M arkazlashtirishning m ikroprotsessor tizim ini
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/24
Sana20.02.2024
Hajmi2,34 Mb.
#159299
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Bog'liq
Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
2.2. M arkazlashtirishning m ikroprotsessor tizim ini 
ishonchliligi va xavfsizligini ta ’m inlash
K om pyuterlik m arkazlashtirish jo riy elektr m arkazlash- 
tirish (qisqarilgan holda M PTs-I-Ideb belgilangan) ishonch- 
liligidan past boT m agan ishonchlilikka ega boT ishi kerak. 
R eleli tizim lam ing ishonchliligi b o ‘y ich a izlanishlar shuni 
k o ‘satdiki, birinchi klass relesining ishonchliligi 5x10-13 
1/s, tizim ning m inim al xavfsizlik qiym ati 0.999999987, sxe- 
m ada xavfli buzulishlam ing sodir boT ish ehtim oli 10'8 dan 
kam em as ekan. K o ‘rsatilgan qiym atlar M PTs-I ni ishlab 
chiqishga asos boTib xizm at qiladi.
M PTs-I ning m antiqiy harakatlari haqiqiyligini nazorat 
qilishning yagona usuli, o ‘xshash yechim lam i axborot ish- 
lab chiqish parallel kanallarida solishtirishdir. N usxalash 
zaxiralashning m inim al usuli deb qabul qilingan.
Shu bilan birga, ikki dasturli axborot ishlovining quyidagi 
variantlari tashkil etilgan:
- ikki kanal, turli dasturli v a apparatli solishtirish quril- 
m alari yordam ida;
- bir kanal, ikki dasturli v a apparatli solishtirish qurilm a- 
lari yordam ida;
- bir kanal, ikki dasturlik v a axborotni dasturiy solishti- 
rish bilan.
23
www.ziyouz.com kutubxonasi


M PTs-I ni ishlab chiqishda, uch kanalii ortiqcha dasturli 
v a yetarli darajadagi apparatli struktura ta k lif etilgan.
A xborotni h ar b ir m odul bilan ishlovi, ikki holati das- 
tu rlam i invers kodlar yordam ida, boshqaruvchi axborotni 
ortiqcha kodlar bilan kodlashtirib olib borish v a nazorat 
y ig ‘indini hisoblash nazarda tutilgan.
U m um an olganda, tizim ni xavfsiz ishlashi uchun quyida- 
gi printsiplar q o ‘llanilgan:
- boshqaruv v a nazorat axborotlarini «2 dan 2» m ojiri- 
torlik dasturi, bunda, hisob natijasi har bir hisob bosqichida 
to ‘g ‘ri deb hisoblanadi;
- boshqam v signallari, ijrochi elem entlar o ‘zgarm as tok 
m anbayidan ishlab ketm asligi uchun, im puls k o ‘rinishida 
tuzish;
- apparatli «2 dan 3» m ojiritorlik, bunda, uchta m o- 
duldan ikkitasining natijasi m os kelganda, im pulslik ishini 
nazorat qilishda, m ajoritorlik elem entlar ishlatilganda ye- 
chim to ‘g ‘ri deb hisoblanadi;
- ijrochi elem ent sifatida birinchi klass ishonchlilik relelar 
qo ‘llaniladi.
K eltirilgan M PTs-I him oya konsepsiyasi elektr m arkaz- 
lashtirish xavfsizlik darajasidan ham yuqoriroq tizim ni ol- 
ishga im kon berdi.

Download 2,34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaM arkazlashtirishning m ikroprotsessor tizim ini

Download 2,34 Mb.
Pdf ko'rish