• Kasb-hunar kollejlari uchun o ‘quv qo ‘Uanma
 • Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari
  Download 2.34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2.34 Mb.
  #159299
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1)


  0 ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
  OLIY VA 0 ‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
  0 ‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI
  A.AZIZOV 
  B. FAYZULLAYEV
  TEMIR YO‘L TRANSPORTIDA 
  MIKROPROSESSORLI 
  AVTOMATIKA VA 
  TELEMEXANIKA TIZIMLARI
  Kasb-hunar kollejlari uchun o ‘quv qo ‘Uanma
  TOSHKENT 
  «YANGI NASHR» 
  2012
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  UDK 625.1:004
  39.275
  A99
  Oliy va o 'rta maxsus, kasb-hunar ta 'limi o ‘quv metodik birlashmalar 
  faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengash nashrga tavsiya etgan.
  Azizov, A sadulla
   99 
  Temir yo‘l transportida mikroprosessorli avtomatika va 
  telemexanika tizimlari: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv 
  qoMlanma /A. Azizov, B. Fayzullayev; 0 ‘zbekiston Respublikasi 
  Oliy va o ‘rta-maxsus taTim vazirligi; 0 ‘rta-maxsus kasb-hunar 
  taTimi markazi. - T.: Yangi nashr, 2012. - 64 b.
  ISBN-978-9943-22-117-8
  Taqrizchilar:
  N. Hasanov-DATK « 0 ‘zbekiston temir y o‘llari» signallashtirish 
  va aloqa markazining bolim boshligi.
  Sh. R. Xorunov-TTY M I dotsenti, t. f. n.
  0 ‘quv qo‘ llanmada temir yo‘1 tarmoqlarida avtomatika va telemexa- 
  nika tizimlaridan foydalanishda ilmiy texnik rivojlanish talablariga 
  javob bermasligi tahlil qilingan. Hozirgi vaqtda qo‘yilgan talablarga 
  javob beruvchi tizim sifatida, yo
  ‘1 qismida o‘qlami elektron hisoblash 
  qurilmalari olingan. Qabul qilingan tizim foydalanishda ishonchliligi 
  past boTgan rels zanjirlaridan voz kechish imkoniyatini yaratadi.
  0 ‘quv qoTlanmada yangi avtomatika va telemehanika tizimlarini 
  qurish prinsiplari, ulami hozirgi vaqtda temir yo
  ‘ 1 tarmoqlarida va sa- 
  noat transportida qoTlash ta'riflangan.
  0 ‘quv qoTlanma temir yoTdagi ekspluatatsiya doimiy injener-tex- 
  nik xodimlar sostavi, temir yo
  ‘1 kolleji o‘quvchilari va institut tala- 
  balariga moTjallangan. Mazmunan oq‘uv qoTlanma institut va kolle- 
  jlarda o ‘quv jarayonida hamda bitimv ishlarini bajarishda qoTlanishi 
  mumkin.
  ISBN-978-9943-22-117-8
  UDK 625.1:004 
  KBK 39.275ya722
  © «YANGI NASHR» nashriyoti, 2012
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  K IR IS H
  Y o i uchastkalarda poyezdlar harakatini nazorat etuvchi 
  asosiy elem ent rels zanjirlari hisoblanadi. A m m o ulam ing 
  ishlash ishonchliligi yuqori em as. Shuning uchun poyezdlar 
  harakatida ushlanib qolishlar kuzatiladi va yol uchastkala- 
  rining otkazuvchanligi pasayadi. Yo‘l uchastkalarda poy- 
  ezdlar harakatini nazorat etishning boshqacha usullari tem ir 
  y o ‘l avtom atika v a telem exanika tizim larining ishonchlilig- 
  ini oshiradi. Shuni ham ta 'k id lab o ‘tish zarurki, rels zanji- 
  rlari uzluksiz turdagi avtom atik lokom otiv signallashtirish 
  funksiyasini bajaradi. Yangi qurilm alar h am shu funksiyani 
  bajarishi lozim.
  H ozirgi vaqtda 
  foydalanilayotgan apparaturalam ing 
  k o ‘p qism i avtom atika ham da telem exanikaning eski tizim
  prinsiplarida qurilgan. T em ir y o ‘l transportida zam onaviy 
  m ikroelektronika v a raqam li usullar b ilan axborotni o ‘zgar- 
  tirish oxirgi yillarda q o ‘llanila boshladi.
  B unday 
  texnologiyalam i 
  q o ‘llash 
  apparaturalarda 
  m etallam i kam roq ishlatish v a avtom atika v a telem exanika 
  tizim lariga yuklatilgan funksiyalam i texnik bajarilish qiy- 
  m atini kam aytiradi. E lektronika sohasidagi yuksalish m ikro- 
  elektron apparatura hal qilishi zam r b o ‘lgan m asalalam ing 
  funksional im koniyatlarini oshishiga olib keladi.
  Shuning uchun zam onaviy va loyihalashtirilayotgan 
  tizim lar prinsipial jih atd an yangi bolishi ham da xarakteristi- 
  kalari yaxshilanishi zam r.
  B unday tizim lar qatoriga y o ‘l qism ini bosh yoki bandli- 
  gini aniqlovchi, harakat tarkibi g ‘ildirak o ‘qlarini hisoblash 
  asosida qurilgan m ikroelektron tizim lam i keltirish m um kin.
  3
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  M ikroelektron texnikani tatbiq etish prinsipial ravishda yan- 
  gi axborot uchun belgilanganlik va texnologiyalar jaray o n i- 
  ga operativ ta ’sir k o ‘rsatuvchi stansiya navbatchisi va elek- 
  trom exanik ish jo y larin i ishlab chiqish im koniyatini yaratdi. 
  Yangi tizim lam i axborot uchun belgilanganligi, avtom atika 
  va telem exanika tizim larini avtom atik boshqarishda yagona 
  fazoviy tizim ga birlashtirishga im kon beradi.
  4
  www.ziyouz.com kutubxonasi  Download 2.34 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Download 2.34 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari

  Download 2.34 Mb.
  Pdf ko'rish