Plenarno zasjedanje
Download 68.47 Kb.
Sana05.07.2020
Hajmi68.47 Kb.


HR

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 25469011 — Faks +32 25134893 — Internet: http://www.eesc.europa.eu


Europski gospodarski i socijalni odbor

Bruxelles, 11. veljače 2015.
PLENARNO ZASJEDANJE

21. I 22. SIJEČNJA 2015.

SAŽETAK USVOJENIH MIŠLJENJAOvaj dokument dostupan je na službenim jezicima na internetskim stranicama Odbora na sljedećoj adresi:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents#/boxTab1-2

Navedena mišljenja možete naći na internetu putem tražilice Odbora:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search

Sadržaj:


1.KONKURENTNOST / UNUTARNJE TRŽIŠTE / INDUSTRIJSKE PROMJENE 4

2.ZDRAVLJE I SIGURNOST 5

3.ZAŠTITA OKOLIŠA / POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO 7

4.ZAPOŠLJAVANJE / SOCIJALNA PITANJA 9

5.TELEKOMUNIKACIJE 11

6.VANJSKI ODNOSI 13


Na plenarnom zasjedanju održanom 21. i 22. siječnja 2015. sudjelovale su gđa Vaira Vīķe-Freiberga, bivša latvijska predsjednica, koja je u svojem izlaganju govorila o gospodarskom rastu i socijalnoj solidarnosti u Europi te gđa Zanda Kalniņa-Lukaševica, parlamentarna tajnica u latvijskom Ministarstvu vanjskih poslova, koja je predstavila radni program trenutačnog latvijskog predsjedništva Vijeća EU-a.Tijekom zasjedanja usvojena su sljedeća mišljenja:


 1. KONKURENTNOST / UNUTARNJE TRŽIŠTE / INDUSTRIJSKE PROMJENE
 • Šesto izvješće o koheziji


Izvjestitelj: Paulo BARROS VALE (Skupina poslodavaca – PT)
Referentni dokumenti: COM(2014) 473 final – EESC-2014-04756-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
U izvješću se daje pregled napora na europskoj razini koji se ulažu u svrhu unapređenja Europe, ali se iznose i poteškoće koje se pritom javljaju. Kriza je povećala gospodarske i socijalne nejednakosti, što je produbilo razlike između država članica.
Kohezijska politika mora i dalje težiti ostvarivanju svog prvobitnog cilja koji je ugrađen u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a to je promicanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije na način da suradnja i solidarnost budu u službi usklađenog razvoja koji dovodi do blagostanja stanovništva.
Ta politika, koja često predstavlja primarni izvor financiranja, mora biti ambicioznija ili čak temeljito revidirana sve dok opet ne dođe do rasta i otvaranja radnih mjesta. Sredstva te politike očito su nedostatna kako bi se riješili istinski problemi. Stoga je potrebno pronaći alternativne načine financiranja konvergencije kako bi se omogućila nova faza kohezijske politike.
Kohezijska politika mora i dalje promicati gospodarski rast i konkurentnost, pri čemu se ne smiju zaboraviti socijalni ciljevi u pogledu pametnog i održivog rasta.
Kontakt: Magdalena Carabin Belarova

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu)


 1. ZDRAVLJE I SIGURNOST
 • Lijekovi koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini / Europska agencija za lijekove


Izvjestiteljica: Renate HEINISCH (Skupina raznih interesa – DE)
Referentni dokumenti: COM(2014) 557 final – 2014/0256 (COD)
EESC-2014-06070-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
EGSO općenito podržava Komisijin prijedlog, no istovremeno smatra da je kod niza pitanja potrebno poboljšanje kako bi se zaista postigli zacrtani ciljevi, tj. poboljšanje dostupnosti lijekova za životinje, smanjenje administrativnog opterećenja, poticanje inovativnosti i konkurentnosti te bolje funkcioniranje jedinstvenog tržišta.
Kontakt: Claudia Drewes-Wran

(Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


 • Hrana za životinje s dodanim lijekovima i veterinarsko-medicinski proizvodi


Izvjestitelj: José María ESPUNY MOYANO (Skupina poslodavaca – ES)
Referentni dokumenti: COM(2014) 556 final – 2014/0255 (COD)

COM(2014) 558 final – 2014/0257 (COD) -
EESC-2014-05960-00-00-AC-TRA

Ključne točke:
EGSO smatra potrebnim i poželjnim ažurirati europsko zakonodavstvo o hrani za životinje s dodanim lijekovima kako bi se zajamčili jedinstveni uvjeti proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe hrane za životinje s dodanim lijekovima uz istovremenu zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja te očekivanja potrošača. EGSO poziva da se za manje zastupljene vrste životinja i akvakulturu, u slučaju kojih postoji problem dostupnosti veterinarskih lijekova, osigura dostupnost hrane za životinje s dodanim lijekovima i da se smanje prepreke za neometanu proizvodnju i distribuciju. EGSO uviđa da je potrebno utvrditi gornju granicu prijenosa aktivnih tvari koje sadržava hrana za životinje s dodanim lijekovima u neciljanu hranu za životinje, iako se ta gornja granica prijenosa treba utvrditi u okviru načela ALARA (najniža razumno ostvariva razina). EGSO također ističe potrebu za uspostavljanjem kriterija poput objektivnih vrijednosti, za odgovarajuću homogenost hrane za životinje s dodanim lijekovima.
EGSO primjećuje da se veterinari ili kvalificirani stručnjaci moraju pridržavati obaveze da ne upotrebljavaju rutinske preventivne oblike liječenja s antimikrobnim sredstvima, iako postoje slučajevi u kojima je potrebno koristiti preventivni oblik liječenja s takvim sredstvima kako bi se osigurali zdravlje, dobrobit životinja i javno zdravlje.
Životinjsko zdravlje ima stratešku važnost zbog svog utjecaja na zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje i sigurnost hrane, okoliš i ruralno gospodarstvo. Stoga je dostupnost odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda ključna kako bi veterinari ili kvalificirani i ovlašteni stručnjaci na raspolaganju imali dovoljno instrumenata za nadzor, prevenciju i liječenje bolesti životinja. EGSO smatra da je pristup sigurnim i učinkovitim antibioticima važna komponenta instrumenata na koje se veterinari oslanjaju u tom kontekstu.
EGSO smatra da trenutni propisi dovode do dodatnog administrativnog opterećenja za industriju, što negativno utječe na potrebne inovacije; EGSO stoga pozitivno ocjenjuje uvođenje pojednostavljenih propisa za vrijeme postupka izdavanja odobrenja kao i za vrijeme naknadnog praćenja, izmjena odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet itd. kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Međutim, još uvijek postoji prostor za daljnji napredak.
Kontakt: Stella Brozek-Everaert

(Tel.: 00 32 2 546 92 02 - e-mail: stella.brozekeveraert@eesc.europa.eu)


 • Učinkoviti, pristupačni i otporni zdravstveni sustavi


Izvjestitelj: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Skupina poslodavaca – ES)
Referentni dokumenti: COM(2014) 215 final - EESC-2014-05569-00-01-AC-TRA
Ključne točke:
EGSO poziva Komisiju i države članice da u najkraćem mogućem roku usklađeno rade na strateškim smjernicama koje su predložene u Komunikaciji.
Radi veće dobrobiti građana EU-a, zdravstveni sustavi država članica moraju se temeljiti na načelima i vrijednostima poput univerzalnosti, pristupačnosti, jednakosti i solidarnosti. Bez tih temeljnih načela ne možemo stvoriti socijalnu dimenziju za Europu, stoga ih treba čuvati i zaštititi u svim politikama EU-a povezanim sa zdravljem građana.
Čvrsto vjerujemo da se gospodarska kriza ne može riješiti mjerama koje će u konačnici umanjiti prava na zdravstvenu zaštitu europskih građana. Zdravlje, unatoč troškovima i cijenama zdravstvenih usluga, nije roba te stoga ne smije ovisiti o kupovnoj moći građana.
Poboljšanje učinkovitosti zdravstvenih sustava podrazumijeva osiguravanje vrijednosti sredstava uz povezivanje koncepta znanstveno-tehničke kvalitete s konceptom učinkovitosti i održivosti u svojstvu osnovnog pristupa zdravstvenoj organizaciji i stručnoj praksi te uvijek uz najveće moguće poštovanje pacijenta.
EGSO smatra da je početkom 21. stoljeća nedopustivo da se još mora upozoravati na manjak usporedivih podataka. Pozivamo Komisiju i države članice da ubrzaju usvajanje sustava pouzdanih pokazatelja koji bi omogućio analizu i usvajanje mjera na razini EU-a.
EGSO borbu protiv nejednakosti u zdravstvu smatra prioritetnom. Postojeće razlike na socijalnom, gospodarskom i političkom planu imaju presudan učinak na raspodjelu bolesti. Stoga se države članice moraju obvezati na jamčenje jednakosti u pružanju zdravstvenih usluga.
Visokokvalitetna stručna i znanstvena izobrazba neophodna je kako bismo imali visokoobrazovane stručnjake koji se mogu uspješno nositi sa zdravstvenim potrebama građana EU-a.
Smatramo da promicanje primarne zdravstvene zaštite, kao osnovnog elementa zdravstvene skrbi koju pružaju zdravstveni sustavi, može biti sredstvo za poboljšanje zdravstvenih rezultata navedenih sustava te korektivni čimbenik u pogledu troškova, čime bi se omogućila veća financijska održivost tih sustava.
EGSO smatra da je potrebno uložiti napor u cilju obuzdavanja farmaceutskih troškova i troškova visoke tehnologije budući da ti elementi imaju presudan utjecaj na održivost zdravstvenih sustava.
Kontakt: Irina Fomina

(Tel.: 00 32 2 546 80 91 – e-mail: Irina.Fomina@eesc.europa.eu)


 1. ZAŠTITA OKOLIŠA / POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO
 • Otimanje poljoprivrednog zemljišta – upozorenje za Europu i prijetnja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima


Izvjestitelj: Kaul NURM (Skupina raznih interesa – EE)
Samoinicijativno mišljenje: EESC-2014-00926-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
Neke politike EU-a imaju izravan ili neizravan utjecaj na otimanje zemljišta u EU-u i u svijetu. One uključuju politiku biogospodarstva te trgovinsku i poljoprivrednu politiku. Kako se navodi, neke od projekata povezanih s otimanjem zemljišta u Aziji i Africi potaknuli su u prvom redu zahtjevi EU-a za veći udio biogoriva i omogućavanje trgovine šećerom bez carina i kvota.
Sukladno podacima iz raznih izvora, u Rumunjskoj je trenutačno do 10% poljoprivrednog zemljišta u rukama ulagača iz trećih zemalja, a još 20 – 30% kontroliraju ulagači iz EU-a. U Mađarskoj je u sklopu tajnih dogovora milijun hektara zemljišta kupljeno kapitalom koji prvenstveno dolazi iz država članica EU-a. Iako strancima kupnja zemljišta u Poljskoj neće biti dopuštena do svibnja 2016., poznato je da su strani ulagači, uglavnom iz zemalja EU-a, već kupili 200 000 hektara.
Kako bi obiteljska poljoprivredna gospodarstva bila održiva alternativa industrijskoj poljoprivredi i otimanju zemljišta kao jednoj od njezinih manifestacija, treba poduzeti aktivne mjere za zaštitu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, u što primjerice spadaju potpore za organizacije proizvođača i mjere protiv nepoštenih trgovinskih praksi. Političke mjere na razini EU-a i na nacionalnoj razini mogu pridonijeti održivosti i otpornosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
EGSO poziva sve države članice EU-a da primijene Dobrovoljne smjernice o odgovornom upravljanju u poljodjelstvu te da izvijeste Europsku komisiju i FAO o upotrebi i primjeni tih smjernica u svojim politikama upravljanja zemljištem.
EGSO poziva Europski parlament i Vijeće da razmotre treba li jamčiti slobodno kretanje kapitala u pogledu otuđivanja i stjecanja poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih gospodarstava – prvenstveno u vezi s trećim državama, ali i unutar EU-a.
Kontakt: Arturo Iñiguez

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • Stanje nakon prestanka važenja sustava mliječnih kvota 2015. godine


Izvjestitelj: Padraig WALSHE (Skupina raznih interesa – IE)
Samoinicijativno mišljenje: EESC-2014-05123-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
EGSO ocjenjuje da prestanak važenja sustava mliječnih kvota predviđen za 31. ožujka 2015., u skladu s odlukom donesenom 2008. godine, predstavlja temeljnu promjenu. Otkad je 1. travnja 1984. uvedena ova sveobuhvatna metoda usmjeravanja proizvodnje, s vremenom je postajalo sve jasnije da cijene mlijeka i prihodi farmera nisu bili dovoljno i učinkovito podržani i stabilizirani te da se proizvodnja mliječnih proizvoda u EU-u smanjila, dok je na svjetskoj razini znatno porasla.
EGSO se zalaže za to da mljekarska politika EU-a nakon prestanka važenja sustava mliječnih kvota, tj. nakon 2015. godine, ne samo da mora omogućiti rast i širenje, već bi isto tako trebala izbjeći prestanak bavljenja mljekarstvom te pružiti pomoć manjim farmerima, posebice u područjima u nepovoljnom položaju i planinskim regijama. Ona mora farmerima u EU-u te, naposljetku, i gospodarstvu EU-a omogućiti da iskoriste rast globalnoga mljekarskog tržišta i poticati jednako vrijedan gospodarski i socijalni doprinos koji male mliječne farme u nepovoljnom položaju daju mnogim europskim regijama.
Međutim, EGSO smatra da proračunska sredstva i mjere u okviru Drugog stupa ZPP-a ili mjere iz mljekarskog paketa (koji sada čini dio ZPP-a 2014. – 2020.) sigurno neće biti dovoljni da se zaštite ugrožene mljekarske farme bilo da se one nalaze u područjima u nepovoljnom položaju, planinskim područjima, ili izvan njih. Možda će biti potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo da ti farmeri imaju održive prihode i zasluženi udio u tržišnim prinosima. Također bi trebali imati pristup savjetodavnim uslugama što se tiče učinkovitosti proizvodnje, diversifikacije i preusmjeravanja kako bi im se pomoglo da donesu najbolje odluke o svojoj budućnosti i budućnosti svojih nasljednika, imajući u vidu ograničenja poduzeća u nepovoljnom položaju kada je riječ o kapacitetu za ostvarenje prihoda.
EGSO smatra da je od jednako velike važnosti osigurati da komercijalni i konkurentni mljekari u svim područjima, uključujući one koji su prilagođeniji održivom i konkurentnom mljekarstvu za izvoz, svoja poduzeća razvijaju kako bi odgovorili na brzorastuću globalnu potražnju i na taj način povećali zaposlenost i prihode gospodarstva u ruralnim dijelovima EU-a. Međutim, za ovakve će farmere najveći izazov biti goleme razlike u prihodima koje su povezane s nestabilnim cijenama mljekarskih sirovina (i posljedično proizvodnih cijena mlijeka) te ulaznim troškovima. Nužno je da EU državama članicama i industriji omogući da lakše razviju porezna rješenja i jednostavnije zaštitne instrumente poput ugovora s fiksnim maržama koji će biti lako dostupni farmerima.
EGSO poziva na reviziju i konstantno provjeravanje neodgovarajuće razine „sigurnosne mreže“ koja je dio novog ZPP-a kako bi se osigurala veća sukladnost sa stvarnim troškovima proizvodnje.
Kontakt: Arturo Iñiguez

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 1. ZAPOŠLJAVANJE / SOCIJALNA PITANJA
 • Uključivanje migrantica na tržište rada


Izvjestiteljica: Béatrice OUIN (Skupina radnika – FR)
Samoinicijativno mišljenje: EESC-2014-04856-00-01-AC-TRA
Ključne točke:
Ovim se mišljenjem želi nadopuniti dosadašnji rad EGSO-a na području imigracije i integracije na način da se u njemu naglasak stavlja posebno na pitanja povezana s položajem migrantica na tržištu rada. Za Europsku uniju prioritet je povećati stopu zaposlenosti tih žena čime bi se poboljšala njihova integracija u društvo i doprinijelo gospodarskom rastu i socijalnoj koheziji.
Na tržištu rada na kojem su žene općenito u nepovoljnom položaju (u pogledu plaća, pristupa odgovornim položajima itd.), imigrantice se susreću s dvostrukim poteškoćama – zato što su žene i zato što su imigrantice.
EGSO u mišljenju poziva države članice i europske institucije da pozitivno djeluju na način da vode računa o specifičnim situacijama u kojima se migrantice nalaze, o razini njihovih kvalifikacija, poznavanju jezika zemlje domaćina, o tome pripadaju li prvoj generaciji imigranata ili onim narednim.
Na europskoj razini, EGSO traži da se bolje iskoriste Europski semestar i preporuke za pojedine države članice, kao i strategija za ravnopravnost žena i muškaraca za razdoblje nakon 2015. kako bi se poboljšao položaj migrantica na tržištu rada, između ostalog i poticanjem poduzetništva.
EGSO se također zalaže za usklađivanje europskih instrumenata kako bi se svim osobama koje legalno borave na europskom teritoriju omogućilo da bez odlaganja imaju pristup zapošljavanju, kao i osobno pravo na boravak koje ne ovisi o bračnom statusu.
U mišljenju se također iznose određene specifične preporuke za države članice, među kojima su i da:


 • organiziraju tečajeve jezika koji odgovaraju specifičnim potrebama migrantica, koji su usmjereni na njihovu potragu za zapošljavanjem te su im pristupačni;

 • ubrzaju postupak priznavanja kvalifikacija i iskustava stečenih u inozemstvu kako bi se omogućilo da žene pronađu posao koji će odgovarati njihovim sposobnostima i težnjama;

 • spriječe dekvalifikaciju koja predstavlja gubitak ljudskog kapitala;

 • uzmu u obzir činjenicu da rad u određenim djelatnostima (čišćenje, čuvanje djece, briga za starije osobe, hotelijersko-ugostiteljski sektor, poljoprivreda itd.) može predstavljati dobru priliku za slabije kvalificirane imigrantice ako se u tim djelatnostima iskorijeni rad na crno, profesionalizira ih se i uvaži njihova vrijednost, ako se žene za ta zanimanja osposobe i omogući im se da napreduju u karijeri;

 • pruže podršku poduzetnicama i potaknu poduzetničko obrazovanje za migrantice;

 • uključe socijalne partnere i civilno društvo u izradu i provedbu javnih politika.

Naposljetku, EGSO socijalne partnere poziva da bolje uključe specifičnosti migrantica u radni program za europski socijalni dijalog te da u okviru kolektivnih ugovora migranticama olakšaju priznavanje kvalifikacija.


Kontakt: Ana Dumitrache

(Tel.: 00 32 2 546 81 31 – e-mail: ana.dumitrache@eesc.europa.eu)


 1. TELEKOMUNIKACIJE
 • Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima


Izvjestiteljica: Anna NIETYKSZA (Skupina poslodavaca – PL)
Referentni dokumenti: COM(2014) 442 final – EESC-2014-05300-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
EGSO pozdravlja Komunikaciju Komisije kojom se poziva na to da se u Europskoj uniji razvije rastuće gospodarstvo temeljeno na podacima, a time i digitalno gospodarstvo koje koristi informacijske tehnologije.
EGSO naglašava da će širenje informacijskih tehnologija u svim područjima društva i gospodarstva te kulture i obrazovanja stvoriti goleme prilike za razvoj, ali da je nužno podržavati istraživanje i razvoj informatičkih tehnologija u tehničkim, ekonomskim i društvenim znanostima. EGSO izražava žaljenje zbog značajnog smanjenja sredstava za financiranje digitalne infrastrukture u okviru Instrumenta za povezivanje Europe i snažno se zalaže da se iz toga izvedu odgovarajući zaključci. Novi plan ulaganja, koji je u prosincu 2014. predstavio predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, a kojemu je cilj mobilizirati najmanje 315 milijardi eura u vidu dodatnih privatnih i javnih ulaganja u ključnim područjima poput digitalne infrastrukture, u ovom kontekstu predstavlja dobrodošao politički odgovor.
Naposljetku, EGSO naglašava da zaštita podataka i informacijska sigurnost iziskuju suradnju između nacionalne i europske razine tijela javne uprave te tijela za reguliranje elektroničke komunikacije i tijela za zaštitu potrošača i tržišnog natjecanja.
Kontakt: Luca Venerando Giuffrida

(Tel.: 00 32 2 546 92 12 - e-mail: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.europa.eu)


 • Elektromagnetska preosjetljivost


Izvjestitelj: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Skupina raznih interesa – ES)
Samoinicijativno mišljenje: EESC-2014-05117-00-01-AC-TRA

Ključne točke:
EGSO potvrđuje postojanje elektromagnetske preosjetljivosti (EHS) i izražava zabrinutost zbog njegove raširenosti. Prima na znanje i da je Znanstveni odbor Europske komisije za nove i novoutvrđene zdravstvene rizike (SCENIHR) posljednjih godina intenzivno analizirao taj problem te da će, nakon provođenja široke javne rasprave, uskoro završiti najnovije mišljenje.
EGSO očekuje da se glavni zaključci tog izvješća neće značajno razlikovati od preliminarnog mišljenja iz 2013. godine u kojem je bilo navedeno: „Općenito, dokazano je da izloženost radio-frekvencijskim poljima kod ljudi ne izaziva simptome niti utječe na kognitivne funkcije. Znanstveni odbor zaključio je u prethodnom mišljenju da nije bilo štetnih posljedica radio-frekvencijskih polja na reprodukciju i razvoj u slučajevima izloženosti niže od postojećih graničnih vrijednosti (...).“
SCENIHR je u tom preliminarnom mišljenju, za razliku od prethodnog mišljenja iz 2009. godine, također istaknuo da novi dokazi daju dodatnu težinu zaključku da ne postoji uzročno-posljedična veza između radio-frekvencija i simptoma.
Međutim, radi ublažavanja neprekidne zabrinutosti javnosti, a u skladu s načelom predostrožnosti, EGSO poziva Komisiju da nastavi s radom na ovom području, posebice s obzirom na to da su još uvijek nužna daljnja istraživanja u svrhu prikupljanja dokaza o svim mogućim utjecajima dugotrajne izloženosti na zdravlje. Neke osobe raširenost izloženosti elektromagnetskim poljima (EMP) vide kao prijetnju na radnom mjestu, za obitelj i na javnim mjestima. Slične skupine jednako tako zabrinute su zbog mnogostruke kemijske izloženosti, raširene netolerancije na hranu ili izloženosti česticama, vlaknima ili bakterijama u okolišu. Takvim osobama potrebna je podrška, ne samo u pogledu liječenja konkretnih simptoma bolesti, nego i zabrinutosti koje izražavaju u vezi s modernim društvom.
Odbor konstatira da oboljeli od EHS-a osjećaju stvarne simptome. Potrebno je uložiti napore u svrhu unapređenja njihovih zdravstvenih uvjeta s naglaskom na smanjenje invaliditeta kao što je opisano u „Akciji COST BM0704“ u području biomedicine i molekularnih bioznanosti (BMBS COST Action BM0704 Emerging EMF Technologies and Health Risk Management).
Kontakt: Andrei Popescu

(Tel.: 00 32 2 546 91 86 - e-mail: andrei.popescu@eesc.europa.eu)


 1. VANJSKI ODNOSI
 • Antidampinške mjere


Mišljenje kategorije C
Referentni dokumenti: COM(2014) 318 final – 2014/0164 (COD) –
EESC-2014-07101-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
Budući da Odbor bezrezervno prihvaća sadržaj Prijedloga i smatra da njegov komentar nije potreban, odlučio je o Prijedlogu dati pozitivno mišljenje.
Kontakt: Tzonka Iotzova

(Tel.: 00 32 2 546 89 78 - e-mail: tzonka.iotzova@eesc.europa.eu)


 • Položaj i radni uvjeti organizacija civilnog društva u Turskoj


Izvjestitelj: Arno METZLER (Skupina raznih interesa – DE)
Samoinicijativno mišljenje: EESC-2014-01568-00-00-AC-TRA
Ključne točke:
Samoinicijativno mišljenje se djelomično temelji na misiji za utvrđivanje činjenica organiziranoj u srpnju 2014. kako bi se obavilo savjetovanje s turskim organizacijama civilnog društva. Preporuke u ovom mišljenju pružit će smjernice drugim institucijama EU-a, osobito Komisiji, za bolje pružanje potpore turskim organizacijama civilnog društva i poboljšanje njihovih radnih uvjeta.
U Mišljenju se ističe sljedeće:
EGSO posebno poziva tursku vladu i upravu da organizacije civilnog društva priznaju kao važan dio društva. Tursku vladu i upravu potiče se i da uključe civilno društvo u službenu raspravu (Gospodarsko i socijalno vijeće) te da to ugrade u svoj ustav putem ustavne reforme.
Dioba vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu predstavlja temeljni preduvjet da se organizacijama civilnog društva zajamči sposobnost djelovanja. Posebice nezavisno pravosuđe tvori temelj pravne države.
Posebnu pažnju potrebno je posvetiti dijalogu EU-a i Turske o učinkovitoj provedbi temeljnih prava i sloboda, uključujući slobodu izražavanja bez straha od diskriminacije ili kažnjavanja pojedinca, slobodi medija, slobodi udruživanja i okupljanja, pravima žena, pravima sindikata te pravima manjina, uključujući vjerske, kulturne i spolne manjine, pravima potrošača. Turske organizacije civilnog društva trebalo bi priznati kao ključne aktere u procesu približavanja Turske vrijednostima i pravnoj stečevini EU-a.
Neke profesionalne skupine, napose slobodna zanimanja poput odvjetnika, liječnika i poreznih savjetnika, imaju posebno važnu ulogu u ostvarivanju društvenog poretka koji odlikuju sloboda i vladavina prava. Stoga je potrebna učinkovita samoregulacija tih zanimanja, primjerice posredstvom strukovnih udruga koje jamče poštovanje posebne odgovornosti prema društvu i pojedincu, bez uplitanja politike.
I, na kraju, EGSO ističe da je poželjan socijalni dijalog na državnoj razini kao i na razini podružnica i poduzeća u Turskoj kako bi se zaposlenicima i poslodavcima omogućilo da postanu partneri pod jednakim uvjetima. Jedan od ciljeva trebalo bi biti i poboljšanje uvjeta rada te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, što se mora odraziti u sveobuhvatnim pravima radnika.
Kontakt: Cédric Cabanne

(Tel.: 00 32 2 546 93 55 - e-mail: cedric.cabanne@eesc.europa.eu)


 • Revizija Strategije EU-a za Srednju Aziju - doprinos civilnog društva


Izvjestitelj: Jonathan PEEL (Skupina poslodavaca – UK)

Suizvjestitelj: Dumitru FORNEA (Skupina radnika – RO)
Razmatračko mišljenje: EESC-2014-06716-00-01-AC-TRA
Ključne točke:


 • Odbor toplo pozdravlja reviziju kao priliku za produbljivanje odnosa EU-a s pet srednjoazijskih država1 u učinkovito partnerstvo.
 • Svaki pokušaj EU-a za produbljivanjem odnosa s pet srednjoazijskih država mora i dalje biti utemeljen na pragmatičnoj osnovi te prilagođen promijenjivoj političkoj, gospodarskoj i društvenoj stvarnosti u regiji, a da pritom ne zanemaruje ključne vrijednosti i načela ljudskih prava. • Među ovim državama nema stvarnog osjećaja regionalne povezanosti zbog čega s njima treba raditi individualno. Svako produbljivanje ili širenje EU-ovog angažmana u regiji neizbježno će utjecati na šire odnose EU-a s Rusijom. EU u obzir treba uzeti postojeće strukture moći u regiji te istovremeno zadržati pravo na samostalno djelovanje.
 • Odbor primjećuje da angažman Kine u toj regiji eksponencijalno raste. Regija je stoga važna za odnose EU-a i Kine te pruža ključnu priliku za jačanje Strateškog partnerstva EU-a i Kine, posebice povećanjem suradnje u područjima energetike i prijevoza.
 • Uistinu, postojeća EU-ova Strategija partnerstva prepoznaje energetiku i prijevoz kao prioritetna područja. Odbor smatra da se održivost veza EU-a sa značajnim potencijalnim energetskim zalihama Srednje Azije treba temeljiti na praktičnim i gospodarskim čimbenicima. EGSO izrazito preporučuje uporabu značajnog stručnog znanja EU-a u poboljšanju suradnje s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i razvitka izvora obnovljive energije s obzirom da u toj regiji postoji značajan neiskorišteni potencijal.
 • Strategija partnerstva naglasak stavlja i na ljudska prava, vladavinu pravu, dobro upravljanje i demokratizaciju. Ona mora poticati izgradnju povjerenja unutar postojećih struktura moći. U tom pogledu Strategija partnerstva posebice naglašava mogućnost EU-a da ponudi „iskustvo u regionalnoj integraciji koja dovodi do političke stabilnosti i blagostanja“, posebice u odnosu na države članice koje su u EU ušle 2004. godine i kasnije. Odbor stoga snažno poziva latvijsko predsjedništvo da potakne druge države članice da podijele svoja iskustva u upravljanju prijelazom s planskog gospodarstva, posebice ako su povezana s naporima uloženim u jačanje vladavine prava.
 • Poduzeća i sindikati igraju ključnu ulogu u poticanju vlada Srednje Azije da u većoj mjeri prepoznaju pozitivan utjecaj civilnog društva. U tom pogledu Odbor izražava žaljenje da je EU za sad u velikoj mjeri zanemario ulogu tradicionalnih ruralnijih ashar/hashar oblika udruga za samopomoć/zajednicu koji su duboko ukorijenjeni i u nomadskim i u naseljenim područjima Srednje Azije te, čini se, osigurava sredstva samo za dobro uspostavljene profesionalne nevladine organizacije. To treba hitno ispraviti. • Odbor je posebno zabrinut izvješćima u kojima stoji da uloga posebnog predstavnika EU-a nije produžena i snažno preporučuje da se ta pozicija što je prije moguće ponovno uvede. • Posebice su važni mladi i obrazovanje. Ovdje Odbor toplo prihvaća revidirani i izrazito traženi program EU ERASMUS + koji pomaže u razvoju još dubljih obrazovnih veza i mobilnosti na razini visokog obrazovanja i koji je popraćen viznim olakšicama i oslobađanjem od naknada za najdarovitije studente iz regije. • Srednjoškolsko obrazovanje jednako je važno kao i tercijarno obrazovanje. Odbor poziva na povećanu aktivnost i podršku EU-a u tom području, ne samo kroz nabavku udžbenika (gdje postoji manjak na srednjoškolskoj razini) i više informacija o EU-u na lokalnim jezicima. Potrebno je razmotriti i mogućnost pružanja veće podrške nastavnicima.
 • Odbor također preporučuje da se osigura veća medijska prisutnost u regiji kroz europske televizijske i radijske mreže, npr. Euronews ili Euranet, s programima na lokalnim jezicima.


Kontakt: Else Boonstra

(Tel.: 00 32 2 546 82 90 - e-mail: else.boonstra@eesc.europa.eu)
_____________

1 Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

EESC-2014-06556-00-00-TCD-TRA (FR/EN) /14


Download 68.47 Kb.
Download 68.47 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPlenarno zasjedanje

Download 68.47 Kb.