• O byekt kontrollerlar tizim ining asosiy xususiyatlari
 • Obyektli kontrollerning andozaviy sxemasi.
 • IV BO B. O B Y E K T K O N T R O L L E R L A R
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet17/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
  IV BO B. O B Y E K T K O N T R O L L E R L A R  
  T IZ IM I
  4.1 O byekt kontrollerlar tizim ining xususiyatlari
  M PTs-I O K lari m avjud b o ‘lgan rels zanjirlari, svetofor- 
  lar, elektr yuritgichlar, rele v a SMB ning boshqa y o ‘l quril- 
  m alari bilan ishlashni ham da m avjud b o ‘lgan barcha tizim - 
  lar, avtoblokirovka, pereezd signallashtirish, rels zanjirlarini 
  kodlash, poyezdlar torm oz tizim i avtom atik boshqaruvi, 
  strelkalam i tozalash v a boshqa tizim lam i o ‘zaro b o g ‘lashni 
  am alga oshiradi.
  O byekt kontrollerlar tizim ining asosiy xususiyatlari:
  m a’lum otlar uzatishda yuqori ishonchlilik; hodisani qisqa
  43
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  vaqt ichida sezish; tashxisning kengaytirilgan tizjm i; m as’ul 
  b o ‘lgan v a m as’ul b o ‘lm agan obyektlam ing o ‘zaro ta ’siri; 
  tezkor m oslashish im koni; y o ‘l qurilm alam ing yangi turlari 
  bilan o ‘zaro harakatda b o ‘lishni ta ’m inlovchi interfeys; yan- 
  gi stansiya loyihasining soddalarini yaratish; kichrayuvchi 
  jism o n iy o ‘lcham lar; m ontaj qilish v a xizm at k o ‘rsatishni 
  soddalashtiruvchi m odul tuzilm asi; buyurtm achining talab- 
  lariga qarab tizim m oslashtirish im koni; oldingi avlod tizim - 
  lari bilan birga b o ‘la olishi; hayot davrida tizim sarflam i qis- 
  qartirish; tizim ga s a rf qiligan m ablag‘ni (qaytarish) oqlash 
  vaqtini qisqartirish.
  O byekt kontrollerlari tizim i quy idagi tuzuvchi elem entlar- 
  ni o ‘z ichiga oladi:
  K C - m arkaziy protsessor v a O K lari o ‘rtasida m a ’lum ot- 
  lar alm ashinuvi am alga oshim v aloqa to ‘plagichi konsentra- 
  tori (qisqarilgan holda K C deb belgilangan).
  M O K - O byekt kontrollerlari, to ‘plagichlar (konsentra- 
  torlar), rele jih o zlari v a elektr m anbaa qurilm alari bilan 
  konteyner turidagi m odullar.
  A loqa halqasi (neTJia 
  cbh
  3
  h
  ) - m arkaziy punkt va O K lari 
  tizim i o ‘rtasida, m a ’lum otlar uzatish uchun q o ‘llaniladigan 
  apparatli, dasturli vositalar v a jism o n iy aloqa chizig‘i m aj- 
  mui.
  O byekt kontrolleri, stansiyadagi obyektlar (svetofor, strel- 
  ka, p e re ez d ...) bilan m arkaziy protsessor o ‘rtasidagi b o g ‘la- 
  nishni ta ’m inlovchi, o ‘ziga xos y o ‘l qurilm alarini boshqa- 
  radi v a nazoratini am alga oshiradi. O K lari m arkazlashgan 
  kom pyuter to ‘plagichidan uzatilgan buyraq lam i qabul qiladi 
  va u lam i y o ‘l qurilm alarini boshqarish uchun elektr signal- 
  larga o ‘zgartiradi.
  Yo‘l 
  jih o zlarid an qabul qilingan signal uning hola- 
  ti haqidagi telegram m aga aylantirilib, to ‘plagichlar orqali 
  m arkazlashgan kom pyuterga uzatiladi. O K laridagi buzilish- 
  lar, m a’lum y o ‘l qurilm alariga ulangan um um iy boshqarav
  44
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  tarm o g ‘idan uziladi. B unday vaziyatlarga xavfsiz ravishda 
  ishlov beriladi.
  Q oidaga binoan O K lari kirishga ega b o ‘lgan rele 
  kontakti holatini so‘rovchi protsessor platasi, O K turini 
  aniqlovchi, ta ’m inlovchi dastur yozilgan doim iy xotira qu- 
  rilm alardan tashkil topadi. O K larining kirishiga h ar qanday 
  rele kontakti ulangan b o ‘lishi m um kin. Shu kontaktning 
  holati so ‘rovlagandan so ‘ng, uning holati haqidagi m a’lu- 
  m o t m arkaziy protsessorga yuboriladi. M arkaziy protsessor 
  bu kontakt holatini loyihadagi obyekt kontakt holati bilan 
  taqqoslaydi. Ayrim O K larda xavfsiz holat, xavfsiz relelar 
  yordam ida am alga oshiriladi. X avfsiz holatga o ‘tish vaziyat- 
  larida, b u relelar toksiz qoladi, ham m a ruxsat k o ‘rsatkichlar 
  chiqishidan ta ’m inot o ‘chiriladi v a ta ’qiq k o ‘rsatkichlar ik- 
  kala chiqishiga ulanadi, y a ’ni bu vaziyatda ta ’qiq k o ‘rsat- 
  kichlar yonishi kerak.
  H ar bir O K m ikroprotsessom i m axsus dasturi yordam ida 
  bitta yoki bir nechta y o ‘l obyektlari turiga qarab boshqarish 
  yoki nazorat qilishi m um kin ( 8-rasm).
  8- rasm. Obyektli kontrollerning andozaviy sxemasi.
  O byekt konrollerlari taqsim langan tuzilm asini q o ‘llan- 
  ganda y o i jih o zlarig a yaqinroq joylashtirish im konini bera- 
  di ( 9-rasm).
  45
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  Printer
  EM posti
  Ebilook 860 ning 
  markaziy
  komputeri
  ___ Ta’minot
  fideri
  jihozi
  Qabul qilish uzatish
  Tugun 1 
  Tugun 2
  KS-OK
  KS-OK
  k s
  -
  o k
  |- KS-OK
  KS-OK
  Aloqa tuguni
  KS-OKI
  oo
  Ut
  154
  Q]Konteyner| O
  54

  Download 2,34 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  IV BO B. O B Y E K T K O N T R O L L E R L A R

  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish