• PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE, šolsko leto 2016/2017 VSEBINA
 • 4. Prevozi učencev v šolo in iz šole
 • Pravila obnašanja na avtobusih in postajališčih
 • 8. Avtobusne vožnje – ekskurzije
 • 9. Vožnja z vlakom - ekskurzije
 • 11. Ukrepi za prometno varnost učencev
 • OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: +386 03 56 33 202, fax: 03 56 33 204, www-osic.cios-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Prihodi
 • Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: +386 03 563 32 02, 03 563 32 00, os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
 • Na osnovi Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur L. Rs št. 56/2008) in zaradi zagotavljanja varnosti vseh, še zlasti otrok, V cestnem prometu, izdaja ravnateljica Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, mag
  Download 71.02 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi71.02 Kb.  Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: +386 03 563 32 02, 03 563 32 00, os-ic.trbovlje@guest.arnes.si

  Trbovlje, 1. 9. 2016

  Številka dokumenta: 007/685/2016

  Na osnovi Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS št. 56/2008) in zaradi zagotavljanja varnosti vseh, še zlasti otrok, v cestnem prometu, izdaja ravnateljica Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, mag. Mojca Lazar Doberlet naslednji  PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE, šolsko leto 2016/2017
  VSEBINA

  1.

  Šolski okoliš

  2.

  Varne poti do šole

  3.

  Pešci

  4.

  Prevozi učencev v šolo in iz šole

  5.

  Učenci vozači

  6.

  Vozni red avtobusov

  7.

  Pravila obnašanja na avtobusih in postajališčih

  8.

  Avtobusne vožnje – ekskurzije

  9.

  Vožnja z vlakom – ekskurzije

  10.

  Učenci kolesarji

  11.

  Ukrepi za prometno varnost učencev

  12.

  Zaključek

  1. Šolski okoliš

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje obiskujejo učenci iz naselij: Gabrsko, Cesta osvobodilne fronte,

  Cesta Tončke Čeč, Gimnazijska cesta, Golovec, Keršičev hrib, Kovinarsko naselje, Loke, Obrtniška cesta, Savinjska cesta, Trg Franca Fakina.

  V šolo prihajajo tudi učenci iz bližnji naseljih: Klek, Planinska vas, … V šolo prihajajo peš, s šolskim avtobusom ali jih pripeljejo starši.  2. Varne poti do šole

  Načrt varnih šolskih poti je priloga 1 tega dokumenta. Načrt varnih šolskih poti je tudi izobešen pri vhodu v šolo.

  Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh.

  Prvošolci hodijo v šolo v spremstvu odrasle osebe, lahko tudi v spremstvu druge mladoletne osebe (nad 10 let) s soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov. Učence iz šole pospremijo starši ali zakoniti zastopniki, izjemoma s pisnim soglasjem staršev ali zakonitih zastopnikov, druga oseba. Soglasje za spremstvo prvošolcev je priloga 2 tega dokumenta.

  Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh). (spletni vir: http://www.avp-rs.si/preventiva/akcije/kolesarji/kolesarski-izpit)

  Zaradi varnosti ostaja zaklenjeno šolsko dvorišče; izjemoma se lahko kot parkirišče uporablja le v času popoldanskih govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

  Starše in druge udeležence v prometu pozivamo, da se ne zadržujejo s parkiranimi vozili na pločniku pred šolo in ne ustavljajo ali parkirajo vozil na prostoru pred Zavarovalnico Triglav Trbovlje. Pozivamo predstavnike ustanovitelja šole (Občino Trbovlje), da uredi varno parkirišče za osebne avtomobile oziroma varen dostop otrok, ki jih do šole pripeljejo starši z osebnimi avtomobili.

  Učenci naj se ne odzivajo na morebitna povabila neznancev na vožnjo v ali iz šole.

  O varni šolski poti vsako leto na roditeljskih sestankih prvošolcev in sicer med šolskim letom po potrebi spregovorijo tudi trboveljski policisti.  3. Pešci

  Pešci v prometu uporabljajo pločnike ali posebej za pešce namenjene površine.

  Če ni pločnika ali posebej za pešce označene površine, morajo pešci hoditi po robu vozišča. Hodijo naj eden za drugim. Med hojo naj se ne prerivajo ali kakorkoli ogrožajo varnost in zdravje sebe oz. drugih udeležencev v prometu. Prav tako s svojim obnašanjem ne smejo ovirati promet. Posebno previdni morajo biti pozimi, kadar je zaradi snega vozišče zoženo. Hoditi morajo čim bolj ob robu vozišča. Zaradi boljše vidljivosti, predvsem v zimskem času, naj učenci nosijo svetla oblačila, v nižjih razredih pa rumene rutice in kresničke. Učenci naj za hojo v šolo in domov uporabljajo manj prometne poti.

  Cesto obvezno in vedno prečkajo na prehodih za pešce. Pred prečkanjem ceste naj pogledajo levo in desno ter se prepričajo o varnem prehodu. Vodstvo šole pa zaradi varnosti (preglednost, prometna signalizacija itd.) opominja otroke in njihove starše oz. skrbnike, da kot šolski prehod uporabljajo prehod pred šolo in ne drugih, od šole bolj oddaljenih prehodov za pešce, čeprav so bližje domu oz. so otroci nanje navajeni.

  Predstavniki trboveljske policije bodo v dogovoru z občinskim vodstvom poskušali namestiti več opozorilnih tabel o šolski poti (na najbolj pogosto uporabljenih šolskih poteh). Pozivamo ustanovitelja šole, da popravi opozorilne prometne znake nad prehodom za pešce pred šolo.

  4. Prevozi učencev v šolo in iz šole

  Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma vodi njihova pot v šolo po nevarnih poteh, so organizirani brezplačni prevozi z avtobusi (plačnik Občina Trbovlje). O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo, starši pa prevzamejo vso odgovornost za to, da bodo otroci izbrali tisti avtobus, ki je manj zaseden in je vožnja z njim varna, praviloma je to zjutraj prvi, zgodnejši avtobus. V primeru predčasnega prihoda v šolo zaradi izbire zgodnejšega avtobusa, šola lahko otrokom ponudi jutranje varstvo, varstvo vozačev (po potrebi) in / ali različne dejavnosti.

  Šola vsakodnevno poskrbi za spremstvo vozačev z in na avtobusno postajališče.

  Seznam vozačev v šolskem letu 2016 / 2017 je priloga 3 tega dokumenta.

  5. Učenci vozači

  Učenci, ki se pripeljejo do šole s šolskim avtobusom, izstopijo in vstopijo na avtobus v neposredni bližini šole. Enako velja za tiste učence, ki uporabljajo za prevoz lokalni avtobus. Učence nižjih razredov počakajo na postajališču spremljevalci določeni s strani šole in jih varno pospremijo v šolo. Prav tako jih spremijo na postajališče, ko odhajajo domov.

  Vsi učenci vozači, se med vožnjo držijo navodil šoferja in upoštevajo pravila varne vožnje z avtobusom.

  Učenci 1. VIO nikoli ne smejo samostojno zapustiti šole in oditi na avtobusno postajališče, ne da bi o tem obvestili učitelje ali prinesli pisno soglasje staršev.

  Starši oziroma prevoznik pa morajo nujno o spremembah voznega reda obvestiti vodstvo šole.


  1. Vozni red avtobusov

  Vozni red šolskih avtobusov in predvideno spremstvo je priloga 4 tega dokumenta.

  1. Pravila obnašanja na avtobusih in postajališčih:

  • Učenci, ki čakajo na šolski avtobus, stojijo na avtobusnem postajališču.

  • Na postajališčih se ne prerivajo, skačejo ali kakorkoli ovirajo druge udeležence v prometu.

  • Počakajo, da vozilo ustavi, mirno v vrsti vstopijo ali izstopijo.

  • Pazijo, da jim vrata ne priprejo oblačil ali torbe. - Pripeti morajo biti z varnostnim pasom.

  • Med vožnjo morajo sedeti, hoja in stanje v avtobusu sta prepovedana.

  • Pri izstopu učenec počaka, da avtobus odpelje.

  • Za vsako namerno povzročeno škodo odgovarjajo učenci oz. njihovi starši.


  8. Avtobusne vožnje – ekskurzije

  Pred odhodom na ekskurzijo z avtobusom ali kombijem, šolska poslovna sekretarka vedno obvesti lokalne policiste, ki praviloma pred odhodom pregledajo avtobus ali kombi.

  Učenci celo pot sedijo na sedežih in so pripeti z varnostnim pasom. Sledijo navodilom učiteljev spremljevalcev in jih v varnostnem smislu dosledno izpolnjujejo. Za vsako namerno povzročeno škodo odgovarjajo učenci oz. njihovi starši.

  9. Vožnja z vlakom - ekskurzije

  Občasno se, predvsem zaradi nižjih stroškov, odpravimo na ekskurzije tudi z vlakom. Učenci celo pot sedijo na sedežih, se ne sprehajajo po vagonu, prepovedano je prehajanje iz enega vagona v drugega. Učenci ne odpirajo oken in se ne nagibajo skozi okna ali vrata.

  Sledijo navodilom učiteljev spremljevalcev in jih v varnostnem smislu dosledno izpolnjujejo. Za vsako namerno povzročeno škodo odgovarjajo učenci oz. njihovi starši.
  10. Učenci kolesarji

  Usposabljanje za vožnjo kolesa se prične v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole s teoretičnim usposabljanjem in pridobivanjem znanja o prometnih znakih, pravilih in ustreznem varnem ravnanju v prometu. V petem razredu osnovne šole sledi utrjevanje in ponavljanje teoretičnega dela, ki se konča s preverjanjem znanja o poznavanju cestno-prometnih predpisov, pomembnih za kolesarje. Sledi praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom: pregledi koles, usposabljanje na simuliranem prometnem poligonu na šolskem dvorišču in v prometu. Konča se s praktičnim usposabljanjem v dejanskem prometu v okolici šole. Po končanem usposabljanju sledi še praktični del izpita oziroma izpitna vožnja v dejanskem prometu.

  (Priporočila: http://www.avp-rs.si/preventiva/akcije/kolesarji/kolesarski-izpit).

  Izpeljava kolesarskega tečaja poteka v sodelovanju z deležniki v lokalni skupnosti; v šolskem letu 2016/2017 je izvajalka tečaja Jerica Rajšek.

  Ko petošolci opravijo kolesarski izpit in imajo dovoljenje staršev, se lahko v šolo pripeljejo s kolesom. Pisno dovoljenje staršev kolesarjev je priloga 5 tega dokumenta.

  Za varno vožnjo mora imeti kolesar ustrezno kolo, kar pomeni, da je kolo tehnično brezhibno in prometno varno. Kolesarska čelada je obvezen del kolesarske opreme. Da kolesarja drugi vozniki na cesti lažje opazijo, naj bo oblečen v oblačila svetlih in živih barv. Pri vožnji s kolesom nujno upošteva prometna pravila.

  Če se kolesarji pripeljejo v šolo s kolesom, ga ne puščajo pred šolo, temveč na za to namenjenem prostoru za šolo. Kolesar pred šolo na pločniku sestopi s kolesa in ga potisne skozi vhod na dvorišče.Za varnost koles šola NE odgovarja.

  Načrt možnega kolesarskega dostopa do šole in iz nje je priloga 6 tega dokumenta. Poudarjamo, da to ni načrt varne kolesarske poti, saj pot poteka po regionalni cesti, kolesarji se vključujejo v gost promet, kolesarske poti niso urejene.
  11. Ukrepi za prometno varnost učencev

  Za večjo varnost učencev v prometu šola poskrbi z različnimi dejavnostmi:  Prvi šolski teden (ali po potrebi / ob izrednih razmerah)

  V začetku šolskega leta je okrepljen prometno-varnostni nadzor v bližini šole, ki ga izvajajo policisti in prostovoljci Združenja šoferjev in avtomehanikov. Učitelji, policisti, prostovoljci in starši opozarjajo učence na pravilno vedenje v prometu. Posebna pozornost v prometu je namenjena prvošolcem.  Rumena rutica

  Akcija je namenjena prvošolcem. Poteka skozi vse šolsko leto. Učence in starše prvošolcev natančno seznanimo s prometno varnostnim načrtom šole in varnimi potmi v šolo. Prvošolci praviloma prihajajo v šolo in odhajajo iz šole v spremstvu staršev oz. zakonitih zastopnikov. Bodi viden

  Učence spodbujamo in navajamo k uporabi kresničk in oblačil z odsevniki. Takšna akcija je pomembna zlasti ob slabi vidljivosti, v mraku in ponoči.

  Kolesarski izpiti

  Učenci 5. razreda ob pisnem dovoljenju staršev opravljajo teoretični preizkus znanja in praktično vožnjo na cesti. Z uspešno izkazanim znanjem si pridobijo izkaznico o opravljenem kolesarskem izpitu.  Prometna vzgoja v oddelkih

  Prometna vzgoja je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela pri vseh predmetih, posebno pomembna je na dnevih dejavnostih, kot so: športni dnevi, kulturni dnevi, tehnični dnevi, naravoslovni dnevi, ekskurzije itd. Ob teh dejavnostih učitelji še posebej opozarjajo na previdnost v prometu.  12. Zaključek

  Ta prometno varnostni načrt je objavljen na šolski spletni strani, z njegovo vsebino pa so seznanjeni starši na roditeljskih sestankih in vsi učenci šole.

  Načrt varnih šolskih poti je na ogled vsem obiskovalcem v šolo pri vhodnih vratih.

  Pri izvajanju prometno varnostnega načrta sodelujejo vsi učitelji, starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo učencev v cestnem prometu.

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  Priloge:  • priloga 1: Načrt varnih šolskih poti (se nahaja pri vhodu v šolo)

  • priloga 2: Soglasje za spremstvo prvošolcev

  • priloga 3: Seznam vozačev (se hrani v tajništvu šole)

  • priloga 4: Vozni red avtobusov in predvideno spremstvo vozačev

  • priloga 5: Pisno dovoljenje staršev kolesarjev

  • priloga 6: Prikaz kolesarskega dostopa do in iz šole (se hrani v tajništvu šole)

  PRILOGA 1: NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI (NA STENI - VHOD V ŠOLO)


  PRILOGA 2: PISNO SOGLASJE ZA SPREMSTVO PRVOŠOLCEV  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: +386 03 56 33 202, fax: 03 56 33 204, www-osic.cios-ic.trbovlje@guest.arnes.si

  Trbovlje, ………………………  SOGLASJE o prihajanju in odhajanju prvošolcev v šolo

  Podpisani/a

  ___________________________________________________________________

  (starši / skrbniki)

  ___________________________________________________________________________

  (prebivališče)

  soglašam, da moj otrok,

  _________________________________________________________

  (ime in priimek)

  rojen _____________________________________, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskuje Osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, Trbovlje, prihaja v šolo in odhaja iz nje v spremstvu

  _____________________________________________________________

  Vsako spremembo je potrebno PISNO in PREDHODNO sporočiti razredničarki!

  Podpis:


  PRILOGA 3: SEZNAM VOZAČEV (SE HRANI V TAJNIŠTVU ŠOLE)

  PRILOGA 4: VOZNI RED AVTOBUSOV IN PREDVIDENO SPREMSTVO VOZAČEV

  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: +386 03 56 33 202, fax: 03 56 33 204, www-osic.cios-ic.trbovlje@guest.arnes.si

  VOZNI RED AVTOBUSOV (vir Integral Zagorje) in

  SPREMSTVO VOZAČEV, šolsko leto 2016/2017

  V skladu z Letnim delovnim načrtom OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in Prometno varnostnim načrtom, šola poskrbi za varnost učencev – vozačev. Delavci, imenovani s strani ravnateljice, dnevno poskrbijo za varno spremstvo otrok z avtobusnega postajališča v dopoldanskem času in na avtobusno postajališče v popoldanskem času.

  Praviloma se držijo rednega voznega reda avtobusov, v specifičnih primerih pa se držijo dodatnih navodil (npr. prvi in zadnji šolski dan, slabe vremenske razmere itd.).

  Prihodi:

  Ob 7. 45: prihod otrok iz smeri Gabrskega (postajališče pri parku);

  Ob 8.05: prihod otrok z Dobovca (postajališče pri Domu Svoboda);

  Ob 8.10 prihod otrok s Kleka (postajališče pri Domu Svobode).  Odhodi:

  Ob 12.45: odhod 1. avtobusa v smeri Kleka (postajališče pri parku).

  Ob 13.45: odhod 2. avtobusa v smeri Kleka (postajališče pri parku).

  Ob 12.50: odhod 1. avtobusa v smeri Dobovca (postajališče pri parku).

  Ob 13.55: odhod 2. avtobusa v smeri Dobovca (postajališče pri parku).

  Ob 13.10: odhod avtobusa v smeri Gabrskega (postajališče pri Domu Svoboda).

  Učenci višjih razredov praviloma uporabljajo drugi, kasnejši avtobus.

  Varstvo in spremstvo vozačev

  Varstvo vozačev v šolskem letu 2016/2017 poteka po naslednjem razporedu:


  PON

  TOR

  SRE

  ČET

  PET

  od 11.50

  (1. avtobus)  Jelka

  Sladič


  Jelka

  Sladič


  Barbka

  Borštnar


  Alenka

  Ramšak


  A. Ramšak (A-urnik)

  K. Alauf (B-urnik)  od 12.40

  (2. avtobus)  Barbara

  Zupančič


  Simona

  Božič


  Barbka

  Borštnar


  Alenka

  Ramšak


  Katja

  Alauf


  Praviloma učence-vozače na njihov avtobus iz šole domov pospremi delavka preko javnih del: vratarka-informatorka. Če je zadržana, jo nadomestijo delavci šole, ki so odgovorni za varstvo vozačev.

  Če zaradi subjektivnih ali objektivnih razlogov spremstva ne morejo izvesti, učitelji spremljevalci ali delavka preko javnih del, o tem nujno obvestijo tajništvo ali vodstvo šole.

  Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  PRILOGA 5: PISNO DOVOLJENJE STARŠEV KOLESARJEV

  Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: +386 03 563 32 02, 03 563 32 00, os-ic.trbovlje@guest.arnes.si

  Trbovlje, ……………………  Dovoljenje staršev / skrbnikov za prihod petošolcev in starejših učencev v šolo s kolesom

  Podpisani/a

  ___________________________________________________________________

  (starši / skrbniki)

  ___________________________________________________________________________

  (prebivališče)

  soglašam, da moj otrok,

  _________________________________________________________

  (ime in priimek)

  rojen _____________________________________, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskuje Osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, Trbovlje, prihaja v šolo in odhaja iz nje s kolesom, ko je opravil kolesarski izpit.

  _____________________________________________________________

  Vsako spremembo je potrebno PISNO in PREDHODNO sporočiti razredničarki!

  Podpis: ……………………………  PRILOGA 6: PRIKAZ KOLESARSKEGA DOSTOPA DO IN IZ ŠOLE (SE HRANI V TAJNIŠTVU ŠOLE).

  Download 71.02 Kb.
  Download 71.02 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Na osnovi Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur L. Rs št. 56/2008) in zaradi zagotavljanja varnosti vseh, še zlasti otrok, V cestnem prometu, izdaja ravnateljica Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, mag

  Download 71.02 Kb.