• Texnologik xaritasi
 • 5-sinf Fan : Musiqa Sinf : Sana : Mavzu: Orkestr turlari haqida. O ‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri va uning damli cholg‘ular guruhi
  Download 123.01 Kb.
  Sana07.04.2020
  Hajmi123.01 Kb.

  https://maktabim.uz sayti uchun maxsus!


  5-sinf Fan : Musiqa

  Sinf : ________________ Sana : ______________________

  Mavzu: Orkestr turlari haqida. O ‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri va uning damli cholg‘ular guruhi
  Texnologik xaritasi

  Maqsad

  vazifalar.  Maqsad:

  Ta`limiy: o‘quvchilarning ma’naviy, badiiy, axloqiy madaniyatini shakllantirish.

  Tarbiyaviy: milliy g‘urur, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didini o‘stirish.

  Rivojlantiruvchi: o‘zbek hamda jahon kompozitorlari asarlarini tinglab tushunish va undan zavqlanishga o‘rgatish

  Vazifalar:- Musiqa madaniyati o‘quv fani bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliyotda qo‘llash orqali ularda kuzatuvchanlikni, musiqiy xotirani, obrazli tasavvur qilishni, ijodkorlikni, tashabbuskorlikni, badiiy va musiqiy didni rivojlantirish va fikr doirasini kengaytirish;


  O’quv jarayoning mazmuni

  O‘zbek va jahon kompozitorlari asarlarini va turli musiqiy janrlarni bir-biridan farqlay olish, tayanch va umumiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

  O’quv jarayonini amalga oshirish texnalogiyasi

  Uslub: “Aql charhi” o’yini, “Topqirlik” mashqlari, hikoya, suhbat, savol-javob, “Klaster”,

  Shakl: Suhbat-munozara, guruhlarda va jamoada ishlash.

  Vosita: Tarqatma materiallar, notalar yoki audio SD disk yozuvlari, fortepiano cholg’u asbobi, rag’batlantiruvchi kartochkalar.

  Usul: Tayyor yozma materiallar.

  Nazorat: Og’zaki nazorat, savol-javoblar, kuzatish, o’z-o’zini nazorat qilish.

  Baholash: Rag’barlantirish. 5 balli tizim asosida baholash.  Kutiladigan natijalar

  O’qituvchi: Mavzuni berilgan vaqt ichida barcha o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishiga erishish. O’quvchilar faolligini oshirish. O’quvchilarda darsga nisbatan qiziqish o’yg’otish. Dars jarayonida ko’proq o’quvchini baholashga erishish. Savol-javoblarga qatnashib, mustaqil fikrlashga o’rgatish.

  O’quvchi musiqa haqida bilimlar egallaydi, yakka holda va guruh bo’lib ishlashni o’rganadi, nutqi rivojlanadi va eslab qolish qobiliyati kuchayadi. O’z-o’zini nazorat qilishni o’rganadi. Qisqa vaqt ichida ko’p ma’lumotlarga ega bo’ladi va baholay oladi.  Kelgusi rejalar

  O’qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o’zlashtirib, darsda qo’llash, o’z ustida ishlash, mavzuni xayotiy voqyealar bilan bog’lash, pedagogik mahoratini oshirish, ko’proq qo’shimcha ma’lumotlar berib, o’quvchilarni madaniy saviyasini oshirishga erishish.

  O’quvchi: Mustaqil ishlashni o’rganadi. Fikrini ravon bayon qila oladi. Shu mavzuga asoslanib qo’shimcha materiallar topadi, ularni o’rganadi. Fikri va guruh fikrini tahlil qilib, mustaqil fikrlash malakasini hosil qiladi. Musiqiy bilim va ko’nikmaga ega bo’ladi.

  Shakllantirilayotgan kompetensiyalar:

  Fanga oid kompetensiyalar:  1. Musiqiy savodxonlik kompetensiyasi

  2. Jamoa bo‘lib kuylash kompetensiyasi

  3. Musiqa tinglash va tahlil qilish kompetensiyasi

  Tayanch kompetensiyalar:

  1. Kommunikativ kompetensiya

  2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi

  3. Shaxs sifatida o’z-o’zini rivojlantirish kompetensiyasi

  4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

  5. Umummadaniy kompetensiyasi

  6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi  Darsning blok chizmasi:

  1

  Tashkiliy qism:

  a) salomlashish

  b) davomat aniqlash

  v) o’quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirsh.  2

  2

  O’tilgan mavzuni takrorlash mustahkamlash: “Aql charhi” o’yini, “Topqirlik” mashqlari yordamida takrorlanib, mustahkamlanadi.

  7

  3

  O’quvchilarga Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi.

  10

  4

  Tinglash: Nota yozuvlaridan yoki audio CD disk yozuvlaridan foydalanib, arab hamda eron musiqa asaridan namunalar eshittirilib, suhbat-munozara o’tkaziladi.

  8

  5

  Musiqa savodi: Darslikda berilgan kuy parchasini dirijyorlik qilib, notalarni aniq va ravon sof tovushda kuylashga erishish.

  8

  6

  Jamoa bo’lib kuylash

  7

  7

  Dars yakuni: Test sinovlari orqali mavzuni mustahkamlash.

  Uyga vazifa: Mavzuni o’qish, qo’shiqni yod olish  3

  Darsning maqsadi:

  Ta‘limiy maqsad: O‘quvchilarga xаlq cholg’u asboblari haqida ma’lumotlar berish va undan foydalanishni o’rgatish.

  Tarbiyaviy maqsad: O‘quvchilarni tozalikka, mehnatsevarlikka o‘rgatish. Turmushdagi ehtiyojlar va ulardan foydalanishni tushuntirish. Texnika xavfsizligi qoidalari, ish o‘rnini tashkil qilish qonun qoidalarini tushuntirish, sanitariya gigiyena talablariga to‘liq rioya etishni o‘rgatish.

  Rivojlantiruvchi maqsad: O‘quvchilar tasavvurida xаlq cholg’u asboblari haqida bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qilish.

  Dars turi: Bilimlarni mustahkamlovchi. Yangi bilim beruvchi.

  Dars uslubi: Tushuntirish, suxbat, tezkor savol – javob, amaliy mustaqil ishlar bajarish, munozara, ko‘rgazmali va boshqalar.

  Dars metodi: guruhlarda ishlash, “Aqliy hujum”, “Kim epchil-u, kim chaqqon”, “Klaster”, “B/B/B” metodlaridan foydalaniladi.

  Darsda jihozi: Nota doskasi, sol kaliti, rasm va tarqatma materiallar, o‘quv qurollari, elekron materiallar, test materiallari.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  1. Salomlashish

  2. Davomatni aniqlash

  3. Darsga tayyorgarlik ko‘rish

  4. O‘quvchilar diqqatini darsga qaratish.

  1. Uyga vazifani so‘rash:

  1. Savol – javob o‘tkazish

  2. Topshiriqlarni tekshirish

  1. Yangi mavzu bayoni:

  Orkestr — turli cholg‘u ijrochilari guruhlaridantuzilgan jamoa bo‘lib, ko‘rsatilgan tarkib uchun yaratilgan musiqa asarini ijro etadi. Hammamiz biladigan kichik ansambllardan farqi shundaki, ularda sozandalar soni ko‘p bo‘lib, bir necha guruhdan tashkil topadi. Orkestrlar cholg‘ular tarkibiy tuzilishiga ko‘ra turUcha bo‘ladi:

  Simfonik orkestr, Duxovoy orkestr, Torli orkestr, Estrada orkestri, 0‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri shular jumlasidandir.

  Ta’kidlash lozimki, hamma xalqlarning ham o‘z cholg‘ularidan tuzilgan orkestri bo‘lishi mumkin. Sanab o‘tilgan orkestrlardan tashqari tarkibi kamaytirilgan kamer (kichik) orkestrlar ham uchrab turadi.

  Uzoq davrlardan beri xalqimiz o‘rtasida keng tarqalgan sozla- rimizdan 1936-yilda birinchi xalq cholg‘ulari orkestri tuzilgan. Cholg‘ularimizdan ba’zi birlari temperatsiya qilinib (ya’ni, bir xil sozlanishga yaqinlashtirilib), katta-kichik turlari ishlab chiqildi. Bularga katta-kichik nay, katta-kichik g‘ijjaklar, changlar, ruboblar, dutorlarni kiritish mumkin.

  Bunday orkestr uchun 0‘zbekiston bastakorlari yangi asarlar ijod qilishdi, xalq kuylarini qayta ishlashdi, jahon mumtoz bastakorlarining asarlarini moslashtirishdi.  1. Yangi mavzuni mustahkamlash.

  1. Darsni yakunlash va o‘quvchilarni baholash.

  2. Uyga vazifani e’lon qilish: mavzu bo‘yicha berilgan barcha ma’lumotlarni o‘qib-o‘rganib kelish.

  “Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: ________________________

  5-sinf Fan : Musiqa
  Sinf : ________________ Sana : ______________________

  Mavzu: O‘ZBEK XALQ CHOLG‘ULARI ORKESTRINING TORLI-URMA VA MIZROBLI CHOLG‘ULAR GURUHI
  Texnologik xaritasi

  Maqsad

  vazifalar.  Maqsad:

  Ta`limiy: o‘quvchilarning ma’naviy, badiiy, axloqiy madaniyatini shakllantirish.

  Tarbiyaviy: milliy g‘urur, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didini o‘stirish.

  Rivojlantiruvchi: o‘zbek hamda jahon kompozitorlari asarlarini tinglab tushunish va undan zavqlanishga o‘rgatish

  Vazifalar:- Musiqa madaniyati o‘quv fani bo‘yicha egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliyotda qo‘llash orqali ularda kuzatuvchanlikni, musiqiy xotirani, obrazli tasavvur qilishni, ijodkorlikni, tashabbuskorlikni, badiiy va musiqiy didni rivojlantirish va fikr doirasini kengaytirish;


  O’quv jarayoning mazmuni

  O‘zbek va jahon kompozitorlari asarlarini va turli musiqiy janrlarni bir-biridan farqlay olish, tayanch va umumiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

  O’quv jarayonini amalga oshirish texnalogiyasi

  Uslub: “Aql charhi” o’yini, “Topqirlik” mashqlari, hikoya, suhbat, savol-javob, “Klaster”,

  Shakl: Suhbat-munozara, guruhlarda va jamoada ishlash.

  Vosita: Tarqatma materiallar, notalar yoki audio SD disk yozuvlari, fortepiano cholg’u asbobi, rag’batlantiruvchi kartochkalar.

  Usul: Tayyor yozma materiallar.

  Nazorat: Og’zaki nazorat, savol-javoblar, kuzatish, o’z-o’zini nazorat qilish.

  Baholash: Rag’barlantirish. 5 balli tizim asosida baholash.  Kutiladigan natijalar

  O’qituvchi: Mavzuni berilgan vaqt ichida barcha o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishiga erishish. O’quvchilar faolligini oshirish. O’quvchilarda darsga nisbatan qiziqish o’yg’otish. Dars jarayonida ko’proq o’quvchini baholashga erishish. Savol-javoblarga qatnashib, mustaqil fikrlashga o’rgatish.

  O’quvchi musiqa haqida bilimlar egallaydi, yakka holda va guruh bo’lib ishlashni o’rganadi, nutqi rivojlanadi va eslab qolish qobiliyati kuchayadi. O’z-o’zini nazorat qilishni o’rganadi. Qisqa vaqt ichida ko’p ma’lumotlarga ega bo’ladi va baholay oladi.  Kelgusi rejalar

  O’qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o’zlashtirib, darsda qo’llash, o’z ustida ishlash, mavzuni xayotiy voqyealar bilan bog’lash, pedagogik mahoratini oshirish, ko’proq qo’shimcha ma’lumotlar berib, o’quvchilarni madaniy saviyasini oshirishga erishish.

  O’quvchi: Mustaqil ishlashni o’rganadi. Fikrini ravon bayon qila oladi. Shu mavzuga asoslanib qo’shimcha materiallar topadi, ularni o’rganadi. Fikri va guruh fikrini tahlil qilib, mustaqil fikrlash malakasini hosil qiladi. Musiqiy bilim va ko’nikmaga ega bo’ladi.

  Shakllantirilayotgan kompetensiyalar:

  Fanga oid kompetensiyalar:  1. Musiqiy savodxonlik kompetensiyasi

  2. Jamoa bo‘lib kuylash kompetensiyasi

  3. Musiqa tinglash va tahlil qilish kompetensiyasi

  Tayanch kompetensiyalar:

  1. Kommunikativ kompetensiya

  2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi

  3. Shaxs sifatida o’z-o’zini rivojlantirish kompetensiyasi

  4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

  5. Umummadaniy kompetensiyasi

  6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi  Darsning blok chizmasi:

  1

  Tashkiliy qism:

  a) salomlashish

  b) davomat aniqlash

  v) o’quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirsh.  2

  2

  O’tilgan mavzuni takrorlash mustahkamlash: “Aql charhi” o’yini, “Topqirlik” mashqlari yordamida takrorlanib, mustahkamlanadi.

  7

  3

  O’quvchilarga Yangi mavzu haqida tushuncha beriladi

  10

  4

  Tinglash: Nota yozuvlaridan yoki audio CD disk yozuvlaridan foydalanib, arab hamda eron musiqa asaridan namunalar eshittirilib, suhbat-munozara o’tkaziladi.

  8

  5

  Musiqa savodi: Darslikda berilgan kuy parchasini dirijyorlik qilib, notalarni aniq va ravon sof tovushda kuylashga erishish.

  8

  6

  Jamoa bo’lib kuylash

  7

  7

  Dars yakuni: Test sinovlari orqali mavzuni mustahkamlash.

  Uyga vazifa: Mavzuni o’qish, qo’shiqni yod olish  3


  Darsning maqsadi:

  Ta‘limiy maqsad: O‘quvchilarga xаlq cholg’u asboblari haqida ma’lumotlar berish va undan foydalanishni o’rgatish.

  Tarbiyaviy maqsad: O‘quvchilarni tozalikka, mehnatsevarlikka o‘rgatish. Turmushdagi ehtiyojlar va ulardan foydalanishni tushuntirish. Texnika xavfsizligi qoidalari, ish o‘rnini tashkil qilish qonun qoidalarini tushuntirish, sanitariya gigiyena talablariga to‘liq rioya etishni o‘rgatish.

  Rivojlantiruvchi maqsad: O‘quvchilar tasavvurida xаlq cholg’u asboblari haqida bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qilish.

  Dars turi: Bilimlarni mustahkamlovchi. Yangi bilim beruvchi.

  Dars uslubi: Tushuntirish, suxbat, tezkor savol – javob, amaliy mustaqil ishlar bajarish, munozara, ko‘rgazmali va boshqalar.

  Dars metodi: guruhlarda ishlash, “Aqliy hujum”, “Kim epchil-u, kim chaqqon”, “Klaster”, “B/B/B” metodlaridan foydalaniladi.

  Darsda jihozi: Nota doskasi, sol kaliti, rasm va tarqatma materiallar, o‘quv qurollari, elekron materiallar, test materiallari.

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:

  1. Salomlashish

  2. Davomatni aniqlash

  3. Darsga tayyorgarlik ko‘rish

  4. O‘quvchilar diqqatini darsga qaratish.

  1. Uyga vazifani so‘rash:

  1. Savol – javob o‘tkazish

  2. Topshiriqlarni tekshirish

  1. Yangi mavzu bayoni:

  0‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrining torli-urma va mizrobli cholg‘ular guruhlari partituraga damli cholg‘ular guruhidan so‘ng pastdagi nota qatorlarini birlashtirib joylashtiriladi.

  Torli-urma cholg‘ular guruhiga I va II changlar kiradi, alohida qatorlarga yoziladi.


  Sanab o‘tilgan guruhlar, cholg‘ular yakka va qo‘shilishib asosiy kuyni ijro etishi bilan birga, yo‘ldosh (2-darajali) kuy yo‘llari va usul-garmoniya ko‘rinishlarida jo‘r bo‘lishlari ham mumkin.


  Mizrobli (tirnab chalinadigan) cholg‘ular guruhi eng katta guruh hisoblanadi. Unga prima ruboblari, qashqar ruboblari, afg‘on ruboblari, dutorlar, dutor-baslar, dutor-kontrabaslar kiradi va alohida qatorlarga yoziladi.

  Sinf fonotekasidan «0‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri» ijrosida ' Mustafo Bafoyevning «Poema» asarini tinglang.  Yangi mavzuni mustahkamlash.

  Darsni yakunlash va o‘quvchilarni baholash.  Uyga vazifani e’lon qilish: mavzu bo‘yicha berilgan barcha ma’lumotlarni o‘qib-o‘rganib kelish.

  “Ko`rib chiqildi va tasdiqlandi” O`TIBDO`: ________________________

  Download 123.01 Kb.
  Download 123.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  5-sinf Fan : Musiqa Sinf : Sana : Mavzu: Orkestr turlari haqida. O ‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri va uning damli cholg‘ular guruhi

  Download 123.01 Kb.