• 1-05 Mühəndis həndəsəsi və kоmpyutеr qrafikası
 • 1-07 Maşınqayırmada kоnstruksiya matеriallarının еmalı
 • 1-13 Cihazqayırma, metrologiya və informasiya-ölçmə cihazları və sistemləri
 • 1-14 Radiotexnika və rabitə
 • 1-18 Kimya texnologiyası
 • Elm sahəLƏRİ VƏ İSTİqaməTLƏRİNİn təSNİfati 01 FİZİka-riyaziyyat və texnika elmləRİ
  Download 39,52 Kb.
  Sana01.01.2020
  Hajmi39,52 Kb.
  #7643

  ELM SAHƏLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏSNİFATI

  01 FİZİKA-RİYAZİYYAT və TEXNİKA ELMLƏRİ

  1-01 FİZİKA


  1-01-01 Fiziki eksperimentin cihazları və metodları

  1-01-02 Nəzəri fizika

  1-01-03 Radiofizika

  1-01-04 Fiziki elektronika

  1-01-05 Optika

  1-01-06 Akustika

  1-01-07 Bərk cisim fizikası

  1-01-08 Plazma fizikası, yüksək və aşağı temperaturlu plazma fizikası, ionosfer və kosmik

  plazma

  1-01-09 Aşağı temperaturlar fizikası, ifratkeçiricilik  1-01-10 Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

  1-01-11 Maqnit hadisələri fizikası

  1-01-12 Elektrofizika

  1-01-13 İstilik fizikası və molekulyar fizika

  1-01-14 Nüvə və elementar zərrəciklər fizikası, kosmik şüalar

  1-01-15 Kimyəvi fizika

  1-01-16 Kristalloqrafiya və kristallar fizikası

  1-01-17 Polimerlər fizikası

  1-01-18 Kvant elektronikası, lazer fizikası, spektroskopiya

  1-01-19 Yüksək enerji fizikası

  1-01-20 Nanostrukturlar və nanotexnologiyalar

  1-01-21 Radiasiya materialşünaslığı

  1-01-22 Radioekologiya

  1-03 RİYAZİYYAT


  1-03-01 Riyazi analiz

  1-03-02 Funksional analiz

  1-03-03 Differensial tənliklər

  1-03-04 Riyazi fizika

  1-03-05 Həndəsə və topologiya

  1-03-06 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

  1-03-07 Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

  1-03-08 Hesablama riyaziyyatı

  1-03-09 Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

  1-04 MEXANİKA


  1-04-01 Nəzəri mexanika

  1-04-02 Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

  1-04-03 Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

  1-04-04 Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi


  1-05 Mühəndis həndəsəsi və kоmpyutеr qrafikası


  1-05-01 Mühəndis həndəsəsi və kompyuter qrafikası

  1-06 Maşınqayırma və maşınşünaslıq


  1-06-01 Materialşünaslıq (sahələr üzrə)

  1-06-02 Maşınşünaslıq, maşın hissələri və ötürmə sistemləri

  1-06-03 Maşınlarda sürtünmə və aşınma

  1-06-04 Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri

  1-06-05 Maşınqayırma texnologiyası

  1-06-06 Maşınqayırmada nəzarət üsulları və diaqnostika

  1-06-07 Maşınlar, aqreqatlar və proseslər (sahələr üzrə)

  1-06-08 Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

  1-06-09 İstehsalın təşkili (sahələr üzrə)

  1-06-10 Standartlaşdırma və məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması  1-07 Maşınqayırmada kоnstruksiya matеriallarının еmalı


  1-07-01 Mexaniki və fiziki-texniki emal proseslərinin texnologiyası və avadanlıqları

  1-08 Еnеrji, mеtallurgiya və kimya maşınqayırması


  1-08-01 Qazanlar, buxar generatorları və yanma sobaları

  1-08-02 İstilik mühərrikləri

  1-08-03 Soyuducu və kriogen texnikasının, kondisionerləşdirmə sistemlərinin maşın və

  aparatları

  1-08-04 Vakuum, kompressor texnikası və pnevmosistemlər

  1-08-05 Hidravlik maşınlar və hidropnevmatik aqreqatlar


  1-12 Elektrotexnika


  1-12-01 Elektromexanika və elektrik aparatları

  1-12-02 Elektrotexniki materiallar və məmulatlar

  1-12-03 Elektrotexniki komplekslər və sistemlər

  1-12-04 Nəzəri elektrotexnika

  1-12-05 Elektrotexnologiya

  1-12-06 Güc elektronikası  1-13 Cihazqayırma, metrologiya və informasiya-ölçmə cihazları və sistemləri


  1-13-01 Ölçmə cihazları və üsulları (ölçmənin növləri üzrə)

  1-13-02 Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və metodları

  1-13-03 Cihazqayırma texnologiyası

  1-13-04 Metrologiya və metroloji təminat

  1-13-05 İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)

  1-14 Radiotexnika və rabitə


  1-14-01 Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları

  1-14-02 Telekommunikasiya şəbəkələri və qurğuları  1-15 İnformatika, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, hesablama texnikası və

  idarəetmə


  1-15-01 İnformatikanın nəzəri əsasları

  1-15-02 Hesablama maşınları və sistemləri

  1-15-03 Hesablama texnikasının və idarəetmə sistemlərinin element və qurğuları

  1-15-04 İnformasiya-hesablama texnologiyaları

  1-15-05 Optimallaşdırma və idarəetmə

  1-15-06 Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

  1-15-07 Sosial və iqtisadi sistemlərdə informasiyalaşdırılma və idarəetmə

  1-15-08 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)

  1-15-09 Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (sahələr üzrə)

  1-15-10 Hesablama maşınlarının, komplekslərinin və kompyuter şəbəkələrinin riyazi və proqram

  təminatı

  1-15-11 Telekommunikasiya sistemləri və kompyuter şəbəkələri

  1-15-12 Riyazi modelləşdirmə

  1-15-13 İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri əsasları

  1-15-14 Elektron-dövlət quruculuğunun elmi-nəzəri əsasları

  1-15-15 Elm və təhsilin informasiyalaşdırılması

  1-15-16 Linqvistik informasiya texnologiyaları

  1-16 Energetika


  1-16-01 Energetika sistemləri və kompleksləri

  1-16-02 Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistemlər

  1-16-03 Sənaye istilik energetikası

  1-16-04 İstilik texnikasının nəzəri əsasları

  1-16-05 Yüksək gərginliklər texnikası

  1-16-06 İstilik elektrik stansiyaları, onların energetik sistemləri və aqreqatları

  1-16-07 Elektron-ion texnologiyası

  1-16-08 Qeyri-ənənəvi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri

  1-16-09 Energetikanın ekoloji problemləri

  1-17 Metallurgiya


  1-17-01 Metalşünaslıq və metalların termik emalı

  1-17-02 Metalların təzyiqlə emalı

  1-17-03 Toz metallurgiyası və kompozision materiallar

  1-18 Kimya texnologiyası


  1-18-01 Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

  1-18-02 Üzvi maddələrin texnologiyası

  1-18-03 Yanacağın kimyası və texnologiyası

  1-18-04 Kimya texnologiyasının proses və aparatları

  1-18-05 Materialların kimyəvi müqaviməti və korroziyadan mühafizə

  1-18-06 Membranlar və onların texnologiyası


  1-26 Elektronika


  1-26-01 Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika

  02 YER ELMLƏRİ HAQQINDA

  2-00-01 Ümumi və regional geologiya

  2-00-02 Paleontologiya və stratiqrafiya

  2-00-03 Geotektonika və geodinamika

  2-00-04 Petrologiya, vulkanologiya

  2-00-05 Mineralogiya, kristalloqrafiya

  2-00-06 Litologiya

  2-00-07 Hidrogeologiya

  2-00-08 Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq

  2-00-09 Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

  2-00-10 Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

  2-00-11 Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

  2-00-12 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

  2-00-13 Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

  2-00-14 Geoloji kəşfiyyat işlərinin texnologiyası və texnikası

  2-00-15 Quyuların qazılması texnologiyası

  2-00-16 Dağsənaye və neft-qaz mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin

  həndəsəsi

  2-00-17 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

  2-00-18 Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası

  2-00-19 Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı

  2-00-20 Geomexanika, dağ suxurlarının dağıdılması, filiz aeroqazodinamikası və dağ istilik

  fizikası

  2-00-21 Dağ texniki sistemlərin lahiyələndirilməsinin nəzəri əsasları

  2-00-22 Geotexnologiya (yeraltı, açıq və inşaat)

  2-00-23 Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və

  geokimyası

  2-00-24 Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

  2-00-25 Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

  2-00-26 Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

  2-00-27 Qurunun hidrologiyası, su ehtiyyatları, hidrokimya

  2-00-28 Okeanologiya

  2-00-29 Atmosferin və hidrosferin fizikası

  2-00-30 Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya

  2-00-31 Qlyasiologiya və kriologiya

  2-00-32 Geodeziya

  2-00-33 Xəritəşünaslıq

  2-00-34 Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları, fotoqrammetriya

  2-00-35 Geoinformatika

  2-00-36 Coğrafi və geoloji ekologiya, ətraf mühitin qorunması

  2-00-37 Dəniz neft-qaz mədən qurğuları
  04 KİMYA ELMLƏRİ

  4-00-01 Qeyri-üzvi kimya

  4-00-02 Analitik kimya

  4-00-03 Üzvi kimya

  4-00-04 Fiziki kimya

  4-00-05 Elektrokimya

  4-00-06 Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

  4-00-07 Element-üzvü birləşmələr kimyası

  4-00-08 Yüksək enerjilər kimyası

  4-00-09 Bioüzvi kimya

  4-00-10 Ağır üzvi sintez

  4-00-11 Zərif üzvi sintez

  4-00-12 Kolloid kimyası və fiziki-kimyəvi mexanika

  4-00-13 Neft kimyası

  4-00-14 Kimyəvi kinetika və kataliz

  4-00-15 Kompozision materialların kimyası və texnologiyası


  05 İQTİSADİYYAT

  5-02 İqtisadiyyat


  5-02-01 İqtisadi nəzəriyyə

  5-02-02 Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə, o cümlədən; iqtisadi sistemləri idarəetmə nəzəriyyəsi; makroiqtisadiyyat; komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi; regional iqtisadiyyat; əməyin iqtisadiyyatı və s.)

  5-02-03 Maliyyə, pul tədavülü və kredit

  5-02-04 Mühasibat uçotu, statistika  5-02-05 İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları

  5-02-06 Dünya iqtisadiyyatı

  Download 39,52 Kb.
  Download 39,52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Elm sahəLƏRİ VƏ İSTİqaməTLƏRİNİn təSNİfati 01 FİZİka-riyaziyyat və texnika elmləRİ

  Download 39,52 Kb.