• IV. Asosiy adabiyotlar.
 • III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari
  Download 1.1 Mb.
  bet52/54
  Sana15.03.2017
  Hajmi1.1 Mb.
  #115
  1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
  III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari.

  1. Karimov I. A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: Sharq nashriyot – mabaa konserni. 1997. -63 b.

  2. Karimov I. A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –T.: 2011-y.

  3. Karimov. I. A. Barkamol avlod orzusi. –T.: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni. 1998. 144 bet.

  IV. Asosiy adabiyotlar.

  1. Azizxo‘jaeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2006 y. 200b.

  2. Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyatlar). – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi nashriyot, 1993.

  3. Axmedova M., Abdurahmonova N., Jumaev M. Matematika. 1-sinf uchun darslik. T.: “Turon-iqbol”. 2008-yil.

  4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. –М.: Вронеж 1997 г.

  5. Бондаренко С.М. Проблема формирование познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении: по материалом психолого-педагогической литературы. //Вопросы алгоритмизации и программирования обучения. /Под.ред. Л.Н.Ланды. Москва., 1973 г.

  6. Burxonov S., Xudoyorov O‘., Norqulova Q. Matematika. Umumiy o‘rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2012 yil. 208 bet.

  7. Васильев И.А., Магомед Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. М. 1991 г. 143 с.

  8. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. –М.: 1990 г.

  9. Выготский Л. С. Педагогическая психология. –М.: 1996 г.

  10. Годфура Ж. Что такое психология: В 2 т.: Пер. С фрац. –М.: 1990 г.

  11. Джемс В. Психология. –М.: 1991 г.

  12. Деси.Е.Л и д.р. Мотивация и образования. 1991 г. 325-326 с.

  13. Ziyomuxamedov B. Pedagogika. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. –T: “Turon-Iqbol”. 2008 yil. 112-bet.

  14. Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. –T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2010y. 304 b.

  15. Ibragimov X.I., Yo‘ldoshev U.A.,Bobomirzaev X., Pedagogik-psixologiya (o‘quv qo‘llanma). –T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2009y. 490 b.

  16. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб,: Питер. 2000. 512с.

  17. Yo‘ldosheva J.R. Usmonova S.A., Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. –T: “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2008-yil. 132-bet.

  18. Yo‘ldoshev J. Yo‘ldosheva F. Yo‘ldosheva G. Interfaol ta'lim sifat kafolati. –T.: 2008 y. 153 b.

  19. Karimova V. Psixologiya. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. –T.: 2002 y. 204 b.

  20. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деательности. –М.: 1988 г.

  21. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. –М.: 1975 г.

  22. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova I., Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik) –T:, “Fan va texnologiya” nashriyoti 2010-yil. 464-bet.

  23. Mavlonova R.A. va boshqalar. Pedagogika (darslik). T: “O‘qituvchi” nashriyoti. 2002 yil.

  24. Mavlonova R., Arabova M., Pedagogik texnologiya (metodik qo‘llanma) –T: 2008 yil. 47 bet.

  25. Mavlonova R.A., Arabova M., Salohiddinova G‘. Pedagogik texnologiya. –T: “Fan”nashriyoti. 2008 yil., 123 bet.

  26. Mavlonova R.A., Vohidova N.X., Ijtimoiy pedagogika. –T: “Istiqlol” nashriyoti. 2009 yil. 144 bet.

  27. Маркова А.К. Пути исследованости школьников // Вопросы психологии. – Москва, 1980.- № 5. – С. 47-49

  28. Маркова А.К. Формирование мотивация учения в школьном возрасте. Пособие для учителя. –М.: Просвещение, 1983 г. 96 с.

  29. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б., Формирование мотивации учения: Кн. Для учителя. –М.: 1990 г. 192 c.

  30. Маслоу А. Мотивация и личность.3-е. Изд. Пер. С англ. – Спб.: Питер, 2008. – 352 с.

  31. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. –М.: 1984 г.

  32. Немов Р.С. Общая психология: Краткий курс. – СПб.:Питер, 2008. 304 с.

  33. Ochil S., Hoshimov K. , O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. 2-jild, -T.: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1999y. 478b.

  34. Qosimova K., Fuzailov S., Ne’matova A. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. –T.: “Cholpon”. 2010-yil, 128 bet.

  35. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.-СПб.: питер, 1999 г.

  36. Rosenfeld G. Theorie and praxis der lernmotivation.- Berlin, 1973.

  37. Tojiev Z.G., Jumaev M.E., Djavlieva G.R., Xoliqova Z. Boshlang‘ich sinf matematika ta'limi samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish. –T: “Jahon-Print” 2007 yil. 100 bet.

  38. Токарева В.А. Вопросы психологии формирования верности общественному долгу у младших подростков: Дис. канд. Пед. Наук. – Ташкент, 1968. – 236 с.

  39. Toxtaxodjaeva M. X., Nishonova S., Hasanboev J., Usmonboeva M., Madiyarova S., Qoldibekova A., Nishonova N., Saidahmedov N. Pedagogika ( pedagogika nazariyasi va tarixi) : darslik. –T., “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2010y. 340b.

  40. To‘raeva O., Xoliqberdiev K., Pedagogika (darslik) –T: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2008 yil. 469 bet.

  41. Umarova M., Hamraqulova X., Tojiboeva R. O‘qish kitobi (3-sinf uchun darslik). –Toshkent: “O‘qituvchi” NMIU, 2012. 224 b.

  42. Усманова Э.З. Мотивационная эмоциональная регуляция мышления в условиях интеллектуального конфликта. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1993. – 104 с.

  43. Файзуллаев А.А. Мотивационная саморегуляция личности. – Ташкент: Фан, 1987. – 136 с.

  44. Фрейд А. Детский психоанализ. – СПб.: Питер, 2003. – 477 с.

  45. Фридман Л. М. Психопедагогика общего образования: пособие для студентов и учителей. –М.:1997 г.

  46. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili (umumiy o‘rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik). Qayta ishlangan 12-nashri. “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –T.: 2012 yil. 144 bet.

  47. Хекхаузен Х. Мотивация и деательность: В 2 т. –М.: 1986 г.

  48. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2т. Т.2; Пер. С нем. /Под ред. Б.М.Величковского; Предисловие Л.И.Анцыферовой, Б.М.Величковского. –М.: Педагогика, 1986. -392 с.

  49. Щацкий С.Т. Изб. Педагогика. Соч. –М.: 1962 г.

  50. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогика. –М.: 1971 г.

  51. Qosimova K., Matchanov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariev Sh Ona tili o‘qitish metodikasi. –T: “Nosir” 2009 yil. 352 bet.

  52. G‘oziev E. G‘. Psixologiya. –T.: “O‘qituvchi” nashriyoti. 2008 y. 352 b.

  53. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. 1-2-kitob. T.: 2002 y.

  54. G‘oziev E. O‘quvchilarning o‘quv faoliyatini boshqarish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1988. – 104 b.

  55. G’oziyev E. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi): PedҒозиев Э. Психология: (Ёш даврлари психологияси): Пед. Ин-тлари ва ун-тларнинг талабалари учун ўқув қўл. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 244 б.

  56. Haydarov F.I., Xalilova N.I., Umumiy psixologiya. –T.: 2010-yil.

  57. Haydarov F.I., Xalilov N.I. Psixologiya fanlarini o’qitish metodikasi (o’quv qo’llanma). –T.: “Mehnat” nashriyoti, 2007-yil, 178 b.

  58. Hasanboeva O., Hasanboev J., Hamidov H. Pedagogika tarixi. –T.: “O’qituvchi” nashriyoti , 1997-yil, 246 b.

  59. Hoshimov K., Ochil S. O’zbek pedagogikasi antologiyasi. 1-jild, -T.: “Oqituvchi” nashriyoti, 1995-yil, 461 b.

  60. Hoshimov K., Ochil S. O’zbek pedagogikasi antologiyasi. –T.: “O’qituvchi” nashriyoti, 2010-yil. 424 b.

  61. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M. va boshqalar. Pedagogika tarixi: (pedagogika oliy o’quv yurtlari va dorilfunun talabalari uchun o’quv qo’llanma.). –T.: O’qituvchi, 1996-yil.  Download 1.1 Mb.
  1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
  Download 1.1 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  III. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari

  Download 1.1 Mb.