• VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI ” NOLIKUMS
 • Iepirkumu identifikācijas numurs
 • CPV kods
 • Pasūtītāja kontaktpersonas
 • II. Piedāvājuma iesniegšana
 • III. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
 • IV. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 • Piedāvājumu noformējuma un atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude
 • Piedāvājumu atbilstības pārbaude
 • Vērtēšanas kritēriji un to aprēķināšanas algoritmi
 • Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)
 • Pacienta iemaksas pakalpojumi 100%
 • Latvijas Nacionālā kultūras centra Publisko iepirkumu likuma 2 panta kārtībā organizētā iepirkuma „latvijas nacionāLĀ kultūras centra darbinieku veselības apdrošINĀŠanas pakalpojumi”
  Download 266.14 Kb.
  bet1/4
  Sana28.03.2020
  Hajmi266.14 Kb.
    1   2   3   4

  APSTIPRINU

  Latvijas Nacionālā kultūras centra

  Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

  M.Grebzde


  2015.gada 7.decembrī

  Latvijas Nacionālā kultūras centra

  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma

  LATVIJAS NACIONĀLĀ KULTŪRAS CENTRA

  DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI
  NOLIKUMS

  Iepirkuma identifikācijas Nr. LNKC 2015/16  Rīgā 2015


  I. IEPIRKUMA NOTEIKUMI


  1. Pasūtītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 90000049726, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, Valsts kase, konta Nr.LV87TREL2220553004000, tālr. (+ 371) 67228985, fakss: (+ 371) 67227405, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv, interneta mājas lapa: www.lnkc.gov.lv, darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

  2. Iepirkumu identifikācijas numurs: LNKC 2015/16

  3. Iepirkuma priekšmets: veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana (turpmāk - Pakalpojums) Pasūtītāja darbiniekiem un ierēdņiem (turpmāk - darbinieki) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

  4. CPV kods – 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).

  5. Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 8.2pants.

  6. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: atbilstība Pasūtītāja prasībām un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  7. Iepirkuma līguma noteikumi:

   1. iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums ar vienu iepirkumā uzvarējušo pretendentu par Pakalpojumu nodrošināšanu;

   2. polises segums – visa Latvija, 24 stundas diennaktī.

   3. paredzamais apdrošināmo personu skaits par Pasūtītāja līdzekļiem – 28 darbinieki (precīzs apdrošināmo personu skaits tiks norādīts apdrošināšanas polises slēgšanas brīdī, darbinieku skaits polises darbības laikā var mainīties);

   4. maksimālā apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam vienam gadam nevar pārsniegt EUR 213,43 (divi simti trīspadsmit eiro 43 centi);

   5. pamatprogrammas iegāde (minimālās prasības) tiks finansēta no Pasūtītāja budžeta līdzekļiem, apdrošinot visus darbiniekus. Par papildprogrammu iegādi (papildu prasības) darbinieki lems individuāli, un finansēs to no personīgajiem līdzekļiem.

   6. Paredzamais līguma termiņš ir 1 (viens) gads no polises spēkā stāšanās dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt līguma termiņu uz 1 (vienu) gadu.

   7. Apdrošināšanas gada prēmija tiks maksāta vienā maksājumā.

  8. Papildu informācija:

   1. Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta prasībām nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem www.lnkc.gov.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

   2. ar nolikumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu, var iepazīties bez maksas katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30 Pasūtītāja telpās Pils laukumā 4, 3.stāvā, Rīgā.

   3. pretendents ir tiesīgs uzdot jautājumus par iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedzot tos rakstveidā vai uz e-pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv vai pa tālruni (+371) 67228985. Jautājumi ir jāuzdod savlaicīgi, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

   4. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniedz rakstveida atbildi uz uzdoto jautājumu, kā arī, nenorādot jautājuma uzdevēju, publicē uzdoto jautājumu un sniegto atbildi Pasūtītāja mājas lapā www.lnkc.gov.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

  9. Pasūtītāja kontaktpersonas:

   1. Pasūtītāja kontaktpersona attiecībā uz iepirkuma norisi: Latvijas Nacionālā kultūras centra juriste Anita Kleinberga, tālr.67228985, e-pasta adrese anita.kleinberga@lnkc.gov.lv.

  10. Apdrošināšanas brokeris:

   1. Iepirkumam ir piesaistīts apdrošināšanas brokeris SIA „Colemont FKB Latvia” Reģ.Nr. 40003484130 un atbildīgais brokeris Guntis Peders, tālr. (+371) 67847009, e-pasts, guntis.peders@colemontfkb.lv. Brokera komisijas apmērs 10%, bet ne lielāks kā 3999 EUR, kuru maksā apdrošinātājs, ar kuru tiks noslēgts līgums.


  II. Piedāvājuma iesniegšana


  1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 21.decembrim, plkst.12.00.

  2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365 (3.stāvā), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

  3. Personīgi piedāvājumus var iesniegt līdz norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam Pasūtītāja darba laikā. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā;

  4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē piedāvājumu saņemšanas secībā, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Ja pieteikums tiek iesniegts personīgi, Pretendenta pārstāvis reģistrācijas informāciju apliecina ar savu parakstu.

  5. Pretendentam ir tiesības grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu līdz šā nolikuma 11. punktā noteiktajam termiņam.

  6. Jebkurš Pretendenta paziņojums par izmaiņām piedāvājumā vai piedāvājuma atsaukšana, tiek sagatavots, noformēts un iesniegts, atbilstoši šā nolikuma III. sadaļai, uz aploksnes (iepakojuma) attiecīgi skaidri un salasāmi norādot „Pretendenta pieteikuma labojums” vai „Pretendenta pieteikuma atsaukums”.

  7. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Pieteikuma mainīšanas gadījumā par pieteikuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā pieteikuma iesniegšanas brīdis.

  8. Pēc nolikuma 11.punktā noteiktā termiņa beigām nevienu Pretendenta iesniegto piedāvājumu labot vai papildināt nevar.

  9. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.

  10. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  11. Piedāvājumu atvēršanas termiņš: pēc 2015.gada 21.decembra, plkst.12.00, Pasūtītāja telpās, slēgtā Iepirkumu komisijas (turpmāk - Komisija) sēdē.


  III. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS


  1. Piedāvājums jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  2. Piedāvājumu iesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, visām piedāvājuma daļām ir jābūt caurauklotām, ar uzlīmi, uz kuras jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstītai. Uz piedāvājuma lapām nedrīkst tikt izdarīti labojumi, svītrojumi vai dzēsumi.

  3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī iekļauj uzrakstu ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Katru dokumenta kopiju Pretendents apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  5. Piedāvājumu par katru iepirkuma daļu, kurā Pretendents piedalās, iesniedz vienā aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

   1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

   2. Pretendenta nosaukums un adrese;

   3. atzīme „Latvijas Nacionālā kultūras centra darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”;

   4. iepirkuma identifikācijas Nr.LNKC2015/16;

   5. neatvērt līdz 2015.gada 21.decembra plkst.12.00.


  IV. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI


  1. Pretendents sagatavo un iesniedz pieteikumu ar vienu piedāvājuma variantu.

  2. Visus dokumentus un informāciju Pretendents iesniedz tādā apmērā, lai no tās var secināt pretendenta atbilstību nolikuma prasībām.

  3. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

   1. pieteikums atbilstoši 1.pielikumam, tai skaitā Pretendenta apliecinājums par to, ka uz Pretendentu nav attiecināms neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Pasūtītājs pārbaudīs informāciju, kas ir pieejama publiskajās datubāzēs, vai tiešsaistē, attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās un rīkosies atbilstoši normatīvajiem aktiem;

   2. dokumenti, kas apliecina Pretendenta pārstāvim paraksta un pārstāvības tiesības;

   3. reģistrācijas apliecības kopija vai ekvivalenta reģistra ārvalstīs apliecības apliecināta kopija (ja informācija nav pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās);

   4. dokumentus, kas apliecina, ka tas ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs;

   5. vismaz trīs līdzvērtīga apjoma un līguma summas īstenoto projektu saraksts, ko Pretendents īstenojis pēdējo trīs gadu laikā;

   6. iesniedz vismaz divas klientu atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem (pēc veida, personu skaita un līguma summas līdzīgi vai apjomīgāki pakalpojumi) pēdējo 3 gadu laikā;

   7. tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, kas ir pievienota 2.pielikumā, tā, lai Komisijai būtu iespējams pārliecināties par Tehnisko specifikāciju minimālo prasību punktu izpildi un nepārprotamā veidā iepazīties ar Pretendenta piedāvātajiem nosacījumiem katrā no tiem, norādot:

    1. piedāvātās veselības apdrošināšanas programma ar atšifrētu limitu, apakšlimitu un atlaižu lielumu attiecīgajiem pakalpojumiem, norādot visus ietvertos ierobežojumus;

    2. izņēmumu saraksts (4.pielikums) - pakalpojumu, kurus Pretendents neapmaksās, uzskaitījums (pakalpojumus, kas nebūs norādīti piedāvājumam pievienotajos izņēmumu sarakstos, līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs pienākums apmaksāt);

    3. pakalpojumu tiešās apmaksas kārtība iestādēs, kas ir Pretendenta līgumiestādes – pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti, atlīdzības apmērs, kā arī citi būtiski nosacījumi, ja tādi pastāv;

    4. pakalpojumu netiešās apmaksas kārtība iestādēs, kas nav Pretendenta līgumiestādes - iesniedzamie dokumenti, atlīdzības saņemšanas kārtība, termiņi un apmērs;

    5. informācija par kārtību un termiņiem, veicot izmaiņas apdrošināto personu sarakstā, t.sk. precīzi neizmantotās un papildus maksājamās prēmijas aprēķināšanas algoritmi, kā arī nepilnam gadam izsniegto polišu atlīdzību limitu noteikšanas principi;

    6. veselības apdrošināšanas noteikumi - piedāvātajai programmai atbilstošie un spēkā esošie;

    7. piedāvāto papildprogrammu sarakstu (brīvā formā), ko Pasūtītāja darbinieki varēs iegādāties izvēles veidā un iegādes nosacījumus (apmaksas kārtību, termiņus, u.c.);

    8. Ja pretendenta Tehniskais piedāvājums ietver nosacījumus, kas ir pretrunā ar pretendenta iesniegtajiem apdrošināšanas noteikumiem, tad par prioritāru tiek uzskatīts Tehniskais piedāvājums un tajā iekļautie nosacījumi ir saistoši.

   8. finanšu piedāvājums, aizpildot finanšu piedāvājuma veidlapu (3.pielikums). Finanšu piedāvājumā cena jānorāda eiro (EUR). Pakalpojuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu. Pretendentam ir jānodrošina piedāvātās cenas nemainīgums visā līguma izpildes laikā. Sastādot finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāprognozē iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa, atsevišķu pozīciju izmaksu pieaugums vai jebkuri citi apstākļi un šo procesu radītās sekas nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai. Piedāvātā apdrošināšanas prēmija vienai personai (darbiniekam) vienam gadam nedrīkst pārsniegt EUR 213,43. Finanšu piedāvājumā norāda prēmiju, par kādu tiks sniegts Tehniskajām specifikācijām atbilstošs pakalpojums 1 (vienam) Darbiniekam 1 (vienam) gadam saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 1.tabulu. Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda prēmiju par papildprogrammām saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 2.tabulu.

  4. Komisija ir tiesīga veikt minētās informācijas pārbaudi, ja tas ir nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas procesā.

  5. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumu, ja pretendents savu piedāvājumu atsauc.


  V. IEPIRKUMA NORISE


  1. Komisijas tiesības:

   1. rakstveidā pieprasīt Pretendentam precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;

   2. pārbaudīt Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

   3. pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

   4. pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tai skaitā attiecībā uz piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts;

   5. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

   6. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

   7. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.

  2. Komisijas pienākumi:

   1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

   2. pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;

   3. informēt Pretendentus par iepirkuma rezultātiem un publicēt tos Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  3. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

  4. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus bez balsstiesībām.

  5. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi Komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

  6. Pretendentam ir tiesības:

   1. Nolikumā noteiktā termiņā pieprasīt Komisijai papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstveida pieprasījumu;

   2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

  7. Pretendentam ir pienākumi:

   1. rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šā noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts;

   2. no Pasūtītāja saņemtos iepirkuma materiālus un informāciju nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai iepirkuma piedāvājuma izstrādei.

  8. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents pieņem un ir gatavs pildīt visas iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu iepirkuma nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

  9. Visi Pretendenti piedalās iepirkumā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

  10. Iesniedzot savu pieteikumu, Pretendents apliecina, ka:

   1. ir iepazinies ar nolikuma saturu un piekrīt tā nosacījumiem;

   2. Pretendentam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības pieteikumu sagatavošanai, iepirkuma līguma priekšmets un tehniskā specifikācija;

   3. Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi.

  11. Pasūtītājs patur sev tiesības pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt iepirkuma vai tā daļas norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā līdz līguma noslēgšanai, neuzņemoties nekādu atbildību pret attiecīgo Pretendentu vai Pretendentiem, kā arī jebkādu pienākumu informēt attiecīgo Pretendentu vai Pretendentus par Pasūtītāja rīcības motīviem, ja tas nav pretrunā ar normatīviem aktiem.

  12. Piedāvājuma izskatīšanu Komisija veic 5 (piecos) posmos:

  13. Piedāvājumu noformējuma un atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude – Komisija izvērtē:

   1. vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām;

   2. vai ir iesniegti visi nolikumā noteiktie dokumenti;

   3. vai Pretendents atbilst šā nolikuma IV. sadaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

  Ja pieteikumus nav atbilstoši noformēts vai, ja Piedāvājums vai Pretendents neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu lemj par pretendenta izslēgšanu.

  1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude - Komisija izvērtē:

   1. vai Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām;

   2. vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

   3. vai finanšu piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

  2. Ja piedāvājums neatbilst tehniskajā vai finanšu specifikācijā izvirzītajām prasībām, Komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu lemj par piedāvājuma noraidīšanu. Ja pasūtītājs konstatē piedāvājumā aritmētiskas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Ja tiek konstatēts, ka Pretendenta finanšu piedāvājums ir nepamatoti lēts, Pasūtītājs rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

  3. Piedāvājuma vērtēšana - Komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa, saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas ieguvis vislielāko punktu skaitu.

  4. Komisija kritēriju vērtēšanai izmanto tikai informāciju, kas norādīta Pretendenta tehniskajā piedāvājumā. Komisija atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem piešķir punktus tikai tādā gadījumā, ja pretendenta tehniskajā piedāvājumā ir nepārprotami norādīts kritērijiem atbilstošs piedāvājums.

  5. Gadījumā, ja Komisija secina, ka tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija ir neprecīza vai nav nepārprotami formulēta, vai noteikti papildus ierobežojumi, t.i., - papildu limiti, apdrošinājumu summu ierobežojumi, attiecīgajam piedāvājumam kritērijā Komisija punktus nepiešķir.

  6. Vērtēšanas kritēriji un to aprēķināšanas algoritmi:

   1. Visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
  Nr.p.k.

  Vērtēšanas kritēriji

  Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)

  1.

  Pamata programmas saturs un kvalitāte

  53

  2.

  Gada apdrošinājuma summa vienam darbiniekam, EUR

  23

  3.

  Gada prēmija vienam darbiniekam, EUR

  3

  4.

  Izņēmumu saraksts

  18

  5.

  Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas termiņš

  3
  KOPĀ:

  100
   1. Pamata programmas saturs un kvalitāte – komplektācija EUR 213,43 prēmijas ietvaros – vērtē maksimums ar 53 punktiem, no kuriem:

  1. 1-5 punkti – tiek piešķirti, ja Pacienta iemaksas pakalpojumi 100% apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" ir:

   600 EUR un vairāk

   476-599 EUR

   451 - 475 EUR

   426-450 EUR

   400 -425 EUR

   5 punkti

   4 punkti

   3 punkti

   2 punkti

   1 punkts

  2. 1-10 punkti – tiek piešķirti, ja maksas ambulatorie pakalpojumi 100 % apmērā, paredzot limitus un apakšlimitus, un/vai reižu skaita ierobežojumu pakalpojuma saņemšanai ir:

   1500 EUR un vairāk

   1000-1499 EUR

   800 - 999 EUR

   600-799 EUR

   Līdz 599 EUR

   10 punkti

   8 punkti

   6 punkti

   4 punkti

   2 punkti

  3. 1-5 punkti - tiek piešķirti, ja ārstu konsultācijas bez ģimenes ārsta norīkojuma atlīdzība par vienu apmeklējumu ir:

   25 EUR un vairāk

   23 – 24.99 EUR

   21 – 22.99 EUR

   19 EUR

   15 EUR

   5 punkti

   4 punkti

   3 punkti

   2 punkti

   1 punkts


  4. Download 266.14 Kb.
    1   2   3   4
  Download 266.14 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Latvijas Nacionālā kultūras centra Publisko iepirkumu likuma 2 panta kārtībā organizētā iepirkuma „latvijas nacionāLĀ kultūras centra darbinieku veselības apdrošINĀŠanas pakalpojumi”

  Download 266.14 Kb.