• 1.6. Tizim b o ‘yicha ish rivoji
 • Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet6/24
  Sana20.02.2024
  Hajmi2,34 Mb.
  #159299
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Bog'liq
  Temir yo\'l transportida mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari (A.Azizov)
  Nazariy elektrotexnika Darslik (1), MAVZU 15
  3- rasm. ESSO ning tizim ning um um lashtirilgan tuzulmaviy 
  sxemasi: H 3 M - y o i elektron moduli; RD - rels datchigi; IBP - uzluk- 
  siz ta'm inot manbayi; PPU - post qurilma platasi; IP - ta’minot man- 
  bai; MM-mikroprotsessorli m arkazlashtirisljga^'oR rydTl^li^iga.-
  17
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  4- rasm. ESSO ning um um lashtirilgan 
  funktsional sxemasi.
  1.6. Tizim b o ‘yicha ish rivoji
  ESSO ni loyihalash 1994- yildan boshlangan. 1995- yilda 
  birinchi b o ‘lib sanoat transportida foydalanishga tushirilgan. 
  1995- yilning uchinchi kvartalida m agistral transport uchun
  18
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  o ‘rinbosar apparaturali tizim varianti ishlab chiqarilgan.
  H ozirgi vaqtda tizim doim iy foydalanish v a tem ir y o ‘l 
  tarm oqlarida k o ‘paytirish (q o ila s h ) uchun tavsiya etilgan.
  ESSO bazasida tem ir y o ‘1 avtom atikasi uchun b ir qator 
  tizim lar ishlab chiqilgan: harakatni interval rostlash tizim i
  tepalikdagi y o ‘1 qism larini nazorat qilish tizim i v a boshqa- 
  lar.
  Shu bilan birgalikda ekspluatatsion hujjatlar (eksplua- 
  tatsiya b o ‘yicha qo ‘llanm a, xizm at k o ‘rsatish texnologiya- 
  si, y o ‘riqnom a v a h.k), E S SO tugunlarini instrum ental tek- 
  shirish vositalari v a telekom m unikatsiya vositalari bilan tu- 
  tashtirish kom pleksi ishlab chiqilgan.
  E S SO jih o zlarin i keltirish v a o ‘m atishdan tashqari, mu- 
  kam m al ekspluatatsiya qilish, diagnostikasi va xizm at 
  k o ‘rsatish uchun tex n ik vositalar bilan jihozlanadi.
  P ost qurilm alarining platalari (10 ta PPU gacha) v a m an- 
  ba ta ’minot platalari qabul kassetalarga o ‘m atiladi va qabul 
  bloklarini tashkil qiladi.
  Bandlik nazoratini ijrochi elem enti sifatida, birin- 
  chi ishonchlilik sinfiga kim vchi neytral yoki quram a 
  (KOMfiHHnpoBaHHoe) relelari 
  va boshqalar q o ila n ila d i.
  H 3 M , RD bilan birgalikda g ild ir a k juftliklari haqiqatan 
  ham o ‘tishini aniqlaydi va ular sonini hisoblaydi. 0 ‘tgan 
  o ‘qlar soni haqidagi axborot aloqa liniyasi orqali m arkaziy 
  punktga uzatiladi. U erda PPU axborotni qabul qiladi va ish- 
  lab beradi. Ikki, uch yoki to ‘rt SP dan kelgan axborot ish- 
  lovidan nazorat y o ‘l qism i holati haqida qaror qabul qiladi. 
  N azorat y o ‘l qismi har tom ondan cheklangan SP lar bilan 
  aniqlanadi.

  Download 2,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mikroprosessorli avtomatika va telemexanika tizimlari

  Download 2,34 Mb.
  Pdf ko'rish