• XIII. SPREMEMBA DOBAVITELJA člen (sprememba dobavitelja)
 • XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA člen (protikorupcijska klavzula)
 • XV. OPROSTITEV ODGOVORNOSTI člen (izredne okoliščine)
 • A. povabilo k oddaji ponudbe b. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
  Download 206.98 Kb.
  bet6/6
  Sana24.03.2017
  Hajmi206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  17. člen

  (sprememba podizvajalca)
  Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila po tej pogodbi naročnika obvestiti o vsaki spremembi podizvajalca glede na navedbe iz ponudbe ali o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v dobavo, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom naročniku posredovati tudi podatke in dokumente o podizvajalcih skladno z drugim odstavkom 94.

  lena ZJN-3.  XIII. SPREMEMBA DOBAVITELJA


  1. člen

  (sprememba dobavitelja)
  Pogodbeni stranki soglašata z možnostjo spremembe dobavitelja med izvajanjem javnega naročila po tej pogodbi v primeru, da dobavitelja zamenja drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi dobavitelja, zamenjava pa je posledica prestrukturiranja podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3. V primeru navedene spremembe mora dobavitelj o tem pisno obvestiti naročnika v roku 5 dni od seznanitve s predvideno zamenjavo oziroma vsaj 30 dni pred izvedbo zamenjave in skupaj s pisnim obvestilom naročniku posredovati dokazilo o zamenjavi oziroma o razlogih za zamenjavo. Naročnik in nov dobavitelj nadaljujeta z izvajanjem te pogodbe pod enakimi pogoji, ki so veljali za prvotnega dobavitelja, z aneksom k pogodbi pa ugotovita spremembo dobavitelja in določita nove pooblaščene osebe dobavitelja in skrbnika pogodbe.

  XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  1. člen

  (protikorupcijska klavzula)
  V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju pogodbe, kdo v imenu ali na račun stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem dogovorjenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

  XV. OPROSTITEV ODGOVORNOSTI


  1. člen

  (izredne okoliščine)
  Prekoračitev pogodbenih rokov opravičujejo naslednje izredne okoliščine:

  - višja sila,

  - ukrepi državnih organov ali organov lokalne skupnosti, ki bi zadeli izpolnitev pogodbenih obveznosti,

  - ravnanje tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo pogodbenih obveznosti in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.


  V primeru nastopa izrednih okoliščin bosta pogodbeni stranki okoliščine sproti obravnavali in časovno ovrednotili ter določili ustrezen novi rok za izvedbo svojih obveznosti.


  1. člen

  (višja sila)
  Naročnik in dobavitelj delno ali v celoti nista zavezana k izpolnitvi obveznosti iz te pogodbe, če pride do vplivov višje sile. Za višjo silo veljajo primeri, ki jih ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče predvideti in splošno veljajo kot takšni, npr. vojna, ogenj, naravne katastrofe, železniške nesreče, ipd.
  Pomanjkanje delovne sile in pomanjkanje materiala ali opreme ne velja za višjo silo.
  Pogodbeno stranko, ki jo prizadene višja sila, mora o tem nemudoma oziroma najkasneje v roku 24 ur od nastopa teh okoliščin, pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko , pri čemer navede naravo višje sile, predvideno trajanje in predvidene posledice. O prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora zaradi le-teh prizadeta pogodbena stranka takoj oziroma najpozneje v 24 urah od prenehanja le-teh pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

  XVI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN SKRBNIKI POGODBE


  1. člen

  (pooblaščeni predstavniki)
  Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………………...

  tel. št. :………………...,

  e- mail: ………………

  Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je …………………………………….

  tel.št.…………..…

  e-mail: ………………………….  O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov oziroma njihovih namestnikov se pogodbeni stranki predhodno pisno dogovorita.


  1. člen

  (skrbniki pogodbe)
  Skrbnik pogodbe na strani naročnika je …………………………
  Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je ……………………………….

  XVII. KONČNE DOLOČBE  1. člen

  (uporaba predpisov)
  Za vprašanja, ki jih ta pogodba ne določa, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o javnih naročilih (ZJN-3), oziroma drugih predpisov, ki urejajo javna naročila v Republiki Sloveniji.
  Če se katerakoli določba te pogodbe izkaže za nično ali kakorkoli drugače za neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe te pogodbe oziroma na pogodbo v celoti, če lahko pogodba obstaja tudi brez nične oziroma neveljavne določbe.


  1. člen

  (reševanje sporov)
  Morebitne spore iz pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti na miren način sporazumno oziroma z mediacijo, če spora na ta način ne bi uspeli rešiti, soglašata, da je za reševanje spora pristojno sodišče v Kopru. Uporabljalo se bo pravo Republike Slovenije.


  1. člen

  (veljavnost in spremembe pogodbe)
  Ta pogodba se sklepa za obdobje treh let in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od dne …………………
  V  primeru, da je po sklenitvi oziroma med trajanjem pogodbe na podlagi 32. člena ZJN-3 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) oziroma na podlagi drugega predpisa, ki ureja področje javnih naročil v Republiki Sloveniji izvedeno skupno javno naročilo za blago, ki je predmet pogodbe, se ta pogodba sklepa za obdobje do sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma z izbranim dobaviteljem na podlagi izvedenega skupnega javnega naročila. O datumu sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma naročnik obvesti dobavitelja s pisnim obvestilom.
  Morebitne spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.


  1. člen

  (odstop od pogodbe)
  Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če:

  • dobavi kakovostno neustrezno blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika in ga na zahtevo naročnika ne zamenja,

  • neutemeljeno zavrne naročilo,

  • večkrat krši dogovorjeni rok dobave naročenega blaga,

  • ne upošteva upravičenih pripomb naročnika glede napak oziroma pomanjkljivosti dobavljenega blaga pri naslednjih dobavah,

  • nima dovolj finančnih sredstev za unovčenje finančnih zavarovanj iz 15. člena pogodbe,

  • drugače grobo krši določila pogodbe,

  • mu preneha pooblastilo proizvajalca za dobavo blaga.

  Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če redno ne plačuje računov oziroma zamuja s plačilom računa za dobavljeno blago več kot tri mesece.


  V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pogodbe lahko pogodbena stranka odstopi od pogodbe po predhodnem pisnem opominu drugi pogodbeni stranki na izpolnjevanje njenih obveznosti. Šteje se, da odstop učinkuje v roku 7 dni od prejema pisne odstopne izjave druge pogodbene stranke.


  1. člen

  (kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje)
  Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s dobavitelja ali njegovega podizvajalca.


  1. člen

  (število izvodov)
  Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.


  Št.:

  Datum:


  Št.:

  Datum:
  NAROČNIK:

  Ortopedska bolnišnica Valdoltra  DOBAVITELJ:  Direktor:

  Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped  Direktor:

  Obrazec št. 9


  Ponudnik
  __________________
  __________________

  IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

  S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:


  • naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakon, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

  Ta izjav je sestavni del in priloga ponudba, s katero se prijavljamo na razpis za dobavo materiala za sterilizacijo, objavljen na Portalu javnih naročil RS št. _________, z dne ____________.  Datum: ______________ Žig in podpis ponudnika: ________________
  Download 206.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 206.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A. povabilo k oddaji ponudbe b. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

  Download 206.98 Kb.