• Dövri soyuducu sistemlərdə karbonat çöküntülərinin yaranmasının qarşısını almaq üçün dəniz suyunun emal rejimləri 1.
 • Otaqların daxili tamamlanma işləri
 • AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi
  Download 4.24 Mb.
  bet29/53
  Sana24.03.2017
  Hajmi4.24 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53

  3. Dövri suda fosfatlı reagentin (üçpolifosfat, yaxud natrium heksametafosfat P2O5-ə hesabla) qatılığı 1,5-2 mq/l həddində saxlanılmalıdır. Qidalandırıcı suya reagentin dozası 1,5-2,5 mq/l (P2O5-ə hesabla), yaxud satış məhsuluna görə 3-5 mq/l qəbul edilməlidir.

  Ərp yaranmasının qarşısını almaq üçün suyu fosfatlarla emal etdikdə üflənmə nəzərdə tutulmalı və P3-ün qiyməti (12) düsturu ilə hesablanmalıdır.  burada Ky.b- suyun yol verilən buxarlanma əmsalı olub (13)düsturu ilə hesablanır;  burada t1- dövri suyun soyuducu qurğuya qədər temperaturu, 0C;  Cq- qidalandırıcı suyun ümumi codluğudur, mq-ekv/l.

  P1 P– nin qiymətləri 14.2.2 maddəsinin göstərişləri əsasında qəbul edilir. Fosfatlarla emal üsulu Ky.b>1 və texniki-iqtisadı cəhətdən əlverişli üfürülmə qiymətlərində tətbiq edilməlidir. Ky.b<1 olduqda suyun turşular, yaxud turşu-fosfat qarışığı ilə emalı tətbiq olunmalıdır.

  4. Qidalandırıcı suturşu-fosfat qarışığı ilə emal olunduqda turşunun dozası (qidalandırıcı su hesabı ilə) (14) düsturu ilə hesablanmalıdır.

  burada Qq.h- qidalandırıcı suyun ərp yaratmasına qarşı mübarizə üçün fosfatlarla emalında qələviliyinin verilmiş şərtlər daxilində (t1,Kbvə Cq)həddi qiyməti olub (mq-ekv/l) aşağıdakı düsturla hesablanır.  Suyun turşu-fosfat qarışığı ilə emalı aşağıdakı şərtlər daxilində qəbul edilməlidir.

  Qq.h>Qqolduqda yalnız fosfatlarla emalQq.h< 0 olduqda turşularla emal üsulu seçilməlidir.

  Fosforlu reagentin (üçpolifosfat, yaxud natrium heksametafosfat) dozası satış məhsuluna görə 3-5 mq/l qəbul edilməli və istismar dövründə dəqiqləşdirilməlidir.  Əlavə 13.

  (tövsiyə edilən)

  Dövri soyuducu sistemlərdə karbonat çöküntülərinin yaranmasının qarşısını almaq üçün dəniz suyunun emal rejimləri

  1. Dənizlərin sahilyanı zonalarında yerləşən sənaye müəssisələrinin dövri soyutma sistemlərində bir qayda olaraq dəniz suyundan istifadə edilməlidir.

  2. Dövri sistemə verilən dəniz suyunun keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

  Asılı maddələr........................................ ≤ 30 mq/l

  Tufan zamanı asılı

  maddələrin miqdarı................................ ≤ 100 mq/l

  Sulfatlar.................................................. ≤ 3000 mq/l

  Xloridlər.................................................≤ 20000 mq/l

  Quru qalıq...............................................≤ 35000 mq/l

  Karbonat codluğu...................................≤ 3,4 mq-ekv/l

  Ümumi codluq.........................................≤ 127,6 mq-ekv/l

  OBTtam.....................................................≤ 10 mq/l O2

  pH............................................................ 7,5

  3. Dövri sistemləri qidalandırmaq üçün verilən dənizsuyunun ehtiyac olduqda maddə 2-də göstərilən keyfiyyət göstəriciləri səviyyəsində təmizlənməsi nəzərdə tutulmalıdır.

  4. Dəniz suyunun karbonat müvazinətini sabitləşdirmək üçün onu tərkibində korroziya ingibitoru olan xlorid və ya sulfat turşusu, fosfatlar və səthi-fəal maddələrlə, yaxud elektromaqnit sahəsində emalı nəzərdə tutulmalıdır.

  5. Sistemin su rejiminin və qidalandırıcı suyun kimyəvi tərkibinin verilmiş qiymətlərində qələviliyin yol verilən sabitləşmiş qiyməti (1) düsturu ilə təyin edilə bilər.

  burada (CO2)q- qidalandırıcı suda karbon qazının miqdarı, mq/l;

  (Ca)q - qidalandırıcı suda kalsiumun miqdarı, mq/l;

  Dövri suyun minerallıq dərəcəsindən və soyudulmuş suyun temperaturundan asılı olan əmsalının xəzər dənizinin suyu üçün qiyməti cədvəl 1-ə əsasən qəbul edilməlidir.

  C ə d v ə l 1. Dövri suyun minerallıq dərəcəsindən və soyudulmuş suyun temperaturundan asılı olan  əmsalının xəzər dənizi suyu üçün qiymətləri

  Suyun minerallığı,mq/l

  Soyudulmuş suyun temperaturu, 0C  20

  30

  40

  50

  13000

  16000


  19000

  22000


  26000

  35000


  50000

  38,0

  47,0


  57,0

  66,7


  81,3

  104,7


  109,5

  34,3

  42,2


  51,1

  61,0


  73,6

  93,0


  168,0

  31,6

  39,0


  47,5

  55,1


  67,8

  85,0


  155,0

  28,2

  34,8


  42,4

  49,2


  60,5

  77,6


  138,0

  Qələviliyin yol verilən sabitləşmiş qiyməti təyin edildikdən sonra verilmiş su rejimində qələvi çatışmamazlığı (2) düsturu ilə hesablanmalıdır.

  Dövri su təchizatı sisteminin ərpsiz iş rejimi buxarlanma əmsalının verilmiş qiymətində qələvi çatışmamazlığının texnoloji müqayisəsi əsasında təmin edilə bilər.

  Dəniz suyunun emal üsulu hesabi qələviliyin çatışmamazlığı əsasında və buxarlanma əmsalından asılı olaraq aşağıdakı qaydada seçilməlidir:

  Kb= 1,5÷2,0 olduqda turşu ilə emal;

  Kb= 1,5÷2,0olduqda fosfatlarla emal;

  Kb= 2,6 olduqda qarışıq üsul – qidalandırıcı suyun qələviliyinin 2,8 mq.ekv/l-ə çatdırılmasına qədər turşu ilə ilkin və fosfatlarla son emalı.

  6. Qidalandırıcı dəniz suyu turşularla emal edildikdə ona daxil ediləcək turşunun dozası (3) düsturu ilə hesablanmalıdır.

  burada et – turşunun ekvivalent çəkisi, mq/mq-ekv (sulfat turşusu üçün 49, xlorid turşusu üçün isə 36,5 qəbul edilir);  Qq - qidalandırıcı suyun qələviliyi, mq-ekv/l;

  Q- dövrü sistemdəki suyun qələviliyi, mq-ekv/l;

  C- texniki satış məhsulunda H2SO4 və HCl-un faizlə miqdarı;

  Kq- çöküntü verməyən duzların qatılaşma əmsalı olub

  düsturu ilə hesablanır.

  Düsturda P1,P2,P3 – uyğun olaraq buxarlanma, hava axını və üfləmə ilə dövri sistemdə itirilən suyun bu sistemin ümumi sərfindən faizlə miqdarlarıdır.

  7. Suyun SFM-lərlə emalına Kb 3 qiymətlərində yol verilir.SFM kimi Azolyat A-2 və Azolyat B-dən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. SFM 0,1%-li məhlul halında qidalandırıcı suya daxil edilməlidir.

  SFM-in optimal dozası (5) düsturu ilə təyin edilməlidir.

  где: - pasport göstəricilərinə görə reagentin fəallığı, %;  - qidalandırıcı suyun sərfi,%;

  - qidalandırıcı suyun qələviliyi, mq.ekv/l;

  - xlor ionlara görə aşağıdakı nisbətlərdən təyin edilən əmsal;  - dövrü suyun ümumi codluğu, mq.ekv/l;

  - qidalandırıcı suyun ümumi codluğu, mq.ekv/l;

  Azolyat A-2 və Azolyat B-dən istifadə edildikdə tövsiyə edilən optimal texnoloji parametrlər cədvəl 2-ə əsasən qəbul edilməlidir.

  C ə d v ə l 2.  SFM-nin adı

  Suyun isinmə temperaturu,0C

  Optimal doza,mq/l

  Ərp yaranma intensivliyinin azalma səmərəsi,%

  54,8% fəallıqlı Azolyat A-2

   

  25% fəallıqlı Azolyat B  30

  40

  30  40

  10

  20

  30  50

  69

  98

  87  93

  8. Minerallığı 13 q/l-ə qədər olan dəniz suyunun maqnit sahəsində emalına yol verilir. Belə hallarda aşağıda göstərilən texnoloji parametrlər əsas götürülməlidir:

  maqnit sahəsinin gərginliyi – 6500-7500 ersted;

  maqnit aparatında suyun hərəkət sürəti – 1,0-1,5 m/s;

  suyun 5 dəfə maqnit sahəsində qalma müddəti – 1 s.

  Su maqnit sahəsinə daxil olmazdan əvvəl aerasiyaya məruz qalmamalıdır.

  Aparat sistemin turbulent axınlar olan sahələrində quraşdırılmamalıdır. Maqnit aparatından əvvəl ən az 1 m uzunluqda düz boru sahəsi olmalıdır.

  Maqnit aparatından əvvəl sudakı asılı və holloidal maddələri təmizləmək üçün etibarlı süzgəc qoyulmalıdır.

  Aparatlar istilik-mübadilə cihazları və soyuduculardan əvvəl su təchizatı sisteminə quraşdırıl-malı və suyun onlardan aşağıdan yuxarı istiqamətdə hərəkəti təmin edilməlidir.

  Aparatda suyun təzyiqi 4 bar-dan çox olmamalıdır.

  Maqnit sahəsində emal zamanı codluq duzları şlam şəklində çökdüyündən aparatların üfürülmə rejiminə xüsusi diqqət verilməlidir. Əks halda şlam sistemdə ikinci ərpyaranma mənbəyinə çevrilə bilər.

  9. Dövri sistemin metal, beton və dəmir-beton elementlərinin korroziyasının qarşısını almaq üçün cədvəl 3-də göstərilmiş ingibitorların biri ilə qidalandırıcı dəniz suyunun emalı tövsiyə olunur.

  C ə d v ə l 3.  Tövsiyə olunan ingibitorlar

  İstifadəsinin temperatur həddi,0C

  Sistemdə suyun hərəkət sürəti, m/s

  Tövsiyə olunan dozalarmq/l

  Korroziya sürətinin azalma səmərəsi,%

  Ç.A.S.

  İKSQ-1


  Azolyat B

  İ-1-B


  20-80

  20-80


  20-80

  20-80


  0,5-1,5

  0,5-1,5


  0,5-1,5

  0,5-1,5


  100-300

  300-600


  300-450

  100-300


  88-100

  85-92


  84-96

  89-93


  10. Sistemdə bioloji örtüyün yaranmasını qarşısını almaq üçün suyun xlor və mis kuporosu ilə emalı nəzərdə tutulmalıdır. Bu reagentlərin optimal dozaları təcrübə yolu ilə təyin edfilməlidir.

  11. Müvafiq əsaslandırma olduqda qidalandırıcı dəniz suyu sonradan dövri sistemə daxil edil-məklə istehsal məhsulunu soyutmaq üçün yönəldilə bilər.

   

  Əlavə 14  (tövsiyə edilən)

  Otaqların daxili tamamlanma işləri

  Sıra sayı

  Bina və otaqların adı

  Tamamlama işlərinin tərkibi


  divarlar

  tavanlar

  döşəmələr

  İstehsalat təyinatlı otaqlar
  1

  Barabanlı torlar və mikrosüzgəclər yerləşən otaqlar

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların suvanması. Nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Sement

  2

  Reagent təsərrüfatı

  a)normal nəmliyi olan otaqlar  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların hörülməsi. Yapışqanlı boya ilə rəngləmə

  Yapışqanlı ağartma

  Sement

   

  b) yüksək nəmliyi olan otaqlar (içində su olan açıq tutumlar olduqda)

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Saxsı lövhələr

  3

  Quru reagent anbarları

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların hörülməsi. Əhənglə ağartma

  Əhənglə ağartma

  Sement

  4

  Xlor dozalayıcı

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi.Kərpic divarların hörülməsi. 2m hündürlüyə qədər minalı lövhələrlə üzləmə, ondan yuxarı isti parafin, yaxud perxlorvinil emalla üç laydan ibarət boyama

  İsti parafin,yaxud perxlorvinil emalla üç laydan ibarət boyama

  Turşuya davamlı saxsı lövhələr, turşuya davamlı asfalt, yaxud turşuya davamlı beton lövhələr

  5

  Xlor anbarı

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların suvanması. Di-varların döşəmə və tavanla səlis birləşməsi. İsti parafin, yaxud perxlorvinil emalla üç laydan ibarət boyama

  İsti parafin, yaxud perxlorvinil emalla üç laydan ibarət boyama

  Hamar səthli turşuya davamlı asfalt, yaxud turşuya davamlı beton lövhələr

  6

  Hava vuran stansiya- maşın zalı

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi.Panel divarların tikişlərinin su-vanması. 1,5 mhündürlüyə qədər su emulsiya boyaları ilə, ondan yuxarı isə yapışqanlı boya ilə rəng-lənmə

  Yapışqanlı ağartma

  Saxsı lövhələr.Quraşdırma meydançalarında beton

  7

  Süzgəclər, şəffaflandırıcılar, təmas şəffaflandırıcılar zalı

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların suvanması. Süz-gəclərə və şəffaflandırıcı-lara xidmət edən divarlar onların söykəndiyi meydan-çadöşəməsindən 1,5 mhündürlüyə qədər minalı lövhələrlə üzlənməli,ondan yuxarı hissə nəmə davamlı boya ilə rənglənməlidir. Süzgəclərin və təmas şəf-faflandırıcıların di-varları daxildən yuxarıdan novla-rın tilindən 15 sm aşağı hühdürlüyə qədər minalı lövhələrlə üzlənməlidir.

  Nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

   


  Dəmir-beton xtdmət meydançalarında saxsı lövhələr, digərlərində beton mozaika lövhələri

   


  8

  Nasos stansiyaları –maşın zalı

  Yeraltı hissənin təmiz qəliblə betonlaşdırılması və məhlulla suvanması. Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi.Kərpic divarların suvanması. Döşəmədən, eyvanlardan və quraşdırma meydançalarından 1,5 m hündürlüyə qədər nəmə davamlı boya və ondan yuxarı yapışqanlı boya ilə rəngləmə.

  Yapışqanlı ağartma

  Saxsı lövhələr.Quraşdırma meydançalarında beton

  9

  Kommunikasiya və xidmət dəhlizləri

  Kərpic, yaxud panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Yapışqanlı boya ilə rəngləmə

  Yapışqanlı ağartma

  Sement

  Elektrotexniki avadanlıq otaqları
  10

  Transformatorlar və idarəetmə releləri kameraları

  Kərpic, yaxud panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi.Əhənglə ağartma

  Əhənglə ağartma

  Sementlə örtmə

  11

  Nəzarət lövhələri yerləşən otaqlar

  Kərpic divarların suvan-ması. Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Açıq rəngli yapışqanlı boya ilə rəngləmə.

  Yapışqanlı ağartma

  Sementlə örtmə

  12

  İdarəetmə məntəqəsi

  Kərpic divarların suvan-ması. Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Açıq rəngli yağlı, yaxud nəmə davamlı boya ilə rəngləmə.

  Nəmə davamlı boya ilə rəngləmə.

  Linoleum, yaxud PXV lövhələri

  13

  Laboratoriyalar,tərəzi otaqları, qablar və reaktivlər saxlanan otaqlar

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların və arakəsmə-lərin suvanması.Sulu emul-siya ilə rəngləmə.

  Yağlı, yaxud nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Linoleum, yaxud PXV lövhələri

  14

  Yuma və mühit bişirilən otaqlar

  Panel divarların bitişik yerlərinin tikilməsi. Kərpic divarların və arakəsmələrin suvanması. 1,5 mhündür-lükdə minalı lövhələrlə üzlənmənəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Yağlı, yaxud nəmə davamlı boya ilə rəngləmə

  Saxsı lövhələr

   

  Q e y d. Aqressiv, yaxud partlayışa həssas mühit olduqda tamamlama işləri korroziya əleyhinəmüdafiə və partlayış-yanğın təhlükəsizliyi normalarına əməl etməklə yerinə yetirilməlidir.

   


  Download 4.24 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53
  Download 4.24 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi

  Download 4.24 Mb.