibor beriladi?

*a) Ilmiylikga, qoida va qonunlar taorifining to‘g‘riligiga

29. Metodik taxlilda nimalarga eotibor beriladi?

*a) Darsda qo‘llanilgan usullarning maqsadga muvofiqligiga

30. Dars kuzatish va taxlil qilishdan maqsad nima?

*a) O‘quvchilarning bilim malakalarini darsning sifat va samaradorligini oshirish

31. Fizikadan iqtidorli o‘quvchi qanday tanlanadi?

*a) Bilimi, qiziqishi, dunyoqarashi va yoshiga qaraladi

32. Fanlarni integratsiyalash- bu nima degani?

*a) Bir-biriga o`xshash fanlarni birlashtirish

33.Fizikadan test topshiriklari tuzganda quyidagilardan qaysi biriga amal qilinadi?

*a) o‘zlashtirilganlarni amalda qo‘llay olish darajasini aniqlash, Ijodiy fikrlash darajalarini aniqlash

34.Fizika ta'limining goyaviy imkoniyatlarini o‘quvchilarga singdirishda o‘qituvchi nimaga e'tibor berishi zarur?

*a) Tabiat xodisalarining dialektik tavsifi va moddiylik moxiyati xaqidagi tasavvurlarni chuqurlashtirishga

35. A1 qanday standart darajasi

*a) Fizika fanini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

36. A1+ qanday standart darajasi

*a) Fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

37. A2 qanday standart darajasi

*a) Fizika fanini o‘rganishning tayanch darajasi

38. A2+ qanday standart darajasi

*a) Fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

39. B1 qanday standart darajasi

*a) Fizika, astronomiya fanlarini o‘rganishning umumiy darajasi

40. B1+ qanday standart darajasi

*a) Fizika, astronomiya fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi

41. «Interaktiv» so‘zining lug‘aviy ma'nosi

*a) O‘zaro harakat qilmoq.

42.AQSh o‘rta maktablarida qanday yoshdagi bolalar Ta'lim oladilar?

*a) 14-17 yosh

43. Koreya boshlang‘ich talim maktablarida qanday yoshdagi bolalar Ta'lim oladilar?

*a) 7-13 yosh

44. Xalqaro PISA tadqiqotida qanday yoshdagi o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligi baholanadi?

*a)15

45. «Innovatsiya»ning ma'nosi nima?*a) yangilik, yangi tartib qoida.

46. “VENN”diagrammasi qanday organayzer?

*a) taqqoslashga asoslangan.

47. Fizikada faktik bilimlarni aniqlash uchun qanday qiyinlik darajasiga ega bo‘lgan testlar tuziladi?

*a) Oddiy

48. Murakkablik darajasiga ko‘ra testning nechta turi ajratiladi?

*a) 4 ta

49. Insert qanday organayzer hisoblanadi?

*a) Matnga asoslangan.

50. O‘ta-o‘tkazuvchanlik – bu .....

*a) Elektr tokini qarshiliksiz o‘tishi.

51. O‘ta-o‘tkazuvchanlik xususiyatni moddalar qanday xolatda namoyon qiladi ?

*a) Metall

52. Kvant so‘zini ma'nosi nima?

*a) ulush, porsiya

53. Nanotexnologiyalar termini dastlab qachon va kim tomonidan qo‘llanilgan?

*a) 1959 yilda Richard Feynman

54. Haqiqiy obektlar, jarayonlar va hodisalarlarning elektron modeli- bu....

*a) Virtual stendlar

55. Yorug‘lik intensivligi nima?

*a) Birlik vaqt ichida yuza birligidan o‘tayotgan yorug‘lik oqimi

56. Keys – stadi birinchi marta qaerda va qachon qo‘llanila boshlangan?

*a) Garvard universitetida 1870 yilda

57. Dars jarayonini samarali tashkil etish uchun nimalarga eotibor beriladi?

*a) Darsning maqsadiga

58. Pedagogik jarayonning asosiy vazifalarini belgilang.

*a) Ta'lim beruvchi, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi

59. Texnologik xarita nima?

*a) pedagogic (Ta'lim – tarbiya ) jarayonni bajaruvchi yoki maolum oboektga texnik xizmat ko‘rsatuvchi o‘qituvchilarga taqdim etiladigan barcha zarur maolumotlar, ko‘rsatmalarni o‘z ichiga olgan xujjat ma'nosini anglatadi

60. Qanday tasnifga ko‘ra pedagogik texnologiyalar: umumpedagogik, xususiy metodik, lokal turlarga bo‘linadi?

*a) Tarkibiy tuzilishiga ko‘ra

61. «Tizim» tushunchasini qanday izohlaysiz?

*a) qismlardan tuzilgan, birikkan yaxlit narsa yoki hodisa

62.Pedagogik texnologiya nima?

*a) Ta'lim texnologiyasi

63. «Texnologiya» so‘zi haqida tushuncha?

*a) «texne» - mahorat, sanoat, «logos» - tushuncha Ta'limot

64. Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifasi nima?

*a) o‘quv jarayonini mazmunli amalga oshirish

65.Fizika darslarida o‘tilgan mavzularni o‘quvchilar tomonidan yodga olish, oqituvchi tomonidan berilgan tushunchalarga mustaqil ravishda o‘z izohlarini berish, shu orqali o‘z bilimlarini tekshirib, baholash jarayoni qaysi metodga xos?

*a) “Tushunchalar tahlili”

66.O‘zaro bahs-to‘qnashuvlardan iborat, o‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga davat etadigan metodni aniqlang

*a) “Debat”

67.“Bumerang” so‘zining lug‘aviy ma'nosi mazmunan nimani anglatadi?

*a) qaytar aloqa

68. “Interfaol” so‘zining mahnosi nima ?

*a) “O‘zaro” “xarakat, ta`sir, faollik”

69. O‘quvchi matn bilan ishlashda, obrazlarning kuchli, ijobiy, salbiy va murakkablik darajasini tahlil qilishda qaysi metoddan foydalanadi?

*a) SWOT metodidan

70. O‘quvchilarni o‘tilgan yoki o‘tilishi kerak bo‘lgan mavzu bo‘yicha yakka va kichik jamoa bo‘lib fikrlash, o‘zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to‘plangan fikrlarni tartib bilan umumiylashtira olish va ularni yozma, rasm, chizma ko‘rinishida ifodalay olishga o‘rgatadigan metod- bu:

*a) “Zinama-zina”

71.Muammoli o‘qitish texnologiyasi nima?

*a) muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish

72.Fizikadan sinfdan tashqari mashg‘ulotlar deb..........ga tushuniladi?

*a) Darsdan tashqari o‘quvchilar bilan olib boriladigan majburiy bo‘lmagan mashg‘ulotlar

73.Fizikadan masalalar turlari qanday guruhlarga bo‘linadi?

*a) Sifat, hisoblash eksperimental masalalar

74. Fizikadan frontal laboratoriya ishlari qanday o‘tkaziladi?

*a) Barcha o‘quvchilar 4 tadan guruhlarga bo‘linib, fizikada o‘rgangan bitta

75. Umumiy o‘rta Ta'lim maktabida fizika darslarini Ta'limiy (didaktik) va uslubiy tahlil qilishda nimalarga eotibor beriladi?

*a) Qaysi metodda va mavzu bo‘yicha nima berilmoqda

76. Ta'limda ananviylikdan noananaviylikka qarab borish nima deyiladi?

*a) innovasiya

77. Ta'lim texnologiyasi qanday elementlar to‘plamidan iborat?

*a) Ta'lim beruvchi, tahsil oluvchi, Ta'lim maqsadlari va natijalari, Ta'lim mazmuni, Ta'lim metodlari, shakllari, vositalari va baholash

78. Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?

*a) O‘quvchilar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o‘zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi

79. Ta'lim texnologiyasi turlarini belgilang?

*a) Muommali, shaxsga yunaltirilgan, masofaviy, modulli;

80.Fizikadan o‘quvchilar bilimini umumlashtirish deganda quyidagilardan qaysi biri tushiniladi?

*a) Bir xil fizikaviy qonunga bo‘ysunib, lekin turli jarayonlarda xosil bo‘ladigan xodisalarning moxiyatini ochib berish.

81.Darsga oid demonstrasion qurilmalarni darsning qaysi etapida tuzish kerak?

*a) Mavzuni tushuntirish jarayonida

82.Iste'molchilarning birining oxirgi uchiga ikkinchisining boshlang‘ich nuqtasini ulab zanjirning yoyilishi, ... ulash deyiladi.

*a) ketma-ket

83.Ultrabinafsha nurlar to‘lqin uzunligi …... gacha oraliqda bo‘ladi.

*a) 400 m dan 10 nm

84.Bir xil yoki o‘zgarmas fazalar farqi bilan tarqalayotgan yorug‘lik to‘lqinlaridan tashkil to‘gan to‘lqinlarga….deb aytiladi.

*a) kogerent to‘lqinlar

85.1960- yili amerikalik fizik T.G.Meyman yaratgan optikaviy diapazonda ishlaydigan asbobni nomi ?

*a) lazer

86.Infraqizil nurlar to‘lqin uzunligi…... gacha oraliqda bo‘ladi.

*a) 2 mm dan 260 nm

87.XIX asrning 60-yillarida elektr va magnit hodisalarining yagona nazariyasini yaratdgan olimning ismi?

*a) Maksvell

88. Davriy ravishda o‘zgaradigan elektromagnit maydonning fazoda tarqalish jarayoniga … to‘lqin deyiladi.

*a) elektromagnit

89.Yorug‘lik to‘lqinlarining to‘siqlarni og‘ib o‘tishi va geometrik soya sohasi tomonga og‘ishiga ... deyiladi.

*a) difraksiya

90.Tabiiy radioaktivlik hodisasini birinchi marta . . . kashf qilgan.

*a) 1896-yilda fransuz olimi Bekkerel

91.Poloniy elementi yemirilish natijasida qanday elementga aylanadi.

*a) qo‘rg‘oshin

92. α-yemirilishda yadrodan α-zarra uchib chiqadi va massa soni ... ga kamayadi.

*a) 4

93. β-yemrilish nazariyasini kim yaratgan?*a) italyan fizigi E.Fermi

94. γ-nurlanishda yadroning zaryadi o‘zgaradimi?

*a) o‘zgarmaydi

95. Bir kimyoviy element izotopining o‘z-o‘zidan elementar zarralar yoki yadrolar chiqarib boshqa bir elementning izotopiga aylanishi ... hodisasi deb ataladi.

*a) radioaktivlik

96. Vaqt birligi davomida o‘zining elektrik parametrlari hamda yo‘nalishini bir hil meyorda saqlaydigan toklarga qanday toklar deyiladi

*a) o‘zgarmas elektr toki

97.O‘zgarmas tok zanjirining iste'molchilari esa ideallashtirilgan xolatda qanday turlarga bo‘linadi

*a) aktiv iste'molchilar, induktiv iste'molchilar, sig‘im iste'molchilar

98.Elektr maydonning kuchlanganligi elektromagnit nurlanish yo‘nalishiga . . . tebranadi.

*a) perpendikulyar

99.Magnit maydonning kuchlanganligi elektromagnit nurlanish yo‘nalishiga va elektr maydonning kuchlanganligiga ………. tebranadi.

*a) perpendikulyar

100.Infraqizil nurlar kim tomonidan kashf qilingan.

*a) 1800 yilda ingliz olimi V.Gershel

1. Aqliy hujum necha bosqichda amalga oshiriladi?

*A) 5

2. Kichik guruhlarda ishlash metodi pedagogga qanday imloniyatlarni beradi?*A) Kichik guruhlarda ishlash metodi qo‘llanilganda ta’lim beruvchi boshqa interfaol metodlarga qaraganda vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

3. Davra suhbati metodi –

*A) – aylana stol atrofida berilgan muammo ѐki savollar yuzasidan ta’lim oluvchilar tomonidan o‘z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o‘qitish metodidir

4. Davra suhbati metodi necha bosqichda amalga oshiriladi?

*A) 8

5. Rolli o‘yin metodi –*A) ta’lim oluvchilar tomonidan haѐtiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali

ko`rsatib beruvchi metoddir

6. Bahs-munozara metodi –

*A) biror mavzu bo‘yicha ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o‘tkaziladigan o‘qitish metodidir.

7. Muammoli vaziyat metodi necha bosqichda amalga oshiriladi ?

*A)8


8. Loyiha metodi -

*S) - bu ta’lim oluvchilarning individual ѐki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu

9. SWOT-tahlil metodi-

*A) -mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirish, ga xizmat qiladi.

10. «Keys-stadi» -

*A) - inglizcha so‘z bo‘lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o‘rganish, tahlil qilish asosida o‘qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Keysda ochiq axborotlardan ѐki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin.

11. «FSMU» metodi-

*A) - mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiѐslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

12. Venn diagrammasi metodi-

*A) -Venn diagrammasi - grafik ko‘rinishda bo‘lib, olingan natijalarni umumlashtirib, ulardan bir butun xulosa chiqarishga, ikki va undan ortiq predmetlarni (ko‘rinish, fakt, tushuncha) taqqoslash, tahlil qilish va o‘rganishda qo‘llaniladi. Diagramma ikki va undan ortiq aylanani kesishmasidan hosil bo‘ladi.

13. Tadqiqot metodi-

*A) -tadqiqot usuli o‘zlashtirish darajasining eng yuqori cho‘qisi hisoblanadi. Bu usul bilan dars o‘tilganda o‘quvchilar olgan bilimlari asosida hali o‘rganilmagan kichik bir masala ustida yakka ѐki birgalashib izlanish olib borishadi, masala echimiga doir keltirilgan taxminni izlab topilgan dalillar asosida to‘g‘ri ѐki noto‘g‘riligini tekshirishadi va isbotlashadi.

14. Yaponiyada boshlatg‘ich ta’lim necha yilni tashkil etidi?

*A) 1-6


15. AQShda boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil ?

*A) 1-8


16. AQShda boshlang‘ich o‘rta ta’lim necha yilni tashkil ?

*A) 5-12


17. Ta’limning tayanch kompetensiyaviy ѐndashuvi necha bosqichdan iborat?

*A) 6


18. Kommunikativ kompetensiyaning B1 darajasi-

*A) darslikda keltirilgan fizik atamalarni, qonunlarni, qoidalarni og‘zaki va ѐzma tarzda aniq tushunarli baѐn qila olish; fizik kattaliklarning xorijiy tilda aytilishi va ѐzilishini bilish; hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish; muamala madaniyatiga amal qilish..

19. Kommunikativ kompetensiyaning B1+ darajasi -

*A) -mustaqil ravishda fizik qonuniyatlar asosida masalalar echish.

20. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasining B1 darajasi-

*A) darslik va turli masalalalar kitobidan, kutubxona, resurs markazi manbalaridan o‘ziga kerakli ma’lumotlarni izlab topa olishi va ulardan foydalana olishi hamda fizik birliklarni boshqa ulushli va karrali birliklarga, jadval ko‘rinishidagi ma’lumotlarni grafik ko‘rinishga (va aksincha) aylantira olish.

21. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasining B1+ darajasi-

*A) turli manbalardan olgan kerakli ma’lumotlarni saralash va tahlil qilish.

22. O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasining B1 darajasi

*B) - doimiy ravishda o‘zini o‘zi jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, haѐt davomida mustaqil o‘qib-o‘rganishi, o‘z xattiharakatini adekvat baholash va mustaqil qaror qabul qila olish.

23. O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasining B1 +darajasi

*A) mustaqil o‘qib o‘rganish natijasida asboblardan mustaqil foydalanish.

24. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasining B1 darajasi-

*A) sinfda, maktabda, oilada, mahallada va jamiyatda o‘tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, o‘zaro munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish.

25. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasining B1+ darajasi-

*A) o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilgan holda mahalladagi muammolarga o‘z fikrini bildira olish.

26. Milliy va umummadaniy kompetensiyaning B1 darajasi-

*A) vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, fizika sohasi rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan allomalarning ibratli haѐtini bilish va o‘rnak olish hamda ularning fikrlari fan sohasida muhimligini anglay olish.

27. Milliy va umummadaniy kompetensiyaning B1+ darajasi-

*A) mustaqil o‘qib o‘rganish natijasida asboblardan mustaqil foydalanish.

28. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasining B1 darajasi-

*A) aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy rejalarni tuza olish, fizikani o‘rganishda turli formulalar, grafiklardan foydalana olish, inson mehnatini engillashtiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fizika fanidagi va texnika yangiliklaridan foydalana olish.

29. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasining B1+ darajasi-

*A) fizikadan masala echish ѐki laboratoriya ishlarini bajarishda aniq

mantiqiy ketma-ketlikka amal qilish.

30. VI- sinf fizika darsligida laboratoriya ishlari nechta berilgan?

*A) 7 ta

31. Fizika fani nima?

*A) tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonunlarini ochib beruvchi hamda atrofdagi muhitga ta'sir ko'rsatuvchi bilimlar tizimi

32. Metodika nima?

*A) biror ishni bajarish, amalga oshirish, ado etish metod va usullari yie'indisi

33 .O`rtacha tezligi 80 km/soat bo`lgan poyezd 30 minutda qancha yo`lni bosib o`tadi?

*A) 40 km

34.Nurota shahridan Qo`shrabotga avtobus 90 minutda bordi.Agar shaharlar orasidagi masofa taxminan 90 km bo`lsa, avtobusning o`rtacha tezligini aniqlang.

*A) 60 km/soat

35.Massasi 18 kg bo`lgan muz qancha hajmni egallaydi?

*A) 20 L

36.Dinamometrga yuk osilganda uning ko`rsatishi 24,5 N ga teng bo`ldi. Unga qanday massali yuk osilgan?

*A) 2,5 kg

37. Bir litr suv necha sm3 ga teng?

*A) 1000

38.Metro eskalatori uzunligi 18 m. Eskalator sizni 12 sekundda yuqoriga olib chiqdi. Eskalatorning tezligini toping.

*A) 1,5m/s

39.Agar o`quvchining o`rtacha tezligi 1 m/s, uyidan maktabgacha bo`lgan masofa 600 m bo`lsa, u maktabga 750 da yetib borishi uchun uyidan soat nechada chiqishi kerak?

*A) 10 min

40.Mexanik harakat va jismlarning o`zaro ta`siri haqidagi ta`limot kim tomonidan yaratilgan?

*A) Nyuton

41.To`g`ri chiziq tekis harakat uchun quyidagi formulalardan qaysi biri noto`g`ri?

*A) ʋ=ʋ0+at

42.Jismning bir marta aylanib chiqishi uchun ketgan vaqt nima deb ataladi?

*A) aylanish davri

43.Bir xil ishorada zaryadlangan ikkita sharcha orasidagi masofa 100 mm ga teng. Ular orasidagi masofa 25 mm ga keltirilsa, ta`sir kuchi qanday o`zgaradi.

*A) 16 marta ortadi

44.”Shisha tayoqchani shoyiga ishqalanganda, tayoqcha...” Gapni to`ldiring.

*A) musbat ishoraga zaryadlanadi

45.Yassi kondensator plastinalari oralig`i 2 marta kamaytirilsa, uning sig`imiqanday o`zgaradi?

*A) ikki marta ortadi

46.”Havo yoki gazga kuchli zaryadlar oqimi hosil bo`lishiga... deyiladi”. Gapni davom ettiring.

*A) elektr zaryadi

47.O`tkazgich uchlariga 10V kuchlanish qo`yilganda 5J ish bajaradi.O`tkazgichdan oqib o`tgan zaryad miqdori nimaga teng?

*A) 0, 5 C

48.8 litrli idishda 2,4*1024 ta gaz molekulasi bor. Gaz molekulalari kondensatsiyasini hisoblang.

*A) 3*1026 1/m

49.Elektr kuchlanish formulasini ko`rsating.

*AS) U=A/q

50.Fokus masofasi 2,5 sm bo`lgan lipa buyumni necha marta kattalashtirilib ko`rsata oladi? D=25 sm deb olinsin.

*A) 10

51. Abu Rayhon Beruniy yashagan yillar?*A)973-1048 y

52. Nima uchun yax suv yuzida bo'ladi degan Ibn Sinoning savoliga Beruniy qanday javob bergan?

*A)Suv yaxlagan vaqtda suvda havo bo'laklari qamalib qolib, yaxni suv tagiga cho'kishdan aqlab qoladi.

53. Respublikamizda “Elektron raqamli imzo haqida”gi qonun qachon qabul qilindi? l)Quyosh issiq emas; 2)Issiqlik Quyoshda ravshanlikning ko'rinishidan va u ravshanlik haqli havoning qizishidan paydo bo'ladi.

*A) 2003 yil 11 dekabr

54. Moddalarning zichligini o'lchash uchun maxsus tarozi va idishni kim kashf etgan?

*A)A1-Xaziniy

55. «Arab raqamlari»ni Evropaga kim kiritgan?

*A)Al-Xorazmiy

56. Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida V-sinf o`quv dasturida qaysi bo’limlarni o’zida oladi ?.

*A)”Tabiatda fizika”, “Fizika uyimizda”,”Tехnikada fizika”

57. Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida VI-sinf o`quv dasturida necha soat berilgan?.

*A)4 soat

58. Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida VIII-sinf o`quv dasturida qaysi bo’limlarni o’zida oladi ?.

*A)“Elеktr zaryadi”, “Elеktr maydоn”, “Elеktr tоki”, “Elеktr zanjir”, “Magnit maydоn”, “Elеktrоmagnit hоdisalari”, “Yarimo`tkazgichlar”, “Elеktrоmagnit tеbranishlar va to`lqinlar. Radiоalоqaning fizik asоslari”.

59. Fizika fanidan iхtisоslashtirilgan davlat umumta`lim muassasalarida 6-sinf dasturidan chiqarilgan mavzular hisоbidan qaysi bobga necha soat qo’shildi?

*A)“Yorug‘lik hodisalari” bobiga (2 soat) maktab o`quvchilarining yosh хususiyatlarini inоbatga оlib, 6-sinf o`quv dasturiga amaliy ish(masalalar yechish) kiritildi:

60. Har birining issiqlik sig'imi 800 j/kg bo'lgan 2 jism o'zaro ishqalanganda ularning haroratlari 1 minut ichida 30 K ga oshdi. Ishqalanishda o'rtacha quvvat qanday berilgan?

*A) 400 Vt

61."Olam markazida Yer bulib uning atrofida Quyosh, Oy va planetalar kichik aylana orbitalar bo`ylab tekis aylanadilar". Bu . . .

*A)Ptolemeyning geosentrik

63. EYUK 4,5 V bo'lgan batareya elementlariga lampochka ulanganda voltmetr 4 V kuchlanishni, ampermetr esa 0,25 A ni ko`atdi. Batareyaning ichki qarshiligini toping.

*A)2 Om

64. Fizika o’quv xonalarini jihozlanish tamoyillari necha qismdan iborat?

*A)6

65. Fizika laborant xonasining issiqligi, xona harorati qancha bo’lishi kerak?*A)+18 +21o S,

66. Fizika laboratoriya xonasining issiqligi, xona havo namligi qancha bo’lishi kerak?

*A)40-60 %

67. Laboratoriya xonalari jihozlanish talablari DTSda fizika asoslariga oid bilim, ko’nikma va malakalarni egallash shartlari necha qismdan iborat?

*A)4

68. Fizika fani asosiy vazifalarni nimani bajarishga yo’naltirilgan?*A),B,C javoblar to’g’ri

69. Tajribalarning turlar nechaga bo’linadi?.

*A)7

70. 6-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechita?*A)40

71. 6-sinfda fizika fanida laboratoriya ishlar soni nechita?

*A)8

72. Jism 60s-1 burchak tezlik bilan aylanayotib erkin tushadi. Tushish balandligi 1,25m. Jism tushish davomida necha marta aylanadi?*A)30

73. Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.

*A)20N

74. 7-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechta?*A)21

75. 7-sinfda fizika fanida laboratoriya ishlar soni nechta?

*A)4

76. 8-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechta?*A)38

77. 9-sinfda fizika fanida ko’rgazma va namoyishlar soni nechta?

*A)14

78. Yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa n marta orttirildi. Kondensator sig`imi qanday o`zgardi?*A) n marta kamaydi

79. Ilg`or ish tajribalarini aniqlashning asosiy mezoni necha banddan iborat?.

*A)7

80. Ilg`or ish tajribalarini aniqlashning asosiy mezonidan - aniqlangan tajribani dastur asosida ta’limning butun ko’lamini qamrab olgan holda o’rganish nechanchi bandga to’g’ri keladi?.*A)2

81. Mars planetasining radiusi yer radiusining 0,53 ulushini, massasi esa yer massasining 0,11 ulushini tashkil qiladi. Marsda erkin tushish tezlanishining kattaligini toping.

*A)3.8 m/s2

82. Odam ogirligi 120N bo’lgan bir chelak suvni chuqurligi 20 m bo’lgan quduqdan 15 s tortib chiqarishda qanday quvvatga erishgan?

*A)160 W

83. O'tkazgich isiqlikka aylangan elektr maydon energiyasi formulasini ko'rsating?

*A)Q=I2∙R∙t

84. Agar mis o`tkazgichning uzunligi 2 marta oshirilsa, ko`ndalang kesim yuzi 3 marta kamaytirilsa, o`tkazgichdan o`tadigan tok kuchi qanday uzgaradi ?

*A)6marta kamayadi

85. Qiyaligi 30 gradus bo'lgan qiya tekislikda massasi 1 kg bo'lgan jism ishqalanish kuchlari ta'sirida xarakatsiz turibdi. Agar ishqalanish koeficienti 1 va g = 10 metr / s2 bo'lsa, ishqalanish kuchi necha N?

*A)5

86. Singan nur qaytgan nurga perpendikulya bo'lishi uchun nur shishaga qanday burchak ostida tushishi lozim?*A)58 gradus

87. Velosipedchi 5 soatu 30 minutda 99 km yo`l o`tdi. Velisipedchi qanday o`rtacha tezlik bilan harakatlangan ?

*A)5m/s

88. Jism yo`lning birinchi yarmini 20 m/c, ikinchi yarmini esa 30 m/s tezlik bilan o`tdi. Butun yo`l davomidagi o`rtacha tezlikni toping.

*A)24 m/s

89. Poyezd 30 s davomida 72 km/soat tezlik bilan tekis harakatlangan. Shu vaqtda poyezd qancha yo`l bosib o`tgan ?

*A)600 m

90. Agar biror massali gaz o`zgarmas bosimda 10 K ga qizdirilganda uning xajmi dastlabki xajmining 0,03 qismiga ortsa, gazning boshlangich xarorati qanday bo`ladi ?

*A)333 K

91. Izobarik tarzda xarorati bir Kelvin ko`tarilgan bir mol ideal gaz qancha ish bajaradi ? R = 8,31 J/mol K

*A)R

92. Elektr tarmogiga bir xil karshilikli ikkita elektr kurilmasi dastlab parallel va sungra ketma-ket ulab kurildi. Kaysi xolda umumiy kuvvat kattarok bulgan?*A) P1 =4P2

93. Singan nur qaytgan nurga perpendikulyar bulishi uchun nur shishaga qanday burchak ostida tushishi lozim ?

*A)58 gradus

94. Prujinali mayatnikning yukining massasi 4 marta orttirilsa, uning tebranish davri qanday o`zgaradi ?

*A)2 marta ortadi

95. Jismning koordinatasi vaqt o`tishi bilan X = 3,5 sin 2Pt qonun bo`yicha o`zgaradi. Matematik mayatnik tebranish davrini aniqlang.

*A)1s

96. Tramvay 36 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Bu tezlikni sekundiga metr (m-s) hisobida ifodalang.*A)10 m/s

97. Velosipedchi 5 soatu 30 minutda 99 km yo`l o`tdi. Velisipedchi qanday o`rtacha tezlik bilan harakatlangan ?

*A)5m/s

98. Poyezd 30 s davomida 72 km/soat tezlik bilan tekis harakatlangan. Shu vaqtda poyezd qancha yo`l bosib o`tgan ?

*A)600 m

99. Qanday chuqurlikda ochiq chuchuk suv xavzasidagi bosim normal atmosfera bosimidan 2 marta katta bo`ladi ?

*A)20 m

100. 9 kg suvda nechta vodorod atomi bor ?

*A)6 * 1026

1. Aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta`lim oluvchilar tomonidan o`z fikrb)mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o`qitish metodi.

*a)Davra suxbati

2. Biror muammo bo`yicha ta`lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to`plab, ular orqali ma`lum bir yechimga kelinadigan metoddir.

*a) Akliy xujum.

3. “Aqliy hujum” metodining kanday shakllari mavjud.?

*a) og`zaki va yozma

4.Ta`lim oluvchilarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhlarga ajratgan holda o`quv materialini o`rganish yoki berilgan topshiriqni bajarishga qaratilgan darsdagi ijodiy ish.

*a) Kichik guruxda ishlash.

5. Ta`lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shartb)sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko`rsatib beruvchi metoddir.

*a)Rolli o`yin

6.Rolli o`qin metodi tizilmasi qanday?

*a)Ssenariy ishlab chiqiladi, o`yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi , Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi , yakuniy xulosaga kelinadi.

7. Biror mavzu bo`yicha ta`lim oluvchilar bilan o`zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o`tkaziladigan o`qitish metodi

*a) Baxs- munozara

8. mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo`llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qilishdan iborat.

*a) SWOT taxlil

9. “SWOT-tahlil” metodi tizilmasi qanday?

*a) kuchli tomon,zaif kuchsiz tomon,imkoniyatlar,to`siqlar.

9.«Keysb-stadi» metodi

*a) inglizcha so`z bo`lib, «case» –aniq vaziyat, hodisa, «study» – o`rganmoq, tahlil qilmoq.

10. Aniq vaziyatlarni o`rganish, tahlil qilish asosida o`qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi.

*a) Keys stadi

11. Shvetsiyada fizika ta`limi kanday?

*a) birinchi bosqichda fizika elementlari o`lkashunoslik, qo`l mehnati, ikkinchi bosqichda tabiatshunoslik, uchinchi bosqichda alohida kurs yoki tabaatshunoslik doirasida ko`rib chiqiladi.

12. Yaponiya ta`limining shakllanishi kaysi yillarga to`g`ri keladi?

*a) 1867-1868 yillar.

13. Yaponiyada boshlang`ich ta`lim majburiy 6 yillikka aylantirildi.

*a)1908 yil

14. Boshlang`ich ta`lim 6 yil bo`lib, bir o`quv yilida 40 o`quv haftasi va dars davomiyligi 50 minutni tashkil qiladi.

*a)Yaponiya

15. Yaponiyada tabiatshunoslik kursida magnitlar, havoning xossalari, sodda elektr zanjirlari, geometrik optika elementlari, moddaning agregat holatlari, tovush va boshqalar o`rganiladi.

*a)Boshlang`ich ta`lim

16. Yaponiyada o`qish davomiyligi 3-yil, tabiatshunoslik kursi haftasiga 3, 4 soatdan o`qitiladi. Tabiatda kuchlar, moddaning atom-molekulyar tuzilishi, elektr zanjirlari qonuniyatlari, mexanik harakat kabi fizikaning bo`limlari o`rganiladi.


*a)Kichik o`rta maktab

17.Yaponiyada 3 yillik majburiy ta`lim hisoblanadi.Tabiatshunoslik majburiy kurs sifatida 140 soat o`qitiladi.

*a) Katta o`rta maktab

18.8-9 sinflarda 140 soatni tashkil qiladi. Ushbu soatlar ichida 50 ta laboratoriya ishi, shuningdek, fizikaning modda miqdori, moddaning o`ziga xos xususiyatlari, eruvchanlik va eritmalar, modda turlari, molekulalar harakati, issiqlik bo`limlari o`qitiladi.

*a)AKSh

19. Koreya maktablarida ta`lim sistemasi qanday amalga oshiriladi?

*a) 6-3-3

20. PISA nima?

*a)PISA o`quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko`nikmalarni egallaganligini o`rganishga qaratilgan tadqiqot.

21.PISA tadqiqotlari qanday tartibda qochondan o`tkazila boshlagan?

*a) 2000 yildan boshlangan va uch yillik davrda o`tkaziladi

22. PISA tadqiqot natijalarini qanday baholanadi?

*a)1000 balli

23. TIMSS xalqaro tadqiqotlari?

*a)TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) Matematika va tabiiy fanlarni o`qtish bo`yicha xalqaro an`analar deb nomlangan xalqaro tadqiqotlari o`quvchilarning o`quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan har 4 yilda o`tkaziladi.

24.STEAM nima?

*a) U bolalarni bir vaqtning o`zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san`at) va Mathematics (matematika) bo`yicha o`qitish tizimiga asoslangan.

25. STEM atamasi ilk bor kaysi davlat maktab dasturiga kiritilgan?

*a) AQShda maktab dasturiga kiritilgan bo`lib,o`quvchilarning ilmiy texnika yo`nalishlarida kompitensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan.

26. PISA-2012 nechta davlatda tadqiqot o’tkazildi?

*a)65

27. o`qituvchining dars jarayonida qo`llagan usullarining maqsadga muvofiq ekanligi ta`limning turiga va o`ziga xos xususiyatlariga qarab belgilanadi.*a)metodik taxlil

28. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) b) bu ...?

*a)Matematika va tabiiy fanlarni o’qitish bo’yicha xalqaro an’analar

29. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) xalqaro tadqiqotlari o’quvchilarning o’quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assosatsiyasi tomonidan har necha yilda bir marta o’tkaziladi?

*a)4

30. TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo’yicha nechanchi sinf o’quvchilari o’quv yutuqlarini baholaydi?*a)4-sinf va 8-sinf

31. TIMSS-2011 da nechta mamlakatlarning 4- sinf o’quvchilari ishtirok etishdi?

*a)42 ta

32.TIMSS-2011 da nechta mamlakatlarning 8- sinf o’quvchilari ishtirok etishdi?

*a)50 ta

33. Singapur fizikasining asosiy xususiyatlari ...

*a)kiritilayotgan fizik atama va faktlarni tushunish chuqurligiga e’tibor beriladi

34.STEAM yondashuvi dastlab qaysi davlatda ishlab chiqilgan?

*a)AQShda

35. Pedagogik – psixologik hamda fanlarni o’qitish metodikalariga bag’ishlangan ko’plab adabiyotlarda o’quvchining individual xususiyatlarini ochib berishga uning qobiliyatlarini rivojlantirish qiziqishlarini e’tiborga olgan holda shaxs sifatida shakllanish ishiga yordam beruvchi yakka tartibda olib boriladigan ta’lim shaklib)...

*a)shaxsga yo’naltirilgan ta’lim

36. Mashg’ulotlar jarayonida talabalar bilan axborot, shaxsiy va kasbiy tajribalarni almashish asosidagi guruhiy o’qitish shakli

*a)Hamkorlikda o’qitish

37... mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

*a)kompetensiya

38... o’rganilgan bilim va shakllangan ko’nikmalarni notanish vaziyatlarda qo’llay olish va yangi bilimlar hosil qilish

*a)malaka

39... o’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo’llay olish

*a)ko’nikma

40... o’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

*a)bilim

41... o’qituvchining asosiy vazifasi bilish mustaqilligi va qobiliyatlarini rivojlantirshga yo’naltirilgan, talabalarni o’quv faoliyatini tashkillashtirish hisoblanadi

*a)Rivojlantiruvchi ta’limda

42... – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir.

*a)Smart education

43. Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ….

*a)ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan b)moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

44. “Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?

*a)real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

45. Keys-stadi so’zining lug’aviy ma’nosi?

*a)inglizcha sase b) to’plam, aniq vaziyat, stadib)ta’lim

46. “Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?

*a)1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

47. «Hamkorlik pedagogikasi» qachon rivojlana boshladi?

*a)XX asrning 80 yillari

48. Fizika fanida muammoli o’qitish bu?

*a)Takomillashgan o’qitish texnologiyasi

50. Muammoli ta’lim nima?

*a)Muammoli vaziyatlarni hal qilish asosida tashkil qilingan dars jarayoni

51. ..so`rovlar, kollokviumlar, seminarlar, kontrol

ishlar, testlar tarzida o`quvchilarning bilimlari, ko`nikma va malakalari

muntazam nazorat qilinadi.

*a)joriy nazorat.

52..... o`quv yili tamom bo`lgandan keyin imtihonlar,

test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida

reyting aniqlanadi va o`quvchini navbatdagi sinfga o`tkazish to`g`risida

qaror qabul qilinadi.

*a)bosqichli nazorat

53.Muammoli ta'lim mashg‘ulotlari davomida o‘quvchilar bilan qanday ishlash mumkin?

*a)Yakka, guruh, jamoa bo‘lib

54. Muammoli ta'lim texnologiyasini amaliyotga keng joriy etilishi qaysi yillarga to‘g‘ri keladi?

*a)1970-1980y.

55. Muammoli ta'lim texnologiyasining maqsadi nima?

*a)Muammoli vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishga o‘rgatish

56. ..laboratoriya ishlari, bu ishlarni bajarishda o`quvchilar fizik

kattaliklarni o`lchash metodlarini, berilgan asboblar va ularni ishlata bilish ko`nikmalarini egallaydilar.

*a)Texnik turdagi

57.Muammoli vaziyat nima?

*a)O’rganilayotgan obekt bilan o’rganuvchi subekt (o’quvchi) orasidagi o’zaro harakatlarning o’ziga xos bo’lgan turi

58. Muammoli vaziyat, o’quv muammosi, muammoni yechimini izlash, muammoni yechish va uni tekshirish kabi bosqichlar qaysi ta’lim texnologiyalari bosqichlari hisoblanadi

*a)Muammoli ta’lim texnologiyalari

59….laboratoriya ishlari, bu turdagi ishlarni bajarishda o`quvchilar fizik hodisalarning qo`llanilish qonuniyatlarini xuddi reproduktiv turdagi singari aniq tasavvur qiladi, lekin ularga tajriba natijasi oldindan aniq emas.

*a) reproduktiv-tadqiqotchilik turdagi

60….o`quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o`zlashtirishga yo`naltiradi.

*a) o`rgatuvchi dastur

61. Interfaol mashg’ulotlarni kuzatish, tahlil etish va samaradorligini belgilash nimadan iborat?

*a)Kuzatilayotgan mashg’ulotning maqsadi, unga erishish uchun belgilangan vazifalar va ularning mashg’ulot jarayonida amalga oshirilishini ko’zatib tahlil qilishdan

62. Jamoaviy ijodiy ishni tayyorlash metodikasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a)O’quvchib)talabalar bilan birgalikda tanlab olish rejasini hamkorlikda tuzish, reja asosida kichik ijodiy guruhlarga bo’linish va topshiriqlar olish, tadbirni tayyorlash, tadbirni o’tkazish, O’tkazilgan tadbirni tahlil qilish, yakun yasash

63 Metod (uslub)b) bu

*a)Maqsadga erishish uchun o‘qituvchi tanlaydigan yo‘l

64. Pedagogik texnologiyalar asosida o`tilgan dars jarayonida o’qituvchining vazifasi?

*a)Ta’lim olishda yo’naltiruvchi

65. Shaxsga yo`naltirilgan ta'limda pedagogik jarayon qanday tashkil etiladi?

*a)Pedagogik jarayon shaxsda belgilangan sifatlarning shakllanishiga qaratilgan

66. Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?

*a)Maqsad, nazorat, baholash, natija, ta’lim metodlari

67.Ta’limni tashkil qilish shakllari qanday tanlanadi?

*a)Ta’lim maqsadiga qarab

68.Ta’limni tashkil qilishning noa’nanaviy shakllarini aniqlang?

*a)Muloqot, baxsb)munozara, didaktik o’yin, trening

69. Ta’lim tarbiya jarayonida qo’llaniladigan barcha usullar shaxsga qaratilganini e’tirof etgan holda alohida olingan o’quvchiga ta’limiy – tarbiyaviy ta’sir etish usulini ham qanday usul deb ataymiz.

*a)shaxsga yo’naltirilgan ta’lim

70. Qanday kompetensiyada aniq hisobb)kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o’qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shartb)sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta’lim fanlari orqali o’quvchilarda shakllantiriladi.

*a)Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi

71. Interfaol ta’limni asosiy maqsadi nimadan iborat ?

*a)Ta’lim oluvchilarda kechayotgan aqliy jarayonlarni faollashtirish

72. Interfaol ta'limda o‘qituvchining asosiy vazifasi nima?

*a)Yo‘naltiruvchi

73. Jamoalardan so’zga chiquvchilar nima deyiladi?

*a)spikerlar

74. Klaster usuli o’quvchilarga nimani o’rgatadi?

*a)Fikrni erkin aytishga o’rgatadi, dunyoqarashini shakllantiradi, fikrlash doirasini, ong osti faoliyatini kengaytiradi

75. Matn ustida ishlash ko’nikmalarini shakllantiruvchi metod qanday nomlangan?

*a)«Insert» metodi deb nomlangan

76. O’yin texnologiyalari qanday maqsadlarga yo’naltiriladi?

*a)Barcha javoblar tog’ri

77.Pedagogik texnologiyada “modul” tushunchasiga berilgan izohni ko’rsating?

*a)Pedagogik texnologiyani tashkil qiluvchi tarkibiy bo’laklarni ifodalovchi

78. Qaysi metod qo‘llanganda ishtirokchilar maksimal darajada o‘z fantaziyalarini, xayolparastligi va tasavvur kilish imkoniyatlarini ishlatishlari kerak bo‘ladi?

*a)Aqliy b) hujum

79. Ta’lim texnologiyasi turlarini belgilang?

*a)Muammoli,tabaqalashtirilgan, masofaviy, moduli

80. Tarbiya metodlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a)Ijtimoiy ongni shakllantiruvchi, odatlantiruvchi va mashqlantiruvchi, rag’batlantiruvchi va jazolovchi

81. Umumiy o’rta ta’lim muassasasi ta’lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik texnologiyalarni belgilang.

*a)Muammoli o’qitish, tabaqalashtirilgan va individual, intefaol metodlar, didaktik uyinlar, axborot texnologiyasi, hamkorlik texnologiyalari

82. “Modul” so’zining ma’nosi qanday?

*a)Lotinchab)qism, blok

83.Interaktiv usullarga asoslangan ta’lim jarayonlarini ko’rsating?

*a)Hamkorlikda ta’lim olishda ta’lim oluvchi uchun tashkil etilgan bilim faoliyatining maxsus shakli

84. O’quvchilarni muammoli vaziyatga tushirish orqali nimaga erishiladi?

*a)Fikrlash qobiliyati rivojlanadi

85 .. o`rganilgan materialni xotirada saqlab qolish, mohiyatini idrok etish va tushunganlikni namoyish qilish, bir darvdan boshqa davrga ko`chira olish.

*a)Tushunish, idrok qilish

86.....slaydlar va maxsus effektlar to`plami bo`lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi.

*a)Takdimot

87......bu prezentatsiyaning alohida kadri bo`lib, ichiga matn va sarlavhalarni, grafik va diagrammalarni olishi mumkin.

*a) slayt

88......bu slaydlarni namoyish qilish va ko`rsatishda ularni

samaradorligini oshiruvchi tovush, rang, matn va harakatlanuvchi effektlar

yig`indisidan iborat.

*a) Animatsiya

89. Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezonlari kaysi.

*a)Reproduktiv daraja; Produktov daraja; Qismanb)izlanishli daraja; Ijodiy (kreativ) daraja.

90. tahsil oluvchilarning tomonidan yodda saqlangan bilim, ko`nikma va malakalarni tanish odatiy vaziyatda axborotlarni qayta ishlamasdan javob qaytarishni talab etadi. Bu darajada tuzilgan testlar tahsil oluvchilar tomonidan o`zlashtirgan bilim, ko`nikma va malakalarni aniq baholash imkonini bermaydi.

*a) Reproduktiv daraja;

91. tuzilgan test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o`rganilgan ob`ektlarni qiyoslash, o`xshashlik va farqlarni aniqlash, umumiy xulosa chiqarish orqali javob berishni talab etadi.

*a) Produktov daraja;

92. tahsil oluvchilar tomonidan o`rganilgan ob`ektlarning xususiyatlarini boshqa ob`ektga ko`chirish, mazkur ob`ektlarni taqqoslab, keyingi ob`ektning o`ziga xos xususiyatlari haqida xulosa chiqarish, qisman izlanish olib borishni talab etadi.

*a) Qismanb)izlanishli daraja

93. tahsil oluvchilar tomonidan ijodiy fikr yuritish ko`nikmalariga ega bo`lish, mazkur test topshiriqlarini bajarish jarayonida tahsil oluvchilar tomonidan avval o`zlashtirilgan bilim, ko`nikma va malakalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo`llashni talab etadi.

*a) Ijodiy (kreativ) daraja

94.qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, o`ziga xos shaklga ega, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga imkon beradigan topshiriqlar tizimi sanaladi.

*a) pedagogik testlar

95. mazmun, tarkib, yaxlitlik va strukturaga ega bo`lgan testlar....

*a)standart testlar

96. qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, o`ziga xos shaklga ega bo`lib, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasi, bilim, ko`nikma va malakalarini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga mo`ljallangan bitta o`quv kurs bo`yicha tuzilgan topshiriqlar tizimi sanaladi

*a)Gomogen testlar

97. qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, o`ziga xos shaklga ega bo`lib, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasi, bilim, ko`nikma va malakalarini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga mo`ljallangan bir nechta o`quv kurs bo`yicha tuzilgan topshiriqlar tizimi sanaladi.

*a) Geterogen testlar

98. integral mazmun, shakl, qiyinchilik darajasi bo`yicha o`sib boruvchi, ta`lim muassasasi bitiruvchisining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari sanaladi.

*a)Integrativ testlar

99. tahsil oluvchilarga nisbatan individual yondashish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni bajarish natijasida tahsil oluvchining egallashi mumkin bo`lgan bali va test natijalarini umumlashtirish bo`yicha ko`rsatmalardan iborat bo`ladi.

*a)Adaptiv testlar

100. tahsil oluvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur kursning o`qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta`limb)tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o`tkaziladi.

*a)Mezonlib)mo`ljal olish testlari

1.O’qitish maqsadini amalga oshirish bo’yicha pedagogning tartiblangan faoliyati nima deb ataladi?

a)*O’rgatish

2. O’rganish –bu

a)*anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o’zgaradi

3. Qo’yilgan maqsadga erishishga yo’naltirilgan pedagog bilan o’quvchilarning tartiblangan o’zaro harakati bu-

a)*O’qitish

4. O’qitish jarayonida egallanadigan bilim, ko’nikma, malakalar, fikrlash usullari tizimi bu-

a)*Ta’lim

5. Egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o’zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo’llash usullarini egallash bu-

a)*Ko’nikma

6.Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil yetadi?

a)*DTS, o’quv reja,dastur, darslik

7.An’anaviy darsning maqsadi nima?

a)*Dars mavzusi bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish va mustahkamlash

8. Interfaol ta’limda o’quvchilarga beriladigan vazifalar an’anaviy ta’limdan nimasi bilan farq qiladi?

a)*O’quvchini to’shiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlash, o’z fikr mulohazalarini boshqalarga solishtirish va yakuniy xulosaga kelish

9.Interfaol mashg’ulotlarni samarali bo’lishi nimaga bog’liq?

a)*O’quvchilarni mashg’ulotdan oldin yangi mavzu bo’yicha asosiy tushuncha va dastlabki ma’lumotlarni bilishlariga

10.O’quvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida belgilangan mavzu bo’yicha axborot yig’ish, tadqiqot o’tkazish va amalga oshirishishlarini olib borish qaysi metod hisoblanadi?

a)*Loyihalash

11. Loyihalash metodining afzallik tomonlarini aniqlang?

a)*O’quvchilar mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshishiga yordam beradi, mustaqil o’rganishning yeng faol yo’li, o’quvchilarda hamkorlikda ishlash ko’nikmasi shakllanadi

12.“Texnologiya”-nima?

a)*”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan

13.Aqliy hujum metodi-bu

a)*biror muammo bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to’’lab, ular orqali ma’lum bir yechimga kelinadigan metoddir

14. ... mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo’llarni to’ishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu ta’rif qaysi metod uchun ta’luqli?

a)*SWOT-tahlil metodi

15. Keys-stadi metodi bu-

a)*aniq vaziyatlarni o’rganish, tahlil qilish asosida o’qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi

16. ...o’quvchilarni qiziqishlari va ularning dunyoqarashlarini o’zida mujassam etishi, ularning atrof muhit bilan bog’liq holda jamiyatda ro’y berayotgan voqea-hodisalarga nisbatan o’z munosabatini bildira olishi va mustaqil qaror qabul qila olishi. Bu qanday kom’etentsiya?

a)*Mazmun va maqsadga yo’naltirilgan kom’etentsiya

17. ...o’rganilgan materialni bilib olish, qayta aytib bera olish.Bu-

a)*Bilish, o’rganish

18.Tushunish, idrok qilish-

a)*o’rganilgan materialni xotirada saqlab qolish, mohiyatini idrok etish va tushunganlikni namoyish qilish, bir darvdan boshqa davrga ko’chira olish

19.... voqea va hodisalarga baho bera olish, muammoli vaziyatni ma’lum ichki yoki tashqi mezonlar asosida baholash va taqqoslash, sabab va oqibatlarini o’rganish, natijalarni tahlil qilish asosida tanqidiy fikrlash, xulosa chiqarishdir.

a)*Baholash va xulosa chiqarish

20. Blits o’yin metodi deganda nimani tushunasiz?

a)*harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’’, xilma xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan

21. ... ta’lim oluvchilarning invidual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo’yicha axborot yig’ish, tadqiqot o’tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishidir. Bu qanday metod?

a)*Loyiha metodi

22. O’qitish maqsadini amalga oshirish bo’yicha pedagogning tartiblangan faoliyati nima deb yuritiladi?

a)*O’rgatish

24. O’rganish-bu ...

a)*anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o’zgaradi

25. O’qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo’li nima deb ataladi?

26.Ta’limni texnologiyalashtirish deganda nimani tushunasiz?

a)*bu o’qitish jarayoniga texnologik yondashish asosida ta’lim maqsadlariga erishishning eng maqbul yo’llari va samarali vositalarni tadqiq qiluvchi va qonuniyatlarni ochib beruvchi pedagogik yo’nalishdir

27. Texnologik jarayonning asosiy kom’onenti bo’lib, kutiladigan natijaga aynan mos keladigan o’quv maqsadi. Bu-

a)*Identiv o’quv maqsadi

28. O’qitish texnologiyasi deganda nimani tushunasiz?

a)*o’quv mashg’ulotining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, kutiladigan natijalarni oldindan aniqlashtirish, har bosqichda qo’llaniladigan shakl, metod va vositalarini oqilona tanlab olish, professor-o’qituvchi va o’quvchining vazifalarini oydinlashtirish qaratilgan algoritmik ketma-ketlik

29. ...o’quv jarayonida qo’yilgan maqsadga erishishda yordam beruvchi chizma, jadval, grafiklar majmui. Bu-

a)*Grafik organayzerlar

30.O’quvchilarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun qanday nazorat turlarini o’tkazish nazarda tutiladi.

a)*joriy nazorat, oraliq nazorat, bosqichli nazorat, yakuniy nazorat

31.Bosqichli nazorat qanday vaqtlarda amalga oshiriladi?

a)*o’quv yili tamom bo’lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi

32.Pedagogik monitoring deganla nimani tushunasiz?

a)*bu materiallarni yig’ish, ishlov berish pedagogik inter’retatsii qilish va pedagogik tizimning faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlarni saqlash, ularning holatini uzluksiz kuzatilishini ta’minlash, zamonaviy korrektirovka qilish va rivojlanishini prognoz qilishdir

34.Texnik turdagi (o’lchashga oid) laboratoriya ishlari deganda nimani tushunasiz?

a)*bu ishlarni bajarishda o’quvchilar fizik kattaliklarni o’lchash metodlarini, berilgan asboblar va ularni ishlata bilish ko’nikmalarini egallaydilar

35.Re’roduktiv turdagi laboratoriya ishlari bu-

a)*bu turdagi ishlarni bajarishga kirishishda natija qanday bo’lishi kerakligini o’quvchi oldindan biladi, chunki mavzuni o’z ichiga olgan hodisa yoki jarayon ma’ruzada muhokama qilingan va namoyishli tajribada kuzatilgan

36....bu turdagi ishlarni bajarishda o’quvchilar fizik hodisalarning qo’llanilish qonuniyatlarini xuddi re’roduktiv turdagi singari aniq tasavvur qiladi, lekin ularga tajriba natijasi oldindan aniq emas.

a)*re’roduktiv-tadqiqotchilik turdagi laboratoriya ishlari

37....kom’g’yuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Bu-

a)*Pedagogik dasturiy vositalar

38.O’rgatuvchi dasturlar deganda nimani tushunasiz?

a)*o’quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o’zlashtirishga yo’naltiradi

39.Test dasturlari deganda nimani tushunasiz?

a)*egallangan bilim, malaka va ko’nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo’llaniladi

40. Bu dastur o’rta maktab o’quvchi va o’qituvchilari, litsey, kollej talabalari uchun fizika fannini «Elektr» qismini chuqurroq o’zlashtirishda hozirgi zamon axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish imkonnini beradi. Ushbu ta’rif qaysi dasturga tegishli?

a)*Crocodile Technology

41.Yenka Electricity and Magnetism qanday dastur hisoblanadi?

a)*dasturi simulyator bo’lib, fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning elektrodinamika va elektromagnetizm bo’limlariga oid tajribalar yaratish hamda kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir

42. Kitob ush-shifo (SHifo kitobi) asari muallifi kim?

a)*Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino

43. Finlyandiyada 15 yoshli maktab o’quvchilarining tabiiy fanlardan savodxonligini o’rganuvchi pISA xalo’aro dasturining 2012 yilgi natijalariga ko’ra,nechanchi o’rinni egallagan.

a)*Xitoy, Singa’ur, Ya’oniyadan keyin 4-o’rinni

44. Materiyaning ajralmas qismi nima?

a)*Xarakat

45.O’lchov asbobining sistematik (doimiy) xatoligi nimani bildiradi?

a)*Asbobning aniqlik darajasi;

46. Beginnings of Electronics dasturi qanday vazifalarni bajarish uchun mo’ljallangan?

a)*Dastur elektron konstruktor bo’lib, u monitor ekranida elektr sxemalarini yig’ish jarayonini imitatsiya qilish imkoniyatini beradi

47. AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab necha yillik qilib belgilangan?

a)*AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab 6 yillik

48. Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi nima?

a)*Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning tabiiy fanlar buyicha xamda ukish savodxonligini baxolashdan iborat

49. Crocodile physics dastur qanday dastur hisoblanadi?

a)*fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning mexanika, elektr, o’tika va to’lqin hodisalari bo’limlariga oid tajribalar yaratish va kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir

50. Tovush balandligi uning qanday fizik xususiyatiga bog’liq?

a)*chastota;

51. O’quv moduli nima?

a)*O’quv moduli - nisbatan mustaqil, mantiqiy yakunga ega bo’lgan o’quv kursining bo’lagidir. U o’quv-metodik ta’minot, nazariy va amaliy qismlar, to’shiriqlar va joriy xamda yakuniy nazoratlar kabi qismlardan iborat

52. Monologli bayon etish metodi-bu

a)*O’kituvchi muammoli vaziyat sharoitida uz ma’ruzasida yangi tushunchalar, faktlarning mazmun-moxiyatini tushuntiradi, o’quvchilarga fanning tayyor xulosalarini aytib beradi.

53. Kasbiy faoliyatni tashkil etish jarayonida pedagog tomonidan orttirilgan bilim, ko’nikma va malakalar majmui qanday nomlanadi?

a)*Pedagogik tajriba

54. pedagogning talabalar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar, rahbariyat bilan pedagogik odob va muloqot talablariga muvofiq holda uyushtiradigan suhbati qanday nomlanadi?

a)*Pedagogik muloqot madaniyati

55. Daryoning bir qirg’og’idan ikkinchi qirg’og’iga tovush xavo orqali 1,5 s da eshitilsa, shu daryo eni necha km?

a)*0, 51 km;

56. “Qonuni Masudiy” asar muallifi

a)*Abu Rayxon Beruniy

57. Tebranish konturidagi kondensator sig’imini o’zgartirmasdan saqlagan xolda vujudga keladigan elektromagnit tebranishlar davrini 9 marta kamaytirish uchun konturdagi induktivlikni necha marta kamaytirish kerak.

a)*81


58.Golografiya deb nimaga aytiladi?

a)*to’lqinlar difraktsiyasi va polyarizatsiyasi asosida tasvirni yozish va qayta tiklash

59....ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko’rsatib beruvchi metoddir. Ush bu tarif qaysi metod uchun ta’luqli?

a)*Rolli o’yin metodi

60. Elektr maydonlarning su’er’ozitsiya prinsi’i

a)*Qo’shilish

61. ...o’quv mashg’ulotida ta’lim texnologiyasi tuzilishining jarayonli (protsessual) bayoni aks etgan hujjat. O’quv mashg’ulotini o’ziga hos hususiyatlarini hisobga olgan holda, bosqichma-bosqich faoliyat ketma-ketligining mazmunini yoritadi.

a)*Darsning texnologik xaritasi

62. Fokus masofasi 0,p m bo’lgan linzaning o’tik kuchi nimaga teng?

a)*2


63. Bilim -bu

a)*ma’lum bir fanni nazariy o’zlashtirishni aks ettiradigan inson g’oyalari yig’indisi

64.O’ramlar soni 200, induktivligi 0,1 gn, ko’ndalang kesim yuzi 25 sm2 bo’lgan g’altakdagi tok kuchi 5 A ga teng. Magnit maydon induksiyasini to’ing?

a)*1


65.Linza sovutilsa uning o’tik kuchi qanday o’zgaradi?

a)*Ortadi, chunki yegrilik radiusi kamayadi.

66.Agar yerda to’la oy tutilishi kuzatilayotgan bo’lsa, Oydagi kosmanavt nimani kuzatadi?

a)*Kosmonavtning Oyning qaysi sferasida turishiga bog`liq

67.O’zbekiston Res’ublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o’quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qanday tayanch kom’etensiyalar shakllantiriladi?

a)*Kommunikativ kom’etensiya; Axborotlar bilan ishlash kom’etensiyasi; O’zini o’zi rivojlantirish kom’etensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kom’etensiyasi; Milliy va umummadaniy kom’etensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kom’etensiyasi

67.O’zbekiston Res’ublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o’quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qanday tayanch kom’etensiyalar shakllantiriladi?

a)*Kommunikativ kom’etensiya; Axborotlar bilan ishlash kom’etensiyasi; O’zini o’zi rivojlantirish kom’etensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kom’etensiyasi; Milliy va umummadaniy kom’etensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kom’etensiyasi

68.O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1+ standart darajasi qanday nomlanadi?

a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi

69.O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?

a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

70. O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?

a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

71.O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?

a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

72.O’zbekiston Res’ublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?

a)*Umumta’lim fanlarini o’rganishning tayanch darajasi

73.Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 9-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

a)*2


74.Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 8-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

a)*2


75.Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 7-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

a)*2


76.Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida fizika astronomiya faniga 6-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

a)*2


77.Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat?

a)*6


78.6-sinfda Fizika fanini o’rganishda A1 bosqichda qanday boshlang’ich ma’lumotlar beriladi?

a)*Mexanika, issiqlik, yelektr, yorug’lik, tovush hodisalar hamda modda tuzilishi haqida

79.Fizik diktantning o’ziga xos xususiyatlari

a)*Javoblarning qisqaligi

80. Finlyandiyada 15 yoshli maktab o’quvchilarining tabiiy fanlardan savodxonligini o’rganuvchi pISA xalo’aro dasturining 2012 yilgi natijalariga ko’ra,nechanchi o’rinni egallagan.

a)*Xitoy, Singa’ur, Ya’oniyadan keyin 4-o’rinni

81. Materiyaning ajralmas qismi nima?

a)*Xarakat

82.O’lchov asbobining sistematik (doimiy) xatoligi nimani bildiradi?

a)*Asbobning aniqlik darajasi;

83. Beginnings of Electronics dasturi qanday vazifalarni bajarish uchun mo’ljallangan?

a)*Dastur elektron konstruktor bo’lib, u monitor ekranida elektr sxemalarini yig’ish jarayonini imitatsiya qilish imkoniyatini beradi

84. AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab necha yillik qilib belgilangan?

a)*AQSH ta’lim tizimida boshlang’ich maktab 6 yillik

85. Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi nima?

a)*Xalkaro pICA tadqiqotining maqsadi 15 yoshli o’quvchilarning tabiiy fanlar buyicha xamda ukish savodxonligini baxolashdan iborat

86. Crocodile physics dastur qanday dastur hisoblanadi?

a)*fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning mexanika, elektr, o’tika va to’lqin hodisalari bo’limlariga oid tajribalar yaratish va kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir

88.Tebranish konturidagi kondensator sig’imini o’zgartirmasdan saqlagan xolda vujudga keladigan elektromagnit tebranishlar davrini 9 marta kamaytirish uchun konturdagi induktivlikni necha marta kamaytirish kerak.

a)*81


89.“Qonuni Masudiy” asar muallifi

a)*Abu Rayxon Beruniy

90.Pedagogning talabalar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar, rahbariyat bilan pedagogik odob va muloqot talablariga muvofiq holda uyushtiradigan suhbati qanday nomlanadi?

a)*Pedagogik muloqot madaniyati

91.Fizika darsligi, o’quv qo’llanmasi

a)*dastur va didaktika talablari bilan aniklanuvchi o’qitish maqsadlariga mos keluvchi matematika bo’yicha bilimlar asoslarini bayon etuvchi kitob hisoblanadi

92.Fizika o’qitish metodikasi-bu

a)*jamiyat tomonidan qo’yilgan ta’lim maqsadlarga mos ravishda matematika o’qitish usullarini, qonuniyatlarini uning ma’lum rivojlanish darajasida o’rganadigan va tadqiq etadigan pedagogikaning bo’limi

93. ...-o’qituvchining asosiy vazifasi bilish mustaqilligi va qobiliyatlarini rivojlantirshga yo’naltirilgan, o’quvchilarni o’quv faoliyatini tashkillashtirish hisoblanadi.

a)*Rivojlantiruvchi ta’lim

94. ...- qitishda o’quvchilarni o’z bilim saviyasi va qobiliyatlariga ko’ra guruhlarga ajratgan holda, tabaqalarga bo’lgan holda o’qitishni nazarda tutadi.

a)*Tabaqalashtirish

95. Umumiy g’oya yoki biror-narsa to’g’risida tasavvur, tushuncha, fikrlar tizimi. Bu-

a)*Kontse’tsiya

96. Qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g’oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon bu-

a)*Kreativlik

97. Zamonaviy kom’yuterlar va telekomunikatsion vositalaridan foyidalanadigan, foydalanuvchi ishlashi uchun «dustona» interfeysga ega bulgan axborot texnologiya demakdir

a)*Zamonaviy axborot texnologiyalari

98. ...-bu mantiqan tugallangan, butun vaqt bilan chegaralangan o’quv-

tarbiya jarayonining qismidir. Bu

a)*Dars

99. O’quv mashg’ulotini bir butun yaxlit holda yoki muayyan bo’laklarga bo’lib baholash bu -

a)*Dars tahlili

100. Fizik qonunlarga, fizik formulalarga tayangan holda, mantiqiy fikrlash orqali hal qilinadigan masalalarga .... masalalar deyiladi.

a)*Sifat masalalari

1. Atom tuzilishining planetar modeli qachon va kim tomonidan taklif qilindi?

*a) 1911-yilda ingliz fizigi Rezerford

2. Fizikaviy tafakkurni shakllantirishda qaysi jarayon muhim hisoblanadi?

*a) masalalar yechish

3. Fоtоelеktrоnlar nima?

*a) yorug’lik ta’sirida mоddadan urib chiqarilgan elеktrоnlar

4. Quyida keltirilgan moddalardan qaysilari yadro yoqilg`isi sifatida ishlatiladi?

1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og`ir suv; 5) bor; 6) plutoniy

*a) 1 va 6

5. Уaponiyada boshlang‘ich ta’lim 6 yil bo‘lib, bir o‘quv yilida necha o‘quv haftasi va

dars davomiyligi necha minutni tashkil qiladi?

*a) bir o‘quv yilida 40 o‘quv haftasi va dars davomiyligi 50 minutni tashkil qiladi

6. Atom yadrosining tuzilishini o‘rganish qachondan yuqori natijalarga erishilib

kelinmoqda?

*a) XX asr (asosan 30-yillar)

7. Tabiiy radioaktivlikni kim va qachon kashf qilgan?

*a) 1986-yil fransuz olimi A. Bekkerl tomonidan kashf qilingan

8. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika, astronomiya faniga 9-sinflar

uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a) 2

9. “Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

10. Abu Rayhon Beruniyning astronomiya faniga oid nechta asari

mavjud ?

*a) 152 ta

11. “Kompetensiya” – qaysi so‘zdan olingan bo‘lib, so‘zning lug‘aviy ma’nosi nima?

*a) Inglizcha “competence” tushunchasi lug‘aviy jihatdan “erishayapman, munosibman,

loyiqman” ma’nosini ifodalaydi

12. Quyosh energiyasining boshqa turdagi energiyalardan afzalliklari nimada?

*a) ekologik jihatdan zararsizligida

13. Pedagogning o‘z ustida ishlashi necha bosqichda kechadi?

*a) 5 bosqichda

14. “SWOT” so‘zi qaysi so‘zlarning qisqartmasidan olingan?

*a) strength, weakness, opportunity, threat

15. Xalqaro PISA tadqiqotlari qachondan boshlangan va har necha yilda o’tkaziladi ?

*a) 2000-yildan boshlangan, har 3 yilda o’tkaziladi

16. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida

davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1+

standart darajasi qanday nomlanadi?

*a) Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

17. STEM atamasi ilk bor qaysi davlatda maktab dasturiga kiritilgan ?

*a) AQSH

18. “Texnologiya”-nima?

*a) ”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan

19. Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta

ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini

o‘rganishning standart darajasi...?

*a) A2+

20. Tayanch kompetensiya turlari?

*a) axborot bilan ishlash, kommunikativ , matematik savodxonlik, fan va texnika

yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, umummadaniy, ijtimoiy faol fuqarolik,

Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalari

21. Xatoliklar necha turga bo’linadi?

*a) ikki turga: tasodifiy va sistematik xatolik

22. Tok yo’nalishi qilib shartli ravishda qanday yo’nalish qabul qilingan?

*a) Manbaning musbat qutbidan manfiy qutbi tomon zaryadlangan zarralar yo’nalishi qabul

qilingan


23. Ta’lim innovatsiyalari necha turga bo‘linadi?

*a) 4 turga

24. AQSH da boshlang`ich maktab necha yil davom etadi?

*a) 6 yil

25. “Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?

*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

26. Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nima?

*a) 15 yoshli o`quvchilarning tabiiy fanlar bo`yicha hamda o`qish savodxonligini

baholashdan iborat

27. Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil etadi?

*a) DTS, o‘quv reja, dastur, darslik

28. 6-sinfda Fizika fanini o‘rganishda A1 bosqichda qanday boshlang‘ich ma’lumotlar

beriladi?

*a) Mexanika, issiqlik, elektr, yorug‘lik, tovush hodisalar hamda modda tuzilishi haqida

29. Shaxsning o‘z-o‘zini tahlil qilishi orqali o‘ziga baho berishi qanday nomlanadi?

*a) o‘z-o‘zini baholash

30. Umar Xayyom kalendari qachondan boshlab qo’llanila boshlagan ?

*a) 1079-yildan

31. Ibn Sinoning “Kitob ush-shifo” asari necha jilddan iborat?

*a) 22


32. Zamonaviy ta’lim vositalarini qanday guruhga ajratish mumkin

*a) INTERAKTIV vositalar va INTERAKTIV bo‘lmagan vositalar

33. Osmonda nechta Yulduz turkumlari mavjud?

*a) 88


34. Fizika laboratoriya xonasini ish stoli necha volt elektr toki bilan ta’minlanilishi

mo’ljallangan?

*a) 36 (42)v; 110 v

35. Fizikadan o’quv eksperimentiga qo’yiladigan asosiy metodik talablarni ko’rsating

*a) ilmiy aniqligi, tog’ri bayon qilinishi, ko’rgazmalilik

36. Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat?

*a) 6

37. Interfaol ta’lim bu-…*a) ta’limdagi chuqurlashtirilgan muloqot

38. Aqliy hujum” metodining kamchiliklari to’gri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

1.Ta’lim beruvchi tomonidan savolni to’g’ri qo’ya olmaslik 2. Ta’lim beruvchidan

yuqori darajada eshitish qobiliyatining talab etilishi 3. Ta’lim oluvchilarda mavzuga

nisbatan qiziqish uyg’ota olmaslik

*a) 1,2


39. Fizikada masala yechish necha bosqichdan iborat?

*a) 3 bosqichdan- uning shartini o’qish, tahlil qilish, va yechish

40. Ingliz fizigi va matematigi, mexanik harakatning umumiy qonunlarini ta’riflab

bergan. Butun olam tortishish qonunini kashf etgan, differensial va integral hisobning

asoslarini yaratgan, optika sohasida ajoyib tadqiqotlar o’tkazgan, «Natural

filosofiyaning matematik asoslari» va «Optika» asarlarining muallifi:

*a) Isaak Nyuton

41. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika, astronomiya faniga 6-sinflar

uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a) 2


42. STEAM yondashuvining asosiy g’oyasi :

*a) amaliyot nazariy bilim kabi juda muhimdir. o’rganish vaqtida biz faqat miya, balki

qo’llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak

43. Dars tahlilini nechta turga bo’lish mumkin?

*a) 5 ta

44. Didaktik tahlil nima?

*a) Ta’lim turlari samaradorligi va uni belgilovchi qonun va qoidalarning darsda qanchalik

to’g’ri hamda mukammal bajarilganligini tahlil qilish

45. Dars tahlilining uchinchi turini ko’rsating

*a) Didaktik

46. Fizik masalalar yechish usuliga ko’ra shartli ravishda necha turga bo’linadi?

*a) Sifatga oid masalalar, eksperimental masalalar, hisoblash masalalari, grafik masalalar

47. Fizik masala deb nimaga aytiladi?

*a) Fizik qonunlar, formulalar, qoidalarga tayangan holda matematik amallar yordamida hal

qilinadigan muammo

48. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 7-sinflar

uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a) 2


49. Namoyish eksperimenti – bu……

*a) dars jarayonida fizik hodisani maxsus asboblar yordamida o‘rganish qulay bo‘lgan

sharoitda bayon qilish

50. Fizikaviy tafakkurni shakllantirishda qaysi jarayon muhim hisoblanadi?

*a) masalalar yechish

51. Qaysi turdagi masalalarga sifatga oid masalalar deyiladi?

*a) fizik qonunlar, formulalarga tayangan holda mantiqiy fikrlash orqali yechiladigan

masalalar

52. Elektr va magnit hodisalarining yagona nazariyasini qachon va kim tomonidan

yaratilgan?

*a) XIX asrning 60-yillarida Maksvell

53. To’garak bir oyda necha marta o’tkazilishi kerak?

*a) ikki haftada bir marta, oyda ikki marta

54. Уig`uvchi linzadan buyumgacha bo`lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 sm.

Linzaning fokus masofasi qanchaga teng?

*a) 20 sm

55. Fоtоelеktrоnlar nima?

*a) yorug’lik ta’sirida mоddadan urib chiqarilgan elеktrоnlar

56. O‘quvchining yillik (yakuniy) bahosi «3» bo‘lganda quyidagi reyting ko’rsatgich

ballaridan qaysi birlari qo’yilishi mumkin?

*a) 56, 60, 65 va 70

57. O‘quvchining yillik (yakuniy) bahosi «5» bo‘lganda quyidagi reyting ko’rsatgich

ballaridan qaysi birlari qo’yilishi mumkin?

*a) 86, 90, 95,100

58. Уakuniy nazorat —…………………..

*a) o‘qish tugallangandan keyin davlat attestatsiyasi shaklida o‘tkaziladi

59. Bosqichli nazorat —………………….

*a) o‘quv yili tamom bo‘lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga

oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o‘quvchini navbatdagi sinfga o‘tkazish

to‘g‘risida qaror qabul qilinadi

60. Joriy nazorat —…………………….

*a) so‘rovlar, kollokviumlar, seminarlar, rigono ishlar, testlar tarzida o‘quvchilarning

bilimlari, ko‘nikma va malakalari muntazam nazorat qilinadi

61. Interfaol metod bu -……

*a) o‘quv jarayonining tarkibiy qismi bo‘lib, bir vaqtning o‘zida ham professor-o‘qituvchi,

ham o‘quvchini faollashtirishga yo‘naltirilgan o‘qitish usullari majmui

62. Infraqizil nurlar kim tomonidan va qachon kashf qilingan?

*a) 1800-yilda ingliz olimi V.Gershel tomonidan kashf qilingan

63. Elektr va magnit hodisalarining yagona nazariyasi bu-?

*a) elektromagnit maydon nazariyasidir

64. O‘qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo‘li bu –

*a) metod

65. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf o‘quvchilari fizika-astronomiya o‘quv

fanini o‘rganishning standart darajasi...?

*a) A2

66. Darsni tahlil qilish bosqichlarini ko’rsating.*a) darsni kuzatishga tayyorgarlik, darsning borishini kuzatish, o’z-o’zini tahlil qilishni

ta’minlash, dars tahlili va takliflar berish

67. 1654 yil Otto Gerike ...... isbotlash uchun Magdeburg shaxrida tajriba qildi?

*a) atmosfera bosimi borligini

68. PISA tadqiqot natijalari har bir o`quvchi uchun alohida necha balli tizim bilan

baholanadi?

*a) 1000 ball

69. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus,

kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida 187-son

qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2017- yil 6- aprel

70. Fizika, astronomiya o‘quv fanlariga chuqurlashtirilgan o‘rta maxsus, kasb-hunar

ta’limi muassasalari bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning

standart darajasi...?

*a) B1+

71. Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta

ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini

o‘rganishning standart darajasi nomlanishi...?

*a) fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

72. «FSMU» ning yoyilmasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?

*a) F-fikringizni bayon eting, S-fikringizni bayoniga sabab ko‘rsating, M- ko‘rsatgan

sababingizni isbotlab misol keltiring, U- fikringizni umumlashtiring

73. “Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?

*a) real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

74. “Muammoli vaziyat” metodi -......

*a) ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda

ularning echimini topish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metod

75. “Aqliy hujum” metodining qanday shakllari mavjud?

*a) og’zaki, yozma

76. “Har kim har kimga o’rgatadi” texnologiyasi o’quvchiga qanday imkoniyatlar

yaratadi?

*a) bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini yaratadi

77. Rolli, didaktik o‘yinlarni qaysi dars turiga qo‘llash mumkin?

*a) barcha dars turida

78. Finlandiyada umumiy o`rta ta’lim beradigan gimnaziyalar necha yil davom etadi?

*a) 3 yil

79. Finlandiya Konstitutsiyasida bolalar uchun necha yoshdan necha yoshgacha majburiy

ta’lim belgilangan?

*a) 7-17 yosh

80. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv

fanini o‘rganishning standart darajasining nomlanishi...?

*a) fizika fanini o‘rganishning tayanch darajasi

81. “Bahs-munozara” metodi tuzilmasi qanday?

*a) muammoli savol tashlanadi, turli fikrlar tinglanadi, fikr-g‘oyalar to‘planadi, tahlil

qilinadi, aniq va maqbul yechimni topish

82. Kompetensiya yo‘nalishlarini ko‘rsating?

*a) tayanch va xususiy kompetensiyalari

83. Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim

maktablarining 9-sinf bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning

standart darajasi...?

*a) A2+

84. “SWOT-tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javob?

*a) S-kuchli tomonlari, W-zaif, kuchsiz tomonlari, O-imkoniyatlari, T-to‘siqlar

85. Qaysi mamlakatning 360 ta oliygohi xorijiy talabalar qabul qilish huquqiga ega

*a) Xitoy

86. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida

davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1

standart darajasi qanday nomlanadi?

*a) umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

87. Laboratoriya ishlarini bajarishda o’lchash deganda nima tushuniladi?

*a) aniqlanayotgan kattalikni birlik deb qabul qilingan kattalik bilan taqqoslashga, ya’ni

birlikdan necha marta farq qilishini aniqlashga aytiladi

88. “Texnologiya”-nima?

*a) ”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan

b) texnos”-chiroyli, “logos”-fan

89. Interfaol ta’limda o‘quvchilarga beriladigan vazifalar an’anaviy ta’limdan nimasi

bilan farq qiladi?

*a) O‘quvchini topshiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlash, o‘z fikr mulohazalarini

90. O‘quvchilarning bilim saviyasi va o‘zlashtirish darajasining nazorat turlari nechta?

*a) 4 ta


91. O’lchashlar necha turga bo’linadi?

*a) ikki turga: bevosita va bilvosita o’lchash

92. Qaysi davlatda “axloqiy tarbiya” tizimi iqtisodiy ravnaqining g‘oyaviy asosini tashkil

etadi


*a) Yaponiya

93. O’zgarmas tok zanjirining iste’molchilari ideallashtirilgan holatda qanday turlarga

bo’linadi?

*a) Aktiv, induktiv va sig’im iste’molchilar

94. Chana qorda sirpanib borayotganda chanaga uni tortib borayotgan itlar qo’shilgan

arqon 0,5 Kn maksimal kuch bilan ta’sir qiladi. Agar ishqalanish koeffitsiyenti 0,1 ga

teng bo’lsa, shu arqon massasi (kg) qancha keladigan yukli chanani siljita oladi?

*a) 500


95. Fizika, astronomiya o‘quv fanlariga chuqurlashtirilgan o‘rta maxsus, kasb-hunar

ta’limi muassasalari bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning

standart darajasi...?

*a) B1+


96. Oraliq nazorat —………………….

*a) chorak tamom bo‘lganda va o‘quv dasturining tegishli bo‘limi tugallangandan keyin

o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun amalga oshiriladi

97. Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil etadi?

*a) DTS, o‘quv reja,dastur, darslik

98. An’anaviy darsning maqsadi nima?

*a) Dars mavzusi bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish va mustahkamlash

99. Fizika, astronomiya o‘quv fanlariga chuqurlashtirilmagan o‘rta maxsus, kasb-hunar

ta’limi muassasalari bitiruvchilari fizika-astronomiya o‘quv fanini o‘rganishning

standart darajasi...?

*a) B1

100. Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ichtezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.

*a) 20N


1. Yaponiyada kichik o’rta maktabda o’qish davomiyligi necha yil, tabiatshunoslik kursi haftasiga necha soatdan o’qitiladi? Fizikaning qaysi bo’limlari o’rganiladi?

*a) Kichik o’rta maktab: o’qish davomiyligi 3-yil, tabiatshunoslik kursi haftasiga 3, 4 soatdan o’qitiladi. Tabiatda kuchlar, moddaning atom-molekulyar tuzilishi, elektr zanjirlari qonuniyatlari, mexanik harakat kabi fizikaning bo’limlari o’rganiladi.

2. PISA tadqiqotlari necha yoshli bolalarning hayotiy ko’nikmalarni egallaganligini o’rganishga qaratilgan tadqiqot?

*a) PISA tadqiqotlari: PISA (Programme for International Student Assessment) O’quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko’nikmalarni egallaganligini o’rganishga qaratilgan tadqiqot.

3. “Rolli o’yin” metodi bu-…

*a) ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko’rsatib beruvchi metoddir.

4. Yaponiya ta’limining shakllanishi qaysi yillarda boshlangan?

*a) Yaponiya ta’limining shakllanishi 1867-1868 yillarda boshlangan.

5. “Innovatsion ta’lim” tushunchasi dastlab qayerda asoslangan?

*a) 1979 yilda Rimda

6. Zamonaviy ta’lim vositalarini qanday guruhga ajratish mumkin?

*a) INTERAKTIV vositalar va INTERAKTIV bo’lmagan vositalar:

7. Keys-stadi nimalar asosida o’qitish usuli?

*a) Keys-stadi amaliy vaziyatlarni tahlil etish va hal qilish asosida o’qitish usuli

8. Multimedia vositalari – bu

*a) apparat va dasturlar to’plami bo’lib, u insonga o’zi uchun tabiiy bo’lgan turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.

9. Didaktik materiallar –….

*a) mustaqil va nazorat ishlari matnlari, testlar va ularni amalga oshirish bo’yicha tavsiyalar hamda javoblarni beradi.

10. O’rganilgan umumiy tushuncha, atamalarni, muammoli vaziyatlarga, misol orqali tadbiq eta olish hamda samarali qo’llay olish; jamoada ishlay olish va etakchilik qobiliyatlarini namoyon etish; turli xil rollar va mas’uliyatlarni qabul qila olish; boshqalar bilan birgalikda samarali mehnat qila olish nima?

*a) Qo’llay olish

11. Masalani anglashda va murakkab qarorlar qabul qilishda puxta dalillar keltirishdan foydalanish; tizimlar voqealar va hodisalar, vaziyatlar o’rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglash nima?

*a) Tanqidiy fikrlash va tizimli fikrlash

12. PISA tadqiqotlari nechanch yildan boshlangan va necha yillik davrda o’tkaziladi?

*a) PISA tadqiqotlari 2000 yildan boshlangan va uch yillik davrda o’tkaziladi.

13. An’anaviy ta’limda ko’p qo’llaniladigan metod- bu...

* a) tushuntirish- namoyish metodi

14. «Keys - stadi» ilk marta Garvard universitetining qaysi maktabida nechanchi yilda qo’llanilgan edi?

*a) «Keys - stadii» metodi ilk marta Garvard universitetining huquq maktabida 1870 yilda qo’llanilgan edi

15. Interfaol ta’limga asos solgan, o’quv maqsadlar taksonomiyasini tadqiq qilgan muallifni toping?

* a) Benjamin Blum

16. Keysning dasturiy kartasi nimadan iborat bo’ladi?

* a) Keysning dasturiy kartasi keys uchun monitoring qilish va vaziyatni bayon qilish uchun asos bo’ladigan asosiy masalalar (tezislar)ning tuzilmalangan ro’yxatidan iborat bo’ladi.

17. “O’quvchilarni qiziqishlari va ularning dunyoqarashlarini o’zida mujassam etishi, ularning atrof muhit bilan bog‘liq holda jamiyatda ro’y berayotgan voqea-hodisalarga nisbatan o’z munosabatini bildira olishi va mustaqil qaror qabul qila olishi. Bu kompetensiya o’quvchini o’z oldiga qo’ygan maqsad vazifalariga erishish traektoriyasini belgilab, o’quv jarayoni va boshqa faoliyatda o’zini anglash mexanizmini shakllantiradi» ushbu kompetensiya qanday nomlanadi?

* a) Mazmun va maqsadga yo’naltirilgan kompetensiya

18. “Reproduktiv daraja; • Produktov daraja; • Qisman-izlanishli daraja;• Ijodiy (kreativ) daraja” nimani ifodalaydi?

* a)Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezoni.

20. “Keys metodi” ning 3- bosqichini ko’rsating?

*a) Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o’quv topshirig’ining yechimini izlash, hal etish yo’llarini ishlab chiqish

21. AQSH o’rta maktablarida qanday yoshdagi bolalar ta’lim oladilar?

* a) 14-17 yosh

22. Blum taksonomiyasida ta’lim maqsadlarining asosiy tushunchalari nechta?

* a) 6 ta

23. “VENN”diagrammasi qanday organayzer?

*a) taqqoslashga asoslangan.

24. Angliya, AQSH, Fransiya davlatlarida fizika darslarida qaysi turdagi masalalalarga ko’proq e’tibor qaratiladi?

*a) Turli eksperimental holatlar asos qilib olingan masalalarga

25. AQSHda boshlang`ich maktab necha yil davom etadi?

*a) 6 yil

25. “Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?

*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

26. “SWOT” so’zi qaysi so’zlarning qisqartmasidan olingan?

*a)strength, weakness, opportunity, threat

27. «Keys-stadi» - qaysi so’zdan olingan va lug‘aviy ma’nosi?

*a) Inglizcha so’z bo’lib, «case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o’rganmoq, tahlil qilmoq ma’nolarini beradi

28. «FSMU» ning yoyilmasi to‘g‘ri ko’rsatilgan qatorni toping?

*a) F-fikringizni bayon eting, S-fikringizni bayoniga sabab ko’rsating, M- ko’rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring, U- fikringizni umumlashtiring

29. TIMSS qanday fanlar bo’yicha 4 - va 8- sinf o’quvchilari o’quv yutuqlarini baholash imkonini beradi?

* a) matematika va tabiiy fanlar

30. STEM atamasi ilk bor qaysi davlat maktab dasturiga kiritilgan?

*a) AQSH


31. STEAM ta’limi dasturining asosini nimalar tashkil etadi?

*a) Axborotni olish, qayta ishlash va amaliyotda foydalanish

32.”Loyiha” metodining (1. Ta’lim oluvchilar ish rejasiga asosan topshiriqni bajarish bo’yicha qaror qabul qiladilar. 2.Ta’lim oluvchilar mustaqil ravishda ish rejasini ishlab chiqadilar. 3.Kichik guruhlar ish rejalarini taqdimot qiladilar. 4.Muhandis-pedagog loyiha ishi bo’yicha topshiriqlarni ishlab chiqadi. 5.Ta’lim oluvchilar muhandis-pedagog bilan birgalikda qabul qilingan qarorlar bo’yicha erishiladigan natijalarni muhokama qilishadi. 6.Ta’lim oluvchilar ish natijalarini o’zlarini tekshiradilar.)to’g’ri ko’rsatilgan ketma-ketlik bosqichlarini ko’rsating.

*a) 2,3,4,1,5,6

33. Bahs-munozara metodi bu-…

*a) biror mavzu bo’yicha ta’lim oluvchilar bilan o’zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o’tkaziladigan o’qitish metodidir.

34. Janubiy Koreya maktablarining Fizika o`qitish tizimi 7-9 sinflarda Tabiiy fanlar (Science) sifatida o`qitilib u qaysi fanlarni o`z ichiga oladi?

*a) biologiya, ximiya, fizika va Yer haqidagi fanlarni (Earth science)

35. Kompetensiya nima?

*a) mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

36. “Muammoli vaziyat” metodi bu -….

*a) ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir.

37. Davra suhbati metodi necha bosqichda amalga oshiriladi?

*a) 8


38. “Har kim har kimga o’rgatadi” texnologiyasi o’quvchiga qanday imkoniyatlar yaratadi?

* a) Bilimlarini mustahkamlash imkoniyati yaratiladi

39. Interfaol mashg‘ulotlarni samarali bo’lishi nimaga bog‘liq?

*a) O’quvchilarni mashg‘ulotdan oldin yangi mavzu bo’yicha asosiy tushuncha va dastlabki ma’lumotlarni bilishlariga

40. Koreya boshlang’ich ta’lim maktablari (Primary school) da qanday yoshdagi bolalar ta’lim oladilar?

*a) 7-13 yosh

41. O’qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo’li bu –

*a) metod

42. Fizika faniga oid umumiy kompetensiyalar nechta?

*a) 3 ta


43. Tayanch kompetensiyalar nechta?

*a) 6 ta


44. Avtomatlashgan, biror bir usul bilan bexato bajarish, ko’nikmaning takomillashgan darajasi-

*a) malaka

45. «Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy rejalarni tuza olish, fizikani o’rganishda turli formulalar, grafiklardan foydalana olish, inson mehnatini engillashtiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fizika fanidagi va texnika yangiliklaridan foydalana olish» quydagi qaysi tayanch kompetensiyaga tegishli?

*a) Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi: B1

46. “Aqliy hujum” metodi bu –

*a) biror muammo bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to’plab, ular orqali ma’lum bir echimga kelinadigan metoddir.

47. O’qitish maqsadini amalga oshirish bo’yicha pedagogning tartiblangan faoliyati-bu nima?

*a) o’rgatish

48. O’quv yili tamom bo’lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o’quvchini navbatdagi sinfga o’tkazish to’g‘risida qaror qabul qilinishi –

*a) bosqichli nazorat

49. O’quv mashg‘ulotida ta’lim texnologiyasi tuzilishining jarayonli (protsessual) bayoni aks etgan hujjat. O’quv mashg‘ulotini o’ziga hos hususiyatlarini hisobga olgan holda, bosqichma-bosqich faoliyat ketma-ketligining mazmunini yoritadi bu

*a) Darsning texnologik xaritasi

50. «Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, fizika sohasi rivojlanishiga ulkan hissa qo’shgan allomalarning ibratli hayotini bilish va o’rnak olish hamda ularning fikrlari fan sohasida muhimligini anglay olish» quydagi qaysi tayanch kopetensiyaga tegishli?

*a) Milliy va umummadaniy kompetensiya: B1

51. Monitoring o’tkazish jarayoni uchun nazorat turlari (test sinovlari, yozma ish va boshqalar) kim tomonidan belgilanadi?

*a) DTM


52. Monitoring o’tkazilgan ta’lim muassasalaridan olingan ma’lumotlar kim tomonidan tahlil qilinadi?

*a) DTM


53. Asosiy o’quv-rejalashtirish hujjatlaridan biri bo’lib, uni o’qituvchi o’quv dasturi va taqvim-mavzu rejasi asosida tuzadi bu –

*a) Dars rejasi

54. Kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita – nima hisoblanadi?

*a) pedagogik dasturiy vositalar

55. “Muammoli vaziyat” metodi bu –

*a) ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning echimini topish bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir

56. Ta’lim oluvchilar sodir etilishi kutilayotgan xatti-harakatlarini tashkil etish majburiyatiga ega bo’lmay, balki mohiyatan shunday bo’lgan sharoitlarda mashq qilish imkoniga ega bo’ladilar bu –

*a) o’xshash amaliyot qoidasi:

57. “Sinfda, maktabda, oilada, mahallada o’tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etadi, o’zining fuqarolik burch va huquqlarini biladi, unga rioya qiladi” quydagi qaysi tayanch konpetensiyaga tegishli?

*a) Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi: B1

58. Standart testlar deganda qanday testlarni tushunasiz ?

*a) test topshiriqlariga qo’yiladigan asosiy talab, har bir test muayyan mazmun, tarkib, yaxlitlik va strukturaga ega bo’lishi lozim

59. Quydagi qaysi tayanch kopetensiyaga tegishli?

“Turli manbalardan olgan kerakli ma’lumotlarni saralash va tahlil qilish.”

*a) Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi: B1+

60. Egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o’zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo’llash usullarini egallash;

*a) ko’nikma

61. Darsning quyidagi turlari kimga tegishli? a) yangi o’quv materialni o’rganish;b) yakuniy fizik praktikum;v) fizik masalalarni echish;g) o’quvchilarni ekskursiyaga tayyorlash, ekskursiyani yakunlash;d) o’tilgan materialni takrorlash va umumlashtirish; o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini hisobga olish.

* a) B.A. Znamenskiy

62. O’qish tugallangandan keyin davlat attestatsiyasi shaklida o’tkaziladi bu –

*a) yakuniy nazorat

63.O’quvchilarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining nazorat turlari nechta?

*a) 4 ta

64. Monitoring o’tkaziladigan ob’ektlar qanday tanlanadi?

*a) Monitoring o’tkaziladigan tumanlar va ta’lim muassasalari tegishli umumiy o’rta ta’lim hududiy boshqarmalarida qur’a tashlash yo’li bilan tanlab olinadi.

65. Vazirlar Mahkamasining “O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta ta’limni tashkil etish to’g‘risida”gi 203-sonli qarori qachon qabul qilindi?

*a) 1998 yil 13 mayda

66.“Ta’lim texnologiyasi” iborasining ma’nosi -

*a) inglizcha,«An educational technology» ta’lim jarayonini yuksak mahorat bilan san’at darajasida tashkil etish to’g‘risida ma’lumot beruvchi fan, ta’limot demakdir.

67. Qiyinchilik darajasi bo’yicha o’sib boruvchi, o’ziga xos shaklga ega, tahsil oluvchilarning muayyan mazmun yuzasidan tayyorgarlik darajasini sifatli va samarali nazorat qilish va baholashga imkon beradigan topshiriqlar tizimi – bu nima?

a) *Pedagogik testlar

68. «Texnologiya» so’zining ma’nosi nima?

*a) «Texnologiya» yunoncha so’z bo’lib, «techne» – mahorat, san’at va «logos» –tushuncha, ta’limot, fan ma’nosini anglatadi.

69. Nostandart testlar deganda nimani tushunasiz?

*a) standart testlar mazmuni bo’yicha reproduktiv va produktov darajada, tarkibi jihatidan test topshirig‘i savoli va to’g‘ri va noto’g‘ri javoblardan iborat bo’lsa, nostandart testlar o’zining mazmuni, tuzilishi va qo’llanish maqsadiga ko’ra muayyan darajada farq qiladi

70. Crocodile Technology 3D dasturi o’z ichiga qanday modellashtirishni olgan?

*a) Crocodile Technology 3D dasturi o’z ichiga elektron loyihani, PIC (Peripheral Interface Controller) larni dasturlash imkoniyatini, 3D o’lchamdagi mexanizmlarni (mexanik motor, tishli va tishsiz mexanizmlar va boshqa obektlar) va 3D o’lchamdagi PCB elementlarini modellashtirishni olgan

71. Texnologik jarayonning asosiy komponenti bo’lib, kutiladigan natijaga aynan mos keladigan o’quv maqsadi –

*a) Identiv o’quv maqsadi

72. O’quvchilarning bilimni tekshirish usullari?

* a) 2 ta

73. “Rolli o’yin” bu-...

*a) tahsil oluvchilar tomonidan mavzu bo’yicha uchraydigan hayotiy vaziyatlarning har xil sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko’rsatib beruvchi metod

74. O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1 standart darajasi qanday nomlanadi?

*a) Umumta’lim fanlarini o’rganishning umumiy darajasi

75. Ta’lim amaliyotida pedagogik texnologiya qanday darajalarda qo’llaniladi?

*a) Umumpedagogik (makro) daraja Xususiy-metodik (mezo) daraja Lokal daraja (mikro).

76. Bosqichli nazorat — qachon o’tkaziladi?

*a) o’quv yili tamom bo’lgandan keyin imtihonlar, test sinovlari, sinovlar shaklida amalga oshiriladi. Uning asosida reyting aniqlanadi va o’quvchini navbatdagi sinfga o’tkazish to’g’risida qaror qabul qilinadi

77. “Bu turdagi ishlarni bajarishga kirishishda natija qanday bo’lishi kerakligini o’quvchi oldindan biladi, chunki mavzuni o’z ichiga olgan hodisa yoki jarayon ma’ruzada muhokama qilingan va namoyishli tajribada kuzatilgan” fizikadan laboratoriya ishlarini quyidagi ko’rinishi qanday ataladi?

*a) reproduktiv turdagi

78. Phun physics dasturi Shvetsiya shahridagi Umeo Universitetining hisoblash fanlari kafedrasida kim tomonidan yaratilgan?

*a) Emilem Ernerfildom

79. Fizika yo’nalishida 2001 yildagi Nobel mukofotining laureati K. Viman tomonidan qanday sayt yaratilgan?

*a) «Physics Education Technology»

80. Respublika Xalq ta’lim vazirligining buyrug’i bilan Xalq ta’limi tizimi umumta’lim muassasalarida darslarni kuzatish va tahlil qilish bo’yicha tartib nechanchi yilda joriy qilindi

*a) 2010 yil 24 maydagi 122-sonli

81.Samarqandda Ulug’bek madrasasi nechanchi yillarda qurildi?

*a) 1417-1420 yillarda

82. O’tkazgichning ko’ndalang kesim yuzasidan 10s da 50 Kl zaryad o’tdi. Bunda tok zichligi 0,2MA/m2 ga teng bo’ldi. O’tkazgichning ko’ndalang kesim yuzini toping?

*a) 25 mm2

83. Tok yo’nalishi qilib shartli ravishda qanday yo’nalish qabul qilingan?

*a) Manbaning musbat qutbidan manfiy qutbi tomon zaryadlangan zarralar yo’nalishi qabul qilingan

84. O’zgarmas tok zanjirining iste’molchilari ideallashtirilgan holatda qanday turlarga bo’linadi?

*a) Aktiv, induktiv va sig’im iste’molchilar

85. Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.

*a) 20N

86. Sig`imi 250 sm3 bo`lgan stakan 200 g massaga ega. U suvda cho`kishi uchun unga kamida qanday massali yuk solish kerak? Shishaning zichligi 2,5g/sm3

*a) 130g

87. Gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 800 m/s, bosimi 4.8•105 Pa bo’lsa, uning zichligi nimaga teng?

A. *9/4 kg/ m3

88.Sig’imi 83,1 sm3 idishdagi gazning temperatutasi 27 0 C. Idishdan 1018 dona molekula chiqib ketsa, uning bosimi qanchaga kamayadi?

*a) 50 Pa

92. Massasi 1 tonna bo`lgan lift tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 20 m masofaga tushdi. Lift kabinasini ko`taruvchi arqonning taranglik kuchini toping? (kN)

*a) 9,6

93. 12•1025 ta molekulaga ega bo’lgan suvning massasini toping.

*a) 3.6 kg

94. O`zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g`altak ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi resistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g`altakda esa 3 V gat eng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha voltga teng?

*a) 5

95. Qora daraxt so’zidan olingan. Ko’p miqdorda oltingugurt aralashtirilgan kauchuk boshqa moddalardan elektr saqlash xususiyati bilan farq qiladi?*a) Ebonit

96. Zaryadlari +q va 4q bo’lgan ikkita sharcha bir – biridan d masofada turibdi. Bu zaryadlar oralig`iga uchinchi +q zaryadni qo’yilganda sistema muvozanatda qoladi. Birinchi zaryaddan uchinchi kiritilgan zaryadgacha bo’lgan masofa x1 ni toping?

*a) 1/3(d)

97. Fokus masofasi F bo’lgan linzada buyum linzadan qanday uzoqlikda joylashtirilsa tasvir o’lchami teng bo’ladi?

*a) 2F

98. Quyida keltirilgan moddalardan qaysilari yadro yoqilg`isi sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og`ir suv; 5) bor; 6) plutoniy*a) 1 va 6

99. Yig`uvchi linzadan buyumgacha bo`lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 sm. Linzaning fokus masofasi qanchaga teng?

*a) 20 sm

100. Buyum fokus masofasi 10 sm bo`lgan yig`uvchi linzadan 20 sm masofada joylashgan. Uning tasviri linzadan necha santimetr masofada bo`ladi?

*a) 20 sm

1. Jahon tajribasida necha bosqichli ta’lim tizimi asosiy hisoblanadi?

*a) 3 bosqichli

2. Qaysi davlatda 9 yillik majburiy ta’limdan keyin sinfsiz gimnaziyalar keng tarqalgan?

*a) Finlandiya

3. Yaponiyada boshlang’ich ta’lim nechanchi yildan majburiy 6 yillikka aylantirilgan?

*a) 1908 yilda

4. Quyidagi qaysi mamlakatlarda bolalar 5 yoshdan maktabga boradilar

*a) Bangladesh, Pokiston

5. Qaysi mamlakatning eng katta boyligi-bu aql?

*a) AQSH

6. Qaysi davlatda bolalarga yoshligidanoq kimgadir va nimagadir orqa qilishga emas balki o‘z kuchiga tayanishga o‘rgatiladi

*a) AQSH

7. Qaysi davlatda “axloqiy tarbiya” tizimi iqtisodiy ravnaqining g‘oyaviy asosini tashkil etadi

*a) Yaponiya

8. 6-sinfda Fizika fanini o‘rganishda A1 bosqichda qanday boshlang‘ich ma’lumotlar beriladi?

*a)Mexanika, issiqlik, elektr, yorug‘lik, tovush hodisalar hamda modda tuzilishi haqida

9. Angliya, AQSH, Fransiya davlatlarida fizika darslarida qaysi turdagi masalalalarga ko’proq e’tibor qaratiladi?

*a) Turli eksperimental holatlar asos qilib olingan masalalarga

10. Qaysi davlatda 5 yoshdan 16 yoshgacha ta’lim olish majburiy hisoblanadi?

*a) Buyuk Britaniya

11 .Evristik suhbat metodi qaysi davlatlarda keng tarqalgan?

*a) AQSH, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya

12. Qaysi davlatda ta’lim tizimida “Oila” omiliga katta e’tibor berilgan?

*a) Yaponiya

13. PICA tadqiqot natijalari har bir o`quvchi uchun alohida necha balli tizim bilan baholanadi?

*a) 1000 ball

14. Qaysi mamlakatning 360 ta oliygohi xorijiy talabalar qabul qilish huquqiga ega?

*a) Xitoy

15. Finlyandiya Konstitutsiyasida bolalar necha yoshdan necha yoshgacha majburiy ta’lim belgilangan?

*a) 7-17 yosh

16. Qaysi davlatdagi o`rta maktab ixtisoslashtirilgan maxsus sinflar yo`q?

*a) Finlandiyada

17. Finlandiyada umumiy o`rta ta’lim beradigan gimnaziyalar necha yil davom etadi?

*a) 3 yil

18. AQSH da boshlang`ich maktab necha yil davom etadi?

*a) 6 yil

19. “Keys- stadi” ilk marta qayerda qo’llanilgan?

*a) 1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

20. Xalqaro PICA tadqiqotining maqsadi nima?

*a) 15 yoshli o`quvchilarning tabiiy fanlar bo`yicha hamda o`qish savodxonligini baholashdan iborat

21. Ta’lim jarayonining asosini nima tashkil etadi?

*a) DTS, o‘quv reja,dastur, darslik

22. An’anaviy darsning maqsadi nima?

*a) Dars mavzusi bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish va mustahkamlash

23. Interfaol ta’limda o‘quvchilarga beriladigan vazifalar an’anaviy ta’limdan nimasi bilan farq qiladi?

*a) O‘quvchini topshiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlash, o‘z fikr mulohazalarini boshqalarga solishtirish va yakuniy xulosaga kelish

24.Interfaol mashg‘ulotlarni samarali bo‘lishi nimaga bog‘liq?

*a) O‘quvchilarni mashg‘ulotdan oldin yangi mavzu bo‘yicha asosiy tushuncha va dastlabki ma’lumotlarni bilishlariga

25.O‘quvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida belgilangan mavzu bo‘yicha axborot yig‘ish, tadqiqot o‘tkazish va amalga oshirishishlarini olib borish qaysi metod hisoblanadi?

*a) Loyihalash

26. Loyihalash metodining afzallik tomonlarini aniqlang?

*a) O‘quvchilar mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshishiga yordam beradi, mustaqil o‘rganishning eng faol yo‘li, o‘quvchilarda hamkorlikda ishlash ko‘nikmasi shakllanadi

27. “Texnologiya”-nima?

*a)”texnos”-san’at, mahorat, “logos”-fan

28. Didaktik o‘yinli texnologiyalar nimaga asoslangan?

*a) O‘quvchi faoliyatini faollashtirishga

29 .Rolli, didaktik o‘yinlarni qaysi dars turiga qo‘llash mumkin?

*a) Barcha dars turida

30. “Har kim har kimga o’rgatadi” texnalogiyasi o’quvchiga qanday imkoniyatlar yaratadi?

*a) Bilimlarini mustahkamlash imkoniyati yaratiladi

31. Muammoli ta’lim jarayonining asosiy bosqichlari nechta?

*a) 3 ta

32. Muammoli ta’lim mashg‘ulotlari davomida o‘quvchilar bilan qanday ishlash mumkin?

*a) Yakka, guruh, jamoa bo‘lib

33. Fizik diktantning o’ziga xos xususiyatlari

*a) Javoblarning qisqaligi

34. Keys-stadi so’zining lug’aviy ma’nosi

*a)inglizcha сase - to’plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim

35. Rolli o‘yinlarning ishbop o‘yinlardan farqli tomoni qanday?

*a)aholashning olib borilmasligi

36. “Rolli o‘yin” metodining tuzilmasi to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?

*a)Senariy ishlab chiqiladi, O‘yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi, Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi, Yakuniy xulosaga kelinadi

37. Interfaol metodlardan foydalanishdan maqsad nima?

*a)O‘quvchilar bilimlarini o‘zlashtirishni faollashtirish va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish

38. Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat?

*a)6

39. Dars tahlilini necha guruhga bo‘lish mumkin?*a)5 guruhga

40. “Tushunchalar tahlili” metodini o‘quv mashg‘ulotlarining qaysi bosqichlarida qo‘llash mumkin?

*a)Dars boshlanishi, dars oxirida, o‘quv predmetining biron bir bo‘limi tugallanganda

41. Rolli didaktik o’yinlarni qaysi dars tipiga qo’llash mumkin?

*a)Barcha tip darslarda

42. Kichik guruhlarda o’qitish metodining o’ziga xos xususiyatlarini toping.

*a)Guruhlar tashkil etiladi, hamkorlikda topshiriqlar bajariladi

43. Didaktik o’yinli texnologiyalar nimaga asoslangan?

*a)O’quvchi faoliyatini faollashtirishga asoslangan

44. “BBB” –texnologiyasining mohiyati nimada?

*a)O’quvchining bilim darajasi aniqlanadi

45. “BBB” texnologiyasida nechta yo‘nalishda o‘quvchidan ma’lumot olinadi?

*a)Uchta yo‘nalishda

46. “Blits -so’rov” texnologiyasining afzalligi

*a)Savol va javoblarning qisqaligi

47. “Blits- so’rov” texnologiyasidan qaysi holatlarda foydalanish mumkin?

*a)Individual, guruh va jamoada

48. Raqamli diktant texnologiyasidan qaysi holatlarda foydalanish mumkin?

*a)Barcha holatlarda

49. “Bahs-munozara” metodi tuzilmasi qanday?

*a)Muammoli savol tashlanadi, Turli fikrlar tinglanadi, Fikr-g‘oyalar to‘planadi, Tahlil qilinadi, Aniq va maqbul yechimni topish

50. “Muammoli vaziyat” metodi -..

*a)ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning echimini topish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metod

51. “SWOT” so‘zi qaysi so‘zlarning qisqartmasidan olingan?

*a)strength, weakness, opportunity, threat

52. “SWOT-tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javobni toping.

*a)S-kuchli tomonlari, W-zaif, kuchsiz tomonlari, O-imkoniyatlari, T-to‘siqlar

53. «Keys-stadi» - qaysi so‘zdan olingan va lug‘aviy ma’nosi?

*a)Inglizcha so‘z bo‘lib, «case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o‘rganmoq, tahlil qilmoq ma’nolarini beradi

54. “Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?

*a)real vaziyatlarni o‘rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

55. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi?

*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

56. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A1+ standart darajasi qanday nomlanadi?

*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

57. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 7-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a)2

58 .Aqliy hujum metodi qo’llanilganda qanday qoidalar inobatga olinadi? 1. Bildirilgan fikr-g’oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi 2. Bildirilgan xar qanday fikr-g’oyalar, ular xatto to’g’ri bo’lmasa ham inobatga olinadi 3. Har bir ta’lim oluvchi qatnashishi shart. 4. Har bir ta’lim oluvchi baholanishi shart*a)1,2,3

59. “Aqliy xujum” metodining qanday shakllari mavjud?

*a)Og’zaki, yozma

60. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika, astronomiya faniga 6-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a)2

61. Rolli o‘yin bu-…*a)ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko‘rsatib beruvchi metod

62. “Aqliy xujum” metodining qanday shakllari mavjud?

*a)Og’zaki, yozma

63. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 8-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a)2

64. Rolli o‘yin bu-…*a)ta’lim oluvchilar tomonidan hayotiy vaziyatning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko‘rsatib beruvchi metod

65. Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasida fizika astronomiya faniga 9-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha?

*a)2

66. “Rolli o‘yin” metodining tuzilmasi to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?*a)Senariy ishlab chiqiladi , O‘yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi, Rollar taqsimlanadi, Rollar ijro etiladi, Yakuniy xulosaga kelinadi

67. “Rolli o‘yin” metodining bosqichlari to‘g‘ri keltirilgan qator?

1) Ta’lim beruvchi mavzu bo‘yicha o‘yinning maqsad va natijalarini belgilaydi hamda rolli o‘yin ssenariysini ishlab chiqadi.

2)O‘yinning maqsad va vazifalari tushuntiriladi.

3)O‘yinning maqsadidan kelib chiqib, rollarni taqsimlaydi.

4) Ta’lim oluvchilar o‘z rollarini ijro etadilar. Boshqa ta’lim oluvchilar ularni kuzatib turadilar.

5) O‘yin yakunida ta’lim oluvchilardan ular ijro etgan rolni yana qanday ijro etish mumkinligini izohlashga imkoniyat beriladi. Kuzatuvchi bo‘lgan ta’lim oluvchilar o‘z yakuniy mulohazalarini bildiradilar va o‘yinga xulosa qilinadi.

*a)1,2,3,4,5

68. “Bahs-munozara” metodi - ....

*a)biror mavzu bo‘yicha ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o‘tkaziladigan o‘qitish metodi

69. “Bahs-munozara” metodini o‘tkazishda qanday qoidalarga amal qilish kerak?

1) barcha ta’lim oluvchilar ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratish;

2) “o‘ng qo‘l” qoidasi (qo‘lini ko‘tarib, ruhsat olgandan so‘ng so‘zlash)ga rioya qilish

3) fikr-g‘oyalarni tinglash madaniyati

4) bildirilgan fikr-g‘oyalarning takrorlanmasligi

5) bir-birlariga o‘zaro hurmat

*a)1,2,3,4,5

70. “Bahs-munozara” metodi tuzilmasi qanday?

*a)Muammoli savol tashlanadi, Turli fikrlar tinglanadi, Fikr-g‘oyalar to‘planadi, Tahlil qilinadi, Aniq va maqbul yechimni topish

71. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o‘rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?

*a)Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

72. ”Muammoli vaziyat” metodining tuzilmasi qanday?

*a)Muammoli vaziyat tavsifini keltirish, Guruhlarga bo‘lish, Guruhlarning muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlashi, Guruhlarning muammoli vaziyatning oqibatlari to‘g‘risida fikr yuritishi, Guruhlarning muammoli vaziyatning yechimini ishlab chiqishi, To‘g‘ri yechimlarni tanlash

73. “SWOT” so‘zi qaysi so‘zlarning qisqartmasidan olingan?

*a)Strength, weakness, opportunity, threat

74. “SWOT-tahlil” yoyilmasi to‘g‘ri keltirilgan javob?

*a)S-kuchli tomonlari, W-zaif, kuchsiz tomonlari, O-imkoniyatlari, T-to‘siqlar

75. Tayanch kompetensiya turlari...

*a)Axborot bilan ishlash, Kommunikativ, Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, Umummadaniy, Ijtimoiy faol fuqarolik, Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalari

76. “................ metodida ochiq axborotlardan ѐki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin”. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping?

*a)“Keys-stadi”

77. Kompetensiya yo‘nalishlarini ko‘rsating?

*a)Tayanch va xususiy kompetensiyalari

78. «FSMU» ning yoyilmasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?

*a)F-fikringizni bayon eting, S-fikringizni bayoniga sabab ko‘rsating, M- ko‘rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring, U- fikringizni umumlashtiring

79. «FSMU» ning maqsadi?

*a)O‘quvchilarni tarqatilgan oddiy qog‘ozga o‘z fikrlarni aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga o‘rgatish

80. Tok yo’nalishi qilib shartli ravishda qanday yo’nalish qabul qilingan?

*a)Manbaning musbat qutbidan manfiy qutbi tomon zaryadlangan zarralar yo’nalishi qabul qilingan

81. O’zgarmas tok zanjirining iste’molchilari ideallashtirilgan holatda qanday turlarga bo’linadi?

*a)Aktiv, induktiv va sig’im iste’molchilar

82. Avtomatdan bir sekundda 10 ta o’q otiladi. Har bir o’qning massasi 4g, boshlang’ich tezligi 500 m/s. Avtomatning orqaga bergan o’rtacha kuchini toping.

*a)20N

83. Sig`imi 250 sm3 bo`lgan stakan 200 g massaga ega. U suvda cho`kishi uchun unga kamida qanday massali yuk solish kerak? Shishaning zichligi 2,5g/sm3.

*a)130g

84. Gaz molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi 800 m/s, bosimi 4.8•105 Pa bo’lsa, uning zichligi nimaga teng?

*a)9/4 kg/ m3

85. Sig’imi 83,1 sm3 idishdagi gazning temperatutasi 27 0 C. Idishdan 1018 dona molekula chiqib ketsa, uning bosimi qanchaga kamayadi?

*a)50 Pa

86. Massasi 1 tonna bo`lgan lift tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 20 m masofaga tushdi. Lift kabinasini ko`taruvchi arqonning taranglik kuchini toping? (kN)

*a)9,6

87. 12•1025 ta molekulaga ega bo’lgan suvning massasini toping.

*a)3.6 kg

88. O`zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g`altak ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi resistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g`altakda esa 3 V gat eng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha voltga teng?

*a)5

89. Qora daraxt so’zidan olingan. Ko’p miqdorda oltingugurt aralashtirilgan kauchuk boshqa moddalardan elektr saqlash xususiyati bilan farq qiladi?*a)Ebonit

90. Zaryadlari +q va 4q bo’lgan ikkita sharcha bir – biridan d masofada turibdi. Bu zaryadlar oralig`iga uchinchi +q zaryadni qo’yilganda sistema muvozanatda qoladi. Birinchi zaryaddan uchinchi kiritilgan zaryadgacha bo’lgan masofa x1 ni toping?

*a)1/3(d)

91. Fokus masofasi F bo’lgan linzada buyum linzadan qanday uzoqlikda joylashtirilsa tasvir o’lchami teng bo’ladi?

*a)2F

92. Quyida keltirilgan moddalardan qaysilari yadro yoqilg`isi sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og`ir suv; 5) bor; 6) plutoniy*a)1 va 6

93. Yig`uvchi linzadan buyumgacha bo`lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 sm. Linzaning fokus masofasi qanchaga teng?

*a)20 sm

94. Buyum focus masofasi 10 sm bo`lgan yig`uvchi linzadan 20 sm masofada joylashgan. Uning tasviri linzadan necha santimetr masofada bo`ladi?

*a)20 sm

95. Yulduzli osmon nechta Yulduz turkumiga ajratilgan?

*a)88

96. Tok manbai, qarshiligi 8 om bo’lgan istemolchiga ulansa, uning foydali ish koeffitsiyenti 80% ga teng bo’ladi. Tok manbaining ichki qarshiligi nimaga teng?*a) 2Ω

97. Suvli idish tubida zichligi suvdan yengil bo’lgan materialdan yasalgan jism ip bilan bog`lab qo’yilgan. Ip uzib yuborilganda, jism suv yuziga qalqib chiqadi. Bunda suv – jism sistemasining potensial energiyasi qanday o’zgaradi?

*a) Kamayadi

98. O’tkazgich materialdan yasalgan halqaga magnitning shimoliy qutbi yaqinlashtirilsa qanday ta’sir kuzatiladi?

*a) Itariladi

99. Vоdоrоd atоmi tarkibida qanday zaryadli zarralar mavjud?

*a) 1ta prоtоn, 1ta elеktrоn

100. Qisqa to’lqinli elеktrоmagnit nurlanishlarni qattiq jismlarda sоchilishida to’lqin uzunligining o’zgarishi hоdisasiga deyiladi.

*a) Kоmptоn effеkti

101. Fоtоelеktrоnlar nima?

*a) Yorug’lik ta’sirida mоddadan urib chiqarilgan elеktrоnlar

102. Оptik kuchi birligini aniqlang.

*a) Diоptriya

103. Elektroliz vaqti 2 marta orttirilsa, ajralayotgan moddaning massasi qanday o’zgaradi?

*a) 2 marta ortadi

104. Yozda quyosh qaysi yulduz turkumlaridan o’tadi?

*a) Egizaklar, qisqichbaqa, arslon

105. Agar yerda to’la oy tutilishi kuzatilayotgan bo’lsa, Oydagi kosmanavt nimani kuzatadi?

*a) Kosmonavtning Oyning qaysi sferasida turishiga bog`liq

106. Linza sovutilsa uning optik kuchi qanday o’zgaradi?

*a) Ortadi, chunki egrilik radiusi kamayadi.

107. O`ramlar soni 200, induktivligi 0,1 gn, ko`ndalang kesim yuzi 25 sm2 bo`lgan g`altakdagi tok kuchi 5 A ga teng. Magnit maydon induksiyasini toping?

*a) 1

108. Muz ustidagi shaybaga ta`sir etilgandan so`ng, u 5 s ga 20 m masofani o`tib to`xtadi. Agar shaybaning massasi 100 g bo`lsa, unga ta`sir qiluvchi ishqalanish kuchini toping (N)?*a)0,16

109. Ingliz fizigi va matematigi, mexanik harakatning umumiy qonunlarini ta’riflab bergan. Butun olam tortishish qonunini kashf etgan, differensial va integral hisobning asoslarini yaratgan, optika sohasida ajoyib tadqiqotlar o’tkazgan, «Natural filosofiyaning matematik asoslari» va «Optika» asarlarining muallifi:

*a)Isaak Nyuton

110. Yomg’ir tomchilarining qaysisi katta tezlik bilan tushadi: maydasimi yoki yiriklari?

*a) Yirigi

111. Radiusi 2 m bo’lgan halqa shaklidagi o’tkazgichdan 20 A tok o’tmoqda. Halqa markazidagi magnit maydon induksiyasini toping?(Ts)

*a) 2π∙10-6

112. O’zaro perpendikulyar joylashgan ikkita yassi ko’zgu oralig`ida yorug`lik chiqaruvchi A nuqta joylashgan. Ko’zgularda nuqtaning nechta tasviri ko’rinadi?

*a) 4

113. Yorug’lik ta’sirida moddadan elektronlar ajralishi ..... deyiladi.*a) Fotoeffekt

114. Yorug’likning bitta porsiyasi .... deb nomlanadi.

*a) Kvant, foton

115. Nur havodan suvga tushmoqda. Bunda to’la ichki qaytish hodisasini kuzatish mumkinmi?

*a) Yo’q

116. Tebranish davri T bo’lgan matematik mayatnikka tashqi kuch ta’sir qilganda rezonans yuzaga kelishi uchun tashqi ta’sir chastotasi v nimaga teng bo’lishi kerak?*a) v=1/T

Download 284.18 Kb.
Download 284.18 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Yaponiya maktablarining boshlang`ich ta`limida fizika o`qitish tizimi qanday yo`nalishlarda o`rgatiladi?

Download 284.18 Kb.