• 1.4. A sosiy xususiyatlari
 • 1.5. Tizim tarkibi va ishlash prinsipi
 • T izim m ohiyati (xususiyati)
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
  1.3. T izim m ohiyati (xususiyati)
  ESSO harakat xavfsizlik qoidalarini hisobga olgan holda 
  ishlab chiqilgan: h ar qanday tugundagi buzilish yoki ishdagi 
  uzilish, nazorat qilinayotgan y o ‘1 qism i relesini o ‘chishiga 
  v a nosozlik haqidagi indikatsiya berishga olib keladi.
  7
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  Tizim ekspluatatsiyaning o g ‘ir sharoitlarida barqaror ish- 
  laydi. Tizim tarkibiga kiritilgan tugun v a m odullar xavfli 
  buzulishlar, yuqori darajadagi elektrom agnit xalaqitlardan, 
  aloqa liniyalari sifati va xizm at k o ‘rsatuvchilar m alakasiga 
  befarq b o im a y , kam xizm at k o ‘rsatiluvchilar sinfiga taal- 
  luqlidir.
  Tizim tugunlari yem iruvchi kim yoviy va biologik ta ’sir- 
  larga barqarordir. ESSO kichik gabariti, oson o ‘m atilishi va 
  kam energiya iste’m oli bilan ajralib turadi.
  1.4. A sosiy xususiyatlari
  1. B lokli-m odulli tuzilish, texnologik xizm at k o ‘rsatish- 
  ni ta ’m inlovchi, ta ’m irga yaroqlik, xizm at k o ‘rsatuvchi m a- 
  lakasiga ega boTgan m axsus talablam ing y o ‘qligi.
  2. ESSO bloklarini o ‘m atish va alm ashtirishda rostlash- 
  ning y o ‘qligi.
  1.5. Tizim tarkibi va ishlash prinsipi
  ESSO tizim i tarkibiga postdagi v a yoT dagi tuzilm alar: 
  y o ‘1 tuzilm alari (hisoblovchi punktlar) relsga m ahkam lan- 
  gan induksion turdagi reversiv rels datchigidan tashkil top- 
  gan kom plekt boTib, shu yerdan o ‘tgan vagon gTldirak 
  o 'q larin i hisoblash uchun m oTjallangan.
  ESSO tizim ining zarur elem entlaridan biri sifatid ah arak at 
  tarkibi o ‘qlari o ‘tishni aniqlovchi datchiklar kiradi. U lar 
  harakat tarkibi haqida kerakli axborotlam i beradi v a m a s’ul 
  elem entlar sifatida y o ‘1 qism i b o ‘sh yoki bandligi m asala- 
  sini hal qiladi. B u ESSO tizim ida m agnit turidagi /flTB-02 
  reversiv rels datchiklari qoTlaniladi. D atchik rels liniyasida 
  hech qanday tuzulm aviy o ‘zgartirishsiz rels harakat tarki- 
  bi va qurilm alarga yaqinlashish gabariti asosida o ‘m atiladi
  8
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  (m ahkam lanadi). D atchikning ishchi harorat diapazoni -600 
  dan Q 850 gacha, o ‘rtacha iste’m ol q u w a ti - 10 Wt. Rels 
  datchigi ustidan o ‘qlam ing o ‘tish tezligi 0 km /soatdan 360 
  km /soatgacha.
  B u datchik o ‘qlam i hisoblash tizim larini q o ila s h rejasi 
  b o ‘y ich a istiqbolli, chunki chet el datchiklariga nisbatan bir 
  qator ustunliklarga ega. U oddiy kabel liniyalarida ishlay- 
  di v a q o ‘shaloq o ‘ram lam i (ikkilik o ‘ram jilalar) talab et- 
  m aydi. JJJIB-02 uzluksiz tartibida ishlab, uning sozligini 
  nazorat qiladi. U halalliklardan yuqori darajada him oyalan- 
  gan, chunki axborotga datchikdan bevosita yaqin m asofada 
  jo y lash g an y o ‘l elektron m odulida (qisqarilgan holda H 3 M
  deb belgilangan) ishlov beriladi. Sudraluvchan jism lardan 
  him oya qilish m aqsadida uning m exanik m ustahkam ligi 
  m axsus k onstm ktorlik qarori bilan oshirilgan. E SSO ni aso- 
  siy nazorat vositasi sifatida ishlatilganda, izolyatsiyalov- 
  chi tutashm a, o ‘tkazgichlardagi strelka biriktirgichi va 
  drossel-transform atorlam i o ‘m atish talab etilm aydi. H arakat 
  tarkibi avtonom tortgichda b o ‘lganda tutashm a biriktirgichi 
  (ulagichi) ham zarur emas.
  H isoblash punktining rels datchiklari y o i qism ining 
  nazorat chegarasida rels koleyasining ichki tom oniga o ‘m a- 
  tiladi. O datda, rels datchigi, harakat to q y o ‘nalishi b o ‘yicha 
  y o in in g chap relsiga m ahkam lanadi. A garda, m ahalliy sha- 
  roitlar rels datchigini chap relsga o ‘m atish im koniyatini ber- 
  m asa, unday hollarda, harakatning toq y o ‘nalishi b o ‘yicha 
  rels datchigi o ‘ng relsga o ‘m atilishi m um kin. Tarm oqlangan 
  strelkali y o i qism larida (qisqarilgan holda SP deb belgi- 
  langan) datchiklar barcha tarm oqlar, ju m lad an gabaritsiz 
  va syezd tarm oqlariga ham o ‘m atiladi. H isoblash punktida, 
  rels datchiklarini o 'm a tilish jo y in i (ordinatasini) tanlashda
  o ‘m atilgan strelka v a svetoforlarga nisbatan, y o i qism ining 
  nazorat chegaralari tekshiriladi. Q o ‘shni nazorat y o i qism i 
  chegaralarida, bitta hisoblash punkti o ‘m atiladi v a u ikkala 
  y o ‘l qism lar uchun um um iy b o ia d i. R els datchigining rels-
  9
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  ga o ‘m atilishida shablondan foydalaniladi. /^TIB yaqin m a- 
  sofada o ‘m atilgan y o ‘l qutisi, kabel m uftasi yoki relelik sh- 
  kafda joylashtirilgan, y o ‘l elektron m oduliga ulanadi. H 3 M
  o ‘qlam i haqiqatan ham o ‘tganligini aniqlash, hisobga olish 
  va axborotdan o ‘tgan o ‘qlar soniga ishlov berish ham da qa- 
  bul qurilm alari o ‘m atilgan jo y g a uzatish uchun m o ‘ljallan- 
  gan.
  H 3 M , odatda, (HH-1 turdagi) y o ‘l qutisida joylashtirila- 
  di? un g a E SSO ning rels datchigi v a post tuzilm alaridan kabel 
  kiritjlab ulanadi. Yo‘l qutisi rels datchigidan 3 m etrdan uzoq 
  b o ‘lm agan m asofada, gabariti b o ‘lm agan holda 9 m etrdan 
  k o ‘p b o ‘lm agan m asofada o ‘m atiladi. A gar kabel uzunligi 
  im kon bersa H 3 M , releli shkaflarda ham o ‘m atilishi m um - 
  kin. H isoblash punkt H 3 M ning ikki jila li chiqishlari y o ‘l 
  (liniya zanjiriga) zanjiriga qutblari ixtiyoriy ulanadi. ESSO
  ning y o ‘l zanjirlari sifatida C E n y turidagi singal-blokirovka 
  yoki shunga o ‘xshagan kabellar q o ‘llaniladi. K abel jilalari 
  bitta hisob punkti uchun, bitta o 'ra lg an ju ftlik hisobida 
  olinadi. C horasiz hollarda o ‘ralm agan ju ftlik lar ishlatish 
  m um kin. ESSO y o ‘l zanjirlarini, SM B ning turli zanjirlari 
  bilan am aldagi rels zanjirlarini o ‘zgarm as v a o ‘zgaruvchan 
  tok 50 H z lik turli kabellaridan tashqari, birlashtirish m x- 
  sat etiladi. Tizim ning ham m a rels datchiklari m os ravishda, 
  qabul qilingan hisoblash y o ‘nalishiga m uvofiq, toq y o ‘na- 
  lishga m onand ulanadi. A lohida hollarda, rels datchiklarini 
  m oslashtirish im koni b o ‘lm aganda, m asalan, poyezdlam i 
  jo % atish bir tom onlam a b o ‘lgan stansiyalarda yoki tutash- 
  gan harakatli y o ‘l qism larida, rels datchiklarini ulash indi- 
  vidual usulda olib boriladi.
  Peregonni chegaralovchi, poyezdlam i j o ‘natish b ir to- 
  m onlam a b o ‘lgan stansiyalarda boshqa stansiya chegarasida 
  o ‘m atiladigan hisoblash punkti rels datchigi H 3 M g a k o ‘k 
  va qizil jilalari teskari ulanadi.
  Tutashgan y o ‘l qism larida q o ‘shim cha y o ‘l qism lari SP ,
  10
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  xisob y o ‘nalishini m oslashtiruvchi, H 3 M ga ulanishi yuqori- 
  da qayd etilgan usul bilan joylashtiriladi.

  Download 2,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish